ПРОТОКОЛ № VII

 

            Днес, 25.04.2024г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0031/18.04.2024г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Анатоли Станилов.

            На заседанието присъстваха Васил Александров и Енчо Керязов – заместник-кметове на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 34 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри седмото заседание на Общинския съвет.

Г. Дичев огласи Декларация от името на съветници от ПП Възраждане относно арменския геноцид. (приложена към материалите по заседанието)

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно изменение на Решение № VI-24/28.03.2024г. относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

2.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Доклад относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд и Районен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

5.      Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

6.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2023г. на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 9.05.2024 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: М. Славова

9.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл.54 от Закона за държавната собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка с брой ученици под минималния до края на учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.538.163 по КК и КР на град Ямбол, ул. "М. Дринов" 9-13.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно съгласие за сключване на допълнително споразумение с „Тинт Про БГ“ ЕООД за удължаване срока на договор за наем, след приключване на основния ремонт на спортна зала „Диана“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предоставяне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за ПИ с проектен идентификатор 10776.15.46, находящ се в землището на с. Веселиново, местност "Мера Ситлер“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.   Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти в ж.к. „Златен рог“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно отдаване под наем чрез публични търгове на обекти в сграда – публична общинска собственост,  Младежки  културен  център „Георги Братанов“, гр. Ямбол, Градски парк.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно прилагане на плана за регулация за поземлен имот с проектен идентификатор 87374.572.349 и поземлен имот с проектен идентификатор 87374.572.350 №: II 77, квартал 149, по плана на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Г. Бенковски" 8-З-158.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували         за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно изменение на Решение № VI-24/28.03.2024г. относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

2.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Доклад относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд и Районен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

5.      Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

6.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2023г. на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 9.05.2024 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: М. Славова

9.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл.54 от Закона за държавната собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка с брой ученици под минималния до края на учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.538.163 по КК и КР на град Ямбол, ул. "М. Дринов" 9-13.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно съгласие за сключване на допълнително споразумение с „Тинт Про БГ“ ЕООД за удължаване срока на договор за наем, след приключване на основния ремонт на спортна зала „Диана“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предоставяне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за ПИ с проектен идентификатор 10776.15.46, находящ се в землището на с. Веселиново, местност "Мера Ситлер“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.   Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти в ж.к. „Златен рог“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно отдаване под наем чрез публични търгове на обекти в сграда – публична общинска собственост,  Младежки  културен  център „Георги Братанов“, гр. Ямбол, Градски парк.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно прилагане на плана за регулация за поземлен имот с проектен идентификатор 87374.572.349 и поземлен имот с проектен идентификатор 87374.572.350 №: II 77, квартал 149, по плана на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Г. Бенковски" 8-З-158.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно изменение на Решение № VI-24/28.03.2024г. относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, буква „б“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

     1.Приема пазарната оценка на дървесина, добита от територията на Община Ямбол, изготвена от независим лицензиран оценител.

     2.Дава съгласие да се извърши продажбата на движими вещи общинска собственост –оценената по т.1 дървесина, чрез публичен търг, съгласно пазарната цена и количество  за 96 плътни кубични метра в оценителния доклад , при следните условия:

        2.1. Начална тръжна цена за 96 куб. м е 6 240 лв. /Шест хиляди двеста и четиридесет лева/ без ДДС.

        2.2. Депозит за участие в търга - 624 лв. /Шестстотин двадесет и четири лева/, който се внася по банкова сметка IBAN  BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД- клон Ямбол.

        2.3. Такса за участие в търга – 20.00 лв., без ДДС.

        3.4. Цена на тръжната документация- 30.00 лв., без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

д-р Вълчев - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Белчев - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2024 година.

 

 

     

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

д-р Вълчев - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Белчев - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Славова - Аз се двоумих дали да взема отношение по точката, но много ми се иска да ви покажа и да ви разкажа за това какво стои зад тази Общинска програма за закрила на детето. Това не е просто поредния нормативен акт, който Община Ямбол трябва да приеме в изпълнение на разпоредбите на чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. Всъщност тази програма обхваща дейността на всички функциониращи социални услуги за деца на територията на Община Ямбол, при това не е и единствено само предназначени за деца на територията на Община Ямбол, а на територията на цялата страна. Към настоящия момент, социалните услуги за деца функционират на пълен капацитет. Дори бих могла да кажа, че в определени случаи те са в недостиг. За мен тази програма за закрила на детето е една кратка презентация на съвместната ни дейност на Отдел за закрила на детето в Дирекция социалното помагане, Община Ямбол и всички останали заинтересовани страни, които се явяват органи по закрила на детето по смисъла на Закона за закрила на детето. Програмата е изключително важна, дейността по отношение на работа с деца също, защото напоследък нараснаха рисковете, както риск от насилие, риск от изоставяне, изоставяне, риск от родителско отчуждение тогава, когато родителите се разделят. За съжаление, децата стават много често жертва на техните взаимоотношения. И пак казвам, за съжаление този брой нараства. Така че, ние имаме необходимост от тези услуги и си пожелавам занапред, съвместно с Община Ямбол, да инициираме разкриването и на други подходящи социални услуги. Искам да подчертая, че много добре към настоящия момент функционира и кризисният център за лице и деца, който Община Ямбол създаде и който от близо вече година функционира като държавно делегирана дейност. Този център се ползва, мога да кажа, почти ежедневно. Призовавам да подкрепите тази програма и още веднъж благодаря на колегите за доброто сътрудничество и взаимодействие с тях, защото всичко е в интерес на детето.

Р. Георгиев - Естествено, ние ще подкрепим така подложената програма. Тук искам да поздравя всички, които имат отношение в дейността за закрила на децата в Ямбол, защото във битието ми като лекар се е налагало не един път да си сътрудничим с тези институции. Без да има пряко отношение към точката, все пак искам да сигнализирам, още докато е време, по отношение на децата освен социалното и всички значими неща, за мен част от закрилата на детето е и детското здравеопазване. Ямбол е изправен пред опасност да остане без детско отделение за пореден път. Пак казвам, без да е свързано директно с тази точка, без Общински съвет - Ямбол да има преки ангажименти към този въпрос, има малко време, колеги, кой както може да поработи, това нещо да не се случи, иначе ние ще си подкрепим точката.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Приема Общинска програма за закрила на детето през 2024 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Доклад относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд и Районен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Славов - Това е изключително отговорно решение, което трябва да се вземе от Общинския съвет, защото определянето на хора, които са съдебни заседатели, първо заседателите трябва да имат сериозни морални качества, трябва да са еднакво отдалечени от всички пристрастия според мен в обществения живот, защото от тяхното решение включително зависят човешки съдби. Виждам, че в предложението, в първата част, не мога да разбера точно, тъй като препратката е към Апелативен съд - Бургас, дали това касае Окръжен съд - Ямбол или Апелативен съд - Бургас, но виждам две имена, които според мен, са много партийно оцветени и които според мен нямат място в този списък, това са имената на Евтим Въжаров и на Златинка Джукелова, тъй като може да има и други, аз говоря за тези две, тъй като те ми говорят нещо. И двете имена, които са вътре и двамата предложени за съдебни заседатели са активни членове на ПП ГЕРБ, в което няма нищо лошо, както и всеки един друг, който е тук и представлява някаква партия, но когато си е активно партийно оцветен, партийно пристрастен, според мен няма как да бъдеш независим в отношението си в съда. Затова казвам, че това са сериозни морални качества, сериозни човешки качества и дори и да отговарят на всички изисквания наредби или там каквито са изискванията на съда, не съм запознат в детайли, тук говорим в някаква степени за морал. Последните местни избори, ако не са лъжа, освен господин Въжаров и синът му участваше в листата, а г-жа Златинка Джукелова от дълги години е административен организатор, секретар на партията в Ямбол. Мисля, че не е редно подобни хора да присъстват в списъка и за това предложението ме е те да отпаднат.

Стойков – репл. - Г-н Славов, може би повече ги разбера от мен тези неща за съдебните заседатели, но аз не виждам нищо лошо човек да е партиен член и да е съответно съдебен заседател. Това, че си станал член на някаква партийна организация не значи, че вече ставаш аморален, г-н Славов.

Славов - дупл. – Още веднъж препотвърждавам това, което казах. Никой не коментира дали хората имат моралните качества като хора. Тук говоря дали е морално да участват в състав на съд, където ще трябва да отреждат човешки съдби, когато са пристрастни политически. Това е голямата дилема и тук говорим за морал и конкретно на хората, които са се съгласили, в конкретния случай за конкретното нещо, а не дали по принцип хората имат такива качества. Те са читави, те са добри, познавам ги лично, но факта, че си пристрастен в едно отношение политическо, вече деформира твоята картина за света и начина по който ти отсъждаш. Това е нещото, което е редно да се помисли и вие да гласувате или не.

Славова – Искам само да подчертая и да напомня за чл. 4 от Закона за защита от дискриминация, който твърди, че: „Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образувание, убеждение, политическа принадлежност и т.н.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Славов.

Гласували       за – 4                           против – 25                            въздържали се – 6

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – 2                              въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Бургас следните кандидати за съдебни заседатели:

1.      Галя Георгиева

2.      Светлан Делибалтов

3.      Диляна Панайотова

4.      Радка Димитрова

5.      Ефтим Важаров

6.      Златинка Джукелова

 

2.На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Ямбол следните кандидати за съдебни заседатели:

 

1.      Ангел Ангелов

2.      Генади Янакиев

3.      Валя Йорданова

4.      Диян Динев

5.      Иван Гочев

6.      Ралица Радева

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства на читалищата в гр. Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2023 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2023г. на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Славова - Не е съвсем по точката, но във връзка все пак за отчета за дейността и приемане на отчета на ДКЦ. Искам да кажа, че има множество подадени сигнали, както от семейните лекари практикуващи в ДКЦ, така и от граждани и аз самата бях на скоро пациент относно условията в чакалните. Един призив за подобряване на условията в ДКЦ, просто да се предприемат някакви мерки и просто да се подобрят условията, мисля че ямболии го заслужават.

Шиков - репл. - На фона на ситуацията със здравеопазването в Ямбол, според мен „ДКЦ -1“ ЕООД е нещото, което е тръгнало в правилна посока. Да, аз съм съгласен, че все още условията са много далеч от това, което виждаме дори в други поликлиники в България, но настоявам да отбележим, че за първи път от доста години на сам се предприемат действия по подмяна на дограми, подмяна на оборудване, някои кабинети започват да заприличват на това, което трябва, така че аз съм съгласен с призива, но настоявам също така и да отчетем напредъка. Освен това и самият отчет показва доста добри финансови резултати, които ще дадат възможност и идната година да се инвестира в подобряване на средата.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

 

I. На основание на чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.1, т. 6, и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, приема годишния финансов отчет и баланс за 2023 г. на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД и определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба по годишния финансов отчет на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД, който следва да бъде преведен в срок до 30 май 2024 г. по сметка IBAN:

BG 13 SOMB 9130 8424420344

BIC: SOMBBGSF

код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент)

Общинска банка“ АД, клон Ямбол

 

II. На основание на чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, по смисъла на който Общинският съвет може да подпомага с финансови средства общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите на населението и чл. 58, ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, предоставя средства на „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД, в размер на 45 238.44 лв. /четиридесет и пет хиляди двеста тридесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/, които да се употребят за закупуване, доставка и монтаж и всички дейности, свързани със сервиза на нова медицинска апаратура за диагностика на пациентите в офталмологичните кабинети и работата с нея. Останалите средства да се използват за подмяна на дограма и други належащи ремонти в сградите на „ДКЦ 1 Ямбол“ по преценка на ръководството.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 9.05.2024 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Според мен тази точка е една от най-важните в това заседание на Общинския съвет. И на мен много ми се иска да се породи своеобразна дискусия, ако аз съм този, който ще инициира, бих се радвал. Обяснявам защо. Само преди седмица кмета излезе в едно поредно, много драматично видео в своята Фейсбук страница, в която предупреждаваше всички граждани на Ямбол каква драма ще настъпи с водовземането и водоподаването на водата в града, ако не се предприемат съответни мерки за някакво решение за това, че от 40 помпи, които водовземат в момента в м. „Ормана“, работят само 13, за това, че имат други проблеми касаещи в конкретика гаранцията за снабдяване на града с вода. И гледам в това решение, което самия кмет ни дава в момента, в което има само в инвестиционната програма за 2024 г., какво се е случило в 2023 г., то е минало и заминало. Но в инвестиционната за 2024 г. има само два обекта за още на Ямбол, единия ул. „Бузлуджа“, другия ул. „Марко Бехар“. Никъде няма и помен за това, което кметът изкара като най-голям проблем за града и което най-вероятно е така в този момент. Аз знам как беше 2008 г., когато влязох в общината и когато се пръсна тласкателя, когато направих всичко възможно и с помощта на държавата го изградихме. Знам какво направих в 2008 г., когато изградихме водопровода по ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Димитър Благоев“ и ул. Генерал Заимов“, когато 2/3 от града забравиха вече какво е да спира водата и знам какво е, когато водата спира. Не дай Боже да спре на целия град. Аз тогава осигурих вода за 2/3 от града. Тук обаче никъде не виждам решение и предложението моето към вас е да не гласувате това предложение, то да се разгледа много детайлно и подробно в комисията по териториално устройство, ако трябва да се направи нарочно такава, да се анализира технически проблема, ако трябва да си специалисти ВиК има и в общината, ако трябва да си поканят и други, които да дадат техническо решение, дали ще се вдълбават кладенците, от които се черпи вода, дали ще се слагат по-добри съоръжения, които да черпят или ще търси някаква друга алтернатива. Но единственият инструмент е това да се заложи във ВиК Асоциацията като план, защото едно, че плащаме най-високата цена за вода с пълното съгласие и подписа на ямболския кмет, за разлика от много други области и общини, където кметовите възразиха и насреща не получаваме нищо, два обекта, това просто е недопустимо. Няма оперативни програми, които да гарантират, както беше до сега, развитие на ВиК мрежите, евентуално ремонт или нови такива съоръжения. Няма държавна програма и единственият инструмент остава ВиК Асоциацията, в която Община Ямбол е с 36%, тя е водеща. И за мен би било в голяма степен предателство към интересите на града и на ямболии, ако Общинския съвет се съгласи с такава инвестиционна програма, само на две улици, без да вземе отношение, а защо кмета не го е направила, това е друга тема, по най-сериозния проблем, който самият кмет във Фейсбук алармира, че това е с кладенците на Ямбол и с водовземането.

Говедаров – Г-н Славов, всеки в личната си страница на Фейсбук може да пише каквото иска, когато отнася за негови действия. Може да пише каквото иска, да снима живота си, действията си, без това да води никакви последствия. За всички е ясно, че Фейсбук дори няма представителство и пред властите като полиция, съд, няма представителност. Относно водовземането, трябва всички граждани да знаят, че има изградени съоръжения, доста нагоре по течението на р. „Тунджа“, които отклоняват водата в посока на р. „Марица“. Това са два ВЕЦ-а. Беше изграден и бент на с. Мечкарево от напоителни системи за напояване на селско-стопански площи. Апела на г-н Ревански беше насочен точно към безводието, което по една или друга причина е позволено от държавните власти. Доколкото знам, това нещо беше разрешено. Относно кладенците, за никой не е тайна и тук да се върнем малко към обстановката, която е по целият свят не само в България. В последните години се наблюдава едно затопляне и доста сериозно безводие, не само на територията на Ямбол. Кладенците, от които основно водочерпи града, са базирани на валежите през годината, които, ако се върнем назад във времето, нямам анализ, ако трябва ще ви направя специално, са доста под нормалните за сезона. И трето мисля, че става, след като толкова милейте за това нещо, да се обърнем към братски Дубай, да се побратимим, да си направим един дъжд, да направим едно наводнение и ще имаме и ние пълни кладенци. Така че, тук обсъждането е за хора, представители, които да влезнем в Асоциацията на ВиК и да са мине по ред процедурата. Това, какво има и какво няма в програмата мисля, че е и до голяма степен на ВиК задача.

Славов – дупл. - Това, което току що чух, определено не ми звучи сериозно във връзка с точката, която разглеждаме. Естествено, че всеки може да говори каквото си иска на Фейсбук страницата си, но, когато го казва кмет, то е различно. Кмета е публична личност, общинските съветници също сме публични личности. И дори да няма пряка отговорност - съдебна ли каквато и да е друга, има морална обществена. И когато един кмет алармира за такъв сериозен проблем, а не виждаме отражение в единственият инструмент, с който разполага общината да влияе, и това е членството в ВиК Асоциацията, това ми звучи като един гол пи-ар, поправете ме, ако бъркам. Да, проблема се е решил с безводието, заваля, реших ми го. Ама това, което вие казвате, че водата се отбивала към р. „Марица“, че имало бенд, никой не дава гаранция на Община Ямбол и на град Ямбол, че в бъдеще това няма да се повтаря. И какво? Ще излизаме и ще мрънкаме като едни малки деца, че някой не е виновен, че ни е изял десерта. Не, тук сме хората, които защитаваме интереса на този град и кмета представляван от заместниците, където е редно да се вземе сериозно отношение към този проблем, щото той е един от най-важните. По какъв начин, затова има специалисти, не съм аз човека. Но явно има проблем и този проблем в последните години се задълбава, и най-вероятно няма да бъде решен скоро. Ние нямаме друг инструмент. Разберете? Това не е работа на ВиК. Работа на ВиК е да ни взима най-високата цена със съгласие на кмета, а не работа на ВиК да гарантира на ямболии, чрез ВиК Асоциацията, гаранция на водоснабяването. Не мога да ви разбера логиката, не мисля, че е редна. И за това още веднъж ви призовавам да отложим тази точка, да слагаме „въздържали се“, да се направи комисия и наистина да се предложи една сериозна инвестиционна програма, която да защити интересите на града.

Тюфекчиева - репл. – Г-н Славов, само ако ми позволите, това не беше я пиар акция, а запознаване на обществеността с един сериозен проблем, за който е информиран и министъра на околната среда и водите за пропуски от страна на държавата.

Славов - дупл. – Отново не мога да разбера, тук сме събрани или би трябвало да е така, хората, които мислят за града. Това, че някой е алармирал Министерството на околната среда и водите, и какво от това? Във вашите ръце в момента е да вземете решение. За това ВиК асоциацията да се съобрази с гласа на Община Ямбол, той е 36%, държавата има малко отгоре. И ако вие не го направите и се съгласите, цялата инвестиционна програма за Ямбол да бъде само за две улици, два водопровода по ул. Бузлуджа“ и ул. „Марко Бехар“ и няма кладенци, няма водоснабдяване, няма осигуряване на вода. Това за мен си е предателство на интереси. Аз няколко пъти не съм пускал като кмет бюджета и инвестиционната програма на ВиК Асоциацията, когато я създадоха, докато не се удовлетворят интересите, с подкрепата на съвета естествено със стара дата. Мисля, че моментът е такъв. Да, ще има засушаване и то ще продължава. Да, проблемът е и сериозен. Днес е един министър на околната среда и водите, служебно правителство, утре ще е друг, ама пука му за Ямбол. Но ние тук си живеем в града и на нас трябва да ни пука.

Шиков - Правя конкретно предложение, във втора точка, становището Община Ямбол по т. 4 от дневния ред да бъде променено: „Предлага в подробната инвестиционна програма за 2024 г. на „ВиК Ямбол“ ЕООД да бъде включено подробен анализ и проучване на водоснабдяващите кладенци на гр. Ямбол.

Славов – репл. - Когато започне гледането на точка, единствения начин по който може да се предложи нещо е когато се стане да се вземе думата. Точно, това е правилно.

Шиков - Слушаме репликата, да. Не ми обяснявайте правилника.

Славов – Налага се.

Шиков – Г-н Славов, правя ви забележка за поведение.

Славов - Това, което чухме не решава проблема, защото това като се включи, то няма да реши инвестиционната програма на ВиК Асоциацията. Пак ще се отиде на заседанието на ВиК Асоциацията и пак ще се гласува всичко, включително тези два обекта и ще се предложи нещо, което ВиК Асоциацията може и да не приеме. Но ако Община Ямбол не гласува, ВиК Асоциацията няма как да си приеме нито програмата, нито отчетите, защото тя държи 36% и по закон не може да ги приеме. Затова ви предложих, не да допълним предложението, а да се направи сериозен анализ и този сериозен анализ да е следствие на думата на специалистите, на експертите и пак да гледаме точката. Тази ВиК Асоциация дали ще си гледа заседанието този месец или следващия, няма драма, но ще има драма за Ямбол.

Шиков - дупл. – Г-н Славов, първо ВиК Асоциацията може да си вземе решенията и без Община Ямбол, 36% не ги блокират. И второ, предложението, както тук, така и там на заседанието, е начина да се въздейства на решението на асоциацията. Освен това, считам, че експертите в асоциацията са тези, които трябва да направят проучването. В Общината не виждам Вашето предложение как може да бъде реално изпълнено.

Стойков - По начина на водене към председателя на Общинския съвет, в нашия правилник точно пише: „Всеки общински съветник може да се изказва веднъж подадена точка от дневния ред.“. Така че, г-н Шиков, моля да спазвате нашия правилник.

Шиков - За съжаление в правилника пише, че всяко изказване има до две реплики, а всяка реплика има по една дуплика. Реплика с продължение 3 минути, дуплика с продължение 2 минути. Изказване по същество, да, прав сте веднъж. Отделен е въпросът, че във всички реплики и дуплики чухме едно и също, но това оставяме за публиката

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението за промяна на т.2.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.22, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.5 от Закона за водите:

        1.Съгласува мандат на Васил Александров - заместник кмет на община Ямбол, който да бъде предоставен за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол при дневен ред:

        Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване  и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол за 2023г.

       Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на АВиК, Ямбол за 2023 г.

       Точка 3. Приемане на бюджета на АВ и К, Ямбол за 2024г.

       Точка 4. Обсъждане и приемане на подробна инвестиционна програма за 2024г. на „В и К“ ЕООД – Ямбол.

       Точка 5. Разни

 

       2.Съгласува следната позиция  на представителя на община Ямбол в заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол“ :

        по точка 1 от дневния ред: „ Приема годишния  отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване  и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол за 2023г.“.

        по точка 2 от дневния ред: „Приема отчета за изпълнение на бюджета на АВ и К, Ямбол за 2023г.“

         по точка 3 от дневния ред: „Приема бюджета на Асоциация по водоснабдяване  и канализация на обособена територия,  обслужвана от  „ВиК“  ЕООД,  гр. Ямбол за 2024г.“

         по точка 4 от дневния ред: „Приема подробната инвестиционна програма за 2024г. на „В и К“ ЕООД – Ямбол. Предлага към инвестиционната програма за 2024г. на „В и К“ ЕООД - Ямбол да бъде включен подробен анализ на състоянието на вододайните кладенци, осигуряващи питейна вода на град Ямбол.“

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: М. Славова

__________________________________________________________________________________

 

Ставрев - ПК ЗОРПК предлага да се отложи предложението за допълнително обсъждане.

(приложен протокол)

д-р Вълчев - ПК ЗСДСИ предлага да се отложи предложението. (приложен протокол)

Славова - Като вносител на точката искам да кажа какви са моите мотиви за иницииране на тази промяна. Те са взети от практиката на ПК ЗСДСИ. Единични случаи, но има, когато лицето, не знам дори дали знае, че подава заявление за отпускане на еднократна помощ. Има лица, които подават от името на други лица без приложено пълномощно към заявлението, това е един от случаите. Втория случай, който така прави впечатление, че не сме сигурни дали е извършена справка от страна на община Ямбол по отношение на отпускане на еднократна помощ по реда на ч. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, а от Дирекция за социално подпомагане, което условие да ни бъде отпусната еднократна помощ от общината, т.е. да не стане като двойно финансиране, във връзка с това ми е второто предложение. И третото беше във връзка с деклариране на доходи, които според мен имат значение за определяне на размера за отпускане на помощта и по отношение на това дали трябва да бъде отпусната и в какъв размер да е. Защото ако лицето получава 2000 лева брутен доход, ще бъде един размер на помощта, ако бъде отпусната. Ако то получава по-нисък размер, но ние все пак разходваме едни средства на гражданите на Ямбол и ние трябва да сме сигурни какво се случва и по какъв начин ги разходваме. Мисля, че е напълно закономерно. Освен това, тези изменения бяха публикувани на сайта на общината и там няма постъпили предложения.

Шиков - По повод общественото обсъждане, за съжаление практиката показва, че от общинските съветници и комисиите, предложението започва да се обсъжда след като влезе към сесията. Това по-скоро на сайта е за предложения от гражданите. Теоретично сте права, практиката за съжаление е друга. Иначе, аз како пряк участник в дискусиите, искам да кажа, че има детайли за уточняване по отношение на декларирането на доходи и документите за тях. Първо трябва да допълним още малко текст, относно това, че помощта се отпуска и решение за нейния размер се взима на база доходите на лицето, защото това е загатнато само в уводните членове в момента в правилника, никъде после не се споменава, че това по някакъв начин влияе. Така че, има някои неща наистина, които би трябвало да се обсъдят и да уточнят. Затова и смятам, че предложението на комисиите за момента е най-разумно.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на ПК.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 5

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Отлага за следващо заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ставрев - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – в §1 да отпадне второто изречение, защото това го решихме още предния път.

Шиков – целият параграф 1 е всъщност техническа грешка при правене на предложението, защото го приехме със споменатата от г-н Горнаков корекция още предното заседание.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Няма да подложа на гласуване отпадането на §1, приемам за техническа грешка. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31             против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост:

1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № XI-2/13.08.2020г. на Общински съвет – Ямбол и влиза в сила от 08.09.2020г., изм. Приложение № 1 с Решение № LIV-29/30.03.2023г., в сила от 18.04.2023г., изм. с Решение № IV-6/25.01.2024г. и Пр.1, в сила от 12.02.2024г.), както следва:

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

(Наредбата е приета с Решение № XI-2/13.08.2020г. на Общински съвет – Ямбол и влиза в сила от 08.09.2020г., изм. Приложение № 1 с Решение № LIV-29/30.03.2023г., в сила от 18.04.2023г., изм. с Решение № IV-6/25.01.2024г. и Пр.1, в сила от 12.02.2024г.)

 

§ 1. Приложение  № 1, неразделна част от наредбата, се изменя по следния начин:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:

 

Б А З И С Н И   Ц  Е Н И

за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

 

А/ Базисната месечна наемна цена в лева за 1 кв.м. се определя, както следва:

 

        ДЕЙНОСТИ

ЗОНИ

 

 

 І -ва

ІІ – ра

ІІІ- та

ІV- та

1

2

3

4

5

6

1

Търговска дейност с хранителни и промишлени стоки

8.50

5.74

4.29

2.82

2

Търговия с лекарства

12.75

10.10

5.74

4.29

3

Заведения за обществено хранене

14.22

12.74

11.23

10.04

4

Административно-правни услуги

7.13

5.74

4.29

2.82

5

Други услуги

4.29

2.82

2.34

1.41

6

Самостоятелен склад

 

 

 

 

 

покрит

1.51

1.16

0.83

0.55

 

открит

0.74

0.72

0.55

0.44

7

Площи за спортна дейност

 

 

Покрити

0.56 лв. за всички зони

 

Открити

0.28 лв. за всички зони

8

Складови помещения за обекти

30 % от базисната наемна цена на 1 кв.м.

9

Сервизни помещения за обекти

20 % от базисната наемна цена на 1 кв.м.

10

Банкови, валутни, застрахователни дейности

21.26

18.52

17.02

14.17

11

Хазартни игри

25.48

24.02

22.64

19.84

12

Здравни услуги

15.07 лева за  всички търговски зони

13

Здравни услуги извършвани от медицински лица, извън случаите по чл.102, ал.4 от ЗЛЗ

60 % от определ. в т. 12 за вс. търг. зони

14

Ателиета за художествени занаяти

7.13

5.74

4.29

2.82

15

НПО, осъществяващи здравни, образователни, спортни и др.хуманитарни дейности за соц. задоволяване  на съответните нужди на населението

2.82

2.30

1.99

1.69

16

Земеделска земя за:

 

 

т.1 - ниви с категория на земята от І-ва до ІV-та

60.30 лева на декар (годишно)

 

т.2 - ниви с категория на земята  V-та и над V

45.23 лева  на декар (годишно)

 

т.3 - мери и пасища

30.14 лева на декар  (годишно)

 

т.4 - за настаняване на пчелни семейства в земи от ОПФ И ОГФ

90.44 лева на декар (годишно)

17

Открити прилежащи площи към обекти

1.41

1.16

0.83

0.55

18

Частни училища

1.41 лева за всички зони

19

Обществена тоалетна

2.64

1.99

1.67

1.51

20

Синдикална дейност

0.89

0.68

0.53

0.35

21

Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми съоръжения /павилиони и билборди/

всички обекти над 20 кв. м. с 50% от базисната цена по т.21.1., 21.2.,21.3., 21.4., 21.5., 21.6.

21.1.

Търговска дейност с хранителни и промишлени стоки

14.35

9.57

5.98

5.98

21.2.

Търговия с печатни произведения и книги

10.77

8.37

5.98

5.98

21.3.

Търговия със селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сортови семена, фуражи и други

14.35

9.57

5.98

5.98

21.4.

Извършване на услуги

8.37

5.98

4.78

4.78

21.5.

Спорт тото

20.34

14.35

11.96

11.96

21.6.

За събирания от културно-масов характер

8.37

5.98

4.78

4.78

21.7.

Eдностранен билборд

15.55 лева /кв. м. рекламна площ за всички зони

21.8.

Двустранен билборд

31.10 лева /кв. м. рекламна площ за всички зони

 

 

 

 

 

 

Б/ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКИ ЗОНИ

 

 

 

І. ПЪРВА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

Районът, ограничен от улиците: „Търговска” „Богомил” „Г.С. Раковски”, „Цар Освободител”,

„Георги Дражев”, „Цар Иван Александър” и пл. „Освобождение”, Градски парк.

 

 

 

 

 

 

ІІ. ВТОРА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

1. ул. „Търговска” – (от ул. „Богомил” до ул. „Граф Игнатиев”)

 

2. ул. „Г.С. Раковски” – (от ул. „Богомил” до ул. „Ген. Вл. Заимов”)

 

3. ул. „Александър Стамболийски”

 

 

 

 

4. пл. „Боровец”

 

 

 

 

5. ул. „Димитър Благоев” – (от РХЕИ до от РЗИ до ул. "Арда")

 

6. ул. „Панайот Хитов” – (от ул. „Д. Благоев” до ул. „Ямболска комуна)

7. ул. „Георги Дражев” – (от ул. „Цар Иван Александър” до пл. "Г. Дражев" )

8. ул. „Жорж Папазов”

 

 

 

 

9. ул. Джон Атанасов”

 

 

 

 

10.  ул. „Кабиле”

 

 

 

 

11.  ул. „Преслав” – (от ул. „Г. С. Раковски” до пл. „Боровец”)

 

12.  ул.”Срем”

 

 

 

 

13.  пл. „Георги Дражев” – (Централен кооперативен пазар)

 

14. Нова автогара – Ямбол

 

 

 

 

15. пл. „Страшимир Кринчев”

 

 

 

 

16. ж.к. „Диана”

 

 

 

 

17.  ж.к. „Хале” – (район около магазин „САРА” и ул. „Милин камък” до ул. „Търговска”)

18.  ж.к. „Златен рог” – (района около супермаркета)

 

 

19.  ж.к. „Георги Бенковски” – района между супермаркет „Дамполис Ател“ и бензиностанцията)

20.  ул. „Цар Иван Александър”  (от ул. „Г. Дражев” до ул. „Мусала”)

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ТРЕТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

1. Районът, ограничен от улиците: „Констатин Иречек”, „Лъкатник”, „Крайречен булевард”, „Граф Игнатиев”, „Ген. Вл. Заимов”, „Панайот Хитов“, „Шипка“, „Стара планина”, „ Жорж Папазов, „Бузлуджа”, „Сердика“ и „Константин Иречек“.

2. Парк „Боровец”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ЧЕТВЪРТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

Включва останалата част от територията на града, която не е включена в предходните търговски зони.

Граничните улици на търговските зони включват обектите, разположени от двете страни на улиците.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 3. Актуализацията на наемната цена за отдавани под наем общински имоти за 2024г. се извършва в срок до 15 май 2024г.

 

§ 4. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 5. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Има няколко пера в корекцията на бюджета. Аз искам да изкажа удовлетворението си от най-голямото, ремонта на ул. „Преслав“ от ул. „Акация“ до околовръстния път „Изток“, който проект изградихме и създадохме аз и екипа до 2019 г., оставихме в наследство на г-н Ревански, част от нашата стратегия за развитие на Ямбол и е хубаво, че държавата в последните две, три години дава сериозни пари, за да може този обект да се реализира, което е хубаво заграда и няма как аз да не съм удовлетворен от този факт, че г-н Ревански продължава изпълнението на моята стратегия. Би било добре, ако той или някой от колегите излезе и покажа мъжество, и сподели, че това е така или поне се отрази някъде, а не хората да остават с впечатление, че света започва от екипа на г-н Ревански.

Шиков - Дайте по точката, г-н Славов.

Славов - Това си е точно по точката. В конкретика, искам да попитам в капиталовия списък промените на разчета за финансиране на капиталните разходи, при положение, че сега гласуваме тези 6 700 000 лв., плюс още 46 хил. лв., макар че в обяснителната записка да са написани сумарно 6 741 000 лв., а не 6 746 000 лв. Виждам, че е отразено, но не виждам отразени тези 6 700 000 лв. в източника на финансиране. Въпросът ми е защо не е намерено там отражение при положение, че вече е подписан договора и имаме гаранция или все още не се влезли по сметка парите.

Шиков – Подлагам на гласуване г-жа Царева да говори.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Царева - Съгласно указанията на Министерство на финансите за изпълнение на ПМС 11, което става на въпрос вече и при обсъждането на бюджета, отразяването като източник на финансиране, средствата по споразуменията, съгласно чл.107 от Държавния бюджет, става в момента, в който те пристигнат в общината. Но като пристигнат, подписване само на споразумение, това не е достатъчно, ние трябва да поискаме и да получим парите, след което ще бъдат отразени в капиталовия списък. Така че няма как да ги видите по всяко едно споразумение, ако не е дошъл превод.

 Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

  1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2024 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

  2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2024 г., съгласно Приложение № 2.

  3. Променя и допълва решение от петото заседание на ОбС Ямбол от 15.02.2024 г. по точка първа от дневния ред, т. 1.1.2, в частта му за:

·       Трансфери между бюджети – предоставени трансфери в размер на – (-) 317 950 лв., от които за:

ü Основен ремонт на плувен басейн в сграда, собственост на Тракийски университет, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38“ –  200 000 лв.

4. Допълва решение от петото заседание на ОбС Ямбол от 15.02.2024 г. по точка първа от дневния ред, т. 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.14. Средства за финансово подпомагане на младежки дейности, чрез проекти, съгласно  Правилника за финансово подпомагане на младежки дейности, определяни от Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта в размер до 20 000 лв.

Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2024 г. по разходната част:

ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

Намалява § 10-00 Издръжка – (-) 20 000

Увеличава § 45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - 20 000 лв.

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 58, ал.1 от ЗИД на ДОПК:

Дава съгласие Община Ямбол да използва преведените и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на техника и оборудване за извършване на мероприятията по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на града – челен товарач, с обща прогнозна стойност 14 760,00 лв. с ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл.54 от Закона за държавната собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34 ал.1 предложение трето от Закона за общинската собственост:

1. Дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Ямбол към Община Ямбол на следния недвижим имот: поземлен имот № 77030.30.5 с площ 14964 кв. м., находящ се в м. „Гол баир“, землището на село Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка с брой ученици под минималния до края на учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Белчев - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

Общински съвет-Ямбол дава съгласие за функционирането и дофинансирането на една маломерна паралелка III-ти клас, с брой ученици под минималния,  до края на учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2023/2024 година ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинансиране.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.538.163 по КК и КР на град Ямбол, ул. "М. Дринов" 9-13.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.63, ал.1, т.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 87374.538.163, като се организира търг с тайно наддаване между „ТОП АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 203172683 с Управител Петър Тополски и „Бутик Билдинг“ ООД, ЕИК 206380878 с Управител Йордан Николов, с начална тръжна цена от 273 090.00 (двеста седемдесет и три хиляди и деветдесет) лв. без ДДС. На спечелилия търга да се продаде собствеността на 227/470 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.538.163, целият с площ 470 кв.м., по КК и КР , одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, идентичен с УПИ IX в кв.120 по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение № XLVIII-1/03.10.2007г., находящ се в гр. Ямбол, ул. “Марин Дринов“ № 9-13.

      Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно съгласие за сключване на допълнително споразумение с „Тинт Про БГ“ ЕООД за удължаване срока на договор за наем, след приключване на основния ремонт на спортна зала „Диана“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет дава съгласие да се сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договор № 3683 (ДГ/05-000215) от 20.11.2020 г. за предоставен под наем обект за временно и възмездно ползване на „ТИНТ ПРО БГ“ ЕООД, ЕИК 206236283, със седалище и адрес на  управление гр. Ямбол, ул. „Черно море“ № 8, ет. 3, ап. 4, представлявано от управителя Сузана Чолакова, а именно: помещение за кафе-аперитив с обща площ 68.84 кв.м – част от сграда публична общинска собственост с идентификатор 87374.533.6.3 по КК на град Ямбол, със застроена площ 3099 кв.м, построена в поземлен имот  с идентификатор 87374.533.6 по КК на гр. Ямбол, находящ се в Градски парк, актуван с АОС № 53/16.03.1999 г., с периода от стартиране до приключване на ремонтните дейности на спортна зала „Диана“, през който дружеството няма да има възможност да осъществява търговската си дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 11, ал.1 и чл. 53 от Закона за общинската собственост, предоставя за управление на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол:

-      Товарен автомобил марка МЕРЦЕДЕС, модел ВАРИО 815 Д, рег. № У9692AT със застрахователна стойност 12 333 лева.

          Възлага на кмета на Община Ямбол и на Директора на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на описания ДМА, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на същия.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за ПИ с проектен идентификатор 10776.15.46, находящ се в землището на с. Веселиново, местност "Мера Ситлер“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

М. Тюфекчиева – Гласувах „за“.

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на Общински ПИ с проектен идентификатор 10776.15.46 с проектна площ  3455 кв.м.  в размер на 134 800.00 лв. без ДДС, който заедно с ПИ 32 образува  УПИ І-15.32,15.46 за друг вид производствен, складов обект в с. Веселиново, местност Мера Ситлер.

2.На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол и чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за прехвърляне правото на собственост на новообразувания имот с „Д-Систем“ ООД представлявано от управителя Александър Добрев. 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – 2                              въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – 2                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

I.          На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., приета с Решение по точка 15 на третото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2024г. в раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2/“Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници“

    

Поземлен имот

Площ

№ на АОС

Местонахождение на имота

99. Поземлен имот с

идентификатор

87374.522.297

 153 кв. м

2672/13.10.2020г.

ул. „Преслав“ № 234

100. Поземлен имот с проектен

идентификатор 87374. 572.318

975 кв. м

3226/01.04.2024г.

м. „Под Язовира“

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1.    Поземлен имот с идентификатор 87374.522.297 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 153 кв. м, за който е отреден УПИ VII за ЖС в кв. 1 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол IX-22/04.05.2012 г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 234, актуван с АОС № 2672 от 13.10.2020 г.

Начална тръжна цена на имота  21 620 лв. /двадесет и една хиляди шестстотин и двадесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 10 000.00 лв. /десет хиляди лева/.

 

2.  Поземлен имот с идентификатор 87374.572.318 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 975 кв. м, за който е отреден УПИ XXXII-6 в кв. 147 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол XLVII-16 от 25.09.2007 г., находящ се на в гр. Ямбол, местност „Под Язовира“, актуван с АОС № 3226 от 01.04.2024 г.

Начална тръжна цена на имота 11 170 лв. /единадесет хиляди сто и седемдесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти в ж.к. „Златен рог“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

     На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 1, чл. 41, ал. 2, от Закона за общинската собственост и чл. 64, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол да бъдат проведени публично оповестени търгове за учредяване на право на строеж при следните условия:

1. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено - обслужващи функции или смесени функции“ - застроително петно № 24, с височина до 7.00 м., със застроена площ 108 кв.м и разгъната застроена площ 216 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.560.32, целият с площ 39 092 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, част от УПИ II за жилищен комплекс с полуподземен паркинг - гаражи в кв. 10 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-756/26.03.1991 г., находящ се в ж.к. „Златен рог“.

Начална тръжна цена за правото на строеж 31 808.70 лева без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 500.00 лева.

2. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено - обслужващи функции или смесени функции“ - застроително петно № 26, с височина до 7.00 м., със застроена площ 334 кв.м и разгъната застроена площ 668 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.560.32, целият с площ 39 092 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, част от УПИ II за жилищен комплекс с полуподземен паркинг - гаражи в кв. 10 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-756/26.03.1991 г., находящ се в ж.к. „Златен рог“.

Начална тръжна цена за правото на строеж  98 371.30 лева без ДДС.

Депозит за участие в търга 49 000.00 лева.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публични търгове на обекти в сграда – публична общинска собственост,  Младежки  културен  център „Георги Братанов“, гр. Ямбол, Градски парк.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Една точка, която касае емблематичен за Ямбол обект, Младежкият дом, който аз лично съм удовлетворен, както всеки път казвам, нещо, което изстрадахме като проектиране, осигурихме му парите, г-н Ревански имаше възможността с осигурените от нас пари и осигурения проект да го реализира. Не че чухме благодарност и не за мен, не ме разбирайте погрешно, а за екипа, който беше в основата на всичко това. Но, тъй като този обект е емблематичен, по същество и със стара дата беше може би най-атрактивното място за подобен род заведения и питейно, и ресторант, моето предложение е наемите, които са фиксирани тук да бъдат завишени, тъй като това е в правомощията на Общински съвет и тъй като аз, считам че тези наеми, за това място са ниски, тъй като това наистина е най-атрактивното място на града. Далеч по-атрактивно от отдадения вече под наем „Ален Мак“ и затова предложението ми в конкретика, на брега на реката все пак, с тераса и изглед към реката. Затова предложението ми е за снек-бара от 1824 лв. начална тръжна цена за имота да стане 2824 лв., а заведението за обществено хранене от 4111 лв., да стане 5500 лв. Това е направено единствено и само на база наш анализ на имотите за подобен род заведения на дори по-малко атрактивни места от тези, които ще се отдават тук. Това е ново, току-що изградено, по всичките изисквания на съвременния интериор и на най-атрактивното място на града.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам на гласуване предложението на г-н Славов.

Гласували       за – 5                           против – 12                            въздържали се – 17

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, да се отдадат под наем чрез публични търгове търговски обекти части от имот публична общинска собственост  Младежки Културен Център „Георги Братанов“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.533.6.4.2 по КК и КР на град Ямбол, актувана с АОС 1 от 15.11.1996 г. при следните условия:

 

Снек бар - част от  имот публична общинска собственост – Младежки културен център „Георги Братанов“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.533.6.4.2 по КК и КР на град Ямбол, актувана с АОС 1 от 15.11.1996 г. находящ се в Градски парк, разположен на ниво 1 с площ на обекта - 174 кв. м.

 

Начална тръжна цена за имота - 1824.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга - 6500.00 лв.

Предмет на дейност осъществявана в обекта - питейно заведение, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

Категоризиране на обекта по Закона за туризма – за сметка на наемателя

Срок за отдаване под наем – 5 години

Обзавеждане и оборудване на обекта - за сметка на наемателя, по интериорен проект със съответните спецификации и в съответствие с проекта

 

Заведение за обществено хранене - част от  имот публична общинска собственост – Младежки културен център „Георги Братанов“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.533.6.4.2 по КК и КР на град Ямбол, актувана с АОС 1 от 15.11.1996 г. находящ се в Градски парк, разположен на ниво 1 и ниво 2 с площ на обекта - 469 кв. м.

 

Начална тръжна цена за имота -  4111.00 лв. без ДДС

Депозит за участие  - 12300.00 лв.

Предмет на дейност осъществявана в обекта - питейно заведение, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

Категоризиране на обекта по Закона за туризма – за сметка на наемателя

Срок за отдаване под наем – 5 години

Обзавеждане и оборудване на обекта - за сметка на наемателя, по интериорен проект със съответните спецификации и в съответствие с проекта

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно прилагане на плана за регулация за поземлен имот с проектен идентификатор 87374.572.349 и поземлен имот с проектен идентификатор 87374.572.350 №: II 77, квартал 149, по плана на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от  ЗУТ да се приложи плана за улична регулация, като дава съгласие Николай Петков да прехвърли безвъзмездно в собственост на община Ямбол ПИ с проектен идентификатор 87374.572.350  с площ 22 кв. м. Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

Шиков - Забележка на г-н Илчев за разваляне на дисциплината.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Г. Бенковски" 8-З-158.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 4                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21,  ал.2  от  ЗМСМА, във връзка чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА,   чл.41,  ал.2  и  чл.47,  ал.1, т.3  от  Закона за общинската собственост  и  чл.19, ал.3 от НРУРОЖ на Общински съвет Ямбол, определя пазарна цена на общински жилищен имот - самостоятелен обект   в сграда  с  идентификатор  87374.521.33.10.158 (осемдесет и седем  хиляди  триста  седемдесет и четири  точка  петстотин  двадесет и едно  точка  тридесет  и  три  точка  десет  точка  сто  петдесет  и  осем), с  площ 62.48 (шестдесет и  два  цяло и четиридесет и осем) квадратни метра, прилежащо избено помещение № 2 с площ 2.92 (два цяло деветдесет и два) квадратни  метра  и съответните  идеални  части  от  общите  части на сградата, находящ  се на първи етаж от сграда с идентификатор  87374.521.33.10, построена  с отстъпено  право  на  строеж в ПИ 87374.521.33 по КК и КР на град   Ямбол, актуван с Акт за общинска собственост № 425 от 30.10.2001г., с административен адрес:  град  Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски”, бл. 8, вх. З, ет. 1, ап. 158, в размер на 54 800.00 лева   (петдесет и четири хиляди и осемстотин лева) крайна цена, на която да бъде извършена  продажбата му на Биляна Радева.

       Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

Шиков - Колеги, преди да закрием днешното заседание, имаме още няколко процедури, както имахме и в началото. Първо, имаме едно питане от г-н Славов, в което се настоява за устен отговор. Там, мисля, че грешката я допуснах аз, има готовност за устен отговор, но не синхронизирахме да се отговори днес. Извинявам се за което, ще се отговоря на следващото заседание устно, понеже настояването е за устно. И имаме един граждански въпрос, г-н Кърцъков, заповядайте да го анонсирате.

Иван Кърцъков запозна съвета с питане относно заплата Е. Керязов като председател на ОСНВ. (приложено)

          Шиков – Г-н Кърцъков, питането е пренасочено към администрацията, но няма получен отговор до момента.

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам седмото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 30 май 2024г.

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

 

                                                                                    Ан. Господинова