Общинска администрация Ямбол Република България

ПУП


Одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 87374.36.884 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Бахчите“

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00049 от 22.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 23 април 2024 г., 09:19:57 ]


Проект за изменение на действащия ПУП – ПР за УПИ XII „за обществено обслужване“ в кв. 331а по плана на гр. Ямбол и проект на ПУП-План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, получени след изменението на Плана за регулация на УПИ XII, кв. 331а, ПИ 87374.525.10

Одобрени проекти със Заповед № ТУ/02-00048 от 19.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 19 април 2024 г., 16:39:48 ]


Oдобрени Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ IV в кв. 11 по плана на гр. Ямбол – Златен рог, ПИ 87374.560.63 и Проект за ПУП-ПЗ за УПИ IV в кв. 11 по плана на гр. Ямбол – Златен рог, част от КПИИ

Одобрени проекти със Заповед № ТУ/02-00047 от 19.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 19 април 2024 г., 13:36:22 ]


Одобрен ПУП – Парцеларен план - трасе за уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-1, кв./кад. район/ 26 по плана на гр. Ямбол, м. „Маслака“, ПИ 87374.26.1

Одобрен проект с Решение № VI-11 от 28.03.2024 г. [ Дата на публикуване: 17 април 2024 г., 16:59:24 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00046/10.04.2024 г. проект за ПУП-ПРЗ за част от ПИ 87374.36.84 по КК на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00046 от 10.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 11 април 2024 г., 14:42:41 ]


Заповед № ТУ/02-00044 от 04.04.2024 г. на Кмета на община Ямбол за одобрен проект на ПУП-План-схема за трасе на подземна кабелна линия НН 1кV от разпределително табло /РТ/- ФЕЦ на фасадата на сграда с идентификатор 87374.560.49.1 до ТП  „Петър Берон“, находящ в ПИ 87374.560.52

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00044 от 04.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 04 април 2024 г., 15:41:43 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00043/04.04.2024 г. проект за ПУП-ПРЗ за част от ПИ 87374.36.87 по КК на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00043 от 04.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 04 април 2024 г., 15:01:38 ]


Одобрен Проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ за УПИ XVIII-379 и за УПИ XXII-380, кв. 29 по план на град Ямбол – Първи градски район, ПИ 87374.528.379 и ПИ 87374.528.380

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00042 от 03.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 03 април 2024 г., 10:33:47 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00035 от 29.03.2024 г. за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ VI-50 /нов УПИ VI-312/, УПИ IV-308 и УПИ XXII-310  в кв. 148 по плана на гр. Ямбол – СО„Кринчовица” и проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за същите урегулирани поземлени имоти, с конкретно предназначение „За жилищно строителство и фотоволтаична инсталация“, като самостоятелна съставна част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00035 от 29.03.2024 г. [ Дата на публикуване: 02 април 2024 г., 14:22:39 ]


Одобрени проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ V-268 и УПИ VI-268, кв. 1 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268  /бивш Фомис, настоящ кв. „Тракия“/, ПИ 87374.39.235 и ПИ 87374.39.237, за изменение на действащия ПУП-ПЗ за УПИ VI-268, кв. 1 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268  /бивш Фомис, настоящ кв. „Тракия“/, ПИ 87374.39.237 и проект ПУП-ПЗ за новопроектирани УПИ V-39.1054 и УПИ XVIII-39.1055, образувани след изменението

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00040 от 01.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 02 април 2024 г., 11:06:24 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I-42.983 „за складова база за селскостопанска продукция и машини“, кв. /кад. район/ 42 по плана на гр. Ямбол – м. Чатал могила, ПИ 87374.42.983

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00039 от 01.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 02 април 2024 г., 10:11:32 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00041/01.04.2024 г. проект за изменение на действашия ПУП-ПРЗ, придружен от ел. схема в обхват УПИ II, кв. 1 по плана на гр. Ямбол - бивш стопански двор "Каргон"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00041 от 01.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 02 април 2024 г., 09:55:57 ]


Одобрени Проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I-230,231 в кв. 30 по плана на град Ямбол – Първи жилищен район, ПИ 87374.528.371, и едновременно изработен Работен устройствен план /РУП/

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00038 от 01.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 02 април 2024 г., 09:45:50 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00037/01.04.2024 г. прлоект за изменение на действащия ПУП-ПР в обхват УПИ III, VIII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI и част от II, кв. 162 по плана на гр. Ямбол - пром. зона и проект за ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ III-513.83

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00037 от 01.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 01 април 2024 г., 15:48:02 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00036/01.04.20224 г. проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.23.3 по ККарта на гр. Ямбол, м. "Гелен баир"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00036 от 01.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 01 април 2024 г., 14:36:03 ]


Изработен проект за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване /ПРЗ/ с обхват УПИ I-за озеленяване, кв. 22, УПИ I-за комплексно жилищно строителство и обществено застрояване, кв. 24 и УПИ I-за комплексно жилищно строителство, магазини, битови услуги, подземни гаражи и паркинг, кв. 25 по плана на гр. Ямбол - жк Хале и ПУП - План за улична регулация /ПУР/ с обхват осови точки о.т.159 - о.т.163 - о.т.211 - о.т.212 - о.т.213 - о.т.214 - о.т.215 - о.т.216 - о.т.217 - о.т.218 - о.т.219 - о.т.320 по плана на гр. Ямбол - жк Хале

Обявление № О-0151 от 29.03.2024г  и ПУП[ Дата на публикуване: 29 март 2024 г., 14:53:56 ]


Одобрен проект за ПУП - ПРЗ и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.69.124 по к.к. на гр. Ямбол, местност "Зайчара"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00034 от 27.03.2024 г. [ Дата на публикуване: 27 март 2024 г., 15:24:44 ]


Одобрен ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КПИИ за обект: Kабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“, през съществуващ БКТП „Йоватекс“ до съществуващ ЖР стълб № 54 и от подстанция „Ямбол“ до съществуващ ЖР стълб № 51 в имот с идентификатор 87374.47.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, община Ямбол

Одобрен проект с Решение № III-11 от 28.12.2023 г. [ Дата на публикуване: 18 март 2024 г., 13:46:06 ]


Одобрен проект с Решение № V-4/15.02.2014 г. на ОбС - Ямбол за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на ПИ с идентификатор 87374.23.3 по КК на гр. Ямбол, м. "Гелен баир"

Одобрен проект с Решение № V-4 от 15.02.2024 г. [ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 10:41:39 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00032/06.03.2024 г. на план-схема за трасе на подземна кабелна линия СрН 20 кV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ VIII-142, кв. 152а по плана на гр. Ямбол-пром.зона, с идентификатор 87374.519.142 по КК

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00032 от 06.03.2024 г. [ Дата на публикуване: 06 март 2024 г., 11:29:22 ]


Изработен проект на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура- "Опичен кабел от гр.Ямбол до с.Стара река, общ.Тунджа, обл.Ямбол

Обявление № О-0111 от 01.03.2024г [ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 14:36:52 ]


Изработен проект за ПУП-ПП за трасе на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 87374.34.977 по КК гр. Ямбол, м. "Табите"

Обявление № О-0112 от 01.03.2024г [ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 11:59:24 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00031/29.02.2024 г. за изменение на действащия ПУП-ПР, придружен от ел. схема в обхват УПИ XVII, кв. 159 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона, с идентификатор 87374.511.486 по КК и проект за ПУП-ПЗ за същия, като самостоятелна съставна част от КПИИ

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00031 от 29.02.2024 г. [ Дата на публикуване: 29 февруари 2024 г., 15:20:28 ]


Одобрен ПУП - Парцеларен  план /ПП/ за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440, във връзка с промяна вида територия и начина на трайно ползване на ПИ 87374.37.440 в земеделска територия и на НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път, и обединяване с ПИ 87374.37.439 в един нов проектен поземлен имот с вид територия земеделска и с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път

Одобрен проект с Решение № V-3 от 15.02.2024 г. [ Дата на публикуване: 29 февруари 2024 г., 13:34:00 ]


Одобрени Проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ X-8059, УПИ XVI-8059, УПИ XVII-8059 и УПИ XVIII-8059, кв. 6 по плана на гр. Ямбол – Златен рог, ПИ 87374.534.85, ПИ 87374.534.86, ПИ 87374.534.87 и ПИ 87374.534.88, и едновременно изработен РУП

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00028 от 26.02.2024 г. [ Дата на публикуване: 27 февруари 2024 г., 12:37:03 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ XXI-37.901 „за автоцентър за търговия, услуги, сервизна дейност и обитаване“, кв./кад. район/ 37 по плана на град Ямбол, м. „Дюзлюка“, ПИ 87374.37.901

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00027 от 23.02.2024 г. [ Дата на публикуване: 26 февруари 2024 г., 09:44:14 ]


Одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот УПИ X-91 „за медицински център“  в кв. 4Б по плана на гр. Ямбол – Златен рог, ПИ 87374.534.91

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00026 от 23.02.2024 г. [ Дата на публикуване: 26 февруари 2024 г., 09:44:50 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ I-27.37, кв./кад. район/ 27 по плана на град Ямбол, м. „Маслака“

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00025 от 23.02.2024 г. [ Дата на публикуване: 26 февруари 2024 г., 09:45:24 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00023/23.02.2024 г. за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ в обхват УПИ XVI-268 в кв. 2 по плана на гр. Ямбол - бивш "Фомис", настоящ кв. "Тракия" с идентификатор 87374.39.336 по КК

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00023 от 23.02.2024 г. [ Дата на публикуване: 23 февруари 2024 г., 13:45:49 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00020/09.02.2024 г. за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ I-37.225 и УПИ II-897, кв. 37 по плана на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка", с идентификатори 87374.37.225 и 87374.37.897 по КК

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00020 от 09.02.2024 г. [ Дата на публикуване: 12 февруари 2024 г., 09:58:13 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00019/09.02.2024 г. на план-схема за трасе на подземен ел.кабел за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XIV-176, кв. 168 по плана на СО "Кринчовица", с идентификатор 87374.512.541 по КК на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00019 от 09.02.2024 г. [ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 11:14:49 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00018/08.02.2024 г. за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ IX-36.912 по плана на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00018 от 08.02.2024 г. [ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 10:04:12 ]


Одобрен проект за ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КПИИ за обект: Кабелна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Складова база за селскостопанска продукция“ в  имот с идентификатор 87374.31.13, м. Смокините, гр. Ямбол

Одобрен проект с Решение № IV-9 от 25.01.2024 г. [ Дата на публикуване: 08 февруари 2024 г., 14:08:50 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00016/01.02.2024 г. за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ X-36.919 и XI-36.920, кв. 36 по плана на гр. Ямбол-м. "Бахчите"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00016 от 01.02.2024 г. [ Дата на публикуване: 05 февруари 2024 г., 10:18:31 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ в обхват УПИ XL53 и XXXIX52 от квартал 170 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.512.53 и 87374.512.52 по кадастралната карта, изменението засяга вътрешната дворищно регулационна линия между УПИ УПИ XL53 - ПИ 87374.512.53 и УПИ XXXIX52,  без промяна на определените до момента начин и характер, както и въведените показатели за устройство и застрояване

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00002 от 04.01.2024 г. [ Дата на публикуване: 29 януари 2024 г., 17:17:48 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПР за  УПИ XXIII-208, УПИ XXII-209, УПИ VIII-210, УПИ IX-211 и УПИ XXI-212 в кв. 116 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“ и проект за ПУП - ПЗ за новопроектиран УПИ VIII-570.350, образуван след изменението, като част от КПИИ

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00014 от 26.01.2024 г. [ Дата на публикуване: 29 януари 2024 г., 13:42:57 ]


Oдобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ II-178 и УПИ III-179 в кв. 98 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, ПИ 87374.542.178 и ПИ 87374.542.179, и едновременно изработен РУП

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00013 от 26.01.2024 г. [ Дата на публикуване: 29 януари 2024 г., 11:58:43 ]


Изработен проект за ПУП – Парцеларен план /ПП/ - трасе за уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-1, кв./кад.район/ 26 по плана на гр. Ямбол, местност „Маслака“, ПИ 87374.26.1

Oбявление № О-0026 от 19.01.2024 г [ Дата на публикуване: 19 януари 2024 г., 11:37:59 ]


Проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.574.226 по кадастралната карта на град Ямбол, урбанизирана територия, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00009 от 18.01.2024 г. [ Дата на публикуване: 19 януари 2024 г., 09:21:40 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00005/09.01.2024 г. за изменение на действащия ПУП-ПРЗ и ПУР, придружен от ел.схема и ВиК схема в обхват УПИ VI-"за младежки парк" в кв. 152а по плана на гр. Ямбол - промишлена зона, по отношение на ПИ 87374.519.23 по КК, във връзка с промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00005 от 09.01.2024 г. [ Дата на публикуване: 15 януари 2024 г., 13:56:38 ]


Проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ I-за специален терен и УПИ II-за озеленяване в кв. 73, и проект ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 в кв./кад. район/ 19 по плана на гр. Ямбол, м. Червен баир, одобрени с Решение № III–10 от 28.12.2023 г. на Об Съвет - Ямбол

Одобрен проект с Решение № III–10 от 28.12.2023 г. [ Дата на публикуване: 12 януари 2024 г., 15:32:53 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00006/10.01.2024 г. на план-схема за трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV и ЕТ за външно ел. захранване на "Помпа" в ПИ с идентификатор 87374.572.163 по КК на гр. Ямбол, като самостоятелна съставна част от КПИИ

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00006 от 10.01.2024 г. [ Дата на публикуване: 11 януари 2024 г., 10:08:33 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00004/09.01.2024 г. за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ XIII-818 и XIV-822 в кв. 89 по плана на гр. Ямбол - първи жилищен район, с идентификатори 87374.527.117 и 87374.527.118 по КК

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00004 от 09.01.2024 г. [ Дата на публикуване: 10 януари 2024 г., 15:17:09 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00003/09.01.2024 г. ПУП - План–ел.схема за линеен обект на елементите на техническата инфраструктура – кабел за външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ XII-688,229,98 в кв. 142 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона /ПИ 87374.72.1032/ като изменение и допълнение на действащия ПУП, одобрен със заповед № ТУ/02-00089/10.11.2017 г.

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00003 от 09.01.2024 г. [ Дата на публикуване: 09 януари 2024 г., 12:57:19 ]


Изработен проект за ПУП - Парцеларен план /ПП/ за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440, във връзка с промяна вида територия и начина на трайно ползване на ПИ 87374.37.440 в земеделска територия и на НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път, и обединяване с ПИ 87374.37.439

Обявление № О-0005 от 08.01.2024 г [ Дата на публикуване: 09 януари 2024 г., 10:44:42 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00001/03.01.2024 г. за изменение на действащия ПУП - ПР и ПЗ, придружен от ел.схема и ВиК схема в обхват УПИ III-за КЖС и КОО по отношение на ПИ 87374.558.88 по КК и УПИ V-5828 в кв. 56 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон", ПИ 87374.558.89 по КК

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00001 от 03.01.2024 г. [ Дата на публикуване: 04 януари 2024 г., 16:33:42 ]


Одобрени проект за изменение на действащия ПУП – ПР за УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.7 и проект за ПУП - ПЗ за УПИ V в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, като част от КПИИ

Одобрени проекти със Заповед № ТУ/02-00122 от 06.12.2023 г. [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г., 11:29:41 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00121/01.12.2023 г. проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ XIII-72.1030 и УПИ 72.93, кв. 72 по плана на гр. Ямбол, м. "Покрития кладенец", с идентификатори 87374.72.1030 и 87374.72.93 по КК

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00121 от 01.12.2023 г. [ Дата на публикуване: 01 декември 2023 г., 16:28:49 ]


Заповед №ТУ/02-00120 от 30.11.2023 г. за одобряване на ПУП-план схема на трасе на подземен кабел от ТЕПО в ПИ 87374.518.44 до ПИ 87374.518.43 по КККР на гр.Ямбол, допълваща действащия ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №I-A-1273 от 14.09.1990г. на Кмета на община Ямбол и явяваща се като изменение на същия

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00120 от 30.11.2023 г. [ Дата на публикуване: 30 ноември 2023 г., 14:27:17 ]


Заповед № ТУ/02-00118/28.11.2023 г. за одобрен проект за ПУП - План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура - трасе на въздушна линия и електромерно табло за външно ел. захранване като изменение на действащия ПУП, одобрен с Решение № ХLVІІ-16 от 25.09.2007 г. на Общински съвет – Ямбол като самостоятелна съставна част от КПИИ за обект: Въздушна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Контейнер за съхранение на личен инвентар“ в ПИ 87374.573.76, м. Кайнашки баир, гр. Ямбол

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00118 от 28.11.2023 г. [ Дата на публикуване: 28 ноември 2023 г., 15:25:09 ]


Заповед № ТУ/02-00119/28.11.2023 г. за одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ, придружен от ел.схема в обхват УПИ XVII-1741,1742,1743 в кв. 44 по плана на гр. Ямбол - първи жилищен район

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00119 от 28.11.2023 г. [ Дата на публикуване: 28 ноември 2023 г., 14:04:52 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00115/27.11.2023 г. проект за план-схема за трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV за присъединяване на "ФтЕЦ Ямбол - Агрохимическо обслужване 2", находяща се в УПИ I-64, кв.16 по плана на гр. Ямбол, м. "Ормана", с идентификатор 87374.16.64 по КК

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00115 от 27.11.2023 г. [ Дата на публикуване: 28 ноември 2023 г., 14:04:27 ]


Заповед № ТУ/02-00109/20.10.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема за трасе на подземна кабелна линия 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XL-82, кв. 153 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона, с идентификатор 87374.518.151 по КК

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00109 от 20.10.2023 г. [ Дата на публикуване: 20 октомври 2023 г., 16:04:51 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00108/17.10.2023 г. проект за ПУП-ПЗ в обхват УПИ II-268 и V-268, кв. 5 по действащ ПР на гр. Ямбол - кв. "Тракия", с идентификатори 87374.39.224 и 87374.39.258 по КК

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00108 от 17.10.2023 г. [ Дата на публикуване: 17 октомври 2023 г., 16:02:56 ]


Одобрени Проект за изменение на действащия ПУП – ПЗ за ПИ 87374.34.20 и проект за ПУП - ПР за ПИ 87374.34.20, м. Табите /част от KПИИ/

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00105 от 11.10.2023 г. [ Дата на публикуване: 12 октомври 2023 г., 09:28:03 ]


Одобрен проект на ПУП - РУП в обхват УПИ XVI - 1049 в кв. 6 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен", с идентификатор 87374.543.107 по КК, включен в свързаното застрояване, с конкретно предназначение "за жилищно застрояване" с точно определени - разположение и очертание, както и необходими силуети изясняващи, максималните височини на сградите

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00093 от 19.09.2023 г. [ Дата на публикуване: 11 октомври 2023 г., 17:24:18 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00104/10.10.2023 г. проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ VIII-6931, IX-6931 и X-6931, кв. 152а по плана на гр. Ямбол - промишлена зона, с идентификатори 87374.519.79, 87374.519.80 и 87374.519.81 по КК и проект за ПУП-ПЗ, като самостоятелна съставна част от КПИИ

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00104 от 010.10.2023 г. [ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 16:29:49 ]

План за регулация - ТУ-02/00104 [ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 16:29:53 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00102/06.10.2023 г. проект на план-схема за трасе на подземни ел. кабели НН и СрН, във връзка с изместване на ВЛ, част от извод "Белянката", отклонение за МТП "Дама Пика"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00102 от 06.10.2023 г. [ Дата на публикуване: 06 октомври 2023 г., 14:41:06 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00100/04.10.2023 г. проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ X-169 и XI-170, кв. 123 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ, с идентификатори 87374.542.169 и 87374.542.170 по КК

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00100 от 04.10.2023 г. [ Дата на публикуване: 04 октомври 2023 г., 16:17:27 ]


Одобрени Проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ IV-74 „за ОДО“, кв. 57 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ /ПИ 87374.537.74/ и изработен едновременно РУП за УПИ IV „за ОДО“, кв. 57 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ със силуетни изследвания в обхват имотите, за които се отнася изменението и непосредствено съседните им имоти

Одобрени проекти със Заповед № ТУ/02-00099 от 04.10.2023 г. [ Дата на публикуване: 04 октомври 2023 г., 16:17:06 ]


Одобрен ПУП - Парцеларен план на елементите на техническата ифраструктура за транспортен достъп до поземлени имоти ПИ 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.743, обединени в проектен поземлен имот ПИ 87374.45.746, съответстващ на проектен УПИ I-45.746 „за фотоволтаична централа“ в кв./кад. район/ 45, местност Бозалъка

Одобрен проект с Решение № LXII-6/20.09.2023 г. [ Дата на публикуване: 03 октомври 2023 г., 15:46:10 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00098/02.10.2023 г. ПУП - План–ел. схема за линеен обект на елементите на техническата инфраструктура – кабел за външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ I-268, кв. 2 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268, бивш Фомис, настоящ кв. „Тракия“ /ПИ 87374.39.321/ като изменение и допълнение на действащия ПУП–ПРЗ, одобрен със заповед № I-A-68/08.02.2005 г. и изменен със заповед № ТУ/02-00017/25.03.2019 г

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00098 от 02.10.2023 г. [ Дата на публикуване: 02 октомври 2023 г., 14:28:44 ]


Одобрен проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.7 по кадастралната карта

Одобрен проект с Решение № LXI–12 от 31.08.2023 г. [ Дата на публикуване: 18 септември 2023 г., 15:39:57 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00089/13.09.2023 г. проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ IV, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.525.6 по КК и проект за ПУП-ПЗ, придружен от ел. схема, като самостоятелна съставна част от КПИИ

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00089 от 13.09.2023 г. [ Дата на публикуване: 13 септември 2023 г., 14:16:17 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00090/13.09.2023 г. проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ VI по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.525.8 по КК и проект за ПУП-ПЗ, придружен от план-схема за вертикално планиране и ел. схема, като самостоятелна съставна част от КПИИ

План за регулация [ Дата на публикуване: 13 септември 2023 г., 14:14:49 ]

План за застрояване [ Дата на публикуване: 13 септември 2023 г., 14:14:54 ]

План схема за вертикално планиране и ел. схема [ Дата на публикуване: 13 септември 2023 г., 14:15:00 ]


Oдобрен Проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ VII-871, кв. /кад. район/ 36 по плана на гр. Ямбол – м. Бахчите, ПИ 87374.36.871

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00088 от 11.09.2023 г. [ Дата на публикуване: 11 септември 2023 г., 16:53:36 ]


Одобрен проект на  Работен устройствен план/РУП/ за урегулиран поземлен имот УПИ I-1248 кв.10 по плана на гр. Ямбол - кщв.Аврен, касаещ поземлен имот с идентификатор 87374.543.197  по кадастралната карта на гр. Ямбол

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00087 от 04.09.2023 г. [ Дата на публикуване: 05 септември 2023 г., 14:46:26 ]


Oдобрен Проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ IV-964 „за ремонтна работилница, гараж и склад“ в кв. 15 по плана на гр. Ямбол - м. „Ормана“, ПИ 87374.15.964

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00086 от 01.09.2023 г. [ Дата на публикуване: 01 септември 2023 г., 16:19:54 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00085/01.09.2023 г. за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.45.742, 87374.45.741, 87374.45.143 и 87374.45.142 по КК на гр. Ямбол, м. "Бозалъка"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00085 от 01.09.2023 г. [ Дата на публикуване: 01 септември 2023 г., 16:19:26 ]


Одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план/ПУП/ за урегулирани поземлени имоти УПИ ХLV-125, УПИ ХLVI-126 и УПИ LХ кв.167 по плана на гр. Ямбол - СО Кринчовица, касаещ поземлени имоти с идентификатори 87374.512.210, ПИ 87374.512.234, ПИ 87374.512.235, ПИ 87374.512.211 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

Одобрени проекти със Заповед № ТУ/02-00083 от 31.08.2023 г. [ Дата на публикуване: 31 август 2023 г., 16:36:47 ]


Одобрени Проект за изменение на ПУП–ПР за УПИ XIIІ-515.72, УПИ XIV-515.73, УПИ XVIІ-515.104 в кв. 333А и част от обслужващата ги улица между о.т. 99 и о.т. 106, и проект на ПУП-ПЗ на двата новообразувани УПИ XIIІ-515.150,73,154,155 и УПИ XIV-515.151, получени с изменението на ПР, като част от КПИИ

Одобрени проекти със Заповед № ТУ/02-00081 от 30.08.2023 г. [ Дата на публикуване: 31 август 2023 г., 14:01:36 ]


Одобрени проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ X-за производствено-складова дейност, търговия и услуги в кв. 149 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и проект за ПУП-ПЗ за новопроектираните УПИ X-518.189, УПИ XI-518.190, УПИ XII-518.6 и УПИ XIII-72.1041 , образувани след изменението

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00079 от 24.08.2023 г. [ Дата на публикуване: 25 август 2023 г., 10:22:41 ]


Одобрен със Заповед № ТУ/02-00078/24.08.2023г. проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ III-1250, кв. 11 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен", с идентификатор 87374.543.235 по КК, находящ се на ул. "Търговска" № 132

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00078 от 24.08.2023 г. [ Дата на публикуване: 24 август 2023 г., 15:04:22 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПР за УПИ VII-4472, кв. 152 по плана на гр. Ямбол - жк Граф Игнатиев, ПИ 87374.548.4.

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00074 от 11.08.2023 г. [ Дата на публикуване: 14 август 2023 г., 14:04:13 ]


Одобрен със Зaповед № ТУ/02-00073/09.08.2023 г. проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ, придружен от ел.схема и ВиК схема в обхват УПИ I-7, II-9 и VII-8, кв. 63 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ, с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9 и 87374.535.8 и заедно с него изработен РУП, като самостоятелна съставна част от КПИИ

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00073 от 09.08.2023 г. [ Дата на публикуване: 14 август 2023 г., 14:03:46 ]


Одобрен проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на ПИ с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по КК на гр. Ямбол, м. "Бозалъка"

Одобрен проект с Решение № LX-7/27.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 15:58:18 ]


Одобрен Проект за изменение на ПУП - ПР и ПУП - ПУР на части от квартали 152а, 153, 155, 156 и 157 по плана на град Ямбол – Промишлена зона и кръстовище между същите квартали

Одобрен проект с Решение № LX-5 от 27.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 31 юли 2023 г., 14:55:20 ]


Изработен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ I-за специален терен и УПИ II-за озеленяване в кв. 73, и изработен ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 в кв./кад. район/ 19 по плана на гр. Ямбол, м. Червен баир

Обявление № О-0296 от 25.07.2023г [ Дата на публикуване: 25 юли 2023 г., 16:13:37 ]

ПУП [ Дата на публикуване: 25 юли 2023 г., 16:13:44 ]


Одобрен Проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за урегулирани поземлени имоти УПИ I-25, УПИ II-25 и УПИ III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – жк Диана, ПИ 87374.547.49, 87374.547.48 и 87374.547.47

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00070 от 20.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 21 юли 2023 г., 15:37:06 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ I в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – жк„Граф Игнатиев“ по отношение на ПИ 87374.548.40, на УПИ II в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв.„Каргон“ по отношение на част от ПИ 87374.549.72 и на част от ПИ 87374.549.443 в неурегулирана територия

Одобрен проект с Решение № LVIII-6 от 29.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 17 юли 2023 г., 11:15:18 ]


Одобрени Проект за изменение на действащия ПУП–ПР на УПИ XXII-116 в кв. 143 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и ПУП–ПЗ на новопроектирани УПИ XXII-230, УПИ XXV-231, УПИ XXVII-253, образувани от УПИ XXII-116 в кв. 143 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00068 от 13.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 13 юли 2023 г., 15:25:34 ]


Одобрен проект за ПУП – ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.72.1034 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00066 от 10.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 08:24:16 ]


Одобрена План–схема за елементите на техническата инфраструктура – на трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение до УПИ XIV-548.76, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – жк Граф Игнатиев /ПИ 87374.548.76/ като изменение и допълнение на действащия ПУП, одобрен със заповед № ТУ/02-00025/31.05.2022 г.

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00067 от 10.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 15:02:20 ]


Изработен проект за ПУП - Парцеларен план на елементите на техническата ифраструктура за транспортен достъп до ПИ 87374.45.142, ПИ 87374.45.143, ПИ 87374.45.741 и ПИ 87374.45.743, обединени в проектен поземлен имот ПИ 87374.45.746, съответстващ на проектен УПИ I-45.746 „за фотоволтаична централа“ в кв./кад. район/ 45, местност Бозалъка

Обявление № О-0273 от 11.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 11:10:52 ]


Одобрени Проект за изменение на действащ ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-3843, кв. 12 по плана на гр. Ямбол – Каргон, нов УПИ XIX-555.407 и ПУП-РУП за УПИ XIX-555.407, кв. 12 по плана на гр. Ямбол – Каргон, като част от КПИИ

Одобрени проекти със Заповед ТУ/02-00061 от 03.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 04 юли 2023 г., 17:16:40 ]


Изработен проект за изменение на ОУП по отношение на ПИ с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по КК на гр. Ямбол, м. "Бозалъка"

Обявление № О-0223 от 19.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 19 юни 2023 г., 16:35:38 ]


Одобрен РУП в обхват УПИ III, УПИ IV и УПИ V, кв. 123 по плана на гр.Ямбол – Първи жилищен район /ПИ 87374.522.246, ПИ 87374.522.247 и ПИ 87374.522.248/.

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00058 от 14.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 16:29:50 ]


Одобрен проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на УПИ VІ, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.8 по кадастралната карта

Одобрен проект с Решение № LVII-8 от 25.05.2023 г. [ Дата на публикуване: 08 юни 2023 г., 09:20:36 ]


Одобрен проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 по кадастралната карта на гр. Ямбол

Одобрен проект с Решение № LVII-7 от 25.05.2023 г. [ Дата на публикуване: 08 юни 2023 г., 09:19:04 ]


Одобрени ПУП - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270 и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107

Одобрени проекти с Решение № LVII-9 от 25.05.2023 г.

ПУР "Плачи могила" [ Дата на публикуване: 08 юни 2023 г., 09:16:54 ]

ПП "Плачи могила" [ Дата на публикуване: 08 юни 2023 г., 09:17:03 ]


Одобрен Работен устройствен план за УПИ VIII-1146 в кв. 14 по плана на гр. Ямбол – Аврен, ПИ 87374.543.323

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00055 от 07.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 07 юни 2023 г., 16:48:01 ]


Одобрена План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура  - трасе на кабелно захранване от нова разпределителна уредба /РУ/ 6,3 кV с мощност 1.6 МW и нов електропровод 6,3 кV, свързващ РУ към КРУ № 13 на подстанция „Полиестерни влакна“ като изменение на действащия ПУП, одобрен със Заповед № ТУ/02-00038/17.05.2017 г., и представляваща самостоятелна съставна част от КПИИ

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00054 от 07.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 07 юни 2023 г., 13:47:29 ]


Одобрен Проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ V–4817 в кв.38 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон", ПИ 87374.554.56

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00053 от 06.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 06 юни 2023 г., 10:48:39 ]


Одобрен Проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.26.246 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00049 от 22.05.2023 г. [ Дата на публикуване: 22 май 2023 г., 13:39:30 ]


Изработен проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.7 по кадастралната карта.

Обявление № О-0150 от 25.04.2023г [ Дата на публикуване: 26 април 2023 г., 10:54:43 ]


Одобрен План–схема за трасе на подземна кабелна линия НН 1кV за присъединяване на „Фотоволтаична инсталация с мощност 80 кW, разположена на покрива на сграда с идентификатор 87374.34.25.1 по КК на гр. Ямбол“ в УПИ I-25, кв. (кад.район) 34 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.34.25, м. „Табите“, допълваща действащия ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № ТУ/02-0066/10.07.2008 г., изменен със Заповед № ТУ/02-00016/28.02.2017 г. на Кмета на община и явяваща се като изменение на същия

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00033 от 29.03.2023 г. [ Дата на публикуване: 21 април 2023 г., 15:19:31 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ VІІІ - за ДСО „Петрол“, кв. 147 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона, в който участват ПИ 87374.518.23 и ПИ 87374.518.32, и част от ПИ 87374.518.24 по кадастралната карта, като част от КПИИ

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00044 от 19.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 20 април 2023 г., 15:32:11 ]


Одобрени Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XXIV-37, УПИ XXIII-38, УПИ XXII-39, УПИ ІV-48 и УПИ V-49 в кв. 148 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“ и проект за ПУП-ПЗ за образуваните след изменението новопроектирани УПИ ІV-308 /проектен идентификатор 87374.572.308/ и УПИ XXII-310 /проектен идентификатор 87374.572.310/ в кв. 148 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“, като част от КПИИ

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00042 от 19.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 20 април 2023 г., 15:31:31 ]


Изработен проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 по кадастралната карта на град Ямбол

Обявление № О-0141 от 13.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г., 14:31:28 ]


Изработен проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270 и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107

Обявление № О-0131 от 07.04.2023г [ Дата на публикуване: 07 април 2023 г., 15:40:47 ]

ПУП-ПУР и ПУП-ПП, м. „Плачи могила” [ Дата на публикуване: 07 април 2023 г., 15:40:51 ]


Проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ XІІІ–4850 в кв. 42 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“, ПИ 87374.555.211

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00037 от 04.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 04 април 2023 г., 16:24:58 ]


Одобрена План–схема за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-37.873 в кв. (кад. район) 37 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.37.873, м. „Дюзлюка“, допълваща и изменяща действащия ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № ТУ/02-00036/12.07.2013 г.

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00032 от 29.03.2023 г. [ Дата на публикуване: 31 март 2023 г., 14:45:46 ]


Одобрен Проект за ПУП – ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.881 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00034 от 29.03.2023 г. [ Дата на публикуване: 30 март 2023 г., 14:04:33 ]


Одобрен проект на План–схема за трасе на подземна кабелна линия НН за присъединяване на „Фотоволтаична централа с мощност до 30 кW, монтирана в имот с идентификатор 87374.510.31 по кадастралната карта на гр. Ямбол“, допълваща и изменяща действащия ПУП-ПРЗ на гр. Ямбол – Промишлена зона, одобрен със Заповед № I-А-1273/14.09.1990 г,

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00031 от 29.03.2023 г. [ Дата на публикуване: 29 март 2023 г., 13:51:58 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ Х-103, кв. 26 по плана на гр. Ямбол – Каргон, ПИ 87374.549.103

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00029 от 27.03.2023 г. [ Дата на публикуване: 28 март 2023 г., 08:54:58 ]


Одобрен проект на План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура – трасе на ул. водопровод за захранване с вода на УПИ XIII /ПИ 87374.527.163/, XIV202 /ПИ 87374.527.202/, XV /ПИ 87374.527.165/, XVI /ПИ 87374.527.166/, XVII203 /ПИ 87374.527.203/ и XVIII /ПИ 87374.527.168/, кв. 91 по плана на гр. Ямбол – Първи район като изменение на действащия ПУП, одобрен със заповед № I-А-1312/27.12.2005 г. и изменен със заповед № ТУ/02-00078/23.10.2020 г.

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00030 от 27.03.2023 г. [ Дата на публикуване: 27 март 2023 г., 14:22:28 ]


Одобрени Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от ПИ 87374.39.333, местност „Дюзлюка” и ПУП - План за улична регулация за улица в обхват ПИ 87374.39.981 и част от ПИ 87374.39.333

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00026 от 16.03.2023 г. [ Дата на публикуване: 17 март 2023 г., 09:55:12 ]


Одобрен проект на план.схема за трасе на подземна кабелна линия НН 1кW за присъединяване на "ФтЕЦ Ямбол-Боги-08-1" в УПИ V-93, кв. 36 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.36.93 по КК, м. "Бахчите"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00024 от13.03.2023 г. [ Дата на публикуване: 14 март 2023 г., 08:39:32 ]


Одобрен проект на ОбС-Ямбол за ПУП-ПП за подземен кабел НН за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в ПИ 87374.59.987 по КК на гр. Ямбол, м. "Под Курткая"

Одобрен проект с Решение № LIII-1 от 10.03.2023 г [ Дата на публикуване: 13 март 2023 г., 16:34:22 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00022/08.03.2023 г. за ПУП-ПРЗ, придружен от ел. схема и ВиК схема за ПИ с идентификатор 87374.36.69 по КК на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00022 от 08.03.2023 г. [ Дата на публикуване: 09 март 2023 г., 14:06:44 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00023/08.03.2023 г. за план-схема за трасе на подземна КЛ 1кV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ LXVIII-95, кв. 170 по плана на СО "Кринчовица"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00023 от 08.03.2023 г. [ Дата на публикуване: 09 март 2023 г., 14:03:39 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПЗ в обхват УПИ XIII-9, кв. 2 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ, с идентификатор 87374.536.9

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00019 от 15.02.2023 г. [ Дата на публикуване: 16 февруари 2023 г., 14:18:52 ]

Ел. и ВиК Схема [ Дата на публикуване: 16 февруари 2023 г., 14:18:56 ]


Одобрен проект на план-схема на подземна КЛ 1 кV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XXXVII-516, кв. 167 по плана на СО "Кринчовица" с идентификатор 87374.512.516

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00017 от 08.02.2023 [ Дата на публикуване: 13 февруари 2023 г., 08:45:39 ]


Одобрен проект с Решение № LI-8/26.01.2023 г. на ОбС-Ямбол за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на УПИ I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 ж.к. Диана, ПИ с идентификатори 87374.547.49, 87374.547.48 и 87374.547.47

Одобрен проект с Решение № LI-8 от 26.01.2023 г [ Дата на публикуване: 09 февруари 2023 г., 14:05:58 ]


Oдобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I „за СМОА“, УПИ II „за СМОА“, УПИ III „за СМОА“, УПИ IV „за СМОА“, УПИ V „за СМОА“, УПИ XI „за озеленяване“ и УПИ XII „за озеленяване“ в кв. 157А и УПИ XII „за СМОА“, УПИ XIV „за СМОА“, УПИ XV „за СМОА“ и УПИ XVIII „за СМОА“ в кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Одобрен проект с Решение № LI-7 от 26.01.2023 г [ Дата на публикуване: 08 февруари 2023 г., 16:18:18 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ IX-за КЖС и КОО, кв. 92 - кв. "Каргон"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00016 от 06.02.2023г. [ Дата на публикуване: 06 февруари 2023 г., 16:20:44 ]


Одобрен Проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ X-96 и УПИ XI-96,98 в кв. 120 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и РУП

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00013 от 02.02.2023 г. [ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 09:24:19 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ X-420,453 и УПИ XI-511.435, кв. 158 по плана на град Ямбол – Промишлена зона

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00012 от 02.02.2023 г. [ Дата на публикуване: 02 февруари 2023 г., 15:16:37 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ I-5,76,89, кв. 32 по плана на гр. Ямбол, м. "Пумпаловото дере"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00011 от 27.01.2023 г. [ Дата на публикуване: 30 януари 2023 г., 16:14:34 ]


Одобрен проект за ПУП-РУП в обхват УПИ VII-9, VIII-10 и IX-11 в кв. 22 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00008 от 23.01.2023 г. [ Дата на публикуване: 24 януари 2023 г., 15:27:19 ]


Одобрен проект за ПУП-РУП за УПИ XI-527, кв. 51 по плана на гр. Ямбол-първи жилищен район

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00009 от 23.01.2023 г. [ Дата на публикуване: 23 януари 2023 г., 15:23:12 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00006/20.01.2023 г. за ПУП-РУП в обхват УПИ IX-1633, VIII-1632 и VII-1631, кв. 27 по плана на гр. Ямбол - първи жилищен район

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00006 от 20.01.2023г [ Дата на публикуване: 20 януари 2023 г., 16:08:35 ]


Заповед № ТУ/02-00005/16.01.2023 г. за одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-1420, II-1419 и III-1418, кв. 30 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен", ПИ 87374.543.478, 87374.543.479 и 87374.543.480, находящи се на ул. "Драма" № 14, 16 и 18

Одобрен проект със Запоед № ТУ-00005 от 16.01.2023г [ Дата на публикуване: 17 януари 2023 г., 14:37:49 ]


Одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 87374.53.846 - урбанизирана територия

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00004 от 12.01.2023 г. [ Дата на публикуване: 13 януари 2023 г., 13:50:52 ]


ПУП – ПР за ПИ 87374.26.63 с конкретно предназначение „за автосервиз, автомивка, услуги и търговия“, местност Маслака, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00003 от 12.01.2023 г. [ Дата на публикуване: 12 януари 2023 г., 15:57:00 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00085/23.12.2022 г. за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ I 39.312, кв./масив/ 39 по плана град Ямбол – местност Дюзлюка, ПИ 87374.39.312

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00085/23.12.2022 г. [ Дата на публикуване: 12 януари 2023 г., 15:56:23 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00002/09.01.2023 г. за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ XI-145, кв. 29 по плана на гр. Ямбол - "I-ви жилищен район"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00002 от 09.01.2023г [ Дата на публикуване: 09 януари 2023 г., 15:57:39 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00086/23.12.2022 г. - ПУП-План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура – трасе на кабелно захранване от ГРТ в УПИ I-82, кв. 139 по ПР на гр. Ямбол – СО Кринчовица до ЕТ, захранено от нов извод Е, табло ниско напрежение на ТП/БКТП Кринчовица-4, КЛ/ВЛ Веселиново, п/ст Ямбол като изменение на действащия ПУП, одобрен Решение № ХLVІІ-16 от 25.09.2007 г. на Общински съвет – Ямбол, необходим за захранване на ПИ 87374.571.357, местност Кайнашки баир

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00086 от 23.12.2022 г. [ Дата на публикуване: 09 януари 2023 г., 15:57:20 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00001/05.01.2023 г. за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ IV,V,VII и VIII в кв. 151А по плана на гр. Ямбол - промишлена зона и проект ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ IV-519.136

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00001 от 05.01.2023г [ Дата на публикуване: 06 януари 2023 г., 15:30:49 ]

Промяна на ПУП за Заповед № ТУ/02-00001 от 05.01.2023г [ Дата на публикуване: 06 януари 2023 г., 15:30:55 ]


Изработен ПУП-ПП за трасе на подземен ел.кабел НН за външно ел.захранване на поливно съоръжение в ПИ 87374.59.987 по КККР на гр. Ямбол, м. "Под Курткая"

Обявление № О-0003 от 03.01.2023г [ Дата на публикуване: 06 януари 2023 г., 15:23:09 ]


Изработен ПУП - Парцеларен план за обект: „Трасе на подземен ел. провод СрН 20 kV за „АТМ-България“ от ПИ 80217.21.484 по КККР з-ще с. Чарган до ПИ 87374.522.208 – Подстанция Ямбол по КККР Ямбол в землищата на гр. Ямбол, с. Чарган и с. Могила, общ.“Тунджа“, обл. Ямбол"

Обявление № О-0520 от 23.12.2022г [ Дата на публикуване: 23 декември 2022 г., 11:04:05 ]

Парцеларен план чертеж 3- А1 [ Дата на публикуване: 23 декември 2022 г., 11:04:21 ]

Парцеларен план чертеж 4- А1 [ Дата на публикуване: 23 декември 2022 г., 11:04:28 ]

Парцеларен план А4-чертеж 5 [ Дата на публикуване: 23 декември 2022 г., 11:04:35 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00083/08.12.2022 г. за изменение на действащия ПУП-ПЗ в обхват УПИ XVI-1049 и XIV-1046,1047 в кв. 6 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00083 от 08.12.2022 г [ Дата на публикуване: 09 декември 2022 г., 13:53:05 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00078/05.12.2022 г. за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ II-1302,1303 в кв. 18 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00078/05.12.2022г. [ Дата на публикуване: 06 декември 2022 г., 14:25:36 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ III „за жилищен комплекс с полуподземен паркинг-гаражи“ в квартал 11 по плана на гр. Ямбол - Златен рог, с обхват части от ПИ 87374.560.40, ПИ 87374.560.39, ПИ 87374.560.38

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-0075 от 23.11.2022 г. [ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г., 12:41:50 ]


Заповед № ТУ/02-00074/21.11.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ в обхват УПИ I-7, II-9 и VII-8, кв. 63 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ

Одобрен проект заповед № ТУ/02-00074 от 21.11.2022 [ Дата на публикуване: 22 ноември 2022 г., 16:34:37 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00073/21.11.2022 г. за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.36.41 по КК на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Одобрен проект заповед № ТУ/02-00073 от 21.11.2022 [ Дата на публикуване: 22 ноември 2022 г., 16:34:10 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00071/18.11.2022 г. за ПУП-ПЗ за УПИ XXXIX-471, кв. 159 - промшлена зона

Одобрен проект заповед № ТУ/02-00071 от 18.11.2022 [ Дата на публикуване: 21 ноември 2022 г., 15:47:35 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00068/15.11.2022 г. за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ XI-6065, кв. 51 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон", с идентификатор 87374.556.181 по КК и РУП

Одобрен проект заповед № ТУ/02-00068 от 15.11.2022 [ Дата на публикуване: 15 ноември 2022 г., 16:16:19 ]


Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.37.205 по КК на гр. Ямбол, м."Дюзлюка"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-0067 от 09.11.2022 г [ Дата на публикуване: 11 ноември 2022 г., 11:32:47 ]


Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.72.75 по КК на гр. Ямбол, м."Покрития кладенец"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-0066 от 09.11.2022 г [ Дата на публикуване: 11 ноември 2022 г., 11:32:02 ]


Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.19.1001 по КК на гр. Ямбол, м. "Червен баир"

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-0065 от 19.10.2022 [ Дата на публикуване: 20 октомври 2022 г., 13:44:45 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация за УПИ IV-432, кв. 26 по плана на гр. Ямбол – Каргон /ПИ 87374.549.432/

Одобрен проект със Заповед № ТУ/02–00046 от 08.08.2022г. [ Дата на публикуване: 14 октомври 2022 г., 09:17:20 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00057/10.10.2022 г. за изменение на действащия ПУП-ПЗ в обхват УПИ VIII-22, кв. 101 - ЦГЧ с идентификатор 87374.542.22 и проект за РУП

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00057 от 10.10.2022 г. [ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 15:56:57 ]


Одобрени проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация на УПИ II-7847 „за производствено складова дейност, търговия и услуги“ м./кв./ 53 по плана на гр. Ямбол – местност Подстанция /ПИ 87374.53.990/ и проект на ПУП-План за застрояване на УПИ II, м./кв./ 53 по плана на гр. Ямбол – местност Подстанция

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00063 от 13.10.2022 г. [ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 15:38:56 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00058/10.10.2022 г. за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.72.1030 по КК на гр. Ямбол, м. "Покрития кладенец"

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00058 от 10.10.2022 г. [ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 14:35:50 ]


Одобрен проект със Заповед № ТУ/02-00061/12.10.2022 г. за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ IX-657 и X-1258,1259, кв. 11 - кв. "Аврен" и проект за РУП, като самостоятелни части от КПИИ

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00061 от 12.10.2022 г. [ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 14:25:22 ]


Одобрен проект за Проекта за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІI-8064 „за производствена и складова база” в кв. 149 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона /ПИ 87374.518.8/, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00060 от 12.10.2022 г. [ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 14:24:47 ]


Одобрен проект с Решение № XLV-18/29.09.2022 г. на ОбС-Ямбол за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на УПИ I-7, II-9, VII-8 и VI-13, кв. 63 - ЦГЧ

Одобрен проект с Решение № XLV-18 от 29.09.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 11 октомври 2022 г., 16:33:04 ]


Одобрен проект с Решение № XLV-17/29.09.2022 г. на ОбС-Ямбол за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на УПИ XI-6065, кв. 51 - кв. "Каргон"

Одобрен проект с Решение № XLV-17 от 29.09.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 11 октомври 2022 г., 16:32:41 ]


Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.19.1000 по КК на гр. Ямбол, м. "Червен баир"

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00054 от 26.09.2022г. [ Дата на публикуване: 26 септември 2022 г., 14:29:55 ]


Одобрен проект за ПУП-РУП в обхват УПИ ІІ-229,232, І-230,231 и ІІІ-228,233 в кв. 30 по плана на град Ямбол – първи жилищен район

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00053 от 26.09.2022г. [ Дата на публикуване: 26 септември 2022 г., 14:29:30 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПР на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и проект  на ПУП - ПЗ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152  по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Одобрен проект с Решение № XLIV-12 от 25.08.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 26 септември 2022 г., 09:25:05 ]


Одобрени  проект  за ПУП-ПРЗ на парк Боровец и частично изменение на улична регулация и план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения /схема на преместваемите съоръжения по чл. 56 от ЗУТ/

Одобрени проект и схема с Решение № XLIV-11 от 25.08.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 09 септември 2022 г., 15:56:55 ]


Изработен проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на УПИ VI, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.525.8 по КК

Обявление № О-0358 от 02.09.2022г [ Дата на публикуване: 02 септември 2022 г., 17:01:28 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за   УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен ПИ 87374.543.393

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00045 от 08.08.2022 г. [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:07:01 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ III-за ТПК "Н. Царев", кв. 152 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона

План за регулация Заповед ТУ/02-00047 от 10.08.2022г [ Дата на публикуване: 10 август 2022 г., 15:15:04 ]

План за застрояване Заповед ТУ/02-00047 от 10.08.2022г [ Дата на публикуване: 10 август 2022 г., 15:15:12 ]


Одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI-7977, кв. 36 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон"

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00043 от 05.08.2022 г. [ Дата на публикуване: 05 август 2022 г., 11:42:25 ]


Одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІI в кв. 333 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона /ПИ 87374.515.91 и ПИ 87374.515.92/, част от КПИИ

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00041 от 01.08.2022 г. [ Дата на публикуване: 03 август 2022 г., 13:33:42 ]


ПУП - Парцеларен план - трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и БИО сертифицирани продукти“ в ПИ 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, местност „Двете могили”

Одобрен проект с Решение № XLII-21 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 11:38:45 ]


Проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на ПИ87374.19.1001 по КК на гр. Ямбол

Одобрен проект с Решение № XLII-22 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 11:34:24 ]


ПУП – „Актуализация на ЗРП на ЦГЧ – гр. Ямбол“, в частта му, касаеща УПИ VI-25, кв. 3, ПИ 87374.536.25

Одобрен проект с Решение № XLII-24 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 11:34:07 ]


РУП за УПИ XIII-29, XII-4805,4806, XIV-4808 и XV-4809, кв. 39 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон"

Одобрен проект със Заповед РД/02-00635 от 12.07.2022 г [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:16:40 ]

Проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на ПИ87374.19.1000 по КК на гр. Ямбол

Одобрен проект с Решение № XLII-20 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:16:06 ]


ПУП-ПП за трасе на транспортен достъп до ПИ 87374.26.243 по КК на гр.Ямбол, м. "Маслака"

Одобрен проект с Решение № XLII-25 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:15:39 ]


Одобрен проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.73.755 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Старото летище"

Заповед ТУ/02-00035 от 20.06.2022 [ Дата на публикуване: 21 юни 2022 г., 09:36:21 ]


Одобрен проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.561.271 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Плачи могила"

Заповед ТУ/02-00034 от 17.06.2022 [ Дата на публикуване: 17 юни 2022 г., 13:40:30 ]


Изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на парк Боровец и частично изменение на улична регулация

Обявление № О-0217 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 14:12:38 ]

ПУП-ПР Парк "Боровец" [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 14:12:48 ]

ПУП-ПЗ Парк "Боровец" [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 14:12:56 ]


Изработени проект за изменение на действащия ПУП –ПР на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и проект на ПУП - ПЗ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Обявление № О-0199 от 03.06.2022г [ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 13:54:21 ]

ПРЗ кв.151+152 - общински 519.57 - Ормана [ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 13:54:34 ]


Одобрен Проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ IX-91 в кв. 44 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ

Заповед ТУ/02-00028 от 01.06.2022 [ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 14:04:23 ]


Одобрен Проект за за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр.Ямбол – Златен рог  ПИ 87374.534.80, ПИ 87374.534.71, ПИ 87374.534.61/

Заповед ТУ/02-00026 от 01.06.2022 [ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 14:03:58 ]


Одобрени Проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ II „за резервен терен“, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и проект на ПУП-ПЗ на изменения УПИ II, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Заповед ТУ/02-00027 от 01.06.2022г [ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 10:17:03 ]


Одобрен за изменение на действащия ПУП – ПЗ за УПИ III, кв. 85 по плана на гр. Ямбол – Каргон

Заповед ТУ/02-00029 от 01.06.2022г [ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 10:15:52 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-8069, кв.152 по плана на гр. Ямбол - ж.к. "Гр. Игнатиев"

Заповед ТУ/02-00025 от 31.05.2022 [ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 16:52:43 ]


Одобрен Проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ II-за детска градина, кв. 22 по плана на гр. Ямбол – Каргон

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00024 от 19.05.2022г. [ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 14:48:30 ]


Изработен проект за изменение на Общия устройствен план за ПИ 87374.19.1001, м. "Червен баир"

Обявление № О-0141 от 11.05.2022г [ Дата на публикуване: 11 май 2022 г., 16:53:25 ]


Одобрен ПУП-ПП с Решение № ХХХVIII-2/8.04.2022 г. на Общински съвет - Ямбол

Одобрен проект с Решение Решение № ХХХVIII-2/8.04.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 10 май 2022 г., 14:57:17 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I-7979, кв.4Б по плана на гр. Ямбол – Златен рог-I

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00016 от 07.04.2022 [ Дата на публикуване: 12 април 2022 г., 16:22:15 ]


Изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и БИО сертифицирани продукти“ в ПИ 87374.29.11, местност „Двете могили”

Обявление № О-0104 от 08.04.2022г [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 16:51:19 ]

ПУП-ПП за вода за ПИ 87374.29.11 [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 16:51:24 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПР за УПИ XXI-758, кв.48 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00017 от 07.04.2022 г. [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 08:33:29 ]


Одобрен проект за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009

Одобрен проект с Решение № XXXVII–2 от 24.03.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 13:53:41 ]


Одобрен проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр.Ямбол – Златен рог

Одобрен проект с Решение № XXXVII–1 от 24.03.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 16:45:38 ]


Одобрен проект ПУП - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг)

Одобрен проект с Решение № XXXVII–14 от 24.03.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 16:11:31 ]


Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.25.78 по КК на гр. Ямбол, м."Чаргански път"

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00013 от 21.03.2022 [ Дата на публикуване: 22 март 2022 г., 16:52:00 ]


ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и ПУП – устройствена план-схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура, представляващи самостоятелна съставна част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол - Одобрени проекти с Решение № XXXV–9 от 24.02.2022 г. на Общински съвет – Ямбол

ППел и устр.схеми-реш.XXXV-9-24022022 [ Дата на публикуване: 10 март 2022 г., 12:08:22 ]


Одобрени проекти с Решение № XXXV–8 от 24.02.2022 г. на Общински съвет - Ямбол:

1. ПУП - ПП на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града, м. „Аеците";
2. ПУП - ПП на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците".

ППел и вода Реш XXXV-8-24022022 [ Дата на публикуване: 09 март 2022 г., 14:17:03 ]


Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.37.901 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка"

Заповед № ТУ/02-00011 от 01.03.2022 г. [ Дата на публикуване: 02 март 2022 г., 13:37:56 ]


Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.53.1008 по КК на гр.Ямбол, като самостоятелна съставна част от КПИИ

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00007 от 10.02.2022 [ Дата на публикуване: 11 февруари 2022 г., 13:33:23 ]


Одобрен проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ IV-1452, кв.32 по плана на гр. Ямбол – Аврен

Одобрен проект с Решение № XXXIII–9 от 28.01.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 10 февруари 2022 г., 09:04:49 ]


Изработен проект за ПУП-ПП през ПИ 87374.60.539 и 87374.60.555 по КК на гр. Ямбол, м. "Чукура"

Обявление № О-0035 от 08.02.2022г [ Дата на публикуване: 08 февруари 2022 г., 14:05:13 ]

Изработен проект за ПУП-ПП


Одобрен проект за ПУП – ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.26 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка"

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00005 от 02.02.2022 [ Дата на публикуване: 02 февруари 2022 г., 14:06:21 ]


Одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ, състоящо се в обединяване на ПИ 87374.32.241 и ПИ 87374.32.242 с УПИ I-103, кв./м/ 32, /87374.32.103/, м. Пумпаловото дере в един нов урегулиран поземлен имот УПИ I, кв./м/ 32

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00006 от 02.02.2022 [ Дата на публикуване: 02 февруари 2022 г., 13:56:28 ]


Изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на части от квартали 152а, 153, 155, 156 и 157а по плана на град Ямбол – Промишлена зона и кръстовище между същите квартали

Обявление № О-0024 от 28.01.2022г [ Дата на публикуване: 28 януари 2022 г., 13:36:49 ]

Проект за изменение на ПУП - План за регулация и план за улична регулация [ Дата на публикуване: 28 януари 2022 г., 13:36:54 ]


Изработен  проект за ПУП - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг)

Обявление № О-0020 от 21.01.2022г [ Дата на публикуване: 21 януари 2022 г., 16:49:16 ]

ПУР и ПП за улица, м. Бахчите [ Дата на публикуване: 21 януари 2022 г., 16:49:26 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ І-за училище, кв. 68 по плана гр. Ямбол-Първи жилищен район

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00003 от 18.01.2022 [ Дата на публикуване: 18 януари 2022 г., 17:03:05 ]


Проект за ПУП – ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Двете могили", одобрен със Заповед № ТУ/02-00041/21.06.2021 г., изменена със Заповед №ТУ/02-00001 от 06.01.2022 г.

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00001 от 06.01.2022 г. [ Дата на публикуване: 06 януари 2022 г., 14:25:47 ]


Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП, в обхват УПИ ХІ-176, ІХ-55 и Х-58, кв. 16 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00002 от 06.01.2022 г. [ Дата на публикуване: 06 януари 2022 г., 13:52:46 ]

План за застрояване към изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-55, УПИ X-58 и УПИ XI-176 в кв.16 [ Дата на публикуване: 06 януари 2022 г., 13:52:51 ]АРХИВ

Полезни връзки


Банери ➲