Общинска администрация Ямбол Република България

Конкурси


Oбявяване на свободна позиция за длъжността Ландшафтен архитект в Община Ямбол

Обявление № О-0016 от 14.01.2022г [ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 16:56:52 ]

Заявление [ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 16:57:13 ]

Oбявяване на свободна позиция за длъжността „Медицински специалист" в училищно и детско здравеопазване в Община Ямбол

Oбявяване на свободна позиция за длъжността „Медицински специалист" в училищно и детско здравеопазване в Община Ямбол [ Дата на публикуване: 07 януари 2022 г., 10:53:41 ]

Заявление [ Дата на публикуване: 07 януари 2022 г., 10:52:48 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „медицински специалист" в училищно и детско здравеопазване в Община Ямбол [ Дата на публикуване: 21 януари 2022 г., 14:53:16 ]

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността „медицински специалист" в училищно и детско здравеопазване в Община Ямбол [ Дата на публикуване: 25 януари 2022 г., 16:37:48 ]

Обявление за конкурс за длъжността "Акушерка" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление за конкурс за длъжността "Акушерка" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол" [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 17:05:39 ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжностите при реализиране на Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:13:06 ]

Обявление за конкурс за длъжността "Психолог" в услугата "Ранна интервенция на уврежданията" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление за конкурс за длъжността "Психолог" в услугата "Ранна интервенция на уврежданията" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол" [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 17:04:53 ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжностите при реализиране на Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:12:41 ]

Обявление за конкурс за длъжността "Логопед" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление за конкурс за длъжността "Логопед" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол" [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 17:04:24 ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжностите при реализиране на Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:12:34 ]

Обявление за конкурс за длъжността "Социален работник" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление за конкурс за длъжността "Социален работник" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол" [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 17:03:55 ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжностите при реализиране на Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:12:26 ]

Обявление за конкурс за длъжността "Медиатор" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление за конкурс за длъжността "Медиатор" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол" [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 17:03:19 ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжностите при реализиране на Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:12:17 ]

Обявление за конкурс за длъжността "Психолог" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол"

Обявление за конкурс за длъжността "Психолог" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол" [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 17:02:45 ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжностите при реализиране на Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център-Ямбол [ Дата на публикуване: 13 януари 2022 г., 16:12:09 ]

Обявление за конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правни дейности"

Обявление за конкурс главен юрисконсулт [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:57:24 ]

Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:57:35 ]

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:57:43 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен юрисконсулт в Отдел „Правни дейности" [ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 15:42:39 ]

Система за определяне на резултатите във връзка с провеждането на конкурс за длъжността главен юрисконсулт в Отдел „Правни дейности" [ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г., 14:39:20 ]

Обявление за класиране на участниците в проведения конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности" [ Дата на публикуване: 17 декември 2021 г., 16:19:58 ]

Обявление за конкурс за длъжността главен инспектор в отдел "Местни приходи"

Обявление за конкурс главен инспектор [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:42:24 ]

Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:42:37 ]

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:42:46 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен инспектор в Отдел „Местни приходи" [ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 15:38:46 ]

Система за определяне на резултатите във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Главен инспектор в Отдел „Местни приходи" [ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г., 14:40:05 ]

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Главен инспектор в отдел „Местни приходи" [ Дата на публикуване: 20 декември 2021 г., 11:07:15 ]

Обявление и заявление за набиране на персонал за изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа +"

Обявление № О-0522 от 08.11.2021г [ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г., 16:57:26 ]

Заявление за конкурс „Патронажна грижа +" [ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г., 16:57:37 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура по подбор за длъжностите "Здравен специалист" и "Хигиенист" при реализиране на Проект BG05M9OP001-6.002-0132-С01 „Патронажна грижа + в община Ямбол” [ Дата на публикуване: 19 ноември 2021 г., 16:09:52 ]

Списък на класираните кандидати за длъжностите, обявени в процедура за подбор по Проект "Патронажна грижа + в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 26 ноември 2021 г., 14:30:45 ]

Обявление за Конкурс за Директор на Детски градини на територията на община Ямбол

Обявление ДГ № 0-0521 от 08.11.2021г.[ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г., 09:28:49 ]

Заявление за конкурс ДГ [ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г., 09:29:44 ]

Декларация по раздел II, т. 1, т. 2, т. 3, т.5 [ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г., 09:29:54 ]

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за директори на детски градини [ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 16:30:36 ]

Обявление за конкурс за длъжността Началник на отдел „Европейско финансиране и програми“

Обявление № О-0516 от 04.11.2021г [ Дата на публикуване: 04 ноември 2021 г., 09:55:33 ]

Заявление [ Дата на публикуване: 04 ноември 2021 г., 09:56:07 ]

Декларация [ Дата на публикуване: 04 ноември 2021 г., 09:56:12 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на отдел „Европейско финансиране и програми" при Община Ямбол [ Дата на публикуване: 22 ноември 2021 г., 16:41:43 ]

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Началник на отдел „Европейско финансиране и програми" е определена следната система за определяне на резултатите [ Дата на публикуване: 29 ноември 2021 г., 09:14:11 ]

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Началник на отдел „Европейско финансиране и програми“ [ Дата на публикуване: 08 декември 2021 г., 09:17:20 ]

Обявление и заявление за набиране на персонал за изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа +"

Заповед № РД/02-00843 от 07.09.2021 г. [ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 16:49:15 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 16:49:31 ]

Заявление [ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 16:50:04 ]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедурата по подбор за длъжностите "Домашен санитар", "Здравен специалист" и Хигиенист при реализиране на Проект BG05M9OP001-6.002-0132-С01 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + ” [ Дата на публикуване: 21 септември 2021 г., 15:08:28 ]

Списък на класираните кандидати за длъжностите, обявени в процедура за подбор по Проект "Патронажна грижа + в Община Ямбол" [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 15:51:23 ]

Обявление за откриване на  процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“  ЕООД

Обявление за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД [ Дата на публикуване: 02 септември 2021 г., 12:43:40 ]

Списък на допуснатите кандидати за избор на управител на "ДКЦ-1 Ямбол" ЕООД [ Дата на публикуване: 06 октомври 2021 г., 14:54:53 ]


Обявление за конкурс за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията и строителството“

Обявление за директор на дирекция УТС [ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 17:18:38 ]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати [ Дата на публикуване: 23 август 2021 г., 10:53:09 ]

Система за определяне на резултатите във връзка с провеждането на конкурс за длъжността - Директор на дирекция „Устройство на територията и строителството” [ Дата на публикуване: 30 август 2021 г., 10:35:04 ]

Окончателни резултати от проведения конкурс за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията и строителството“ [ Дата на публикуване: 02 септември 2021 г., 14:32:34 ]

Обявление за откриване на  процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“  ЕООД

Обявление за управител на "ДКЦ 1 - Ямбол" ЕООД [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г., 14:49:55 ]

Проект на договор [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г., 14:51:37 ]

Полезни връзки


Банери ➲