Общинска администрация Ямбол Република България

Биоразградими отпадъци

Разделното събиране на зелени се прилага с цел тяхното компостиране.
Компостирането е природно разлагане на някои oрганични отпадъци (напр. градински отпадъци, стара хартия, шума, дърво и др.)
в присъствието на кислород и влага до получаване на компост.

От 25 до 45% от отпадъците в кофата за смет могат да се компостират. При това се спестяват разходите за събиране, транспортиране и депониране на тези отпадъци, а в почвата се връщат ценни съставки.

Община Ямбол има изградена Компостираща инсталация по проект „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“, договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-2.005-0014-C01. 

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейският фонд за регионално развитие, Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.", от Държавния бюджет на Република България и от Община Ямбол.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ - КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

За разделното събиране на растителните отпадъци на територията на община Ямбол се използват кафяви съдове тип „Мева“ – 1100 л..

Какви отпадъци да бъдат поставяни в кафявите контейнери?

В кафявите контейнери могат да бъдат поставяни всички видове градински (зелени) отпадъци – цветя, трева, листа, отпадъци от подрязване на храсти (клони с диаметър < 4 cm.), дървени стърготини. В тях могат да бъдат изхвърляни и някои хранителни отпадъци, например обелки от плодове и зеленчуци.

Какви отпадъци не трябва да бъдат поставяни в кафявите контейнери?

В съдовете за растителни отпадъци категорично не трябва да се изхвърлят:

полиетиленови торби, пелени, санитарни продукти, торбички за прахосмукачки, угарки от цигари и пепел, сготвена храна, месо, риба, млечни продукти, кожа, кости, битова смет, косми, вълна, пера, както и рециклируеми отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло.

 

Съдовете за зелените отпадъци ще се обслужват един път на седмица в периода от месец март до месец ноември и по-рядко в есенно-зимния сезон, съгласно публикуван график.

Услугата се извършва от Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“, за повече инф. Тел: 0893 37 35 63 или ако желаете да получите такъв контейнер на територията на вашето предприятие или фирма.

Полезни връзки


Банери ➲