РЕШЕНИЯ

 

НА ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 28 ДЕКЕМВРИ 2023г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол, мандат 2023 – 2027г., в комисия по чл.10, ал. 2 от Наредбата за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

2.      Предложение относно избиране на представители на ОбС Ямбол, мандат 2023 – 2027г., в комисия по чл.8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

3.      Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол, мандат 2023 – 2027г., в Областен съвет за развитие.

ВНОСИТЕЛ: Ивайло Христов

4.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно изменение на Решение L-1, т.1/29.12.2022г. за приемане на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да иска от Регионална инспекция по околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община Ямбол и за инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор) на клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2024г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно партньорство по операция "Повишаване капацитета на служителите на агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила" за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на приемна грижа на областно и национално ниво по Програма РЧР.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на наредбата за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ I-за специален терен и УПИ II-за озеленяване в кв. 73, и проект ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 в кв./кад. район/ 19 по плана на гр. Ямбол, м. Червен баир.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно одобряване на ПУП–Парцеларен план - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Kабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“, през съществуващ БКТП „Йоватекс“ до съществуващ ЖР стълб № 54 и от подстанция „Ямбол“ до съществуващ ЖР стълб № 51 в имот с идентификатор 87374.47.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ V-268 и УПИ VI-268, кв. 1 по плана на гр. Ямбол - кв. „Тракия“,  за изменение на действащия ПУП-ПЗ за УПИ VI-268, кв. 1 по плана на гр. Ямбол -кв. „Тракия“ и за изработване на ПУП-ПЗ за новопроектирани УПИ V-39.1054 и УПИ XVIII-39.1055, образувани след изменението.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 87374.37.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ V-25.79, кв.(кадастрален район) 25 по плана на гр. Ямбол, м. „Чаргански път“, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.25.79 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно приемане на Стратегия за управление на ОС за периода 2023 - 2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно продажба на дяловото участие на Община Ямбол в Обществен паркинг Ямбол АД и прекратяване участието в търговското дружество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.528.125, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Основен ремонт на жилищна сграда с идентификатор: 87374.528.125.1 по КК и КР на гр. Ямбол, надстройка и пристройка към нея“, ул. „Акация“ 43.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от община Ямбол, ул. „Руен“, ул. „Еледжик“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имоти - ПОС за поставяне на зарядни станции за зареждане на ЕПС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот, с цел продажбата му на собственика, на построената върху него сграда, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Кичева“ № 47.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно отпускане на ЕФП на Радост Радева и Станка Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

22.  Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в съсобствен имот за строителство на фотоволтаична централа.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот, находящ се в местност „Зайчара“, в полза на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XI-556.181 в кв. 51 по РП на град Ямбол, ул. „Г. Шейтанов“ № 9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ V-986.181 в кв. 2 по РП на град Ямбол, ул. „Тракия“ № 2-4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение общината относно предоставяне на помещения за ползване с цел изпълнение на дейността на ОИЦ - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол, мандат 2023 – 2027г., в комисия по чл.10, ал. 2 от Наредбата за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, избира за представител на Общински съвет Ямбол в комисията по чл.10, ал. 2 от Наредбата за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им общинския съветник Димитър Горнаков.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно избиране на представители на ОбС Ямбол, мандат 2023 – 2027г., в комисия по чл.8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, избира за представители на Общински съвет Ямбол в комисията по чл.8, ал. 2 от Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол общинските съветници д-р Георги Стефанов и Антон Шиков.

 

    

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол, мандат 2023 – 2027г., в Областен съвет за развитие.

ВНОСИТЕЛ: Ивайло Христов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие избира за представител на ОбС Ямбол в Областния съвет за развитие Антон Шиков.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

 

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2023 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2023 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя решение от шестдесет и второто заседание на ОбС Ямбол от 20.09.2023 г. по точка втора от дневния ред, т. 1.1.2, в частта му за:

· Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС – (-)  5 441 975 лв.

ü Проект "Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ "Слънце"" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-1.002-0002-C01 – 164 500 лв.;

ü По проектни предложения от група дейности „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол – 4 961 086 лв., в т.ч.

o      Проект "Ремонт и модернизация на Музей на бойната слава" - 492 243 лв.;

o      Проект "Ремонт и модернизация на Младежки културен център "Георги Братанов"" – 2 813 195 лв.;

o      Проект "Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей" – 620 384 лв.;

o      Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” -           1 035 264 лв.

 

ü Неверифицирани разходи след окончателно разплащане по проекти, извършени от предоставени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС да се трансформират като трансфер между бюджети и сметки за средства от ЕС както следва:

o      „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол- първа фаза“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C008 /17.10.2012 г., финансиран  по ОП „Околна среда“ 2007 -2013“ – 316 389 лв.;

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изменение на Решение L-1, т.1/29.12.2022г. за приемане на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99, т.2 от АПК и чл. 66, ал. 1, ал.2 и ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол приема изменение на решение по т.1 на петдесетото заседание на Общински съвет – Ямбол проведено на 29 декември 2022г., в частта му по т.1, с която е приета план-сметка за необходимите средства за предоставяне на  услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2023 г., както следва:

 

 

ПЛАН-СМЕТКА

 

 

за приходите и разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 66 от ЗМДТ в община Ямбол през 2023 г.

 

П Р И Х О Д И

1

От  такса битови отпадъци

4 680 000

2

Други общински средства

2 089 678

3

Други приходи съгласно чл.66, ал.4 от ЗМДТ

1 000 000

4

Средства по чл.64 от ЗУО, Инженеринг на Кл. 2 на РДНО- Ямбол

395 897

 

Общо приходи

8 165 575

 

Р А З Х О Д И

 

Вид услуга

За дейностите по сметосъбиране и транспортиране

За дейностите по поддържане на чистотата

За третиране на битовите отпадъци

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Обезпечения и отчисления

ОБЩО

1

Сметосъбиране и транспортиране

2 874 000

0

0

0

0

2 874 000

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

1 383 060

944 835

467 408

3 795 303

 

 - за третиране на битовите отпадъци

 -

 -

1 383 060

 -

 -

1 383 060

 

 - обезвреждане на отпадъци

 -

 -

 -

224 352

 -

224 352

 

 - мониторинг на ДТБ

 -

 -

 -

5 298

 -

5 298

 

- разходи за поддръжка, обновяване, проучване, вкл. рекултивирано депо

-

-

-

36 000

-

36 000

 

 - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 -

 -

 -

1 232

 -

1 232

 

 - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

 -

 -

 -

55 440

 -

55 440

 

 -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

 -

 -

 -

12 096

 -

12 096

 

-поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация

-

-

-

180 320

-

180 320

 

-морфология

-

-

-

34 200

-

34 200

 

 - разходи за обезпечения по чл. 60, ал.1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

23 408

23 408

 

 - разходи за отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

1 444 000

1 444 000

 

-Инженеринг на Кл. 2 на РДНО – Ямбол 26.92% участие на община Ямбол, авансово плащане

 

 

 

395 897

 

395 897

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 496 272

0

0

0

1 496 272

 

 - поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 -

1 496 272

 -

 -

 -

1 496 272

ОБЩО

2 874 000

1 496 272

1 383 060

944 835

1 467 408

8 165 575

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката

Text Box: ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към 
план-сметка за ТБО 2023 г.

 

 

РАЗЧЕТ

за необходимите средства за извършване на услугите по събиране, транспортиране, третиране и обезвреждане в регионално  депо за битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол за 2023 г.

Наименование на дейностите

м.ед.

2022

2023

2022 г.

2023г.

1

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други  инсталации  и съоръжения и за  третирането им

1 605 228

2 785 000

1.2

Събиране и транспортиране за компост

75 058

89 000

Обща стойност по т. 1 и 1.2 :

 

 

 

1 680 286

2 874 000

2

Третиране на битовите отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци в съоръжения и инсталации

т.

23 500

23 500

1 150 560

1 383 060

Обща стойност по т. 2 :

 

 

 

1 150 560

1 383 060

3

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО

3.1

Обезвреждане на отпадъци

т

15 275

15 200

225 460

224 352

3.2

Мониторинг

мес.

4

4

4 920

5 298

3.3

Разходи за поддръжка, обновяване, проучване, вкл. рекултивирано депо, предаване на опасни отпадъци

 

 

 

24 000

36 000

3.4

Дейности необходими при експлоатацията на депото за доизграждане на газоотвеждаща система и достигане на проектните коти за депониране

 

3815 за цялото  РД  Ямбол  26.92 %  - 1027

3815 за цялото  РД  Ямбол  26.92 %  - 1027

1 232

1 232

3.5

Източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

м3

8 400

8 400

45 360

55 440

3.6

 Пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

м3

8 400

8 400

20 059

12 096

3.7

Поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация

 

 

 

146 006

180 320

3.8

Морфология

 

 

 

 

34 200

Обща стойност по т. 3.1- 3.8:

 

 

 

467 037

548 938

4

Обезпечение по чл.60, ал.1 от ЗУО за бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на действащо депо

т

15 275

15 200

23 524

23 408

5

Отчисления по чл.64, ал.1 от ЗУО за насърчаване рециклирането и оползотворяването на отпадъците от регионални или общински депа

т

15 275

15 200

1 451 125

1 444 000

Обща стойност по т. 4-5:

 

 

 

1 474 649

1 467 408

6

Инженеринг на Кл. 2 на РДНО – Ямбол 26.92% участие на община Ямбол, авансово плащане

 

 

 

395 897

395 897

Обща стойност по т.6:

 

 

 

395 897

395 897

7

Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

7.1

Ръчно почистване, тесане, вкл. метене на обществените територии /тротоари, ул.платна, алеи, спирки, детски площадки и оборка на тревни площи./

дка

109 800.00

133 400.00

1 250 402

950 000

7.2

Автометене с машина на пътно платно от Общинско предприятие с 5 бр. автометачки. Почистване на регули от кал и наноси от  Общинско предприятие

дка

40040

61320

208 006

222 500

7.3

Събиране и извозване на отпадъци от локални замърсявания до депо

т

342

1100

11 099

35 732

7.4

Тесане на тротори , вкл. метене

дка

26593

0

14 680

0

7.5

Извозване на отпадъци от поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване

т

801

1300

30 205

267 000

7.6

Миене с автоцистерна на улични платна, общинско предприятие

дка

500

500

45 264

21 040

Обща стойност по т. 7:

1 559 656

1 496 272

ВСИЧКО РАЗХОДИ

6 728 085

8 165 575

 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение. Мотиви: От закъснението на изпълнението на настоящото решение могат да произтекат значителни вреди,  а именно неизпълнение на договорни задължения на  Община Ямбол, което влече след себе си заплащане на неустойки и други санкции и преустановяване изпълнението на услуги от  съществено  обществено значение, а именно тези по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да иска от Регионална инспекция по околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община Ямбол и за инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор) на клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:

1. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне на заявления по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, подаването им и използване на получените средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за разплащане на инженеринг/проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор/, строителен надзор и извършване на оценка на съответствие на клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци.

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение. Мотиви: От закъснението на изпълнението на настоящото решение могат да произтекат значителни вреди,  а именно неизпълнение на договорни задължения на  Община Ямбол, което влече след себе си заплащане на неустойки и други санкции и преустановяване изпълнението на услуги от  съществено  обществено значение, а именно тези по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2024г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1, ал.2 и ал.3 т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2024 г.:

           


 

 

ПЛАН-СМЕТКА

 

за приходите и разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по

чл. 66 от ЗМДТ в община Ямбол през 2024 г.

 

П Р И Х О Д И

 

1

От  такса битови отпадъци

4 680 000

2

Други общински средства

2 378 102

3

Други приходи съгласно чл.66, ал.4 от ЗМДТ

1 340 000

4

Средства по чл.64 от ЗУО, Инженеринг на Кл. 2 на РДНО- Ямбол

1 974 140

 

Общо приходи

10 372 242

 

Р А З Х О Д И

Вид услуга

За дейностите по сметосъби-ране и транспор-тиране

За дейностите по поддържа-не на чистотата

За третиране на битовите отпадъци

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Обезпе-чения и отчисления

ОБЩО

 

1

Сметосъбиране и транспортиране

3 167 931

0

0

0

0

3 167 931

 

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

1 344 000

2 556 188

1 506 024

5 406 212

 

 

 - за третиране на битовите отпадъци

 -

 -

1 344 000

-

-

1 344 000

 

 

 - обезвреждане на отпадъци

 -

 -

 -

230 256

 -

230 256

 

 

 - мониторинг на ДТБ

 -

 -

 -

5 300

 -

5 300

 

 

- разходи за поддръжка, обновяване, проучване, вкл. рекултивирано депо

-

-

-

48 000

-

48 000

 

 

 - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 -

 -

 -

1 232

 -

1 232

 

 

 - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

 -

 -

 -

70 560

 -

70 560

 

 

 -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

 -

 -

 -

25 200

 -

25 200

 

 

-поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация

-

-

-

201 500

-

201 500

 

 

 - разходи за обезпечения по чл. 60, ал.1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

24 024

24 024

 

 

 - разходи за отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

1 482 000

1 482 000

 

 

-Инженеринг на Кл. 2 на РДНО – Ямбол 26.92% участие на община Ямбол, авансово плащане

 

 

 

1 974 140

 

1 974 140

 

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 798 099

0

0

0

1 798 099

 

 

 - поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 -

1 798 099

 -

 -

 -

1 789 099

 

ОБЩО

3 167 931

1 798 099

1 344 000

2 556 188

1 506 024

10 372 242

 

 

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.


проект 2014г. - ПТО 9мес.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към план-сметка за ТБО 2024г.

РАЗЧЕТ

 

за необходимите средства за извършване на услугите по събиране, транспортиране, третиране и обезвреждане в регионално  депо за битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол за 2024 г.

 

Наименование на дейностите

м.ед.

2023

2024

2023 г.

2024г.

 

1

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други  инсталации  и съоръжения и за  третирането им

1 920 000

3 066 931

 

1.2

Събиране и транспортиране за компост

89 000

101 000

 

Обща стойност по т. 1 и 1.2

 

 

 

2 009 000

3 167 931

 

2

Третиране на битовите отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци в съоръжения и инсталации

т.

23 500

25 000

1 221 060

1 344 000

 

Обща стойност по т. 2

 

 

 

1 221 060

1 344 000

 

3

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО

 

3.1

Обезвреждане на отпадъци

т

15 200

15 600

224 352

230 256

 

3.2

Мониторинг

мес.

4

4

5 298

5 300

 

3.3

Разходи за поддръжка, обновяване, проучване, вкл. рекултивирано депо, предаване на опасни отпадъци

 

 

 

36 000

48 000

 

3.4

Дейности необходими при експлоатацията на депото за доизграждане на газоотвеждаща система и достигане на проектните коти за депониране

 

 

 

1 232

1 232

 

3.5

Източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

м3

8 400

8 400

55 440

70 560

 

3.6

 Пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

м3

8 400

8 400

12 096

25 200

 

3.7

Поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация

 

 

 

180 320

201 500

 

3.8

Морфология

 

 

 

34 200

0

 

Обща стойност по т. 3

 

 

 

548 938

582 048

 

4

Обезпечение по чл.60, ал.1 от ЗУО за бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на действащо депо

т

15 200

15 600

23 408

24 024

 

5

Отчисления по чл.64, ал.1 от ЗУО за насърчаване рециклирането и оползотворяването на отпадъците от регионални или общински депа

т

15 200

15 600

1 444 000

1 482 000

 

Всичко по т. 4-5

 

 

 

1 467 408

1 506 024

 

6

Инженеринг на Кл. 2 на РДНО – Ямбол 26.09 % участие на община Ямбол

 

 

 

395 897

1 974 140

 

Всичко по т. 6

 

 

 

395 897

1 974 140

 

7

Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 

7.1

Ръчно почистване, тесане, вкл. метене на обществените територии /тротоари, ул.платна, алеи, спирки, детски площадки и оборка на тревни площи./

дка

133 400

133 400

950 000

1 189 000

 

7.2

Автометене с машина на пътно платно от Общинско предприятие с 6 бр. автометачки. Почистване на регули от кал и наноси от  Общинско предприятие

дка

61320

61320

222 500

234 700

 

7.3

Събиране и извозване на отпадъци от локални замърсявания до депо

т

868

870

35 732

35 809

 

7.4

Извозване на отпадъци от поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване

 

 

 

267 000

317 550

 

7.5

Миене с автоцистерна на улични платна, общинско предприятие

дка

500

500

21 040

21 040

 

Всичко по т. 7

 

 

 

1 496 272

1 798 099

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

 

 

 

7 138 575

10 372 242

 

 

 

2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

 

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2,46‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и транспортиране – 0.60

- поддържане и експлоатация на депо – 0.90

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0.96

 

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4,04‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и транспортиране – 1,20‰

- поддържане и експлоатация на депо –1.80‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04‰

 

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

 

 

За сметосъбиране и транспортиране, и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образования в общината, предназначени за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

20 659,00

0.96

1.04

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

182

10 301,20

0.96

1.04

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

6 905,20

0.96

1.04

4

Контейнер тип "Бобър"

1100

96

5 433,60

0.96

1.04

 

2.4. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата за сметосъбиране и транспортиране, и на таксата за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищните имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите и пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на предприятията.

 

2.5. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2024 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно партньорство по операция "Повишаване капацитета на служителите на агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила" за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на приемна грижа на областно и национално ниво по Програма РЧР.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане по Компонент 1 по проект „Повишаване на капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ по ПРЧР, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006 за период от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.;

2.Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи  Споразумение за средствата, предоставяни от републиканския бюджет с Агенция за социално подпомагане за целите на проект „Повишаване на капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ по ПРЧР, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006 за период от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на наредбата за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол. Справка предложения.

 

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК):

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол, както следва:

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИВЕТЛИВ ВИД НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

 

§1.т.1 на чл. 2 ал.1, се изменя по следния начин:

„т.1 Забранява се през цялото денонощие използването на музикални инструменти, озвучителни системи и други устройства, възпроизвеждащи музика, говор или шум в частни имоти или други територии в жилищни зони, с които се нарушава спокойствието на гражданите и обществения ред. Забраната не се прилага при провеждане на обществени прояви, за които е подадено надлежно уведомление или е издадено разрешение от Кмета на Община Ямбол“.

 

§2. В чл.2, ал.1, т.1 се създават б. „а“ и б. „б“ със следното съдържание:

„б. „а“ Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на нерегламентирани места – тротоари, площади, улици, пространства между жилищни сгради, градини, паркове и други територии общинска собственост, както и в частни имоти, водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите.“

„б. „б“ Забранява се извършването на дейности в общи части и в самостоятелни обекти на жилищни сгради, в режим на етажна собственост, предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на живущите в часовете:

- в работни дни от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 08.00 ч.,

- в почивни дни от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 10.00 ч.

 

§3.  чл.2, ал.1, т.2 придобива следният вид: 

„т.2 За времето  от 14:00 ч. до 16:00 ч. и от 23:00 ч. до 08:00 ч. се забранява :

2.1 Извършването на дейности, причиняващи шум, вибрации, отделяне на прах, дим, излъчвания, замърсявания и други подобни в имоти или други територии в жилищни зони, с които се нарушават спокойствието на гражданите и обществения ред.

2.2 Викане, пеене, свирене, ползване на озвучителни уредби, апарати и системи, осъществявани в жилищни сгради и други дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в непосредствена близост до тях.“

 

§4. Създава се чл.13б със следния текст:

(1) Велосипедисти трябва да се движат възможно най-близо до дясната граница на платното за движение, а по тротоари и в пешеходни зони -  само при наличие на изградена велосипедна инфраструктура.

(2) Велосипедистите следва да спазват изискванията на Закона за движение по пътищата. Управлението на велосипед по начин застрашаващ сигурността на другите участници в движението, като управление на една гума, управление без използване на ръце или по начин, несъвместим с обичайното му ползване и управление, е забранено.

(3) Движението с индивидуално електрическо превозно средство в паркове и градини, на площади, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, както и в рамките на кръстовищата с пресичания на пешеходни зони, е забранено. Ограничението не се прилага за пешеходци при движение чрез бутане на индивидуално електрическо превозно средство. Индивидуални електрически превозни средства могат да бъдат управлявани при спазване на изискванията и ограниченията, регламентирани със Закона за движението по пътищата.

Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

(4)  Водачът на индивидуално електрическо превозно средство не може да развива скорост, по-висока от 25 km/h.

(5) Паркирането на индивидуални електрически превозни средства в паркове и градини, на площади, детски и спортни площадки, зелени площи, площи, предназначени само за пешеходци, тротоари, спирки на обществения транспорт, пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания е забранено, освен на определените за това от община Ямбол места в паркове, градини и пешеходни пространства.

(6) Собствениците или операторите, които предоставят под наем индивидуално електрическо превозно средство, указват на потребителите в своите мобилни приложения допустимите за паркиране места, както и използват софтуерна технология за предотвратяване на паркирането на индивидуални електрически превозни средства извън определените места за паркиране, на база на възможностите на достъпните GPS технологии.

(7) Собствениците или операторите, които предоставят под наем индивидуално електрическо превозно средство, указват на потребителите в своите мобилни приложения, че е забранено управлението на индивидуално електрическо превозно средство под въздействието на алкохол и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

(8) Собствениците или операторите, които предоставят под наем индивидуално електрическо превозно средство, премахват неправилно паркираните индивидуални електрически превозни средства не по-късно от 4 часа в работни дни и 6 часа в почивни дни след констатиране на нарушението и уведомяване на собственика, респ. оператора, в периода от 08.00 ч. до 18.00 ч. За неправилно паркираните индивидуални електрически превозни средства между 18.01 ч. и 08.00 ч. премахването се извършва между 08.00 ч. и 12.00 ч.

(9) Собствениците или операторите, които предоставят под наем индивидуално електрическо превозно средство, указват на потребителите в своите мобилни приложения форма за подаване на сигнали за неправилно паркирани индивидуални електрически превозни средства извън допустимите за това места. Сигналите може да се подават и към органите за контрол по изпълнение на настоящата наредба.

(10) Собствениците или операторите, които предоставят под наем индивидуално електрическо превозно средство, указват на потребителите в своите мобилни приложения форма за подаване на сигнали за неправилно паркирани индивидуални електрически превозни средства извън допустимите за това места. Сигналите може да се подават и към органите за контрол по изпълнение на настоящата наредба.“

 

§ 5.  Добавя се нова точка 1а към чл. 16 със следния текст:

„т. 1а. Извършване на търговска дейност на открито и/или върху терен, общинска собственост без платена такса, определена с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол.“

 

§ 6. Отменят се т. 2, т.4 и т.5 на чл. 18, ал. 3.

 

§ 7. В ал. 5 на чл. 18, в края на разпоредбата се добавя следния текст: „след заплащане на предвидените в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол цени на услуги“.

 

§ 8. В чл. 18, ал. 7 и ал. 8 текстът „на района“ се заменя „на общината“.

 

§ 9. В ал. 3 на чл. 20, в края на разпоредбата се добавя: „освен в случаите на представяне на писмено съгласие на собствениците на сградата или решение на общото събрание - за сгради в режим на етажна собственост, относно работното време на обекта“.

 

§ 10. В ал. 4 на чл. 20, в края на разпоредбата се добавя: „както и за аптеки, лекарски кабинети, бензиностанции, обекти за производство с непрекъснат и/или нощен процес на работа, места за настаняване и платени паркинги“.

 

§ 11. Добавя се нова ал. 4 към чл. 21 със следния текст:

„(4) Заповедта за определеното от кмета на общината удължено работно време на обекта се получава след заплащане на предвидените в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол цени на услуги.“

 

§ 12. В текста на чл. 26, ал. 1 изразът „служители на РУ „Полиция“ – Ямбол“ се заменя със: „служители от отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Ямбол, служители на РУ-Ямбол или други органи на МВР – Ямбол в рамките на тяхната компетентност“.

 

§ 13 В текста на чл. 54, ал. 1 изразът „служители на Районно управление – Ямбол и сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол“ се заменя с: „служители от отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Ямбол, служители на РУ-Ямбол или други органи на МВР – Ямбол в рамките на тяхната компетентност“.

 

§14. В Чл.51, ал.1, т.8 се изменя по следния начин:

„т.8 За допускане и извършване на нарушение на наредбата се налагат санкции, както следва:

б. „а“ „за нарушения по чл.13, ал.1, т.4, т.5, т.6, т.  11, т.12, т.15, т.16 и т.26, чл.13, ал.2 и чл.13а се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция в размер на от 100 до 2000лв.

б. „б“. „за нарушения по чл. 13б , ал. 3, ал.4 и ал.5 се налага глоба в размер от 50 лв.

б. „в“.  „за нарушения по чл. 13б , ал. 8 се налага имуществена санкция в размер на 300лв. При повторно нарушение се налага имуществена санкция в удвоен размер.

 

§15 . Създава се ал.3 на чл.56 със следното съдържание:

„ал.3 При констатиране на нарушения по чл.2, ал.1, т.1 и т.2, служителите на СПООР, Общинска полиция или ОД на МВР изземват и задържат веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението /озвучителни уреди, апарати и системи, тонколони и др./ на отговорно пазене, които се връщат на собственика с приемо-предавателен протокол след заплащане на административната санкция по чл. 51 ал.1 т.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол.“

 

Заключителни разпоредби

 

§ 16. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 17. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ I-за специален терен и УПИ II-за озеленяване в кв. 73, и проект ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 в кв./кад. район/ 19 по плана на гр. Ямбол, м. Червен баир.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Решение № LIV-10/30.05.2023 г. на Общински съвет – Ямбол на Общински съвет – Ямбол и протокол № 10/31.08.2023 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ I-за специален терен и УПИ II-за озеленяване в кв. 73, и проект ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 в кв./кад. район/ 19 по плана на гр. Ямбол, м. Червен баир, придружени от план-схема за водоснабдяване и канализация и планове-схеми за електрификация, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение и състоящо се в следното:

-              за ПИ 87374.521.2 се образува  УПИ I-2 в кв. 73 по плана на гр. Ямбол, с отреждане „за КОО и производствени дейности“ с регулационни линии, съвпадащи с кадастралните граници на поземления имот, при което отпада досегашен УПИ I-за специален терен в кв. 73; за УПИ I-2 се въвежда устройствена зона Смф - смесена многофункционална /за производствени и обслужващи дейности/, съобразно с действащия ОУП с показатели Пл. застр.- 60%, К инт.- 3,0, мин. озеленена площ- 40%, с ограничителни линии на свободностоящо застрояване, съобразени с трасето на бъдеща транспортна комуникация по ОУП, минаваща през имота;

-              при урегулирането на УПИ I-2 и за осигуряване на достъпа до него се променя съседен УПИ II-за озеленяване в кв. 73 /съответстващ на ПИ 87374.521.1/, с което същият се разделя и се образуват УПИ II-118за озеленяване /проектен 87374.521.118/, УПИ IV-120за озеленяване/проектен ПИ 87374.521.120/ и УПИ II-119 „за алея /проектен ПИ 87374.521.119/, всичките в кв. 73;

-              от ПИ 87374.19.111 се обособяват УПИ ІІ-1005 /проектен ПИ 87374.19.1005/, отреден „за археологически обект и озеленяване“ и УПИ І-1006 /проектен ПИ 87374.19.1006/, отреден „за фотоволтаична електроцентрала“ в кв./кад.район/ 19; за УПИ І-1006 се въвежда устройствена зона за предимно производствени дейности с чисти производства ППч, съобразно с действащия ОУП, с показатели - Пл. застр.- 80%, К инт.- 2,5, минимална площ за озеленяване - 20%, ограничителни и задължителни линии на застрояване, свързано застрояване със съседен УПИ ІІІ-916;

-              за ПИ 87374.19.916 се образува УПИ ІІІ-916, отреден „за фотоволтаична електроцентрала“ в кв./кад.район/ 19 с регулационни линии, съвпадащи с кадастралните граници на поземления имот; за УПИ ІІІ-916 се въвежда устройствена зона за предимно производствени дейности с чисти производства ППч, съобразно с действащия ОУП, с показатели - Пл. застр.- 80%, К инт.- 2,5, минимална площ за озеленяване - 20%, ограничителни и задължителни линии на застрояване, свързано застрояване със съседни  УПИ І-1006 и УПИ ІV-80;

-              за ПИ 87374.19.80 се образува УПИ ІV-80, отреден „за фотоволтаична електроцентрала“ в кв. /кад.район/ 19 с регулационни линии, съвпадащи с кадастралните граници на поземления имот; за УПИ ІV-80 се въвежда устройствена зона за предимно производствени дейности с чисти производства ППч, съобразно с действащия ОУП, с показатели - Пл. застр.- 80%, К инт.- 2,5, минимална площ за озеленяване - 20%, ограничителни и задължителни линии на застрояване, свързано застрояване със съседен УПИ ІІІ-916.

 

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на ПУП–Парцеларен план - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Kабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“, през съществуващ БКТП „Йоватекс“ до съществуващ ЖР стълб № 54 и от подстанция „Ямбол“ до съществуващ ЖР стълб № 51 в имот с идентификатор 87374.47.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

     Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 150 от ЗУТ, заповед № ТУ/02-00064/06.07.2023 г. на кмета на община Ямбол, Решение № LX-3/27.07.2023 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 12/16.11.2023 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ - Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проекта за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: Kабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“, през съществуващ БКТП „Йоватекс“ до съществуващ ЖР стълб № 54 и от подстанция „Ямбол“ до съществуващ ЖР стълб № 51 в имот с идентификатор 87374.47.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, община Ямбол.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ V-268 и УПИ VI-268, кв. 1 по плана на гр. Ямбол - кв. „Тракия“,  за изменение на действащия ПУП-ПЗ за УПИ VI-268, кв. 1 по плана на гр. Ямбол -кв. „Тракия“ и за изработване на ПУП-ПЗ за новопроектирани УПИ V-39.1054 и УПИ XVIII-39.1055, образувани след изменението.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ V-268 и УПИ VI-268, кв. 1 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268  /бивш Фомис, настоящ кв. „Тракия“/, ПИ 87374.39.235 и ПИ 87374.39.237, за изменение на действащия ПУП-ПЗ за УПИ VI-268, кв. 1 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268 /бивш Фомис, настоящ кв. „Тракия“/, и за изработване на ПУП-ПЗ за новопроектирани УПИ V-39.1054 и УПИ XVIII-39.1055, образувани след изменението.

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 87374.37.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  МИЛЕН … ИВАНОВ  и ИВАНКА … ЧОБАНОВА разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор 87374.37.24 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с конкретно предназначение „за складова дейност, търговия и услуги“.     

При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 87374.37.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) V-37.24 с конкретно предназначение  за складова дейност, търговия и услуги“, кв.(кадастрален район) 37.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.      

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ V-25.79, кв.(кадастрален район) 25 по плана на гр. Ямбол, м. „Чаргански път“, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.25.79 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  ВАЛЕНТИН … ВАСИЛЕВ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за урегулиран поземлен имот (УПИ) V-25.79, кв. (кадастрален район) 79 по плана на гр. Ямбол, м. „Чаргански път“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Стратегия за управление на ОС за периода 2023 - 2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023-2027 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на дяловото участие на Община Ямбол в Обществен паркинг Ямбол АД и прекратяване участието в търговското дружество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и  чл. 185 от търговският закон да се сключи договор за  продажба на 4 294 броя акции, представляващи  20% поименни акции от капитала на „Обществен паркинг Ямбол “ АД, с ЕИК 200120350, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. Ал. Стамболийски“ № 30 на цена от 46.91 лв. за брой акция на обща стойност 201 422 лв. с “Агрозем“ ЕООД с ЕИК 204004795, представлявано от Андон Чемширов, с което се прекратява участието на община Ямбол в търговското дружество.

Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи нормативно определени действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.528.125, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Основен ремонт на жилищна сграда с идентификатор: 87374.528.125.1 по КК и КР на гр. Ямбол, надстройка и пристройка към нея“, ул. „Акация“ 43.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на Ахмед … Алиев, с постоянен адрес: , от 120.39 кв.м. върху поземлен имот 87374.528.125 - частна общинска собственост, целият с площ 134 кв. м., с адрес: гр. Ямбол, ул. „Акация“ № 43, за надстройка и пристройка на съществуваща сграда с идентификатор 87374.528.125.1 по КК и КР на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 12220.00 лв. (дванадесет хиляди двеста и двадесет лева) без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор, на основание чл.38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от община Ямбол, ул. „Руен“, ул. „Еледжик“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, за:

1. Обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Руен“ от РТ 2085 до РТ 2133, гр. Ямбол“, Етап втори: от ул. „Перелик“ до ул. „Охрид“ /РТ 2133-източно от ж.к. „Възраждане“/ с инвестиция в размер на 33 698,01 лв. (тридесет и три хиляди шестстотин и деветдесет и осем лева, и една стотинка)  без ДДС.

2. Обект: „Реконструкция на уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения /СВО/ по ул. „Еледжик“ в участъка между ул. „Мраморно море“ до ул. „Милин камък“ гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 17 309,65 лв. (седемнадесет хиляди триста и девет лева, шестдесет и пет стотинки)  без ДДС,

във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имоти - ПОС за поставяне на зарядни станции за зареждане на ЕПС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.27, ал.1, от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол и чл.56 ал.2 и ал.10 от ЗУТ

Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени – части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми съоръжения - три броя зарядни колонки (АC с мин. Мощност 20 kW или DC с мин. Мощност 30 kW) за превозни средства с електрически двигатели по одобрени схеми, а именно 

-       Схема ЕА-1 за поставяне на преместваем обект „Зарядна станция за електрически превозни средства“ част от ПИ с идентификатор 87374.537.110 по КК и КР на град Ямбол (ул."Александър Стамболийски"), северно от сграда с идентификатор 87374.537.11.2, с площ от 1,5 кв.м. за разполагане на зарядна колонка и площта на непосредствено разположените до колонката два броя паркоместа (до 30 кв.м.), необходими за нормалното функциониране

-      Схема ЕА-2 за поставяне на преместваем обект „Зарядна станция за електрически превозни средства“  част от ПИ с идентификатор 87374.546.13 по КК и КР на град Ямбол (ул."Милин камък"), северозападно от сграда с идентификатор 87374.546.20.3, с площ от 1,5 кв.м. за разполагане на зарядна колонка и площта на непосредствено разположените до колонката два броя паркоместа (до 30 кв.м.), необходими за нормалното функциониране и

-      Схема ЕА-3 за поставяне на преместваем обект „Зарядна станция за електрически превозни средства“ част от ПИ с идентификатор 87374.533.20 по КК и КР на град Ямбол (Градски парк - между ресторант "Златен рог" и пешеходен мост от градски парк за ж.к. "Златен рог"), с площ от 1,5 кв.м. за разполагане на зарядна колонка и площта на непосредствено разположените до колонката два броя паркоместа (до 30 кв.м.), необходими за нормалното функциониране.

 

            Срок на отдаване под наем -  10 години

 

Начална тръжна месечна наемна цена (анблок за трите позиции)  - 267.00 (двеста шестдесет и седем) лв. без ДДС.

 

Депозит за участие в търга - 1 600.00 лв.

 

Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи действия.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот, с цел продажбата му на собственика, на построената върху него сграда, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Кичева“ № 47.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол, определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.523.111 с площ 172 кв.м по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ II 341, 342, 343, 344, 345 и 348 за ЖС в кв. 68 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-А-630/02.08.1994 г., актуван с АОС 3145/01.11.2023 г., находящ се на ул. „Кичева“ № 47, в размер на 21 000.00 (двадесет и една хиляди) лева без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Кемал … Асанов, с постоянен адрес гр. Ямбол, ….

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно отпускане на ЕФП на Радост Радева и Станка Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ по § „Помощи по решение на ОбС“ от бюджета на Община Ямбол на:

Радост … Радева от гр. Ямбол, …,  в размер на 1300 лв. (хиляда и триста лева).

Станка … Атанасова от гр. Ямбол, …, в размер на 1000 лв. (хиляда лева), средствата за Станка Атанасова да се отпуснат от бюджета на Община Ямбол за 2024г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в съсобствен имот за строителство на фотоволтаична централа.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал. 5 от ЗОС учредява безвъзмездно право на строеж на “ЯМБОЛЕН“ АД, ЕИК 838169382 за изграждане на „Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – II етап в съсобствен поземлен имот с идентификатор 87374.515.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с площ: 303 830 кв. м , находящ се в гр. Ямбол, ул. „Ямболен“ № 35.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.37, ал. 7 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот, находящ се в местност „Зайчара“, в полза на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 9 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол, приема предложеното от Веселин … Сотиров, с постоянен адрес гр. Ямбол…, дарение, а именно: поземлен имот с идентификатор 87374.69.20 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, местност „Зайчара“, земеделска територия с начин на трайно ползване – друг вид нива, категория IV, с площ 4 250 кв.м, при граници на имота ПИ с идентификатори 87374.69.605, 87374.69.21, 87374.69.607 и 87374.69.19.

Договор за дарение да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 34, ал. 3 и ал. 7 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XI-556.181 в кв. 51 по РП на град Ямбол, ул. „Г. Шейтанов“ № 9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XI-556.181, в кв. 51 по плана на града, одобрен със Заповед № I-A-797 от 17.08.1989 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.556.308 с площ 2 кв. м., в размер на 253 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Константин … Арбов и Виолет … Багеров.

2.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, дава съгласие Община Ямбол безвъзмездно да придобие от Константин … Арбов и Виолет … Багеров поземлен имот с проектни идентификатор: 87374.556.309 с площ 4 кв. м., който се придава към улица.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ V-986.181 в кв. 2 по РП на град Ямбол, ул. „Тракия“ № 2-4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ V-986, в кв. 2 по плана на града, кв. „Аврен“, одобрен със Заповед № I-A-375 от 12.05.1995 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.543.671 с площ 84 кв. м., в размер на 10 290 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Любомир … Иванов, Калина … Иванова, Ангел … Гинчев и Христо … Гинчев.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение общината относно предоставяне на помещения за ползване с цел изпълнение на дейността на ОИЦ - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.        Общински съвет – Ямбол изразява съгласие помещението, в което е ситуиран Областен информационен център - Ямбол на ул. „Търговска“ 34, вх. Б, партерен етаж (помещение за културна и обществена дейност- частна общинска собственост), представляващо самостоятелен обект с площ 170.80 кв. м. в сграда № 3 в поземлен имот с идентификатор 87374.542.7, с АОС № 190 от 16.02.2001 г.) да бъде предоставено за  ползване от центъра до завършване на строително-монтажните работи на обект „Преустройство и промяна предназначението на част от партерния етаж на сградата на Общинска администрация - Ямбол за нуждите на Областен информационен център- Ямбол“, но не по-късно от 31.12.2024 г.

2.        Общински съвет - Ямбол изразява съгласие след изпълнение на строително-монтажните работи на обект „Преустройство и промяна предназначението на част от партерния етаж на сградата на Общинска администрация - Ямбол за нуждите на Областен информационен център- Ямбол“, помещението да бъде предоставено за ползване от Областен информационен център- Ямбол.