Общинска администрация Ямбол Република България

Сектор Подпомагане и осигуряване работата на ОбС


Основни дейности:

  • поддържа система за контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет;
  • следи за своевременния отговор на питанията на общинските съветници;
  • осигурява помещения за заседанията на постоянните и временни комисии и връзката им с общинската администрация;
  • обезпечава работата на постоянните и временни комисии на общински съвет;
  • извършва деловодното обслужване на общинския съвет;
  • поддържа в актуален вид приетите от общинския съвет правилници, наредби, решения и инструкции.


За контакти със сектора:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 17.30 ч.

1 Началник сектор Илиана Иванова 046/681202 стая 202
2 Старши експерт Анелия Господинова 046/681216 стая 216

Полезни връзки


Банери ➲