Общинска администрация Ямбол Република България

Конкурси


Обявление и заявление за набиране на персонал за изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа +"

Заповед № РД/02-00843 от 07.09.2021 г. [ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 16:49:15 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 16:49:31 ]

Заявление [ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 16:50:04 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедурата по подбор за длъжностите "Домашен санитар", "Здравен специалист" и Хигиенист при реализиране на Проект BG05M9OP001-6.002-0132-С01 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + ” [ Дата на публикуване: 21 септември 2021 г., 15:08:28 ]

Списък на класираните кандидати за длъжностите, обявени в процедура за подбор по Проект "Патронажна грижа + в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 15:51:23 ]

Обявление за откриване на  процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“  ЕООД

Обявление за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД [ Дата на публикуване: 02 септември 2021 г., 12:43:40 ]

Списък на допуснатите кандидати за избор на управител на "ДКЦ-1 Ямбол" ЕООД [ Дата на публикуване: 06 октомври 2021 г., 14:54:53 ]


Обявление за конкурс за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията и строителството“

Обявление за директор на дирекция УТС [ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 17:18:38 ]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати [ Дата на публикуване: 23 август 2021 г., 10:53:09 ]

Система за определяне на резултатите във връзка с провеждането на конкурс за длъжността - Директор на дирекция „Устройство на територията и строителството” [ Дата на публикуване: 30 август 2021 г., 10:35:04 ]

Окончателни резултати от проведения конкурс за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията и строителството“ [ Дата на публикуване: 02 септември 2021 г., 14:32:34 ]

Обявление за откриване на  процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“  ЕООД

Обявление за управител на "ДКЦ 1 - Ямбол" ЕООД [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г., 14:49:55 ]

Проект на договор [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г., 14:51:37 ]

Полезни връзки


Банери ➲