Общинска администрация Ямбол Република България

Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд


Процедура „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост Процедура „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост

Полезни връзки

          -  Регистър на лицата, извършващи дейността консултант

          -  Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност

          - СПИСЪК на лицата, упражняващи ТК (технически контрол) по част "Конструктивна"

          - РЕГИСТЪР - ЧЛЕНОВЕ НА КАБ (Камара на архитектите в България)

Нормативни документи:

Закон за управление на етажната собственост

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

Актуалните документи за кандидатстване, ще бъдат публикувани след официалното стартиране на процедурата.

За регистрация и информация:

Лица за контакт:  Таня Стоева - тел: 046/681423

                              Добринка Николова - тел: 046/681306

                              Ниязи Ашиков - тел: 046/681406

Полезни връзки


Банери ➲