Общинска администрация Ямбол Република България

Обявления


Обявление № О-0271/18.06.2021г. относно заповед № 346/27.04.2021г. на изпълнитения директор на Изпълнителна агенция по горите и протокол от заседание на експертен съвет, относно Областен план за развитие на горските територии за Област Ямбол [ Дата на публикуване: 23 юни 2021 г., 09:40:58 ]

Обявление относно изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Ямбол[ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 16:36:58 ]

Обявление относно изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Ямбол. [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 16:37:32 ]

Обявление относно определяне на границите на районите на територията на Община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2020 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 16:43:51 ]

Полезни връзки


Банери ➲