Общинска администрация Ямбол Република България

Обяви и съобщения


Списък длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК [ Дата на публикуване: 25 януари 2022 г., 11:28:40 ]


Списък длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК към 21.01.2022г [ Дата на публикуване: 21 януари 2022 г., 10:27:29 ]


Обявление за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол:

Обявление за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол [ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г., 14:33:04 ]

Заповед № РД/02-01228 от 23.12.2021г. за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол [ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г., 14:33:13 ]


Списък длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК [ Дата на публикуване: 09 декември 2021 г., 08:55:41 ]


Списък длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК [ Дата на публикуване: 25 ноември 2021 г., 16:30:51 ]


Предложение за одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2022 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. [ Дата на публикуване: 16 ноември 2021 г., 13:40:45 ]


Продължава се Проект „Приеми ме 2015“ [ Дата на публикуване: 03 ноември 2021 г., 11:50:07 ]


Съобщение относно срещи на преброители с контрольори във връзка с Преброяване 2021 [ Дата на публикуване: 21 септември 2021 г., 16:05:52 ]


Уведомление до земеделските стопани със Заповед № РД09-788/05.08.2021г. с цел отстраняване на източниците на опасност от пожари [ Дата на публикуване: 12 август 2021 г., 14:54:17 ]


Уведомление до земеделските стопани, във връзка със започването лятно-есенната кампания по прибирането на селскостопанската реколта [ Дата на публикуване: 24 юни 2021 г., 09:22:22 ]


Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на "Верея - Хим" ООД.

Изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. [ Размер на файла: 224.76kB ]

Информация за местонахождението на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства [ Размер на файла: 320.99kB ]

Полезни връзки


Банери ➲