Общинска администрация Ямбол Република България

ЕкологияАнализ на извършения мониторинг на атмосферния въздух през 2015г. в РЗИ град Ямбол.

"Зелен телефон" на Община Ямбол за жалби и предложения, касаещи околната среда

Качество на атмосферния въздух

Изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

График на сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци за периода 01-31.07.2020 г. на територията на Община Ямбол.

График за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община Ямбол за 2016г.

График за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на територията на Община Ямбол за 2016г.

График за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на територията на Община Ямбол за 2015г.

График за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община Ямбол за 2015г.

Информация за местонахождението на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства

Полезни връзки


Банери ➲