Общинска администрация Ямбол Република България

Конкурси


Конкурсна процедура за подбор на специалисти по услуги във връзка с реализиране на дейностите по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“ за периода от 01.07.2023 г. до 30.09.2023 г.

Конкурс за длъжността "Ръководител на Общностен център" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:13:29 ]

Конкурс за длъжността "Хигиенист" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:14:03 ]

Конкурс за длъжността "Здравен медиатор" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:14:26 ]

Конкурс за длъжността "Социален работник" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:14:44 ]

Конкурс за длъжността "Психолог" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:15:00 ]

Конкурс за длъжността "Педиатър" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:15:18 ]

Конкурс за длъжността "Логопед" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:15:37 ]

Конкурс за длъжността "Специален педагог" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:15:56 ]

Конкурс за длъжността "Образователен медиатор" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:16:13 ]

Конкурс за длъжността "Социален работник" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:16:30 ]

Конкурс за длъжността "Психолог" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:17:51 ]

Конкурс за длъжността "Педиатър" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:18:07 ]

Конкурс за длъжността "Патронажна медицинска сестра" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:18:27 ]

Конкурс за длъжността "Здравен медиатор" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:18:51 ]

Конкурс за длъжността "Патронажна медицинска сестра" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:19:08 ]

Конкурс за длъжността "Педиатър" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:20:07 ]

Конкурс за длъжността "Педагог" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:20:24 ]

Конкурс за длъжността "Образователен медиатор" [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 17:20:40 ]

Заявление за кандидатстване по образец за позициите Хигиенист и Ръководител на Общностен център

Заявление за кандидатстване по образец- услуга 1 „Ранна интервенция на уврежданията“

Заявление за кандидатстване по образец- услуга 2 „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“

Заявление за кандидатстване по образец- услуга 3 „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“

Заявление за кандидатстване по образец- услуга 4 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяването“

Заявление за кандидатстване по образец- услуга 5 „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“

Декларация

Процедура за подбор  на служители по проект "Грижа в дома в Община Ямбол"

Процедура за подбор  на служители по проект "Грижа в дома в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 16 май 2023 г., 16:25:11 ]

Заявление за кандидатстване за свободна позиция [ Дата на публикуване: 16 май 2023 г., 16:25:51 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, във връзка с обявената процедура за подбор при реализиране на проект „Грижа в дома в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:54:22 ]

Обявление за конкурс за длъжността Началник на отдел „Европейско финансиране и програми“

Обявление за конкурс за длъжността Началник на отдел „Европейско финансиране и програми“ [ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 17:02:12 ]

Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители [ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 17:02:24 ]

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 [ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 17:02:53 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на отдел „Европейско финансиране и програми" при Община Ямбол [ Дата на публикуване: 19 май 2023 г., 17:20:27 ]

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Ямбол

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Ямбол [ Дата на публикуване: 19 април 2023 г., 15:09:16 ]

Заявление по образец за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Ямбол - Приложение № 1 към чл. 6 [ Дата на публикуване: 19 април 2023 г., 15:09:49 ]

Декларация за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласно приложение № 4 [ Дата на публикуване: 19 април 2023 г., 15:10:19 ]

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Кризисен център"

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Кризисен център" [ Дата на публикуване: 24 март 2023 г., 14:37:38 ]

Списък на допуснати до събеседване кандидати, във връзка с обявена процедура за подбор при реализиране на Проект "Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 03 април 2023 г., 17:03:35 ]

Списък на класираните кандидати за длъжностите, обявени по процедура за подбор по Проект „Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 10 април 2023 г., 15:25:33 ]

Процедура за подбор на служители по Проект "Грижа в дома в Община Ямбол"

Процедура за подбор на служители по Проект "Грижа в дома в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 22 февруари 2023 г., 17:21:18 ]

Заявление за кандидатстване за свободна позиция [ Дата на публикуване: 22 февруари 2023 г., 17:21:25 ]

Списък на допуснатите до събеседване кандидати, във връзка с обявената процедура за подбор при реализиране на проект „Грижа в дома в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 07 март 2023 г., 17:13:07 ]

Списък на класираните кандидати, по длъжности във връзка с обявената процедура за подбор по Проект „Грижа в дома в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 13 март 2023 г., 17:07:56 ]

Обявление за конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел "Правни дейности"

Обявление за длъжността юрисконсулт [ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 13:52:38 ]

Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители [ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 14:05:07 ]

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 [ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 14:05:44 ]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Юрисконсулт" в отдел „Правни дейности" [ Дата на публикуване: 06 март 2023 г., 16:28:12 ]

Система за определяне на резултатите във връзка с провеждането на конкурс за длъжността юрисконсулт в Отдел „Правни дейности" [ Дата на публикуване: 13 март 2023 г., 15:34:19 ]

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността „Юрисконсулт" в отдел „Правни дейности" [ Дата на публикуване: 22 март 2023 г., 16:14:38 ]

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Ямбол

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Ямбол [ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г., 14:58:26 ]

Заявление по образец за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Ямбол - Приложение № 1 към чл. 6 [ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г., 15:02:22 ]

Декларация за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласно приложение № 4 [ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г., 15:03:07 ]

Протокол № 1 от заседание на комисия, определена със заповед № РД02-00031 от 17.01.2023 г. на Кмета на община Ямбол, за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на община Ямбол [ Дата на публикуване: 07 март 2023 г., 13:56:38 ]

Заповед за прекратяване процедурата за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Ямбол [ Дата на публикуване: 17 март 2023 г., 10:22:39 ]

Процедура за подбор на кандидати за заемане на длъжностите „Социален работник“, „Детегледач“ и „Хигиенист в ЦНСТДБУ към КСУДВ – гр. Ямбол

Процедура за подбор на кандидати за заемане на длъжностите „Социален работник“, „Детегледач“ и „Хигиенист в ЦНСТДБУ към КСУДВ – гр. Ямбол [ Дата на публикуване: 11 януари 2023 г., 15:14:26 ]

Заявление за участие в подбор [ Дата на публикуване: 11 януари 2023 г., 16:38:17 ]

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до втори етап от процедура за подбор на персонал в ЦНСТДБУ [ Дата на публикуване: 23 януари 2023 г., 16:59:14 ]

Списък на класираните кандидати, във връзка с обявената процедура за подбор на персонал в ЦНСТДБУ към КСУДВ, гр. Ямбол [ Дата на публикуване: 30 януари 2023 г., 16:28:18 ]

Обявление за конкурс за длъжността Финансов контрольор на пряко подчинение на кмета на Община Ямбол

Обявление за конкурс за длъжността Финансов контрольор на пряко подчинение на кмета на Община Ямбол [ Дата на публикуване: 01 декември 2022 г., 13:53:25 ]

Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 [ Дата на публикуване: 01 декември 2022 г., 13:53:34 ]

Примерна декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 [ Дата на публикуване: 01 декември 2022 г., 13:53:41 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Финансов контрольор в Община Ямбол [ Размер на файла: 124.26kB ]

Системата за определяне на резултатите във връзка с конкурса за длъжността "Финансов контрольор" [ Дата на публикуване: 05 януари 2023 г., 09:27:47 ]

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността "Финансов контрольор" [ Дата на публикуване: 17 януари 2023 г., 17:38:16 ]

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Ямбол

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Ямбол [ Дата на публикуване: 29 ноември 2022 г., 15:15:45 ]

Заявление по образец за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Ямбол - Приложение № 1 към чл. 6 [ Дата на публикуване: 29 ноември 2022 г., 15:15:09 ]

Декларация за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласно приложение № 4 [ Дата на публикуване: 29 ноември 2022 г., 15:15:16 ]

Протокол № 1 от заседание на комисия, определена със заповед № РД02-01156 от 14.12.2022 г. на Кмета на община Ямбол, за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитен комитет на община Ямбол [ Дата на публикуване: 22 декември 2022 г., 16:55:42 ]

Заповед за прекратяване на процедурата за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Ямбол [ Дата на публикуване: 22 декември 2022 г., 16:55:56 ]

Процедура за подбор за длъжността „Шофьор“ в социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Процедура за подбор за длъжността „Шофьор“ в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ [ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г., 15:28:06 ]

Заявление за кандидатстване [ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г., 15:28:13 ]

Списък на допуснатите кандидати, за длъжността „Шофьор“ в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ [ Дата на публикуване: 01 декември 2022 г., 16:54:30 ]

Списък на класираните кандидати, за длъжността „Шофьор“ в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ [ Дата на публикуване: 02 декември 2022 г., 16:55:00 ]

Процедура за подбор и набиране на служители по проект „Грижа в дома в Община Ямбол"

Процедура за подбор и набиране на служители по проект „Грижа в дома в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 21 ноември 2022 г., 16:25:11 ]

Заявление за кандидатстване [ Дата на публикуване: 21 ноември 2022 г., 16:29:38 ]

Списък на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати, във връзка с обявената процедура за подбор при реализиране на Проект „Грижа в дома в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 28 ноември 2022 г., 17:22:02 ]

Списък на класираните кандидати по длъжности във връзка с обявената процедура за подбор по Проект „Грижа в дома в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 30 ноември 2022 г., 16:59:18 ]

Обявление за конкурс за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център - гр.Ямбол

Обявление за конкурс за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център-гр. Ямбол [ Дата на публикуване: 07 ноември 2022 г., 16:14:32 ]

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Експерт "Комуникация,информация и логистика" в Областен информационен център- Ямбол [ Дата на публикуване: 13 декември 2022 г., 14:15:37 ]

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Експерт "Комуникация,информация и логистика" в Областен информационен център- Ямбол [ Дата на публикуване: 13 декември 2022 г., 14:15:49 ]

Класиране на участниците в конкурс за избор на Експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ- Ямбол [ Дата на публикуване: 23 декември 2022 г., 16:04:26 ]

Обявяване на свободна позиция за длъжността "Младши експерт" в отдел "Хуманитарни дейности"

Обявление № О-0401 от 13.10.2022г [ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 10:30:12 ]

Заявление за кандидатстване за свободна позиция

Списък на допуснатите кандидати до втория етап от процедурата – събеседване, за длъжността „Младши експерт“ – 1 щатна бройка в Отдел „Хуманитарни дейности“ [ Дата на публикуване: 28 октомври 2022 г., 15:33:55 ]

Окончателни резултати от проведен подбор за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Хуманитарни дейности" [ Дата на публикуване: 04 ноември 2022 г., 15:24:14 ]

Обявление за конкурс за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център - гр.Ямбол

Обявление за конкурс за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център - гр.Ямбол [ Дата на публикуване: 19 септември 2022 г., 15:34:20 ]

Списък на лицата, недопуснати до втори етап на конкурс за позицията експерт „Комуникация, информация и логистика“ в Областен информационен център- гр. Ямбол [ Дата на публикуване: 25 октомври 2022 г., 14:04:27 ]

Списък на лицата, допуснати до втори етап на конкурс за позицията експерт „Комуникация, информация и логистика“ в Областен информационен център- гр. Ямбол [ Дата на публикуване: 25 октомври 2022 г., 14:04:42 ]

Процедура за подбор на служители по Проект “Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол”

Обявление № О-0359 от 05.09.2022г [ Дата на публикуване: 05 септември 2022 г., 16:29:26 ]

Списък на допуснати до събеседване кандидати, във връзка с обявена процедура за подбор при реализиране на Проект "Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 19 септември 2022 г., 11:02:16 ]

Списък на класираните кандидати за длъжностите, обявени по процедура за подбор по Проект " Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 06 октомври 2022 г., 13:44:05 ]

Процедура за подбор и набиране на служители по проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол"

Процедура за подбор и набиране на служители по проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 26 август 2022 г., 15:10:21 ]

Списък на допуснатите до събеседване кандидати, във връзка с обявената процедура за подбор при реализиране на Проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 12 септември 2022 г., 16:15:44 ]

Списък на класираните кандидати за длъжностите, обявени в процедура за подбор по Проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 13 септември 2022 г., 17:13:42 ]

Процедура за подбор на служители по Проект “Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол”

Обявление № О-0278 от 15.07.2022г [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 15:01:40 ]

Списък на допуснати до събеседване кандидати, във връзка с обявена процедура за подбор при реализиране на Проект "Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 01 август 2022 г., 11:41:42 ]

Класирани кандидати за длъжностите , обявени по Проект "Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 15 август 2022 г., 14:22:39 ]

Процедура за подбор и набиране на служители по проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол”

Обявление № О-0261 от 06.07.2022г [ Дата на публикуване: 06 юли 2022 г., 15:34:22 ]

Списък на допуснатите до събеседване кандидати, във връзка с обявената процедура за подбор при реализиране на Проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 21 юли 2022 г., 16:44:49 ]

Списък на класираните кандидати за длъжностите, обявени в процедура за подбор по Проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 28 юли 2022 г., 10:15:55 ]

Процедура за подбор на служители по Проект “Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол”

Обявление № О-0246 от 22.06.2022г [ Дата на публикуване: 22 юни 2022 г., 16:46:07 ]

Списък допуснати кандидати Кризисен център - Ямбол [ Дата на публикуване: 01 юли 2022 г., 09:54:11 ]

Списък на класираните кандидати [ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 15:09:53 ]

Обявление за откриване на  процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“  ЕООД

Обявление за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД [ Дата на публикуване: 14 юни 2022 г., 10:58:45 ]

Окончателни резултати за избор на управител на "ДКЦ-1 Ямбол" ЕООД [ Дата на публикуване: 21 юли 2022 г., 14:00:59 ]

Обявление за конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел "Правни дейности"

Обявление за длъжността юрисконсулт [ Дата на публикуване: 07 юни 2022 г., 12:01:58 ]

Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители [ Дата на публикуване: 07 юни 2022 г., 12:02:05 ]

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 [ Дата на публикуване: 07 юни 2022 г., 12:02:14 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Юрисконсулт" [ Дата на публикуване: 24 юни 2022 г., 11:49:56 ]

Система за определяне на резултатите във връзка с провеждането на конкурс за длъжността юрисконсулт в Отдел „Правни дейности" [ Дата на публикуване: 01 юли 2022 г., 16:22:44 ]

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите от проведения конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правни дейности" [ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 16:23:47 ]

Процедура за подбор и набиране на служители по Проект "Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол"

Обявление № О-0172 от 20.05.2022г [ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 16:55:39 ]

Списък на допуснатите до събеседване кандидати, във връзка с обявената процедура за подбор по Проект „Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 16:59:54 ]

Списък на класираните кандидати за длъжностите, обявени в процедура за подбор по Проект „Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 16:41:00 ]

Процедура за подбор и набиране на служители по Проект "Патронажна грижа+ в Община Ямбол"

Обявление № О-0171 от 20.05.2022г [ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 14:54:35 ]

Заявление [ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 14:54:15 ]

Списък на допуснатите до събеседване кандидати, във връзка с обявената процедура за подбор при реализиране на Проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 16:56:07 ]

Списък на класираните кандидати за длъжностите, обявени в процедура за подбор по Проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 16:37:21 ]

Конкурсна процедура  за служители на длъжност "Медиатор" в услуга 5 по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление № О-0154 от 16.05.2022г [ [ Дата на публикуване: 16 май 2022 г., 17:06:28 ]

Конкурсна процедура  за служители на длъжност "Педагог" в услуга 5 по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление № О-0153 от 16.05.2022г [ [ Дата на публикуване: 16 май 2022 г., 17:05:04 ]

Конкурсна процедура  за служители на длъжност "Социален работник" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление № О-0152 от 16.05.2022г [ Дата на публикуване: 16 май 2022 г., 17:03:33 ]

Процедура за подбор на служители на длъжност "Социален работник" в социалната услуга "Асистентска подкрепа" при Община Ямбол

Обявление № О-0131 от 27.04.2022г [ Дата на публикуване: 27 април 2022 г., 16:58:20 ]

Заявление [ Дата на публикуване: 27 април 2022 г., 16:58:26 ]

Списък за окончателните резултати за длъжността „социален работник" в социалната услуга "Асистентска подкрепа" [ Дата на публикуване: 30 май 2022 г., 16:59:24 ]

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Кризисен център"

Обявление № О-0074 от 21.03.2022г [ Дата на публикуване: 21 март 2022 г., 16:33:00 ]

Заявление "Кризисен център"

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжностите „Управител“ и „Социален работник“ [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 17:02:44 ]

Списък на класираните кандидати за длъжностите „Управител“ и „Социален работник“ за Кризисен център [ Дата на публикуване: 13 април 2022 г., 16:25:25 ]

Oбявяване на свободни позиции за длъжността - младши експерт в отдел "Хуманитарни дейности" - 2 щатни бройки

Обявление № О-0056 от 01.03.2022г [ Дата на публикуване: 01 март 2022 г., 16:46:11 ]

Заявление [ Дата на публикуване: 01 март 2022 г., 16:48:43 ]

Списък с допуснатите кандидати до втория етап от процедурата, за длъжността „младши експерт“ – 2 щатни бройки в Отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Ямбол [ Дата на публикуване: 22 март 2022 г., 16:12:41 ]

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността младши експерт в отдел "Хуманитарни дейности" [ Дата на публикуване: 31 март 2022 г., 11:22:24 ]

Обявление и заявление за набиране на персонал за изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа +"

Обявление № О-0042 от 15.02.2022г [ Дата на публикуване: 15 февруари 2022 г., 15:48:17 ]

Заявление

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедурата по подбор за длъжностите "Домашен санитар", "Здравен специалист" и Хигиенист при реализиране на Проект BG05M9OP001-6.002-0132-С01 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + ” [ Дата на публикуване: 02 март 2022 г., 16:33:46 ]

Списък на класираните кандидати за длъжностите, обявени в процедура за подбор по Проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол“ [ Дата на публикуване: 11 март 2022 г., 14:40:27 ]

Oбявяване на свободна позиция за длъжността Ландшафтен архитект в Община Ямбол

Обявление № О-0016 от 14.01.2022г [ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 16:56:52 ]

Заявление [ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 16:57:13 ]

Oбявяване на свободна позиция за длъжността „Медицински специалист" в училищно и детско здравеопазване в Община Ямбол

Oбявяване на свободна позиция за длъжността „Медицински специалист" в училищно и детско здравеопазване в Община Ямбол [ Дата на публикуване: 07 януари 2022 г., 10:53:41 ]

Заявление [ Дата на публикуване: 07 януари 2022 г., 10:52:48 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „медицински специалист" в училищно и детско здравеопазване в Община Ямбол [ Дата на публикуване: 21 януари 2022 г., 14:53:16 ]

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността „медицински специалист" в училищно и детско здравеопазване в Община Ямбол [ Дата на публикуване: 25 януари 2022 г., 16:37:48 ]

Обявление за конкурс за длъжността "Акушерка" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление за конкурс за длъжността "Акушерка" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол" [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 17:05:39 ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжностите при реализиране на Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:13:06 ]

Обявление за конкурс за длъжността "Психолог" в услугата "Ранна интервенция на уврежданията" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление за конкурс за длъжността "Психолог" в услугата "Ранна интервенция на уврежданията" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол" [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 17:04:53 ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжностите при реализиране на Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:12:41 ]

Обявление за конкурс за длъжността "Логопед" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление за конкурс за длъжността "Логопед" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол" [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 17:04:24 ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжностите при реализиране на Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:12:34 ]

Обявление за конкурс за длъжността "Социален работник" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление за конкурс за длъжността "Социален работник" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол" [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 17:03:55 ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжностите при реализиране на Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:12:26 ]

Обявление за конкурс за длъжността "Медиатор" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление за конкурс за длъжността "Медиатор" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол" [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 17:03:19 ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжностите при реализиране на Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:12:17 ]

Обявление за конкурс за длъжността "Психолог" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление за конкурс за длъжността "Психолог" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол" [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 17:02:45 ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжностите при реализиране на Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:12:09 ]

Обявление за конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правни дейности"

Обявление за конкурс главен юрисконсулт [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:57:24 ]

Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:57:35 ]

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:57:43 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен юрисконсулт в Отдел „Правни дейности" [ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 15:42:39 ]

Система за определяне на резултатите във връзка с провеждането на конкурс за длъжността главен юрисконсулт в Отдел „Правни дейности" [ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г., 14:39:20 ]

Обявление за класиране на участниците в проведения конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности" [ Дата на публикуване: 17 декември 2021 г., 16:19:58 ]

Обявление за конкурс за длъжността главен инспектор в отдел "Местни приходи"

Обявление за конкурс главен инспектор [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:42:24 ]

Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:42:37 ]

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:42:46 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен инспектор в Отдел „Местни приходи" [ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 15:38:46 ]

Система за определяне на резултатите във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Главен инспектор в Отдел „Местни приходи" [ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г., 14:40:05 ]

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Главен инспектор в отдел „Местни приходи" [ Дата на публикуване: 20 декември 2021 г., 11:07:15 ]

Обявление и заявление за набиране на персонал за изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа +"

Обявление № О-0522 от 08.11.2021г [ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г., 16:57:26 ]

Заявление за конкурс „Патронажна грижа +" [ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г., 16:57:37 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура по подбор за длъжностите "Здравен специалист" и "Хигиенист" при реализиране на Проект BG05M9OP001-6.002-0132-С01 „Патронажна грижа + в община Ямбол” [ Дата на публикуване: 19 ноември 2021 г., 16:09:52 ]

Списък на класираните кандидати за длъжностите, обявени в процедура за подбор по Проект "Патронажна грижа + в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 26 ноември 2021 г., 14:30:45 ]

Обявление за Конкурс за Директор на Детски градини на територията на община Ямбол

Обявление ДГ № 0-0521 от 08.11.2021г.[ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г., 09:28:49 ]

Заявление за конкурс ДГ [ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г., 09:29:44 ]

Декларация по раздел II, т. 1, т. 2, т. 3, т.5 [ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г., 09:29:54 ]

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за директори на детски градини [ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 16:30:36 ]

Обявление за конкурс за длъжността Началник на отдел „Европейско финансиране и програми“

Обявление № О-0516 от 04.11.2021г [ Дата на публикуване: 04 ноември 2021 г., 09:55:33 ]

Заявление [ Дата на публикуване: 04 ноември 2021 г., 09:56:07 ]

Декларация [ Дата на публикуване: 04 ноември 2021 г., 09:56:12 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на отдел „Европейско финансиране и програми" при Община Ямбол [ Дата на публикуване: 22 ноември 2021 г., 16:41:43 ]

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Началник на отдел „Европейско финансиране и програми" е определена следната система за определяне на резултатите [ Дата на публикуване: 29 ноември 2021 г., 09:14:11 ]

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Началник на отдел „Европейско финансиране и програми“ [ Дата на публикуване: 08 декември 2021 г., 09:17:20 ]

Обявление и заявление за набиране на персонал за изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа +"

Заповед № РД/02-00843 от 07.09.2021 г. [ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 16:49:15 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 16:49:31 ]

Заявление [ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 16:50:04 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедурата по подбор за длъжностите "Домашен санитар", "Здравен специалист" и Хигиенист при реализиране на Проект BG05M9OP001-6.002-0132-С01 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + ” [ Дата на публикуване: 21 септември 2021 г., 15:08:28 ]

Списък на класираните кандидати за длъжностите, обявени в процедура за подбор по Проект "Патронажна грижа + в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 15:51:23 ]

Обявление за откриване на  процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“  ЕООД

Обявление за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД [ Дата на публикуване: 02 септември 2021 г., 12:43:40 ]

Списък на допуснатите кандидати за избор на управител на "ДКЦ-1 Ямбол" ЕООД [ Дата на публикуване: 06 октомври 2021 г., 14:54:53 ]


Обявление за конкурс за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията и строителството“

Обявление за директор на дирекция УТС [ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 17:18:38 ]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати [ Дата на публикуване: 23 август 2021 г., 10:53:09 ]

Система за определяне на резултатите във връзка с провеждането на конкурс за длъжността - Директор на дирекция „Устройство на територията и строителството” [ Дата на публикуване: 30 август 2021 г., 10:35:04 ]

Окончателни резултати от проведения конкурс за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията и строителството“ [ Дата на публикуване: 02 септември 2021 г., 14:32:34 ]

Обявление за откриване на  процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“  ЕООД

Обявление за управител на "ДКЦ 1 - Ямбол" ЕООД [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г., 14:49:55 ]

Проект на договор [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г., 14:51:37 ]

Полезни връзки


Банери ➲