Общинска администрация Ямбол Република България

Дирекция Общинска собственост и икономически дейностиОсновни дейности:

 1. в областта на общинската собственост:

 • организира разработването на стратегия за управление на общинската собственост;
 • издирва, проучва, комплектова и съхранява документите, доказващи собствеността на общината и съставя и представя за вписване актовете за общинска собственост;
 • подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и на тези, основанието на които е отпаднало;
 • обработва и докладва преписките и провежда процедурите за отдаване под наем на имоти частна собственост и подготвя документите, свързани с тях;
 • организира процедурите за отдаване под наем, предоставяне за временно ползване чрез аренда, учредяване на право на строеж, сервитут и право на ползване на общински земи и поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, както и за продажбата на такива имоти, чието предназначение е променено;
 • изготвя проекти на решения на общински съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
 • координира и контролира процедурите, предвидени в ЗУТ, относно имотите общинска собственост;
 • контролира състоянието и стопанисването на общинските имоти, както и ползването на земи от общинския поземлен фонд и на горските територии - общинска собственост;
 • изготвя и изпълнява заповеди за изземване на общински имоти вкл. на земеделски земи, гори и земи от горски фонд, ползващи се без правно основание;
 • изготвя справки и издава удостоверения по заявления на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите;
 • организира продажбите на движими вещи - частна общинска собственост;
 • осъществява контрол за спазване на сключените договори, правилната експлоатация на отдадената под наем общинска собственот, текущ ремонт и реконструкция;
 • води главния регистър, картотеката и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • извършва процедурите за преместваемите обекти за търговска дейност и разрешенията за търговия на открито и осъществява контрол на постъпленията от търговия на открито и наеми от преместваеми обекти за търговска дейност, разположени на терени - общинска собственост;
 • провежда процедурите по предоставяне на концесии върху общински имоти и контролира изпълнението на сключените конесионни договори;
 1. в областта на икономиката:

 • извършва анализи и прави предложения по общата икономическа политика на общината;
 • разработва стратегии и програми за развитие на общинските дружества, общинските предприятия и търговски дружества с общинско участие;
 • подпомага методически, координира и контролира дейността на общинските дружества и общинските предприятия;
 • провежда приватизационните процедури за обекти - общинска собственост;
 • осъществява следприватизационен контрол и води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол;
 • предлага мерки за насърчаване на известициите на територията на общината;
 • извършва процедурите за издаване на удостоверения за търговия с вино, спирт и спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия, води и съхранява съответните регистри;
 • извършва процедурите във връзка с търговията с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им;
 • извършва вписванията в Административния регистър за регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими в областта на търговията;
 • организира и провежда традиционните за общината прояви с търговска насоченост, както и участието и представянето на общината на специализирани регионални, национални и международни търговски изложения;
 1. в областта на туризма:

 • координира цялостната дейност на общината в областта на туризма, представянето на общината и региона като туристическа дестинация и участието й в туристически борси;
 • анализира условията за развитие на туризма на територията на общината;
 • извършва процедурите по категоризация на заведенията за хранене и развлечения, на средствата за подслон и на местата за настаняване на територията на общината;
 • води регистър на категоризираните туристически обекти на територията на общината;
 • събира статистическа информация, създава и поддържа информационна база данни за туризма на територията на общината;
 • упражнява контрол за спазването на законодателството в областта на туризма;
 1. в областта на околната среда:

 • частва в разработването, провеждането и контрола на мероприятия за опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;
 • координира проектирането и изпълнението на екологични и благоустройствени проекти на територията на общината;
 • упражнява контрол по опазване чистотата и зелените площи, стопанисването на зелените площи от физически и юридически лица;
 • води паспортизацията на озеленениете площи и картотеката на дълготрайната растителност;
 • извършва проверки и подготвя разрешителни за премахване на растителност;
 • организира, ръководи и контролира дейностите по образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;
 • организира почистването на нерегламентирани сметища на територията на общината, както и рекултивацията на нарушени терени;
 • организира и контролира дейностите, свързани с ограничаване на шумовите нива в околната среда;
 • извършва процедурите по издаване на удостоверения и позволителни за ползването, опазването и култивирането на лечебните растения;
 • извършва регистрация на кучета и упражнява контрол върху отглеждането им и ограничаване популацията на безстопанствените кучета;
 • контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадни води;
 • разяснява, предупреждава и осведомява обществеността за всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях;
 • отговаря за изготвянето на пълната документация по приемането размера на такса битови отпадъци от общинския съвет;
 1. в областта на благоустройството и инфраструктурата:

 • набира и анализира информация за изготвяне на програми за развитие и поддръжка на общинската техническа инфраструктура, в т.ч. транспортна техническа инфраструктура и съоръжения към нея, преносни и разпределителни проводи и съоръжения на енергоснабдителните мрежи, електронните съобщителни мрежи, водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения към тях;
 • организира изготвянето на технико-икономически задания и възлага разработването на стратегии, програми, проекти и др. с цел изглаждане, модернизация и развитие на техническата инфраструктура;
 • участва в координирането и съгласуването на дейностите по подземното и надземно строителство, свързани с осъществяване на инвестиционната програма на общината;
 • осъществява контрол по взаимната обвързаност на различните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на общината;
 • осъществява инвеститорски контрол по договори за инвестиционно проектиране, строителство, основен текущ ремонт, поддръжка, строителен надзор и др. за елементите на техническата инфраструктура;
 • осъществява съгласуването за извършване на строително-монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на общината;
 • отговаря за поддържане на техническата инфраструктура на територията на общината във военно време;
 1. в областта на транспорта:

 • организира дейностите по осигуряване безопасността на движението в населените места от общината;
 • разработва транспортна схема на общината, както и предложения за нейното оптимизиране;
 • разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите;
 • анализира дейността на превозвачите на територията на общината и прави предложения за разпределението и разходването на бюджетните субсидии за обществения превоз и компенсациите за безплатни и по намалени цени пътувания;
 • подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол на тяхното изпълнение;
 • извършва процедурите по издаване на разрешения за таксиметров превоз и води регистър на разрешенията;
 • контролира състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране.


За контакти с дирекцията:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7
Работно време: от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 17.30 ч.

1 Главен експерт Ренета Реванска 046/681316 стая 316
2 Главен експерт Надежда Горанова 046/681317 стая 317
3 Главен експерт Марина Димитрова 046/681320 стая 320
4 Главен експерт Иванка Пехливанова 046/681311 стая 311
5 Старши експерт Радина Димитрова 046/681314 стая 314
6 Старши експерт Кънчо Кънев 046/681322 стая 322
7 Старши експерт Мария Славкова 046/681320 стая 320
8 Старши експерт Мариана Чанкова 046/681322 стая 322
9 Старши експерт Веса Кънева 046/681313 стая 313
10 Ландшафтен архитект Ваня Монева 046/681312 стая 312
11 Ландшафтен архитект Радка Тодорова 046/681314 стая 314

Подаване на заявления за услуги по общинска собственост и икономически дейности:
   Център за административно обслужване: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” №7
   
Получаване на готови документи: гише №13, тел. 046/681113

Полезни връзки


Банери ➲