Общинска администрация Ямбол Република България

Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд


ВАЖНО

Община Ямбол напомня на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради получили финансова подкрепа за извършване на енергийно и техническо обследване на сграда за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“, че съгласно сключения договор с общината  следва да възстановят средствата на следната банкова сметка:

 

BG14SOMB91303124121300
Общинска банка АД, ФЦ Ямбол

Основание: Възстановяване на средства за финансова подкрепа по договор...............СС........................../изписва се договора и наименованието на сдружението/


Процедура „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост Процедура „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II, Национален план за възстановяване и устойчивост
Документация Етап II

Регистрираните по реда на ЗУЕС Сдружения на собствениците /СС/ подават  документи в сградата на Община Ямбол, в център за административно обслужване /ул. „Г.С. Раковски“ № 7/, в срок най-късно до 15.03.2024 г., 17.00 ч.


Процедура „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост Процедура „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост

Покана към представители на сдруженията на собствениците, подали заявление за предоставяне на временна финансова подкрепа за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ [ Дата на публикуване: 11 април 2023 г., 14:39:36 ]


Класиране на подадените заявления за предоставяне на временна финансова подкрепа на сдруженията на собствениците за изготвяне на енергийно и техническо обследване [ Дата на публикуване: 11 април 2023 г., 14:35:25 ]


ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на Заявления за участие по процедура BG-RRP-4.023 - „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по Национален план за възстановяване и устойчивост. 

Община Ямбол обявява прием на документи за участие по процедура BG-RRP-4.023 - "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I" по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради /с най-малко 4 самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик/, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Регистрираните по реда на ЗУЕС Сдружения на собствениците /СС/ подават  документи в сградата на Община Ямбол, гише Информация /ул. „Г.С. Раковски“ № 7/, в срок най-късно до 10.05.2023 г., 17.00 ч.

  1. Заявление за участие /Приложение 4 към Насоките за кандидатстване/
  2. Приложения към Заявление за участие, както следва:

2.1. Справка за ССО /Приложение 5 към Насоките за кандидатстване/;

2.2. Покана за провеждане на общо събрание на Сдружението на собствениците и Покана за провеждане на общо събрание на етажната собственост - копие, заверено „Вярно с оригинала“ *; /Приложение 6 към Насоките за кандидатстване и настоящото Приложение 10/;

2.3. Протокол за поставяне на поканите по т. 2.2. - копие, заверено „Вярно с оригинала“*; /Приложение 7 и Приложение 11 към Насоките за кандидатстване/;

2.4. Протокол от общото събрание на Сдружението на собствениците и Протокол от общото събрание на етажната собственост, съдържащи решения за участие в настоящата процедура - копие, заверено „Вярно с оригинала“.* /Приложение 8 към Насоките за кандидатстване и настоящото Приложение 12/;

* Ако в сдружението на собствениците членуват всички етажни собственици, то не следва да се провежда общо събрание на цялата етажната собственост и съответно да се прилагат: покана, протокол за поставяне на поканата и протокол от общо събрание на етажната собственост (Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12 от Приложение № 11 към Насоките за кандидатстване). В този случай е достатъчно да бъде свикано и проведено по реда на ЗУЕС общо събрание на сдружението на собствениците, на което да бъде прието решение за кандидатстване по процедурата (Приложение № 6, Приложение № 7 и Приложение № 8 от Приложение № 11 към Насоките за кандидатстване).

  1. Обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградата.** Обследванията трябва да бъдат изготвени по реда на актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ. Същите следва да включват пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия. Обследването се представя в 1 бр. на хартия и 1бр. на CD.

** Задължение на СС е изпълнението на чл. 23 от Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност. Собственикът на сградата предоставя документацията в Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР / в срок до 7 дни от подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването. Начинът на окомплектоване и изпращане на документите е подробно описан в Наредбата. Собственикът на сградата може да упълномощи консултанта по енергийна ефективност да предостави в АУЕР изискуемите документи.

  1. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.*** Техническите обследвания трябва да установяват, че сградата отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали е осигурена или неосигурена на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Обследването се представя в 1 бр. на хартия и 1бр. на CD.

***Техническият паспорт се подава след заверка в Община Ямбол. Задължение на СС е да представи за вписване изготвеният технически паспорт, като подаде Заявление за вписване в регистъра на технически паспорт на строеж. /Линк: https://yambol.bg/uts-usluga-09/. Заявлението се обработва и паспортът се вписва в срок от 7 дни от датата на подаването. Процедурата трябва да бъде извършена преди подаване на Заявление за участие в процедура BG-RRP-4.023 - "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I"

  1. Декларация за минимални и държавни помощи /Приложение 3 към Насоките за кандидатстване/, ако е приложимо.****

****Съгласно Насоките за кандидатстване и във връзка със Закона за държавните помощи, декларации, Приложение 3 следва да бъдат подадени от собствениците на самостоятелни обекти в сградата, които ги използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии. Пълни указания за попълването им се съдържат в образеца на декларация – Приложение 3.

След приемане на гореописаните документи по т. 1 – т. 6, служители от Община Ямбол ще се свържат с председателите на УС на СС за подписване на Партньорско споразумение по Приложение 2 от Насоките за кандидатстване.

Линк към Насоки за кандидатстване и приложения към тях: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

Забележка: Файл „Приложения към насоките“, папка „Приложение 11“ съдържа примерни образци на: протоколи от общи събрания, покани за събрания на СС и др. Същите са предоставени от програмата, с цел улеснение на гражданите при учредяване на сдружение и провеждане на общи събрания във връзка с процедурата и не е необходимо да се попълват всички документи от него, а само тези, които са приложими и необходими на съответната етажна собственост, така че да бъде изпълнен целият набор от документи изискуем при кандидатстване по процедурата.


Документи за предоставяне на временна финансова подкрепа на сдруженията на собствениците

Таблица- необходими документи за кандидатстване


Полезни връзки

          -  Регистър на лицата, извършващи дейността консултант

          -  Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност

          - СПИСЪК на лицата, упражняващи ТК (технически контрол) по част "Конструктивна"

          - РЕГИСТЪР - ЧЛЕНОВЕ НА КАБ (Камара на архитектите в България)


Нормативни документи:

Закон за управление на етажната собственост

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

Актуалните документи за кандидатстване, ще бъдат публикувани след официалното стартиране на процедурата.

За регистрация и информация:

Лица за контакт:  Таня Стоева - тел: 046/681423

                              Добринка Николова - тел: 046/681306

                              Ниязи Ашиков - тел: 046/681409

Полезни връзки


Банери ➲