Общинска администрация Ямбол Република България

ПУП


Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.19.1000 по КК на гр. Ямбол, м. "Червен баир"

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00054 от 26.09.2022г. [ Дата на публикуване: 26 септември 2022 г., 14:29:55 ]


Одобрен проект за ПУП-РУП в обхват УПИ ІІ-229,232, І-230,231 и ІІІ-228,233 в кв. 30 по плана на град Ямбол – първи жилищен район

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00053 от 26.09.2022г. [ Дата на публикуване: 26 септември 2022 г., 14:29:30 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПР на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и проект  на ПУП - ПЗ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152  по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Одобрен проект с Решение № XLIV-12 от 25.08.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 26 септември 2022 г., 09:25:05 ]


Одобрени  проект  за ПУП-ПРЗ на парк Боровец и частично изменение на улична регулация и план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения /схема на преместваемите съоръжения по чл. 56 от ЗУТ/

Одобрени проект и схема с Решение № XLIV-11 от 25.08.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 09 септември 2022 г., 15:56:55 ]


Изработен проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на УПИ VI, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.525.8 по КК

Обявление № О-0358 от 02.09.2022г [ Дата на публикуване: 02 септември 2022 г., 17:01:28 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за   УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен ПИ 87374.543.393

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00045 от 08.08.2022 г. [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:07:01 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ III-за ТПК "Н. Царев", кв. 152 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона

План за регулация Заповед ТУ/02-00047 от 10.08.2022г [ Дата на публикуване: 10 август 2022 г., 15:15:04 ]

План за застрояване Заповед ТУ/02-00047 от 10.08.2022г [ Дата на публикуване: 10 август 2022 г., 15:15:12 ]


Одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI-7977, кв. 36 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон"

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00043 от 05.08.2022 г. [ Дата на публикуване: 05 август 2022 г., 11:42:25 ]


Одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІI в кв. 333 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона /ПИ 87374.515.91 и ПИ 87374.515.92/, част от КПИИ

Одобрен проект със Заповед ТУ/02-00041 от 01.08.2022 г. [ Дата на публикуване: 03 август 2022 г., 13:33:42 ]


ПУП - Парцеларен план - трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и БИО сертифицирани продукти“ в ПИ 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, местност „Двете могили”

Одобрен проект с Решение № XLII-21 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 11:38:45 ]


Проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на ПИ87374.19.1001 по КК на гр. Ямбол

Одобрен проект с Решение № XLII-22 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 11:34:24 ]


ПУП – „Актуализация на ЗРП на ЦГЧ – гр. Ямбол“, в частта му, касаеща УПИ VI-25, кв. 3, ПИ 87374.536.25

Одобрен проект с Решение № XLII-24 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 11:34:07 ]


РУП за УПИ XIII-29, XII-4805,4806, XIV-4808 и XV-4809, кв. 39 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон"

Одобрен проект със Заповед РД/02-00635 от 12.07.2022 г [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:16:40 ]

Проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на ПИ87374.19.1000 по КК на гр. Ямбол

Одобрен проект с Решение № XLII-20 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:16:06 ]


ПУП-ПП за трасе на транспортен достъп до ПИ 87374.26.243 по КК на гр.Ямбол, м. "Маслака"

Одобрен проект с Решение № XLII-25 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:15:39 ]


Одобрен проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.73.755 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Старото летище"

Заповед ТУ/02-00035 от 20.06.2022 [ Дата на публикуване: 21 юни 2022 г., 09:36:21 ]


Одобрен проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.561.271 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Плачи могила"

Заповед ТУ/02-00034 от 17.06.2022 [ Дата на публикуване: 17 юни 2022 г., 13:40:30 ]


Изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на парк Боровец и частично изменение на улична регулация

Обявление № О-0217 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 14:12:38 ]

ПУП-ПР Парк "Боровец" [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 14:12:48 ]

ПУП-ПЗ Парк "Боровец" [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 14:12:56 ]


Изработени проект за изменение на действащия ПУП –ПР на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и проект на ПУП - ПЗ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Обявление № О-0199 от 03.06.2022г [ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 13:54:21 ]

ПРЗ кв.151+152 - общински 519.57 - Ормана [ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 13:54:34 ]


Одобрен Проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ IX-91 в кв. 44 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ

Заповед ТУ/02-00028 от 01.06.2022 [ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 14:04:23 ]


Одобрен Проект за за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр.Ямбол – Златен рог  ПИ 87374.534.80, ПИ 87374.534.71, ПИ 87374.534.61/

Заповед ТУ/02-00026 от 01.06.2022 [ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 14:03:58 ]


Одобрени Проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ II „за резервен терен“, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и проект на ПУП-ПЗ на изменения УПИ II, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Заповед ТУ/02-00027 от 01.06.2022г [ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 10:17:03 ]


Одобрен за изменение на действащия ПУП – ПЗ за УПИ III, кв. 85 по плана на гр. Ямбол – Каргон

Заповед ТУ/02-00029 от 01.06.2022г [ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 10:15:52 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-8069, кв.152 по плана на гр. Ямбол - ж.к. "Гр. Игнатиев"

Заповед ТУ/02-00025 от 31.05.2022 [ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 16:52:43 ]


Одобрен Проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ II-за детска градина, кв. 22 по плана на гр. Ямбол – Каргон

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00024 от 19.05.2022г. [ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 14:48:30 ]


Изработен проект за изменение на Общия устройствен план за ПИ 87374.19.1001, м. "Червен баир"

Обявление № О-0141 от 11.05.2022г [ Дата на публикуване: 11 май 2022 г., 16:53:25 ]


Одобрен ПУП-ПП с Решение № ХХХVIII-2/8.04.2022 г. на Общински съвет - Ямбол

Одобрен проект с Решение Решение № ХХХVIII-2/8.04.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 10 май 2022 г., 14:57:17 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I-7979, кв.4Б по плана на гр. Ямбол – Златен рог-I

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00016 от 07.04.2022 [ Дата на публикуване: 12 април 2022 г., 16:22:15 ]


Изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и БИО сертифицирани продукти“ в ПИ 87374.29.11, местност „Двете могили”

Обявление № О-0104 от 08.04.2022г [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 16:51:19 ]

ПУП-ПП за вода за ПИ 87374.29.11 [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 16:51:24 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПР за УПИ XXI-758, кв.48 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00017 от 07.04.2022 г. [ Дата на публикуване: 08 април 2022 г., 08:33:29 ]


Одобрен проект за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009

Одобрен проект с Решение № XXXVII–2 от 24.03.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 13:53:41 ]


Одобрен проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр.Ямбол – Златен рог

Одобрен проект с Решение № XXXVII–1 от 24.03.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 16:45:38 ]


Одобрен проект ПУП - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг)

Одобрен проект с Решение № XXXVII–14 от 24.03.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 16:11:31 ]


Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.25.78 по КК на гр. Ямбол, м."Чаргански път"

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00013 от 21.03.2022 [ Дата на публикуване: 22 март 2022 г., 16:52:00 ]


ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и ПУП – устройствена план-схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура, представляващи самостоятелна съставна част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол - Одобрени проекти с Решение № XXXV–9 от 24.02.2022 г. на Общински съвет – Ямбол

ППел и устр.схеми-реш.XXXV-9-24022022 [ Дата на публикуване: 10 март 2022 г., 12:08:22 ]


Одобрени проекти с Решение № XXXV–8 от 24.02.2022 г. на Общински съвет - Ямбол:

1. ПУП - ПП на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града, м. „Аеците";
2. ПУП - ПП на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците".

ППел и вода Реш XXXV-8-24022022 [ Дата на публикуване: 09 март 2022 г., 14:17:03 ]


Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.37.901 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка"

Заповед № ТУ/02-00011 от 01.03.2022 г. [ Дата на публикуване: 02 март 2022 г., 13:37:56 ]


Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.53.1008 по КК на гр.Ямбол, като самостоятелна съставна част от КПИИ

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00007 от 10.02.2022 [ Дата на публикуване: 11 февруари 2022 г., 13:33:23 ]


Одобрен проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ IV-1452, кв.32 по плана на гр. Ямбол – Аврен

Одобрен проект с Решение № XXXIII–9 от 28.01.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 10 февруари 2022 г., 09:04:49 ]


Изработен проект за ПУП-ПП през ПИ 87374.60.539 и 87374.60.555 по КК на гр. Ямбол, м. "Чукура"

Обявление № О-0035 от 08.02.2022г [ Дата на публикуване: 08 февруари 2022 г., 14:05:13 ]

Изработен проект за ПУП-ПП


Одобрен проект за ПУП – ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.26 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка"

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00005 от 02.02.2022 [ Дата на публикуване: 02 февруари 2022 г., 14:06:21 ]


Одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ, състоящо се в обединяване на ПИ 87374.32.241 и ПИ 87374.32.242 с УПИ I-103, кв./м/ 32, /87374.32.103/, м. Пумпаловото дере в един нов урегулиран поземлен имот УПИ I, кв./м/ 32

Одобрен проект със заповед ТУ/02-00006 от 02.02.2022 [ Дата на публикуване: 02 февруари 2022 г., 13:56:28 ]


Изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на части от квартали 152а, 153, 155, 156 и 157а по плана на град Ямбол – Промишлена зона и кръстовище между същите квартали

Обявление № О-0024 от 28.01.2022г [ Дата на публикуване: 28 януари 2022 г., 13:36:49 ]

Проект за изменение на ПУП - План за регулация и план за улична регулация [ Дата на публикуване: 28 януари 2022 г., 13:36:54 ]


Изработен  проект за ПУП - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг)

Обявление № О-0020 от 21.01.2022г [ Дата на публикуване: 21 януари 2022 г., 16:49:16 ]

ПУР и ПП за улица, м. Бахчите [ Дата на публикуване: 21 януари 2022 г., 16:49:26 ]


Одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ І-за училище, кв. 68 по плана гр. Ямбол-Първи жилищен район

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00003 от 18.01.2022 [ Дата на публикуване: 18 януари 2022 г., 17:03:05 ]


Проект за ПУП – ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Двете могили", одобрен със Заповед № ТУ/02-00041/21.06.2021 г., изменена със Заповед №ТУ/02-00001 от 06.01.2022 г.

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00001 от 06.01.2022 г. [ Дата на публикуване: 06 януари 2022 г., 14:25:47 ]


Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП, в обхват УПИ ХІ-176, ІХ-55 и Х-58, кв. 16 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ

Одобрен проект със заповед № ТУ/02-00002 от 06.01.2022 г. [ Дата на публикуване: 06 януари 2022 г., 13:52:46 ]

План за застрояване към изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-55, УПИ X-58 и УПИ XI-176 в кв.16 [ Дата на публикуване: 06 януари 2022 г., 13:52:51 ]АРХИВ

Полезни връзки


Банери ➲