Общинска администрация Ямбол Република България

ПУП


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПР на гр. Ямбол - кв. "Аврен" за УПИ ІХ-1260, кв. 11

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00074 от 28.09.2021г. [ Дата на публикуване: 30 септември 2021 г., 09:31:24 ]


Одобрен проект за за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ VIII-107 в кв. 112 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, засягащо и УПИ II–за озеленяване и УПИ III–за алея, кв. 112, както и тупикова улица с осови точки 538-539

Одобрен проект със заповед №ТУ/02- 00073 от 24.09.2021г. [ Дата на публикуване: 24 септември 2021 г., 16:37:26 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I-85,86 „за пункт за изкупуване на черни и цветни метали, търговия, услуги и складова дейност“ и УПИ IV-59 „за производствени и складови нужди“ в кв./масив/ 36 по плана на гр. Ямбол – м. Бахчите

Одобрен проект със заповед №ТУ/02- 00070 от 15.09.2021г. [ Дата на публикуване: 16 септември 2021 г., 11:36:17 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП –ПР за УПИ XIV-3939 и УПИ XV-3936 в кв. 10 по плана на гр. Ямбол – Каргон

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00069 от 15.09.2021г. [ Дата на публикуване: 16 септември 2021 г., 10:52:12 ]


Одобрен проект за ПУП-план-схема за трасе на техническата инфраструктура за ел. провод за УПИ II - за озеленяване, кв. 169 по плана гад Ямбол – Промишлена зона, като изменение на действащия за имота Застроително-регулационен план, одобрен със заповед № I-А-266/14.05.1996 г.

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00068 от 10.09.2021г. [ Дата на публикуване: 13 септември 2021 г., 09:27:11 ]


Изработен  ПУП–Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за ПИ 87374.32.201, част от обект: Подземна оптично-тръбна мрежа за пренос на РТВ сигнали и данни по ул. Търговска от жк Хале – блок 3 до края на строителните граници на гр. Ямбол

Обявление № О-0436 от 010.09.2021 г. [ Дата на публикуване: 10 септември 2021 г., 16:12:30 ]

ПП ГоГонет оптика [ Дата на публикуване: 10 септември 2021 г., 16:12:35 ]


Проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. 26а и на УПИ I, „за озеленяване“, в кв.25 по плана на гр. Ямбол – кв.“Каргон“,  и ПУП – План за улична регулация  /ПУР/ между осови точки О.Т.79, О.Т. 80, О.Т. 81, О.Т. 81а, О.Т.87в, О.Т. 87б и О.Т.87а  - одобрен с решение № XXVIII-10/26.08.2021 г.

План за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрен с решение № XXVIII-10/26.08.2021 г. [ Дата на публикуване: 09 септември 2021 г., 09:10:09 ]

ПУП – План за улична регулация /ПУР/, одобрен с решение № XXVIII-10/26.08.2021 г. [ Дата на публикуване: 09 септември 2021 г., 09:10:23 ]


Одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – Работен устройствен план /РУП/ за УПИ XII – 89 /ПИ 87374.538.202 по ККарта на гр. Ямбол/ и УПИ VII-87, 88 /ПИ 87374.538.199 и 87374.538.200 по ККарта на гр. Ямбол/ в кв.120 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00065 от 19.08.2021г. [ Дата на публикуване: 23 август 2021 г., 08:38:19 ]


Одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /П3/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/  I в кв. 1, отреден „за градски парк“ по плана на град Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374.533.6 по ККарта на гр. Ямбол

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00063 от 11.08.2021г. [ Дата на публикуване: 11 август 2021 г., 13:46:31 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ VI-за кооперативно жилищно строителство в кв. 136 по плана на гр. Ямбол – Каргон по отношение на ПИ 87374.553.335.

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00060 от 29.07.2021г. [ Дата на публикуване: 30 юли 2021 г., 09:40:27 ]


Одобрени проекти за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ III-за ОП „Агрохимическо обслужване“ кв. 141 по плана на град Ямбол – Промишлена зона и Работен устройствен план /РУП/, изработен едновременно с проекта за изменение на действащия ПУП-ПРЗ, в обхват новопроектирани УПИ X-244, УПИ XI-246 и УПИ XII-60 в кв. 141 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00058 от 21.07.2021г. [ Дата на публикуване: 22 юли 2021 г., 11:25:18 ]


Одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I – 6931, „за увеселителен комплекс и хотел“, УПИ II – 6931, „за производствено – складова дейност и търговия“ и УПИ III – 6931, „за производствено – складова дейност и търговия“ в кв.152а по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, ПИ с идентификатори 87374.519.49, 87374.519.62 и 87374.519.59 по ККарта на гр. Ямбол

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00055 от 16.07.2021г. [ Дата на публикуване: 22 юли 2021 г., 10:48:51 ]


Одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на УПИ IX-222 /нов УПИ IX - 4/, кв. 30 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район,ПИ с идентификатор 87374.528.4 по ККарта на гр. Ямбол

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00056 от 16.07.2021г. [ Дата на публикуване: 22 юли 2021 г., 10:45:20 ]


Oдобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I-72 „за отдих, спорт и озеленяване“ в кв. 22а по плана на гр. Ямбол – жк. “Хале“, ПИ  с идентификатор 87374.546.72 по ККарта на гр. Ямбол

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00057 от 16.07.2021г. [ Дата на публикуване: 21 юли 2021 г., 15:35:21 ]


Одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за /УПИ/ V с отреждане „за производствено – складова дейност, търговия и услуги“ в кв.165 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, ПИ с идентификатор 87374.513.22 по ККарта на гр. Ямбол

Одобрен проект със заповед №ТУ/02-00054 от 16.07.2021г. [ Дата на публикуване: 21 юли 2021 г., 15:28:37 ]


Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ VІ с отреждане „За комплексно жилищно строителство и КОО” в кв.52 по плана на гр. Ямбол - кв. ”Каргон“

План застрояване одобрен със заповед №ТУ/02-00047 от 13.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 15:30:19 ]

План регулация одобрен със заповед №ТУ/02-00047 от 13.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 15:30:27 ]


07.07.2021 г. - КППИИ -ПУП одобрен със заповед №ТУ/02-00045/07.07.2021 г. - ПУП-ПЛАН - СХЕМА - КАН [ Размер на файла: 867.05kB ]

07.07.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0311/07.07.2021 г.- ЗАПОВЕД ЗА ПУП-ПР [ Размер на файла: 134.52kB ]

06.07.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0306/06.07.2021 г. - ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СТРОЕЖ [ Размер на файла: 1.49MB ]

29.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0287/29.06.2021 г. - ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ [ Размер на файла: 380.92kB ]

28.06.2021 г. -ПУП-ПП одобрен със заповед №ТУ/02-00043/25.06.2021 г. - ПУП-ПП [ Размер на файла: 442.72kB ]

28.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0282/28.06.2021 г. [ Размер на файла: 182.06kB ]

23.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0278/23.06.2021 г. - ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СТРОЕЖ [ Размер на файла: 519.58kB ]

22.06.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00041/21.06.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 18.96MB ]

11.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0259/11.06.2021 г. [ Размер на файла: 184.09kB ]

09.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0254/09.06.2021 г. [ Размер на файла: 160.03kB ]

08.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0253/08.06.2021 г. [ Размер на файла: 180.72kB ]

07.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0252/07.06.2021 г. [ Размер на файла: 171.87kB ]

07.06.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00034/02.06.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 1.68MB ]

07.06.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00035/02.06.2021 г. - ПУП-РУП [ Размер на файла: 317.62kB ]

07.06.2021 г. -ПУП-ПЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00033/02.06.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 4.21MB ]

04.06.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00038/04.06.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 1.41MB ]

03.06.2021 г. -ПУП-ПП част от КПИИ одобрени с Решение на Общински съвет - Ямбол №XXIV-8 от 31.05.2021г. - ПУП-ПП

03.06.2021 г. -ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП одобрени с Решение на Общински съвет-Ямбол №XXIV-7 от 31.05.2021г. - Схеми и ПУП-ПП

02.06.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0245/02.06.2021 г. [ Размер на файла: 178.55kB ]

26.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0234/26.05.2021 г. [ Размер на файла: 267.57kB ]

19.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0230/19.05.2021 г. [ Размер на файла: 171.77kB ]

19.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0227/19.05.2021 г. [ Размер на файла: 179.85kB ]

11.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0216/11.05.2021 г. [ Размер на файла: 170.55kB ]

05.05.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0211/05.05.2021 г. [ Размер на файла: 179.83kB ]

05.05.2021 г. - Уведомително писмо № 09267 [ Размер на файла: 282.66kB ]

05.05.2021 г. - Уведомително писмо № 09265 [ Размер на файла: 261.35kB ]

29.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0202/27.04.2021 г. [ Размер на файла: 187.65kB ]

27.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0193/27.04.2021 г. [ Размер на файла: 191.97kB ]

26.04.2021 г. -ПУП-ПЗ И РУП одобрен със заповед №ТУ/02-00028/21.04.2021 г. - ПУП-ПЗ - РУП [ Размер на файла: 1.95MB ]

21.04.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00027/21.04.2021 г. - ПУП-ПЗ - РУП [ Размер на файла: 5.43MB ]

21.04.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00026/20.04.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 11.78MB ]

21.04.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00025/20.04.2021 г. - ПУП-ПРЗ-2 [ Размер на файла: 3.37MB ]

20.04.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00024/19.04.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 6.71MB ] и ПУП-ПР [ Размер на файла: 2.85MB ]

20.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0179/20.04.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 6.71MB ] и ПУП-ПР [ Размер на файла: 2.85MB ]

16.04.2021 г.  - Обявление с рег. № О - 0172/16.04.2021 г. [ Размер на файла: 287.67kB ]

09.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0159/09.04.2021 г. [ Размер на файла: 215.34kB ]

07.04.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0154/07.04.2021 г. [ Размер на файла: 158.46kB ]

30.03.2021 г. - Обявление с рег. № О - 0141/30.03.2021 г. [ Дата на публикуване: 30 март 2021 г., 14:44:23 ]

Обявление с рег. № О - 0135/29.03.2021 г. [ Дата на публикуване: 29 март 2021 г., 14:39:54 ]

Обявление с рег. № О - 0134/29.03.2021 г. [ Дата на публикуване: 29 март 2021 г., 14:39:11 ]

Обявление с рег. № О - 0110/10.03.2021 г. [ Дата на публикуване: 10 март 2021 г., 14:31:59 ]

Обявление с рег. № О - 0107/10.03.2021 г. - ПУП-ПП [ Дата на публикуване: 10 март 2021 г., 14:08:19 ]

Обявление с рег. № О - 0105/10.03.2021 г. [ Дата на публикуване: 10 март 2021 г., 14:08:05 ]

Обявление с рег.№ О-0087/25.02.2021 г. [ Дата на публикуване: 25 юли 2021 г., 13:51:26 ]

25.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0084/25.02.2021 г. [ Размер на файла: 585.79kB ]

24.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0083/24.02.2021 г. [ Размер на файла: 499.67kB ]

23.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0081/23.02.2021 г.

19.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0068/19.02.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ РС-033/18.02.2021 Г.

16.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0064/16.02.2021 г.

16.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0063/16.02.2021 г.

15.02.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0062/15.02.2021 г.

19.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0025/19.01.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ_ЗА_ИЗДАДЕНО_РАЗРЕШЕНИЕ_ЗА_СТРОЕЖ [ Размер на файла: 233.75kB ]

18.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0024/18.01.2021 г. [ Размер на файла: 617.92kB ]

13.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0017/13.01.2021 г. [ Размер на файла: 34.27kB ]

07.01.2021 г. - Обявление с рег.№ О-0003/07.01.2021 г. [ Размер на файла: 237.46kB ]

04.01.2021 г. - ПРОТОКОЛ_203/29.12.2020г._по чл. 196_от_ЗУТ_Обявление_О_0001_04.01.2021г. [ Размер на файла: 839.99kB ]

29.03.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00019/25.03.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 1.53MB ] и ПУП-ПР [ Размер на файла: 1.71MB ]

23.03.2021 г. -ПУП-ПР одобрен със заповед №ТУ/02-00018/23.03.2021 г. - ПУП-ПР [ Размер на файла: 551.00kB ]

17.03.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00017/15.03.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 9.13MB ] и ПУП-ПР [ Размер на файла: 1.71MB ]

12.03.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00016/11.03.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 2.13MB ]

26.02.2021 г. -ПУП-ПЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00015/26.02.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 1.68MB ]

23.02.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00013/23.02.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 1.36MB ]

11.02.2021 г. -ПУП-ПП одобрен със заповед №ТУ/02-00008/01.02.2021 г. - ПУП-ПП [ Размер на файла: 1.46MB ]

10.02.2021 г. -ПУП-ПР Ж.К. Г. БЕНКОВСКИ - ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ _ XVIII-6_28_01_2021- ОС-ЯЛ - ПУП-ПР1 [ Размер на файла: 5.40MB ] и ПУП-ПР2 [ Размер на файла: 7.26MB ]

09.02.2021 г. -ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №ТУ/02-00007/01.02.2021 г. - ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 742.52kB ] и ПУП-ПР [ Размер на файла: 445.72kB ]

19.01.2021 г. -ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със заповед№ТУ/02-00006/19.01.2021 г. - ПУП-ПРЗ [ Размер на файла: 7.50MB ] и ПУП-ПР И РУП [ Размер на файла: 885.84kB ]

19.01.2021 г.-ПУП-ПП_одобрен със заповед№ТУ/02-00005/15.01.2021г. - ПУП-ПП_ПЪТНА ВРЪЗКА [ Размер на файла: 2.36MB ],  ПУП-ПП_ПЪТНА ВРЪЗКА [ Размер на файла: 2.10MB ], ПУП-ПП_ВОД [ Размер на файла: 2.35MB ],   ПУП-ПП_ВОД [ Размер на файла: 2.36MB ]

04.01.2021 г.-ПУП-ПРЗодобрен със заповед№ТУ/02-00096/14.12.2020г.-ПУП-ПР [ Размер на файла: 12.62MB ]и  ПУП-ПЗ [ Размер на файла: 8.00MB ]


Архив

Полезни връзки


Банери ➲