Общинска администрация Ямбол Република България

Обяви и съобщения


Съобщение относно срещи на преброители с контрольори във връзка с Преброяване 2021 [ Дата на публикуване: 21 септември 2021 г., 16:05:52 ]


Уведомление до земеделските стопани със Заповед № РД09-788/05.08.2021г. с цел отстраняване на източниците на опасност от пожари [ Дата на публикуване: 12 август 2021 г., 14:54:17 ]


Уведомление до земеделските стопани, във връзка със започването лятно-есенната кампания по прибирането на селскостопанската реколта [ Дата на публикуване: 24 юни 2021 г., 09:22:22 ]


Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на "Верея - Хим" ООД.

Изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. [ Размер на файла: 224.76kB ]

Информация за местонахождението на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства [ Размер на файла: 320.99kB ]

Полезни връзки


Банери ➲