Общинска администрация Ямбол Република България

Проекти
Проект: „Основен ремонт на сграда Детска градина „Щастливо детство“ гр. Ямбол“

Проект: „Основен ремонт на сграда на ОУ „Христо Смирненски" с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Търговска“ 79“

Проект: Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР на Община Ямбол [ Дата на публикуване: 08.07.2023 г., 15:38:23 ]

Проект "Топъл обяд"

Процедура „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост Процедура „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост

Проект BG05M9OP001-2.029-0013 „Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол“ 

Проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ В СГРАДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”, ГР.ЯМБОЛ“

Проект "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19"

Проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“ [ Размер на файла: 195.43kB ]

Проект "Ремонт на Музей на бойната слава" [ Размер на файла: 195.29kB ]

Проект „Ремонт и модернизация на Регионален Исторически музей гр. Ямбол" [ Размер на файла: 340.05kB ]

Проект "Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов" гр. Ямбол" [ Размер на файла: 200.04kB ]

Проект "Създаване на Кризисен център“ [ Размер на файла: 385.83kB ]

Проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол - втори етап" [ Размер на файла: 374.45kB ]

Проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол" [ Размер на файла: 348.83kB ]

Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол" [ Размер на файла: 250.18kB ]

Проект "Осигуряване функционирането на областен информационен център - Ямбол през периода 2019 - 2021 г." [ Размер на файла: 236.76kB ]

Проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол" [ Размер на файла: 124.49kB ]

Проект "Ямбол и Одрин - два града на Тунджа" ("Yambol and Edirne - Two cities on Tundzha") [ Размер на файла: 212.19kB ]

Проект "Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол" [ Размер на файла: 59.48kB ]

Проект "Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол" [ Размер на файла: 60.27kB ]

Проект "Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционна програма на град Ямбол" [ Размер на файла: 389.99kB ]

Проект "Осигуряване функционирането на областен информационен център - Ямбол" [ Размер на файла: 232.12kB ]

Проект "Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол" [ Размер на файла: 84.98kB ]

Проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”. Презентация. [ Размер на файла: 790.00kB ]

Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол" [ Размер на файла: 540.00kB ]

Проект "Изграждане и функциониране на областен информационен център" [ Размер на файла: 246.00kB ]

Проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”.

Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза” [ Размер на файла: 328.50kB ]

Проект "Подобряване на ефективността на общинска администрация Ямбол за ефективно изпълнение на функциите й" [ Размер на файла: 50.00kB ]

Проект "Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в Община Ямбол" [ Размер на файла: 46.50kB ]

Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Ямбол" [ Размер на файла: 47.00kB ]

Проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” [ Размер на файла: 798.00kB ]

Проект „Тонзос – Магията на Тунджа” – маркетинг на туристическата дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово” [ Размер на файла: 791.00kB ]

Проект "Грижа и подкрепа у дома" [ Размер на файла: 75.00kB ]

Проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол". [ Размер на файла: 74.00kB ]

Проект "Енергийно - ефективни дейности в общинската образователна структура на община Ямбол" [ Размер на файла: 372.00kB ]

Проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол". [ Размер на файла: 804.50kB ] Презентация [ Размер на файла: 6.02MB ]

Проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол". [ Размер на файла: 459.50kB ]

Снимки. [ Размер на файла: 5.49MB ]

Проект "Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в Община Ямбол". [ Размер на файла: 81.50kB ]

Снимки [ Размер на файла: 5.49MB ]

Проект "Социално включване на деца и младежи чрез предоставяне на алтернативни услуги" [ Размер на файла: 301.50kB ]

Проект "Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)" [ Размер на файла: 327.00kB ]

Проект „Долината на Тунджа – палитра от цветове, музика и танци”. [ Размер на файла: 786.50kB ]

Снимки [ Размер на файла: 83.70MB ]

Проект "Комплексни мерки за предотвратяване на наводненията в община Ямбол" [ Размер на файла: 794.00kB ]

Проект "Общностен център - Ямбол, за интегрирано предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск" [ Размер на файла: 48.50kB ]

Проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол”. [ Размер на файла: 795.50kB ]

Снимки. [ Размер на файла: 18.84MB ]

Проект „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в град Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”. [ Размер на файла: 460.50kB ]

 Снимки. [ Размер на файла: 975.27kB ]

Проекти, финансирани от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и МОСВ. [ Размер на файла: 63.50kB ]

Снимки. [ Размер на файла: 16.30MB ]

 Проект "Равни възможности и независим живот чрез услугата Социален асистент" [ Размер на файла: 162.21kB ] Снимки. [ Размер на файла: 20.51MB ]

Проект "Пътуване през богатото културно многообразие на трансграничния регион Ямбол - Одрин". [ Размер на файла: 118.50kB ]

Снимки. [ Размер на файла: 32.45MB ]

Културен календар. [ Размер на файла: 1.08MB ]

Каталог с културно наследство. [ Размер на файла: 1.05MB ]

Стратегия за културно сътрудничество. [ Размер на файла: 214.00kB ] 

Флаер за проекта 1. [ Размер на файла: 261.26kB ]

Флаер за проекта 2. [ Размер на файла: 253.82kB ]

Проект "В моя нов дом" [ Размер на файла: 661.00kB ]

Снимки [ Размер на файла: 4.84MB ]

Проект "Градски мерки за устойчиво жилищно строителство" - CASH [ Размер на файла: 52.50kB ]

Проект „Разработване и внедряване на интегрирана общинска Географска Информационна Система за Община Ямбол” [ Размер на файла: 759.00kB ]

Проект "Иновативни и отговорни туристически територии" - IART Territories [ Размер на файла: 185.50kB ]

Проект "Община Ямбол - Усъвършенстване на административното обслужване" [ Размер на файла: 87.50kB ]

Проект "Предоставяне на възможности за придобиване на житейски умения за самостоятелен живот в Малък групов дом" [ Размер на файла: 138.89kB ]

Справка за проектите на Община Ямбол. [ Размер на файла: 60.50kB ]

Списък проекти [ Размер на файла: 69.50kB ]

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол

Полезни връзки


Банери ➲