Общинска администрация Ямбол Република България

Oбявления на констативни актове, заповеди и покани по ЗУТ


Заповед № ТУ/02-00078/15.07.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ за УПИ X, кв. 26 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен", представляващ част от ПИ с идентификатор 87374.543.584 по КК

Обявление № О-0327 от 25.07.2024г [ Дата на публикуване: 15 юли 2024 г., 14:58:17 ]


Заповед № ТУ/02-00079/15.07.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I-141, кв. 332 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона, с идентификатор 87374.515.141 по КК, който проект ще бъде придружен с план-схема за транспортно-комуникационен план, във връзка с изграждане на индустриален жп коловоз

Обявление № О-0326 от 25.07.2024г [ Дата на публикуване: 15 юли 2024 г., 14:56:29 ]


Заповед № ТУ/02-00077/10.07.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ с обхват УПИ I-1 „за автокъща, автоуслуги и автомивка“ в кв. /кад. район/ 26, местност „Маслака“ /ПИ 87374.26.1/, със следните самостоятелни части:
1.    Проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I-1 „за автокъща, автоуслуги и автомивка“ в кв. /кад. район/ 26 по плана на гр. Ямбол – м. „Маслака“;
2.    Инвестиционен проект за обект: „Магазин със склад за авточасти в ПИ 87374.26.1 по КККР на гр. Ямбол, УПИ УПИ I-1, кв. /кад. район/ 26 по плана на гр. Ямбол – м. „Маслака“

Обявление № О-0323 от 12.07.2024г [ Дата на публикуване: 12 юли 2024 г., 11:22:06 ]


Решение № IX-11/27.06.2024 г. на Общински съвет- Ямбол за одобрено задание и разрешенино изработване на проект за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор 87374.516.39 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Марчева могила“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди „за производствена дейност и обществено обслужване“

Обявление № О-0324 от 12.07.2024г [ Дата на публикуване: 12 юли 2024 г., 10:51:08 ]


Заповед № ТУ/02-00076/10.07.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ I – за фабрика за захарни изделия в кв. 156 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и на действащия ПУР в кв. 156 по отношение на тупикова улица с осови  точки о.т. 312 и о.т. 313

Обявление № О-0319 от 10.07.2024г [ Дата на публикуване: 10 юли 2024 г., 11:27:48 ]


Обявление относно изпълнение на Заповед № ТУ/04-00002/04.01.2023 г. на кмета на община Ямбол

Обявление № О-0315 от 02.07.2024г [ Дата на публикуване: 02 юли 2024 г., 12:17:07 ]


Заповед № ТУ/02-00070/26.06.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ с обхват ПИ 87374.34.974 и ПИ 87374.34.975 по кадастралната карта на град Ямбол, м. Табите със следните самостоятелни части:
1.    Проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване за ПИ 87374.34.974  и  ПИ 87374.34.975 по кадастралната карта на град Ямбол, урбанизирана територия, местност Табите;
2.    Инвестиционни проекти за обекти, съответно за двата новообразувани урегулирани поземлени имота: „Фотоволтаична централа в УПИ I-34.993, ПИ 87374.34.993“ и „Фотоволтаична централа в УПИ II-34.994, ПИ 87374.34.994“

Обявление № О-0309 от 27.06.2024г. [ Дата на публикуване: 27 юни 2024 г., 14:50:36 ]


Констативен акт по чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ за ул."Търговска" №92

Обявление № О-0305 от 24.06.2024г. [ Дата на публикуване: 24 юни 2024 г., 14:52:22 ]


Изработен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ и ПУР в обхват УПИ IV-за АРЗ "Г. Калчев", УПИ LXVII-511.463 и терен обозначен с условен знак за озеленяване в кв. 159 по плана на гр. Ямбол-проз.зона и на улици о.т.423-о.т.424, о.т.77-о.т.78-о.т.81-о.т.86 и о.т.423-о.т.92

Обявление № О-0293 от 18.06.2024г [ Дата на публикуване: 18 юни 2024 г., 12:20:07 ]


Заповед № ТУ/02-00068/18.06.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ VI-7287 и УПИ VII-7288, кв. 163 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.516.2

Обявление № О-0292 от 18.06.2024г [ Дата на публикуване: 18 юни 2024 г., 10:59:38 ]


Заповед № ТУ/02-00067 от 14.06.2024г.  за одобрено задание и  разрешено  изработване на проект за изменение на действащия  ПУП - План за регулация /ПР/ за  УПИ II-4868, кв.42, по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ съответстващ на  поземлен имот с идентификатор 87374.555.198 по кадастралната карта на града

Обявление № О-0291 от 17.06.2024г [ Дата на публикуване: 17 юни 2024 г., 10:42:16 ]


Заповед № ТУ/02-00063/11.06.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ VII-511.22 „за производствена, складова и търговска дейност“ в кв. 159 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, ПИ 87374.511.22

Обявление № О-0279 от 12.06.2024г [ Дата на публикуване: 12 юни 2024 г., 08:55:58 ]


Заповед № ТУ/04-00025/29.05.2024 г. за прекратяване на  процедура по чл.57а, ал.1, т.1  от ЗУТ, за премахване на преместваем обект/преместваемо съоръжение – Навес

Обявление № О-0266 от 03.06.2024г [ Дата на публикуване: 03 юни 2024 г., 13:02:17 ]


Заповед № ТУ/02-00059/31.05.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ II-10 „складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“, кв. /кад. район/ 10 по плана на гр. Ямбол – м. Аеците, ПИ 87374.43.10

Обявление № О-0265 от 03.06.2024г [ Дата на публикуване: 03 юни 2024 г., 12:55:45 ]


Заповед № ТУ/02-00056/27.05.2024 г. на Кмета на община Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ в обхват УПИ X и XII-192,92 в кв. 142 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона, с идентификатори 87374.510.130, 87374.510.192 и 87374.72.92 по КК

Обявление № О-0253 от 27.05.2024г [ Дата на публикуване: 27 май 2024 г., 16:27:56 ]


Заповед №ТУ/02-00055 от 17.05.2024г. на Кмета на община Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за УПИ II-4654 и УПИ III-4654 в кв. 33 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“, ПИ с идентификатори 87374.551.175 и 87374.551.176 и едновременно изработване на РУП

Обявление № О-0233 от 20.05.2024г [ Дата на публикуване: 20 май 2024 г., 11:11:01 ]


Заповед №ДС-04-00019/13.05.2024 г. на Областен управител на област Ямбол за одобрено техническо задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП)за обект на територията на две общини, а именно: "Оптичен кабел от гр.Ямбол, общ.Ямбол до с.Могила,общ.Тунджа,обл.Ямбол

Обявление № О-0232 от 20.05.2024г [ Дата на публикуване: 20 май 2024 г., 11:08:15 ]


Неполучен отговор до Десислава Маркова

Обявление № О-0217 от 02.05.2024г [ Дата на публикуване: 02 май 2024 г., 15:22:53 ]


Заповед № ТУ/02-00051/30.04.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ V-93, кв. 120 по плана на гр. Ямбол-ЦГЧ с идентификатор 87374.538.93 по КК

Oбявление № О-0213 от 30.04.2024 г [ Дата на публикуване: 30 април 2024 г., 10:54:03 ]


Обявление относно рушаща се постройка на граница със съседен имот ул. "Джон Попов" №39, гр. Ямбол

Oбявление № О-0210 от 29.04.2024 г [ Дата на публикуване: 29 април 2024 г., 14:35:59 ]


Заповед по чл.195, ал.5 от ЗУТ за премахване на незаконно изграден обект в заливаемата част на р.Тунджа

Заповед № ТУ/04-00016 от 15.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 17 април 2024 г., 17:17:21 ] ; Заповед № ТУ/04-00018 от 15.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 17 април 2024 г., 17:17:36 ]


Заповед № ТУ/02-00045/10.04.2024 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП- ПР и ПЗ в обхват УПИ I, V и IV, кв. 165 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона, с идентификатори 87374.514.27 и 87374.514.34 по КК и одобрено задание за същото

Oбявление № О-0177 от 11.04.2024 г [ Дата на публикуване: 11 април 2024 г., 12:16:04 ]


Решение № VI-16/28.03.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ОУП по отношение на ПИ 87374.72.1033 по КК на гр. Ямбол, м. "Покрития кладенец", одобрено задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за същия имот, допуснато двата плана да се изменят едновременно и дадено съгласие да се извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор 87374.72.653 по КК на гр. Ямбол

Oбявление № О-0176 от 11.04.2024 г [ Дата на публикуване: 11 април 2024 г., 11:44:04 ]


Решение № VI-15/28.03.2024 г. на ОбС-Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ОУП по отношение на УПИ X-36.919 и XI-36.920 в кв. 36 по плана на гр. Ямбол, м. "Бахчите", с идентификатори 87374.36.919 и 87374.36.920 по КК

Oбявление № О-0173 от 11.04.2024 г [ Дата на публикуване: 11 април 2024 г., 10:02:27 ]


Обявления във връзка със Заповед № РД/02-00178/09.02.2024г за принудително премахване на преместваеми обекти, служебно номерирани, с адрес ж.к. "Райна Княгиня" в ПИ 87374.522.189 по КК на гр. Ямбол

Обект 16 ; Обект 18Обект 19 [ Дата на публикуване: 03 април 2024 г., 11:44:28 ]


Заповед № ТУ/02-00033 от 18.03.2024 г. за изработване на проект  за  изменение на действащия  ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за  УПИ ХV-257, кв.30, по плана на гр. Ямбол – Централна градска част с конкретно предназначение „ за КОО и обитаване – търговия, услуги, ателиета, офиси, кабинети и жилища“ с идентификатор 87374.540.257 по кадастралната карта на града и одобрено задание за същото

Oбявление № О-0131 от 19.03.2024 г [ Дата на публикуване: 19 март 2024 г., 14:16:23 ]


Констативен акт по чл.224а от ЗУТ, във връзка с чл. 224, ал.1, т.1 за спиране на строеж с адрес ул.„Чепеларе‟ №40, гр. Ямбол, в поземлен имот с идентификатор 87374.558.195 по КК на гр. Ямбол

Oбявление № О-0126 от 14.03.2024 г [ Дата на публикуване: 14 март 2024 г., 09:01:50 ]


Заповед № ТУ/02-00029/27.02.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ VI-за детски комбинат, кв. 75В по плана на гр. Ямбол – жк Георги Бенковски, ПИ 87374.521.109

Oбявление № О-0103 от 27.02.2024 г [ Дата на публикуване: 27 февруари 2024 г., 15:01:02 ]


Заповед № ТУ/02-00030/27.02.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I-за паркинг и подземни паркинг-гаражи, кв. 76В по плана на гр. Ямбол – жк Георги Бенковски, ПИ 87374.521.52

Oбявление № О-0102 от 27.02.2024 г [ Дата на публикуване: 27 февруари 2024 г., 14:59:10 ]


Заповед № ТУ/02-00024/23.02.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПЗ за УПИ I-42.983 „за складова база за селскостопанска продукция и машини“, кв. /кад. район/ 42 по плана на гр. Ямбол – м. Чатал могила

Oбявление № О-0096 от 23.02.2024 г [ Дата на публикуване: 23 февруари 2024 г., 15:41:38 ]


Заповед № ТУ/02-00022/15.02.2024 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ VI-6615,6616 и УПИ I-"за жил. стр-во" в кв. 79 по плана на кв. "Каргон", гр. Ямбол - ж.к. "Яворов" по отношение на ПИ 87374.559.106 и 87374.559.107 по КК и одобрено задание за същото

Oбявление № О-0078 от 16.02.2024 г [ Дата на публикуване: 16 февруари 2024 г., 11:24:27 ]


Заповед № ТУ/02-00021/15.02.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за план-схема за трасе на подземна кабелна линия НН за външно ел. захранване на фотоволтаична инсталация в УПИ VI, кв. 11 по плана на гр. Ямбол - ж.к."Златен рог-2", с идентификатор 87374.560.58 по КК, като самостоятелна съставна част от КПИИ

Oбявление № О-0077 от 15.02.2024 г [ Дата на публикуване: 15 февруари 2024 г., 11:29:23 ]


Заповед № ТУ/02-00015/30.01.2024 г. за одобрено задание  и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ в обхват УПИ VIII-164 и УПИ IX-207 в кв. 93 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ, с идентификатори 87374.542.258 и 87374.542.207 по КК

Oбявление № О-0042 от 30.01.2024 г [ Дата на публикуване: 30 януари 2024 г., 12:08:34 ]


Изработен проект за изменение на ОУП за УПИ VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол-ЦГЧ, ПИ с идентификатор 87374.542.86 по КК

Oбявление № О-0035 от 26.01.2024 г [ Дата на публикуване: 26 януари 2024 г., 14:51:19 ]


Заповед № ТУ/02-00012/22.01.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема за трасе на подземна кабелна линия СрН 20кV за присъединяване на ФЕЦ и БКТП, находящи се в УПИ VIII-142, кв. 152а по плана на гр. Ямбол - промишлена зона, с идентификатор 87374.519.142 по КК

Oбявление № О-0030 от 23.01.2024 г [ Дата на публикуване: 23 януари 2024 г., 09:53:55 ]


Заповед № ТУ/02-00011/18.01.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР и ПЗ в обхват УПИ V-6934 в кв. 155 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона, с идентификатор 87374.518.175 по КК

Oбявление № О-0028 от 19.01.2024 г [ Дата на публикуване: 19 януари 2024 г., 11:43:52 ]


Заповед № ТУ/02-00010/18.01.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема за трасе на подземна кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ на покрива на сграда с идентификатор 87374.544.56.1 по КК на гр. Ямбол

Oбявление № О-0027 от 19.01.2024 г [ Дата на публикуване: 19 януари 2024 г., 11:41:53 ]


Заповед № ТУ/02-00008/15.01.2024 г. за разрешено изработване на проект за изменеие на действащия ПУП-ПЗ в обхват УПИ II-268, кв. 5 по плана на гр. Ямбол - кв. "Тракия", с идентификатор 87374.39.224 по КК

Oбявление № О-0022 от 16.01.2024 г [ Дата на публикуване: 16 януари 2024 г., 11:09:11 ]


Решение № III-14/28.12.2023 г. на ОбС Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ V-25.79, м. "Чаргански път"

Oбявление № О-0021 от 16.01.2024 г [ Дата на публикуване: 16 януари 2024 г., 11:03:00 ]


Решение № III-13/28.12.2023 г. на ОбС Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват ПИ 87374.37.24 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди

Oбявление № О-0020 от 16.01.2024 г [ Дата на публикуване: 16 януари 2024 г., 11:00:18 ]


Заповед № ТУ/02-00007/15.01.2024 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ V-268 и УПИ VI-268, кв. 1 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268 /бивш Фомис, настоящ кв.„Тракия“/, ПИ 87374.39.235 и ПИ 87374.39.237, за изменение на действащия ПУП-ПЗ за УПИ VI-268, и за изработване на ПУП-ПЗ за новопроектирани УПИ V-39.1054 и УПИ XVIII-39.1055, образувани след изменението

Oбявление № О-0019 от 15.01.2024 г [ Дата на публикуване: 15 януари 2024 г., 13:42:55 ]


Заповед ТУ/02-00125/22.12.2023 г. за разрешено изработване на план-схема за трасе на подземен ел. кабел за присъединяване на фотоволтаична централа в УПИ XIV-176, кв. 168 по плана СО "Кринчовица", ПИ 87374.512.176 и одобрено задание

Oбявление № О-0518 от 22.12.2023 г [ Дата на публикуване: 28 декември 2023 г., 14:52:52 ]


Заповед № ТУ/02-00127/22.12.2023 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПЗ в обхват УПИ VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ, ПИ 87374.542.86 и одобрено задание за същото

Oбявление № О-0519 от 22.12.2023 г [ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 15:57:26 ]


Заповед № ТУ/02-00126/22.12.2023 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащ ПУП-ПР в обхват УПИ III-6828, VIII, IX-за "Тунджа", XI-6828, XIII-6828, XIV-6828, XV-6828, XVI-6828, XVII-6828, XVIII-6828, XIX-6828, XX-6828, XXI-6828 и част от II-"за ж.п.коловоз", кв. 162 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона и изработване на проект за ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ III-513.83 и одобрено задание за същото

Oбявление № О-0520 от 22.12.2023 г [ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 15:53:56 ]


Заповед № ДС-04-00027/11.12.2023 г. на Областен управител на област Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини: "Оптичен кабел от град Ямбол, общ. Ямбол до село Стара река, общ."Тунджа", обл. Ямбол

Заповед № РД/02-01285 от 18.12.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 20 декември 2023 г., 16:34:32 ]


Заповед № ТУ/02-00124/13.12.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за УПИ XII в кв. 331а по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.10 и изработването на проект на ПУП-План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, получени след изменението на Плана за регулация на УПИ XII, кв. 331а.

Oбявление № О-0494 от 13.12.2023 г [ Дата на публикуване: 13 декември 2023 г., 16:39:50 ]


Заповед № ТУ/02-00123/12.12.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ I и УПИ X в кв. 44 по плана на гр. Ямбол - кв. Каргон, по отношение на ПИ 87374.555.402, 87374.555.387 и 87374.555.386 по КК, находящи се на ул. "Жеко Андреев" № 76, 78 и 74

Обявление № О-0488 от 12.12.2023 г [ Дата на публикуване: 12 декември 2023 г., 13:51:59 ]


Изработен проект за изменение на ОУП за ПИ 87374.23.3 по КК на гр. Ямбол, м. "Гелен баир"

Обявление № О-0485 от 11.12.2023 г [ Дата на публикуване: 11 декември 2023 г., 16:21:14 ]


Заповед за принудително премахване на преместваем обект по чл.57А от ЗУТ с адрес ул. "Крали Марко" бл.80 до вх."а"

Обявление № О-0480 от 07.12.2023 г [ Дата на публикуване: 07 декември 2023 г., 14:22:54 ]


Решение № II-19/23.11.2023 г. на ОбС Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на УПИ VIII-86, кв. 106 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ, ПИ 87374.542.86 и допуснато едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПЗ

Обявление № О-0479 от 06.12.2023 г [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г., 16:16:41 ]


Решение № II-20/23.11.2023 г. на ОбС Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 87374.36.87 по КК на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Обявление № О-0478 от 06.12.2023 г. [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г., 15:31:56 ]


Решение № II-11/23.11.2023 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено на СВЕТЛА Г. ТОМАНОВА и РУЖА Т. КУНЕВА разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.36.884 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Бахчите“

Обявление № О-0475 от 06.12.2023 г. [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г., 15:30:45 ]


Решение № II-12/23.11.2023 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено на "ТЕРОС" ЕООД разрешение за изработване на ПУП – ПП за трасе за уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-1, кв./кад.район/ 26 по плана на гр. Ямбол, местност „Маслака“, ПИ 87374.26.1

Обявление № О-0474 от 06.12.2023 г. [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г., 15:26:00 ]


Решение № II-15/23.11.2023 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440, във връзка с промяна вида територия и начина на трайно ползване на ПИ 87374.37440 в земеделска територия и на НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път, и обединяване с ПИ 87374.37.439 в един нов проектен поземлен имот с вид територия земеделска и с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път

Обявление № О-0473 от 06.12.2023 г. [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г., 15:22:07 ]


Решение № II-18/23.11.2023 г. на ОбС Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.36.84 по КК на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Обявление № О-0477 от 06.12.2023 г. [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г., 15:06:52 ]


Решение № II-13/23.11.2023 г. на ОбС Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.69.121 по КК на гр. Ямбол, м. "Зайчара" и дадено съгласие за промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор 87374.69.929 с площ от 585 кв.м.

Обявление № О-0476 от 06.12.2023 г. [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г., 15:06:24 ]


Решение № II-14/23.11.2023 г. на ОбС Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПП за трасе на транспортен достъп до ПИ 87374.34.977 по КК на гр. Ямбол, м. "Табите" и дадено съгласие за промяна предназначението на част от селскостопански път с идентификатор 87374.34.956

Обявление № О-0472 от 06.12.2023 г. [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г., 11:33:20 ]


Заповед № ТУ/02-00116/27.11.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР и ПЗ в обхват УПИ XVI-268 в кв. 2 по плана на гр. Ямбол - бивш "Фомис", настоящ кв. "Тракия", с идентификатор 87374.39.336 по КК

Обявление № О-0461 от 28.11.2023 г. [ Дата на публикуване: 28 ноември 2023 г., 14:03:51 ]


Заповед № ТУ/02-00117/27.11.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ XXI-37.901, кв./кад. район/ 37 по плана на град Ямбол, м. „Дюзлюка“, ПИ 87374.37.901.

Обявление № О-0460 от 28.11.2023 г. [ Дата на публикуване: 28 ноември 2023 г., 14:03:25 ]


Заповед № ТУ/02-00114/20.11.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ X-36.919 и УПИ XI-36.920 в кв. 36 по плана на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Обявление № О-0453 от 21.11.2023 г. [ Дата на публикуване: 21 ноември 2023 г., 09:44:02 ]


Заповед № ТУ/02-00113/16.11.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ IX-36.912 по плана на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Обявление № О-0449 от 16.11.2023 г. [ Дата на публикуване: 16 ноември 2023 г., 13:48:15 ]


Заповед № ТУ/02-00112/14.11.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв. 1 по плана на гр. Ямбол - бивш стопански двор "Каргон", ПИ 87374.39.298

Обявление № О-0447 от 14.11.2023 г. [ Дата на публикуване: 14 ноември 2023 г., 15:02:12 ]


Заповед № ТУ/02-00111/03.11.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ с обхват ПИ 87374.574.226, местност Табите, със следните самостоятелни части:
1. Проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.574.226 по кадастралната карта на град Ямбол, урбанизирана територия;
2. Инвестиционен проект за „Монтиране на газстанция с пункт за пълнене на бутилки към съществуваща бензиностанция, гр. Ямбол, ПИ 87374.574.226, на изхода за гр. Елхово“

Обявление № О-0441 от 03.11.2023 г. [ Дата на публикуване: 03 ноември 2023 г., 14:33:32 ]


Заповед № ТУ/02-00110/30.10.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП–ПРЗ за УПИ I-27.37, кв./кад. район/ 27 по плана на град Ямбол, м. „Маслака“, ПИ 87374.27.37.

Обявление № О-0437 от 31.10.2023 г. [ Дата на публикуване: 31 октомври 2023 г., 14:55:56 ]


Заповед № ТУ/04-00016 от 16.10.2023г. за премахване на преместваем обект на ул. "Крали Марко" до бл.80

Обявление № О-0427 от 20.10.2023г. [ Дата на публикуване: 20 октомври 2023 г., 11:17:37 ]


Заповед № ТУ/02-00107/13.10.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ X-91 „за медицински център“ в кв. 4Б по плана на гр. Ямбол – Златен рог, ПИ 87374.534.91

Обявление № О-0422 от 13.10.2023 г. [ Размер на файла: 135.79kB ]


Заповед № ТУ/02-00106/12.10.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II-178 и УПИ III-179 в кв. 98 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, ПИ 87374.542.178 и ПИ 87374.542.179

Обявление № О-0418 от 12.10.2023 г. [ Дата на публикуване: 12 октомври 2023 г., 14:53:01 ]


Заповед ТУ/02-00103/09.10.2023г. на кмета на община Ямбол, за одобрено задание и разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ с обхват УПИ VI-50 /нов УПИ VI-312/, УПИ IV-308 и УПИ XXII-310  в кв. 148 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица” /ПИ 87374.572.50 по кадастралната карта на гр. Ямбол/, със следните самостоятелни части:
1.    Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ VI-50 /нов УПИ VI-312/, УПИ IV-308 и УПИ XXII-310  в кв. 148 по плана на гр. Ямбол – СО„Кринчовица” и разрешаване изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за същите урегулирани поземлени имоти;
2.    Инвестиционeн проект за „Фотоволтаична електрическа инсталация с мощност 65 kW и кабел за присъединяване“ в УПИ VI-312, кв. 148 по плана на гр. Ямбол – СО„Кринчовица

Обявление № О-0414 от 09.10.2023г. [ Дата на публикуване: 09 октомври 2023 г., 15:35:51 ]


Решение № LХII-7/20.09.2023 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ с обхват УПИ I-за озеленяване, кв. 22, УПИ I-за комплексно жилищно строителство и обществено застрояване, кв. 24 и УПИ I- за комплексно жилищно строителство, магазини, битови услуги, подземни гаражи и паркинг, кв. 25 по плана на гр. Ямбол - жк Хале и ПУП - План за улична регулация /ПУР/ с обхват осови точки о.т.159 - о.т.163 - о.т.211 - о.т.212 - о.т.213 - о.т.214 - о.т.215 - о.т.216 - о.т.217 - о.т.218 - о.т. 219 - о.т.320 по плана на гр. Ямбол - ж.к Хале.

Обявление № О-0411 от 05.10.2023г. [ Дата на публикуване: 05 октомври 2023 г., 15:47:21 ]


Решение № LXII-8/20.09.2023 г. на ОбС Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ОУП по отношение на ПИ 87374.23.3 по КК на гр. Ямбол, одобрено задание и дадено разрешение на Халил Назмиев за изработване на ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за същия имот, допуснато двата плана да се изменят едновременно и дадено съгласие да се извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор 87374.23.210 по КК

Обявление № О-0410 от 05.10.2023г. [ Дата на публикуване: 05 октомври 2023 г., 15:34:21 ]


Заповед № ТУ/02-00101/04.10.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ с обхват УПИ VI-25, в кв. 3 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, ПИ 87374.536.25, със следните самостоятелни части:
1. Проект за изменение на действащия ПУП–ПРЗ за УПИ VI-25, в кв. 3 по
плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, ПИ 87374.536.25;
2. Инвестиционен проект за обект: Основен ремонт, консервация,
реставрация и адаптация на „Брънекова къща” – сграда с идентификатор
87374.536.25.2 по КК на гр. Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, ул.”Анка Александрова” № 1.

Обявление № О-0408 от 05.10.2023г. [ Дата на публикуване: 05 октомври 2023 г., 11:14:27 ]


Покана за премахване на преместваем обект

Обявление № О-0407 от 04.10.2023г [ Дата на публикуване: 05 октомври 2023 г., 09:16:43 ]


Заповед № ТУ/02-00097/02.10.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ XIII-818 и XIV-822, кв. 89 по плана на гр. Ямбол - първи жилищен район, с идентификатори 87374.527.117 и 87374.527.118 по КК

Одобрен проект с Решение № LXII-6/20.09.2023 г. [ Дата на публикуване: 03 октомври 2023 г., 15:45:43 ]


Заповед № ТУ/02-00096/29.09.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на ПУП - План–ел.схема за линеен обект на елементите на техническата инфраструктура – кабел за външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ XII-688,229,98 в кв. 142 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона /ПИ 87374.72.1032/ като изменение и допълнение на действащия ПУП, одобрен със заповед № ТУ/02-00089/10.11.2017г.

Обявление № О-0399 от 02.10.2023г [ Дата на публикуване: 02 октомври 2023 г., 11:20:32 ]


Заповед № ТУ/02-00094/25.09.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ със самостоятелни съставни части:
1. План-схема за подземна кабелна линия НН и ТЕ за външно ел. захранване на "Помпа" в ПИ 87374.572.163 по КК на гр. Ямбол, м. "Под язовира", допълваща действащ ПУП-ПР на СО "Кринчовица"
2. Инвестиционен проект

Обявление № О-0389 от 25.09.2023г [ Дата на публикуване: 26 септември 2023 г., 15:26:47 ]


Заповед № ТУ/02-00095/25.09.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за ПУП-ПЗ в обхват УПИ I-268, кв. 1 по действащия план за регулация на гр. Ямбол, кв. Тракия, с идентификатор 87374.39.999 по КК, придружен от ел. схема

Обявление № О-0388 от 25.09.2023г [ Дата на публикуване: 26 септември 2023 г., 15:26:22 ]


Заповед № ТУ/02-00092/19.09.2023 г.за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I-230,231 в кв. 30 по плана на град Ямбол – Първи жилищен район и едновременно изработване на РУП

Обявление № О-0377 от 19.09.2023 г. [ Дата на публикуване: 20 септември 2023 г., 15:23:29 ]


Решение № LXI-21/31.08.2023 г. на ОбС-Ямбол за одобрено задание и дадено съгласие и разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ IV-за АРЗ "Г.Калчев", УПИ LXVII-511.463 и терен обозначен с условен знак за озеленяване в кв. 159 по плана на гр. Ямбол-промишлена зона и изменение на ПУП-ПУР на задънена улица с осови точки 423 -424, улица с осови точки 77-78-81-86 и улица с осови точки 423-92

Обявление № О-0376 от 19.09.2023 г. [ Дата на публикуване: 19 септември 2023 г., 15:22:56 ]


Решение № LХI-19/31.08.2023 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено на "МИТЕС" ЕООД и "ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ" ЕООД, разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.31.23 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Смокините"

Обявление № О-0367 от 14.09.2023 г. [ Дата на публикуване: 18 септември 2023 г., 10:49:34 ]


Заповед № ТУ/02-00091/18.09.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ с обхват УПИ XXIII-208, УПИ XXII-209, УПИ VIII-210, УПИ IX-211 и УПИ XXI-212 в кв. 116 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“, със следните самостоятелни части:
1.Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XXIII-208, УПИ
XXII-209, УПИ VIII-210, УПИ IX-211 и УПИ XXI-212 в кв. 116 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“ и изработване на проект за ПУП - ПЗ за новопроектиран УПИ VIII-570.350 /проектен идентификатор 87374.570.350/, образуван след изменението.
2.Инвестиционен проект за Еднофамилна жилищна сграда.

Обявление № О-0372 от 18.09.2023г [ Дата на публикуване: 18 септември 2023 г., 10:46:50 ]


Решение № LXI-16/31.08.2023 г. на Общински съвет – Ямбол за Одобрено задание за проектиране и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за ПИ 87374.69.124 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара” във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за складова дейност, търговия и услуги

Обявление № О-0371 от 11.09.2023г [ Дата на публикуване: 11 септември 2023 г., 17:01:15 ]


Заповед № ТУ/02-00084/31.08.2023 г. за разрешено изработване на план-схемана подземна кабелна линия НН 1 кV за присъединяване на "ФтЕЦ Ямбол - Агрохимическо обслужване 2" в УПИ I-64, кв. 16 по плана на гр. Ямбол, м. "Ормана", с идентификатор 87374.16.64 по КК и одобрено задание за същото

Обявление № О-0354 от 01.09.2023г [ Дата на публикуване: 01 септември 2023 г., 16:18:54 ]


Заповед № ТУ/02-00080/30.08.2023 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ I-37.225 и II-897 в кв. 37 по плана на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка", с идентификатори 87374.37.225 и 87374.37.897 и одобрено задание за същото

Обявление № О-0348 от 30.08.2023 г. [ Дата на публикуване: 30 август 2023 г., 16:41:03 ]


Решение № LVII-10/25.05.2023 г. на Общински съвет – Ямбол за допуснато изменение на Общия устройствен план по отношение на кв.53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и дадено на разрешение за изработване на Проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I - "за детска градина" и УПИ V- за озеленяване в кв. 53 по ПУП-ПРЗ на гр. Ямбол - ЦГЧ

Обявление № О-0347 от 30.08.2023 г. [ Дата на публикуване: 30 август 2023 г., 16:40:30 ]


Заповед № ТУ/02-00077/22.08.2023 г. за разрешено изработване на ПУП - ПЗ в обхват УПИ II-268 и V-268, кв. 5 по плана на гр. Ямбол - кв. "Тракия", ПИ с идентификатори 87374.39.224 и 87374.39.258 по КК и одобрено задание за същото

Обявление № О-0341 от 22.08.2023г [ Дата на публикуване: 23 август 2023 г., 12:01:28 ]


Заповед № ТУ/02-00075/14.08.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ и ПУР в обхват УПИ VI-"за младежки парк" в кв. 152а по плана на гр. Ямбол - промишлена зона, по отношение на ПИ 87374.519.23 по КК

Обявление № О-0332 от 15.08.2023г [ Дата на публикуване: 15 август 2023 г., 14:53:39 ]


Заповед № ТУ/02-00076/15.08.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащ ПУП - ПР и ПЗ в обхват УПИ III-за "кооперативно жилищно строителство и КОО" по отношение на ПИ 87374.558.88 по КК и УПИ V-5828 в кв. 56 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон" с идентификатор 87374.558.89 по КК

Обявление № О-0331 от 15.08.2023г [ Дата на публикуване: 15 август 2023 г., 14:53:12 ]


Заповед № ТУ/02-00072/08.08.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ в обхват УПИ VIII-6931, IX-6931 и X-6931, кв. 152а по плана на гр. Ямбол-промишлена зона, с идентификатори 87374.519.79, 87374.519.80 и 87374.519.81 по КК

Обявление № О-0323 от 09.08.2023г [ Дата на публикуване: 09 август 2023 г., 09:33:55 ]


Заповед № ТУ/02-00071/08.08.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I „комплексно жилищно строителство и КОО“ в квартал 27 по плана на гр. Ямбол – Каргон, ПИ 87374.551.168

Обявление № О-0322 от 08.08.2023г [ Дата на публикуване: 08 август 2023 г., 16:46:35 ]


Решение № LX-10/27.07.2023 г. за одобрено задание и дадено на Румен Гочев разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.574.9 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир"

Обявление № О-0316 от 07.08.2023г [ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 14:51:53 ]


Решение № LX-4/27.07.2023 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено на НИКОЛАЙ ИВ. ГЕОРГИЕВ разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.574.255 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир"

Обявление № О-0317 от 07.08.2023г [ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 14:48:06 ]


Констативен акт, относно незаконно поставени - слънцезащитно съоръжение, маси и скамейки в зелена площ, прилежаща към жил. блок 1 в ж.к. Васил Левски

Обявление № О-0318 от 07.08.2023г [ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 14:17:30 ]


Решение № LX-3/27.07.2023 г. на Общински съвет Ямбол за дадено на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: Kабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“, през съществуващ БКТП „Йоватекс“ до съществуващ ЖР стълб № 54 и от подстанция „Ямбол“ до съществуващ ЖР стълб № 51 в имот с идентификатор 87374.47.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, община Ямбол"

Обявление № О-0315 от 07.08.2023г [ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 10:45:19 ]


Решение № LX-8/27.07.2023 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено на Соня Христова разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.26.245 по KK на град Ямбол, м. „Маслака"

Обявление № О-0314 от 07.08.2023г [ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 10:42:45 ]


Обявление на не потърсен отговор по преписка ЕО-Я-897/15.05.2023Г.

Обявление № О-0295 от 25.07.2023г [ Дата на публикуване: 25 юли 2023 г., 16:25:45 ]


Заповед № ТУ/02-00069/18.07.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП – План–ел.схема за линеен обект на елементите на техническата инфраструктура – кабел за външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ I-268, кв. 2 по плана на гр. Ямбол - ОКЕ 268 /ПИ 87374.39.321/ като изменение на действащия ПУП–ПРЗ, одобрен със заповед № I-A-68/08.02.2005 г. и изменен със заповед № ТУ/02-00017/25.03.2019 г.

Обявление № О-0286 от 18.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 18 юли 2023 г., 13:35:14 ]


Решение № LVІІІ-7/29.06.2023 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.34.978, ПИ 87374.34.979, ПИ 87374.34.980, ПИ 87374.34.981, ПИ 87374.34.982, ПИ 87374.34.983, ПИ 87374.34.984, ПИ 87374.34.985 и ПИ 87374.34.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Табите

Обявление № О-0282 от 14.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 17 юли 2023 г., 11:14:37 ]


Заповед № ТУ/02-00065/10.07.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема на подземни ел. кабели за НН и СрН, във връзка с изместване на съществуващ въздушен електропровод, част от извод "Белянката", отклонение за МТП "Дама Пика", гр. Ямбол

Обявление № О-0274 от 11.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 15:02:56 ]


Заповед № ТУ/02-00064/06.07.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ за обект: Kабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“, през съществуващ БКТП „Йоватекс“ до съществуващ ЖР стълб № 54 и от подстанция „Ямбол“ до съществуващ ЖР стълб № 51 в ПИ 87374.47.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол със следните самостоятелни части:
1.Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/;
2. Инвестиционен проект.

Обявление № О-0264 от 06.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 06 юли 2023 г., 16:35:33 ]


Заповед № ТУ/02-00063/04.07.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ ІI „за малотонажни химически производства, неорганични соли и фотоволтаична електроцентрала“, УПИ XVI „за производство на неорганични соли“ в кв. 333 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и ПИ 87374.515.78 – урбанизирана територия

Обявление № О-0261 от 05.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 05 юли 2023 г., 15:25:23 ]


Заповед № ТУ/02-00062/03.07.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-1741, 1742, 1743 в кв. 44 по плана на гр. Ямбол - първи жилищен район

Обявление № О-0258 от 04.07.2023 г. [ Дата на публикуване: 04 юли 2023 г., 13:53:42 ]


Заповед № ТУ/02-00059/22.06.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ с обхват УПИ I-239 в кв. 93 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица”, ПИ 87374.569.239 със следните самостоятелни части: 1. Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ I-239 /нов УПИ I-433/ в кв. 93 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица” и изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за същия урегулиран поземлен имот; 2. Инвестиционeн проект за „Фотоволтаична електрическа инсталация с мощност 30 kW и кабел за присъединяване“ в УПИ I-433, кв. 93 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица.

Обявление № О-0239 от 23.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 23 юни 2023 г., 15:19:19 ]


Заповед № ТУ/02-00060/22.06.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ с обхват УПИXIII-258 в кв. 52 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица”, ПИ 87374.566.258 със следните самостоятелни части: 1. Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИXIII-258 /нов УПИ XIII-337/ в кв. 52 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица” и изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за същия урегулиран поземлен имот; 2. Инвестиционeн проект за „Фотоволтаична електрическа инсталация с мощност 30 kW и кабел за присъединяване“ в УПИ XIII-337, кв. 52 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица.

Обявление № О-0238 от 23.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 23 юни 2023 г., 15:18:52 ]


Констативен акт за извършен строеж - отвор в тухлен зид на сграда с идентификатор 87374.555.216.1 по КК, ул. ”Варна” 7-7а

Обявление № О-0211 от 13.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 13 юни 2023 г., 15:53:30 ]


Решение № РД/02-00564 от 12.06.2023 г. за отказ да бъде разрешено изработването на проект за изменение на действащ ПУП - ПРЗ

Обявление № О-0212 от 13.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 13 юни 2023 г., 11:28:29 ]


Заповед № ТУ/02-00057/08.06.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ с обхват УПИ XIV-291 в кв. 73 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица”, ПИ 87374.565.291 със следните самостоятелни части:

1. Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ IV- XIV-291 /нов УПИ XIV-378/ в кв. 73 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица” и изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за същия урегулиран поземлен имот;

2. Инвестиционeн проект за „Фотоволтаична електрическа инсталация с мощност 30 kW и кабел за присъединяване“ в УПИ XIV-378, кв. 73 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица."

Обявление № О-0206 от 08.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 08 юни 2023 г., 17:16:28 ]


Заповед № ТУ/02-00056/08.06.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ с обхват УПИ IV-236 в кв. 93 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица”, ПИ 87374.569.236 със следните самостоятелни части:

1. Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ IV-236 /нов УПИ IV-432/ в кв. 93 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица” и изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за същия урегулиран поземлен имот;

2. Инвестиционeн проект за „Фотоволтаична електрическа инсталация с мощност 30 kW и кабел за присъединяване“ в УПИ IV-432, кв. 93 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица."

Обявление № О-0205 от 08.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 08 юни 2023 г., 15:32:04 ]


Заповед № ТУ/02-00052/02.06.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ IV-964 в кв. 15 по плана на гр. Ямбол - м. „Ормана“, ПИ 87374.15.964.

Обявление № О-0196 от 02.06.2023 г. [ Дата на публикуване: 02 юни 2023 г., 14:05:03 ]


Заповед № ТУ/02-00051/30.05.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на ПУП - План–схема на трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение до УПИ XIV-548.76, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – жк Граф Игнатиев /ПИ 87374.548.76/ като изменение и допълнение на действащия ПУП, одобрен със заповед № ТУ/02-00025/31.05.2022 г.

Обявление № О-0193 от 30.05.2023 г. [ Дата на публикуване: 30 май 2023 г., 13:52:53 ]


Заповед № ТУ/02-00050/25.05.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ с обхват УПИ X-242 в кв. 93 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица”, ПИ 87374.569.242 със следните самостоятелни части:
1. Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ X-242 /нов УПИ X-430/ в кв. 93 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица” и изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за същия урегулиран поземлен имот;

2. Инвестиционeн проект за „Фотоволтаична електрическа инсталация с мощност 30 kW и кабел за присъединяване“ в УПИ X-430, кв. 93 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица.

Обявление № О-0174 от 26.05.2023 г [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 15:45:00 ]

Заповед № ТУ/02-00048/18.05.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за  УПИ I-25, УПИ II-25 и УПИ III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – жк Диана, ПИ 87374.547.49, ПИ 87374.547.48 и ПИ 87374.547.47.

Обявление № О-0170 от 19.05.2023 г [ Дата на публикуване: 19 май 2023 г., 09:34:03 ]


Заповед №ТУ/02-00047 от 10.05.2023г. на Кмета на община Ямбол за изработване на ПУП-План схема на трасе на кабелна линия от разпределително табло/РТ/-ФЕЦ на фасадата на сграда с идентификатор 87374.560.49.1 до ТП "Петър Берон", находящ се в имот с идентификатор 87374.560.52 и одобрено задание.

Обявление № О-0162 от 12.05.2023 г [ Дата на публикуване: 12 май 2023 г., 17:01:11 ]


Заповед № ТУ/02-00046/04.05.2023 г. на Кмета на община Ямбол за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ X-8059, УПИ XVI-8059, УПИ XVII-8059 и УПИ XVIII-8059, кв. 6 по плана на гр. Ямбол – Златен рог и едновременно изработване на РУП

Обявление № О-0160 от 04.05.2023 г. [ Дата на публикуване: 04 май 2023 г., 16:07:58 ]


Oтказ от удължаване на срок за представяне на документи, относно одобряване на схема за разполагане на преместваем обект – павилион „Книжарница“ в имот с идентификатор 87374.537.120.1 на гр.Ямбол с административен адрес ул. „Преслав“ №21,

Обявление № О-0156 от 27.04.2023г [ Дата на публикуване: 28 април 2023 г., 11:55:26 ]


Заповед № ТУ/02-00045/26.04.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ 87374.515.79 - урбанизирана територия

Обявление № О-0154 от 27.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 27 април 2023 г., 13:11:17 ]


Заповед № ТУ/02-00043/19.04.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ X в кв. 149 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и изработването на проект за ПУП-ПЗ за новопроектираните УПИ X-518.189 /проектен идентификатор 87374.518.189/, УПИ XI-518.190 /проектен идентификатор 87374. 518.190/, УПИ XII-518.6 /ПИ 87374.518.6/ и УПИ XIII /част от ПИ 87374.72.120/, образувани след изменението

Обявление № О-0148 от 20.04.2023г. [ Дата на публикуване: 21 април 2023 г., 15:18:54 ]


Констативен акт по чл. 57а,  за незаконно поставен преместваем обект - "книжарница",  в частен имот с адрес ул. "Преслав" 21, гр. Ямбол

Обявление № О-0143 от 19.04.2023г [ Дата на публикуване: 19 април 2023 г., 15:21:11 ]


Решение № LIV-9/30.03.2023 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: Кабелна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Складова база за селскостопанска продукция“ в ПИ 87374.31.13, м. Смокините, гр. Ямбол.

Обявление № О-0140 от 13.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г., 14:30:31 ]


Решение № LIV-10/30.05.2023 г. на ОбС – Ямбол за изменение на ОУП и ПУП за ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80

Обявление № О-0139 от 13.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г., 14:29:53 ]


Заповед № ТУ/02-00041/11.04.2023 г. на Кмета на община Ямбол за одобрено задание и разрешено изработването на проект изменение на действащия ПУП – План за регулация за УПИ VII-4472, кв. 152 по плана на гр. Ямбол - жк Граф Игнатиев.

Обявление № О-0136 от 11.04.2023 г [ Дата на публикуване: 11 април 2023 г., 14:26:45 ]


Заповед № ТУ/02-00040 от 10.04.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ за обект: Присъединяване на „Промишлено предприятие за производство на полиестерни платове“ към РУ 6,3 кV на подстанция „Полиестерни влакна“, Промишлена зона, кв. 333, ул.“Ямболен“ № 35, гр. Ямбол, /ПИ 87374.515.143/ съдържащ следните самостоятелни съставни
части:
1. ПУП - План–схема на трасе на елементите на техническата
инфраструктура - трасе на кабелно захранване от нова разпределителна уредба /РУ/ 6,3 кV с мощност 1.6 МW и нов електропровод 6,3 кV, свързващ РУ към КРУ № 13 на подстанция „Полиестерни влакна“ като изменение на действащия ПУП, одобрен със Заповед № ТУ/02-00038/17.05.2017 г.;
2. Инвестиционен проект

Обявление № О-0135 от 10.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 10 април 2023 г., 15:13:21 ]


Заповед № ТУ/02-00038 от 06.04.2023 г. на Кмета на община Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП- План-схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура-трасе на подземен ел.кабел от ТЕПО в ПИ 87374.518.44 до ПИ 87374.518.43 по КККР на гр.Ямбол,обл.Ямбол.

Обявление № О-0132 от 07.04.2023 [ Дата на публикуване: 07 април 2023 г., 15:41:34 ]


Заповед № ТУ/02-00039/06.04.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I-27 „за складова база за селскостопанска продукция“, кв. /кад. район/ 32 по плана на гр. Ямбол – м. Пумпаловото дере, ПИ 87374.32.27

Обяление № О-0130 от 06.04.2023г [ Дата на публикуване: 06 април 2023 г., 14:45:48 ]


Заповед № ТУ/02-00035/30.03.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ VII-871 „за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар", кв. /кад. район/ 36 по плана на гр. Ямбол – м. Бахчите, ПИ 87374.36.871

Обявление № О-0122 от 31.03.2023г [ Дата на публикуване: 31 март 2023 г., 11:24:13 ]


Заповед № ТУ/02-00036/30.03.2023 г. на Кмета за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ II-38 „за складова и търговска дейност", кв. /кад. район/ 73 по плана на гр. Ямбол – м. Старото летище

Обявление № О-0121 от 31.03.2023г [ Дата на публикуване: 31 март 2023 г., 10:19:52 ]


Заповед № ТУ/02-00028/24.03.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на на КПИИ за обект: Въздушна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Контейнер за съхранение на личен инвентар“ в  ПИ 87374.573.76, м. Кайнашки баир, гр. Ямбол със следните самостоятелни части:
  1. ПУП - План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура  - трасе на въздушна линия и електромерно табло за външно ел. захранване като изменение на действащия ПУП, одобрен с Решение № ХLVІІ-16 от 25.09.2007 г. на Общински съвет – Ямбол;

  1. Инвестиционен проект.

Обявление № О-0117 от 27.03.2023г [ Дата на публикуване: 27 март 2023 г., 14:10:08 ]


Заповед № ТУ/02-00027/17.03.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект:
Кабелна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Складова база за селскостопанска продукция“  в  имот с идентификатор 87374.31.13, м. Смокините, гр. Ямбол със следните самостоятелни части:
  1. Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план;

  2. Инвестиционен проект.

Обявление № О-0114 от 24.03.2023г [ Дата на публикуване: 24 март 2023 г., 16:47:19 ]


Заповед № ТУ/02-00025 от 16.03.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ V-4817 в кв. 38 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон", с идентификатор 87374.554.56 по КК

Обявление № О-0105 от 16.03.2023г. [ Дата на публикуване: 16 март 2023 г., 15:34:10 ]


Решение № LII-6/23.02.2023 г. на ОбС-Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект ПУП - Парцеларен план на елементите на техническата ифраструктура за транспортен достъп до поземлени имоти ПИ 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.743, обединени в проектен поземлен имот ПИ 87374.45.746, съответстващ на проектен УПИ I-45.746 „за фотоволтаична централа" в кв./кад. район/ 45, местност Бозалъка

Обявление № О-0093 от 10.03.2023г [ Дата на публикуване: 10 март 2023 г., 11:52:01 ]


Решение № LII-5/23.02.2023 г. на ОбС-Ямбол за одобрени задания и дадени разрешения за изработване на проект за изменение на действащия ОУП на община Ямбол по отношение на ПИ с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по КК, м. "Бозалъка" и проект за ПУП-ПРЗ в обхват същите имоти и допускане двата плана да се процедират едновременно, като ПУП се одобре след одобряване изменението на ОУП

Обявление № О-0089 от 08.03.2023г [ Дата на публикуване: 08 март 2023 г., 13:36:03 ]


Заповед № ТУ/02-00021/08.03.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ с обхват ПИ 87374.34.20 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Табите, със следните самостоятелни части:
1. Проект за изменение на действащия ПУП – ПЗ за ПИ 87374.34.20 и разрешаване изработване на проект за ПУП - ПР за ПИ 87374.34.20, м.Табите;
2. Инвестиционен проект за „Фотоволтаична централа “Мегават 1“ с мощност до 3 MW в ПИ 87374.34.20, кв./кад. район/ 34 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Табите“.

Обявление № О-0088 от 08.03.2023г [ Дата на публикуване: 08 март 2023 г., 13:35:38 ]


Заповед № ТУ/02-00002/04.01.2023 г. за доброволно изпълнение на ремонтни и възстановителни работи в обект с адрес ул."Г.С. Раковски"5

Обявление № О-0085 от 06.03.2023г. [ Дата на публикуване: 06 март 2023 г., 14:20:46 ]


Заповед № ТУ/02-00020/20.02.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-37.873, кв. 37 по плана на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка"

Обявление № О-0068 от 20.02.2023г. [ Дата на публикуване: 21 февруари 2023 г., 09:46:43 ]


Изработен проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ I-за ЖС и КОО в кв. 152 - ж.к. "Граф Игнатиев", УПИ II-озеленяване в кв. 25 - кв. "Каргон" и част от ПИ с идентификатор 87374.549.443 в неурегулирана територия

Обявление № О-0058 от 14.02.2023 [ Дата на публикуване: 14 февруари 2023 г., 11:25:05 ]


Заповед № ТУ/02-00018/08.02.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-7946, XII-7080, XI-7080, X-7080 и IX-7080 в кв. 153Б по плана на гр. Ямбол - промишлена зона

Обявление № О-0052 от 09.02.2023г. [ Дата на публикуване: 09 февруари 2023 г., 16:03:19 ]


Заповед № ТУ/02-00015/02.02.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема за трасе на подземна кабелна линия НН за присъединяване на фотоволтаична инсталация на покрива на сграда с идентификатор 87374.34.25.1

Обявление № О-0040 от 03.02.2023 г. [ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 09:33:01 ]


Заповед № ТУ/02-00014/02.02.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ с обхват УПИ IV в кв. 11 по плана на гр. Ямбол – Златен рог / ПИ 87374.560.63 по кадастралната карта на гр. Ямбол/

Обявление № О-0039 от 03.02.2023 г. [ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 09:32:32 ]


Заповед № ТУ/02-00010/27.01.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема за трасе на подземна КЛ НН за присъединяване на фотоволтаична централа в имот 87374.510.31

Обявление № О-0033 от 31.01.2023 [ Дата на публикуване: 31 януари 2023 г., 15:52:33 ]


Заповед № ТУ/02-00007/23.01.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на План–схема на трасе на уличен водопровод за захранване с вода на УПИ XIII /ПИ 87374.527.163/, XIV202 /ПИ 87374.527.202/, XV /ПИ 87374.527.165/, XVI/ ПИ 87374.527.166/, XVII203 /ПИ 87374.527.203/ и XVIII /ПИ 87374.527.168/, кв. 91 по Плана на гр. Ямбол – Първи район като изменение на действащия ПУП, одобрен със заповед № I-А-1312/27.12.2005 г. и изменен със заповед № ТУ/02-00078/23.10.2020 г.

Обявление № О-0025 от 23.01.2023г. [ Дата на публикуване: 23 януари 2023 г., 15:24:03 ]


Заповед за принудително премахне на преместваемо съоръжение – електронна машина силомер - боксова круша на 03.02.2023г. от 10.00ч.

Обявление № О-0021 от 18.01.2023г [ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г., 16:56:58 ]


Решение № L-17/29.12.2022 г. на ОбС-Ямбол за дадено съгласие, одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-за жил. стр-во и КОО, кв. 152 по плана на гр. Ямбол - ж. к. "Граф Игнатиев", УПИ II-озеленяване, кв. 25 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон" и част от ПИ 87374.549.443 в неурегулирана територия

Обявление № О-0012 от 13.01.2023г. [ Дата на публикуване: 13 януари 2023 г., 13:52:09 ]


Решение № L-16/29.12.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение на ПЕНКО ВАНГЕЛОВ и МИЛЕНА ВАНГЕЛОВА за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.26.246 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака"

Обявление № О-0011 от 13.01.2023г. [ Дата на публикуване: 13 януари 2023 г., 13:51:33 ]


Решение № РД/02-00010/09.01.2023 г. за прекратяване на административно производство [ Дата на публикуване: 09 януари 2023 г., 09:18:58 ]


Заповед за премахване на преместваемо съоръжение – електронна машина силомер - боксова круша

Обявление № О-0002 от 04.01.2023г [ Дата на публикуване: 04 януари 2023 г., 15:09:28 ]


Заповед № ТУ/02-00087/23.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема за трасе на подземна кабелна линия 1кV за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 87374.512.95 по КК на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир", допълваща действащия ПУП-ПР, одобрен с Решение № XVVII-16/25.IX.2007 г. на ОбС-Ямбол

Обявление № О-0525 от 29.12.2022г [ Дата на публикуване: 29 декември 2022 г., 14:12:21 ]


Заповед № ТУ/02-00089/23.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема на подземна кабелна линия НН 1kV за присъединяване на "ФтЕЦ Ямбол-Боги 08-1" и "ФтЕЦ Ямбол-Боги 08-2", находящи се в ПИ 87374.36.93 по КК на гр. Ямбол, м. "Бахчите", допълващи действащия ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № ТУ/02-00005/20.01.2020 г.

Обявление № О-0524 от 29.12.2022г [ Дата на публикуване: 29 декември 2022 г., 14:11:35 ]


Заповед № ТУ/02-00088/23.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ XIII-4850, кв.42 по плана на гр. Ямбол - кв. Каргон

Обявление № О-0523 от 29.12.2022г [ Дата на публикуване: 29 декември 2022 г., 14:11:10 ]


Констативен акт по чл. 57 а, от Закон за устройството на територията /ЗУТ/ за премахване на преместваем обект електронна машина силомер - боксова круша, находяща се на ул. КАРАНОВА, гр. Ямбол

Обявление № О-0517 от 20.12.2022г [ Дата на публикуване: 20 декември 2022 г., 11:44:02 ]


Заповед № ТУ/02-00084/15.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ Х-103, кв. 26 по плана на гр. Ямбол – Каргон, ПИ 87374.549.103

Обявление № О-0510 от 15.12.2022г. [ Дата на публикуване: 15 декември 2022 г., 15:28:17 ]


Решение № РД/02-01142/12.12.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0501 от 13.12.2022г [ Дата на публикуване: 13 декември 2022 г., 15:23:21 ]


Решение № РД/02-01140 от 12.12.2022 г. за прекратено административно производство

Обявление № О-0500 от 13.12.2022г [ Дата на публикуване: 13 декември 2022 г., 15:23:03 ]


Решение № РД/02-01141 от 12.12.2022 г. за прекратено административно производство

Обявление № О-0499 от 13.12.2022г [ Дата на публикуване: 13 декември 2022 г., 15:22:31 ]


Решение № РД/02-01137/09.12.2022 г. за прекратено административно производство

Обявление № О-0497 от 12.12.2022г [ Дата на публикуване: 12 декември 2022 г., 16:38:49 ]


Заповед № ТУ/02-00082/08.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ X-168 и УПИ XI-170 в кв. 123 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ

Обявление № О-0492 от 09.12.2022г [ Дата на публикуване: 09 декември 2022 г., 13:49:52 ]


Заповед № ТУ/02-00081/08.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработването на КПИИ с обхват УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.525.7 по кадастралната карта.

Обявление № О-0488 от 08.12.2022г [ Дата на публикуване: 09 декември 2022 г., 10:29:21 ]


Решение № XLVIII-13/24.11.2022 г. за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на подземен кабел НН за външно ел.захранване на поливно съоръжение, находящо се в ПИ 87374.59.987 по КК на гр. Ямбол, м. "Под Курткая"

Обявление № О-0483 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г., 08:55:26 ]


Решение № XLVIII-12/24.11.2022 г. на ОбС-Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.36.69 по КК на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Обявление № О-0482 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г., 08:54:41 ]


Заповед № ТУ/02-00080/06.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XLV-125, УПИ XLVI-126 и УПИ LX в кв. 167 по плана на гр. Ямбол – СО “Кринчовица“ и разрешаване изработване на проект за ПУП - План за застрояване за новопроектираните УПИ XLV-512.519 /проектен идентификатор 87374.512.519/ и УПИ XLVI-512.542 /проектен идентификатор 87374.512.542/ в кв. 167, образувани след изменението.

Обявление № О-0481 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г., 08:54:16 ]


Заповед № ТУ/02-00079/06.12.2022 г. за разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ с обхват УПИ XIIІ-515.72 /ПИ 87374.515.72/, УПИ XIV-515.73 /ПИ 87374.515.73/, УПИ XVIІ-515.104 /ПИ 87374.515.104/ в кв. 333А и част от обслужващата ги улица между о.т. 99 и о.т. 106 /ПИ 87374.515.74/

Обявление № О-0478 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г., 08:52:53 ]


Решение № ХLVIIІ-14/24.11.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобряване задание и дадено разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.72.1034 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец"

Обявление № О-0473 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 06 декември 2022 г., 14:24:46 ]


Решение № XLVIII-17/24.11.2022 г. Общински съвет–Ямбол на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП-Ямбол по отношение УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.7

Обявление № О-0472 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 06 декември 2022 г., 14:24:27 ]


Заповед № ТУ/02-00077/01.12.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ за УПИ IV, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.525.6

Обявление № О-0465 от 01.12.2022г [ Дата на публикуване: 02 декември 2022 г., 15:14:08 ]


Компрометирани стрехи на покрива и падащи елементи от покривна конструкция на жилищна сграда на ул. "Независима България" №2

Обявление № О-0461 от 30.11.2022г [ Дата на публикуване: 30 ноември 2022 г., 15:27:16 ]


Заповед № ТУ/02-00076/24.11.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема за трасе на подземна кабелна линия 1кV за присъединяване на фотоволтаична централа в УПИ XXXVII-516,кв. 167 по плана на СО "Кринчовица"

Обявление № О-0457 от 24.11.2022г [ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г., 12:41:21 ]


Oбявление за изработен проект за изменение на ОУП за УПИ I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 - ж. к. "Диана"

Обявление № О-0456 от 23.11.2022г [ Дата на публикуване: 23 ноември 2022 г., 11:53:51 ]

Частично изменение на ОУП


Заповед № ТУ/02-00072/18.11.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП - План–схема на трасе на кабелно захранване от ГРТ в УПИ I-82, кв. 139 по ПР на гр. Ямбол – СО Кринчовица /ПИ 87374.571.357/ до ЕТ, захранено от нов извод Е, табло ниско напрежение на ТП/БКТП Кринчовица-4, КЛ/ВЛ Веселиново, п/ст Ямбол

Обявление № О-0451 от 21.11.2022г [ Дата на публикуване: 21 ноември 2022 г., 15:48:30 ]


Заповед № ТУ/02-00070/18.11.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ с обхват УПИ XXIV-37, УПИ XXIII-38, УПИ XXII-39, УПИ ІV-48 и УПИ V-49 в кв. 148 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“ /ПИ 87374.572.37, ПИ 87374.572.38, ПИ 87374.572.39, ПИ 87374.572.48 и ПИ 87374.572.49 по кадастралната карта на гр. Ямбол/

Обявление № О-0450 от 21.11.2022г [ Дата на публикуване: 21 ноември 2022 г., 15:48:08 ]


Заповед № ТУ/02-00069/15.11.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ I-"архитектурен резерват", кв. 16 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон", по отношение на ПИ 87374.555.405

Обявление № О-0443 от 15.11.2022г [ Дата на публикуване: 16 ноември 2022 г., 10:09:28 ]


Заповед № ДС-04-00007-08.11.2022 г. на ОбУ за одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПП, находящ се на територията на община Ямбол и община Тунджа

Обявление № О-0439 от 10.11.2022г [ Дата на публикуване: 10 ноември 2022 г., 16:50:23 ]


Изработен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I „за СМОА“, УПИ II „за СМОА“, УПИ III „за СМОА“, УПИ IV „за СМОА“, УПИ V „за СМОА“, УПИ XI „за озеленяване“ и УПИ XII „за озеленяване“ в кв. 157А и УПИ XII „за СМОА“, УПИ XIV „за СМОА“, УПИ XV „за СМОА“ и УПИ XVIII „за СМОА“ в кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, засягащо ПИ 87374.517.9, 87374.517.10, 87374.517.11, 87374.517.60, 87374.517.74, 87374.517.52, 87374.517.17.

Обявление № О-0413 от 21.10.2022г [ Дата на публикуване: 21 октомври 2022 г., 16:04:08 ]


Заповед № ТУ/02-00064/19.10.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ в обхват ПИ 87374.26.63, местност Маслака

Обявление № О-0409 от 20.10.2022г [ Дата на публикуване: 20 октомври 2022 г., 13:43:00 ]


Заповед № ТУ/02-00062/13.10.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ X-96 /ПИ 87374.538.162/ и УПИ XI-96,98 в кв. 120 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ, и едновременно с това изработване на РУП

Обявление № О-0403 от 13.10.2022г [ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 16:30:38 ]


Заповед № ТУ/02-00059/10.10.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПЗ в обхват УПИ XVI-1049 и УПИ XIV-1046,1047 в кв. 6 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен", с идентификатори 87374.543.107, 87374.543.109 и 87374.543.108

Обявление № О-0400 от 12.10.2022г [ Дата на публикуване: 12 октомври 2022 г., 16:00:54 ]


Заповед № ТУ/02-00056/10.10.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ IX-за "КЖС и КОО", по отношение на ПИ 87374.553.193

Обявление № О-0398 от 12.10.2022г [ Дата на публикуване: 12 октомври 2022 г., 15:39:00 ]


Заповед № ТУ/02-00052/16.09.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ в обхват УПИ I-99,  II-98 и III-97, кв. (кадастрален район) 36 по плана на гр. Ямбол, м. "Бахчите", ПИ с идентификатори 87374.36.99, 87374.36.98 и 87374.36.97

Обявление № О-0377 от 20.09.2022г [ Дата на публикуване: 20 септември 2022 г., 16:07:05 ]


Изработен проект за изменение на ОУП за УПИ I-7, II-9, VII-8 и VI-13, кв. 63 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ, с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13

Обявление № О-0372 от 15.09.2022г [ Дата на публикуване: 15 септември 2022 г., 17:01:58 ]


Заповед № ТУ/02-00051/15.09.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на  УПИ XXII-116 - за производство, складове и търговия в кв. 143 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона /ПИ 87374.510.116/ и на проект ПУП – ПЗ на новопроектирани УПИ XXII-230, УПИ XXV-231, УПИ XXVII-253, образувани от УПИ XXII-116  в кв. 143 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Обявление № О-0369 от 15.09.2022г [ Дата на публикуване: 15 септември 2022 г., 11:04:58 ]


Решение № ХLIV-15/25.08.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобряване задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.881 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка"

Обявление № О-365 от 13.09.2022г [ Дата на публикуване: 13 септември 2022 г., 16:07:55 ]


Заповед № ТУ/02-00050/31.08.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ за УПИ ХХХIХ-471, кв. 159 по плана гр. Ямбол - промишлена зона

Обявление № О-0344 от 31.08.2022г [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:06:20 ]


Заповед № ТУ/02-00049/31.08.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1302,1303 в кв.18 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен"

Обявление № О-0342 от 31.08.2022г [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:02:47 ]


Решение № РД/02-00761/23.08.2022 г. за прекратено административно производство

Обявление № О-0330 от 23.08.2022г [ Дата на публикуване: 23 август 2022 г., 16:13:49 ]


Заповед по чл.57 а за премахне преместваем обект - павилион, находящ се в ж.к. „Хале", гр. Ямбол

Обявление № О-0326 от 19.08.2022г. [ Дата на публикуване: 19 август 2022 г., 14:57:55 ]


Заповед № ТУ/02-00048/18.08.2022 г. за разрешено изработването на проект за ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ 87374.53.846 - урбанизирана територия

Обявление № О-0325 от 18.08.2022г [ Дата на публикуване: 18 август 2022 г., 15:18:27 ]


Заповед ТУ/04-00010/11.08.2022г., по чл.195 от ЗУТ за премахване на павилион на ул. "Дъбилино"

Обявление № О-0316 от 16.08.2022г [ Дата на публикуване: 16 август 2022 г., 16:20:48 ]


Решение № XLIII-6/28.07.2022 г. за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.36.41 по КК на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Обявлене № О-0307 от 10.08.2022г [ Дата на публикуване: 10 август 2022 г., 15:05:46 ]


Заповед № ТУ/02-00044/08.08.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ за УПИ XXIII, XXIV и XXV в кв. 162 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона

Обявление № О-0305 от 08.08.2022г. [ Дата на публикуване: 08 август 2022 г., 16:28:36 ]


Заповед № ТУ/02-00042/03.08.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ XI-6065, кв. 51 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон", включително и РУП и одобрено задание за същото

Обявление № О-0296 от 03.08.2022г. [ Дата на публикуване: 03 август 2022 г., 12:29:23 ]


Заповед № ТУ/02-00040/27.07.2022 г. за разрешено изработване на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за УПИ ІI в кв. 333 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона /ПИ 87374.515.91 и ПИ 87374.515.92/

Обявление № О-0290 от 28.07.2022г. [ Дата на публикуване: 28 юли 2022 г., 12:10:44 ]


Решение № РД/02-00700/28.07.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0288 от 28.07.2022г. [ Дата на публикуване: 28 юли 2022 г., 14:37:44 ]


Заповед № ТУ/02-00039/27.07.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ III-1418, II-1419 и I-1420 в кв. 30 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен" и едновременно с него изработване на РУП

Обявление № О-0284 от 27.07.2022г. [ Дата на публикуване: 27 юли 2022 г., 14:54:59 ]


Заповед № ТУ/02-00038/19.07.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ в обхват ПИ 87374.41.978 и 87374.41.979 по КК на гр. Ямбол, м. "Данкините агъли"

Обявление № О-0281 от 20.07.2022г. [ Дата на публикуване: 20 юли 2022 г., 14:59:11 ]


Решение № ХLII-19/30.06.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобряване задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.37.205 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка"

Обявление № О-0276 от 14.07.2022г [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 11:39:55 ]


Решение № XLII-18/30.06.2022 г. на ОбС-Ямбол за одобрено задание и разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.41.978 и 87374.41.979 по КК на гр. Ямбол, м. "Данкините агъли"

Одобрен проект с Решение № XLII-18 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:18:11 ]


Решение № XLII-23/30.06.2022 г. на ОбС Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ОУП за УПИ I-25, II-25, III-25, кв. 23 - ж.к. "Диана"

Одобрен проект с Решение № XLII-23 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:17:37 ]


Заповед № ТУ/02-00037/12.07.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за ПИ 87374.555.407, съответстващ на УПИ XІX-3843 в кв. 12 по плана на гр.Ямбол – Каргон

Обявление № О-0267 от 12.07.2022г [ Дата на публикуване: 12 юли 2022 г., 16:49:13 ]


Изработен проект за изменение на ОУП за ПИ 87374.556.181

Обявление № О-0262 от 11.07.2022г [ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 11:41:03 ]


Издадена Виза на 24.06.2022 г. за изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Преустройство и промяна предназначението на СОС 87374.543.83.1.7, 87374.543.83.1.8 и 87374.543.83.1.9 от гаражи в жилище - апартамент“ в имот с идентификатор 87374.543.83 по КК на гр. Ямбол, в УПИ  VIII-1021, с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 4 по плана на гр. Ямбол–  кв. „Аврен“ ,с административен адрес: гр.Ямбол, ул. „ Мидия“ № 31

Обявление № О-0250 от 28.06.2022г [ Дата на публикуване: 28 юни 2022 г., 15:39:53 ]


Заповед № ТУ/02-00036/21.06.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ VIII-5404, кв. 122 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон" и одобрено задание

Обявление № О-0244 от 21.06.2022г [ Дата на публикуване: 21 юни 2022 г., 15:31:26 ]


Запоевед за забрана за ползването на "Кафе-сладкарница" на улица "Кара Кольо" като "Заведение за бързо хранене", до представянето на удостоерение за въвеждане в експлоатация.

Обявление № О-0235 от 15.06.2022г [ Дата на публикуване: 15 юни 2022 г., 14:18:14 ]


Констативен акт  по чл. 57 а, от ЗУТ, за преместваемото съоръжение – метална конструкция

Обявление № О-0233 от 15.06.2022г [ Дата на публикуване: 15 юни 2022 г., 14:18:24 ]


Премахне  на преместваемо съоръжение – Бариера в нарушение по смисъла на чл.57а, ал.1, т.1  от ЗУТ

Обявление № О-0227 от 14.06.2022г [ Дата на публикуване: 14 юни 2022 г., 16:33:47 ]


Заповед № ТУ/02-00033/10.06.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПЗ за УПИ XIII-9, кв. 2 по плана на гр.Ямбол - ЦГЧ и одобрено задание

Обявление № О-0220 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 15:57:45 ]


Заповед № ТУ/02-00032/09.06.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПЗ и РУП за УПИ VIII-22, кв.101 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и одобрено задание

Обявление № О-0216 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 09:30:08 ]


Заповед № ТУ/02-00031/09.06.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ III-за ТПК "Н. Царев", кв. 152 по плана на гр. Ямбол - пром.зона и одобрено задание

Обявление № О-0215 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 09:29:52 ]


Oтговор на постъпили възражения:

Обявление № О-0213 от 09.06.2022г [ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 16:52:21 ]

Обявление № О-0214 от 09.06.2022г [ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 16:52:30 ]


Решение № РД/02-00556/08.06.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0212 от 09.06.2022г [ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 13:43:47 ]


Решение № XLI-9/26.05.2022 г. на ОбС за одобряване на задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.72.1030, м. "Покрития кладенец"

Обявление № О-0201 от 03.06.2022г [ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 16:42:29 ]


Заповед № ТУ/02-00030/02.06.2022 г. за одобряване задание и разрешаване изработването на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация за УПИ IV-432, кв. 26 по плана на гр. Ямбол

Обявление № О-0198 от 03.06.2022г [ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 13:50:29 ]


Kонстативен акт във връзка ползването на обект не по предназначение и без издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация

Обявление № О-0182 от 30.05.2022г [ Дата на публикуване: 30 май 2022 г., 11:51:46 ]


Решение № ХXXVIІІ-1/08.04.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I „за СМОА“, УПИ II „за СМОА“, УПИ III „за СМОА“, УПИ IV „за СМОА“, УПИ V „за СМОА“, УПИ XI „за озеленяване“ и УПИ XII „за озеленяване“ в кв. 157А и УПИ XII „за СМОА“, УПИ XIV „за СМОА“, УПИ XV „за СМОА“ и УПИ XVIII „за СМОА“ в кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Обявление № О-0176 от 25.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:05:39 ]


Заповед № ТУ/02-00023/19.05.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация на УПИ II-7847, м./кв./ 53 по плана на гр. Ямбол – местност Подстанция и изработване на ПУП-План за застрояване на УПИ II, м./кв./ 53 по плана на гр. Ямбол – местност Подстанция

Обявление № О-0162 от 19.05.2022г [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 14:35:27 ]


Уведомление за предприетите дейстия от Община Ямбол, по изпълнение на влязло в сила решение №60/05.04.2022г. по Адм.Дело №47/2022г на ЯАС

Обявление № О-0161 от 19.05.2022г [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 14:32:13 ]


Заповед № ТУ/02-00022/13.05.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI-7977, кв. 36 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон"

Обявление № О-0148 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 14:03:22 ]


Заповед № ТУ/02-00021/11.05.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ за УПИ I-7, II-9 и VII-8, кв. 63 по плана на гр. Ямбол-ЦГЧ

Обявление № О-0146 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 14:02:29 ]


Заповед № ТУ/02-00020/11.05.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ за УПИ VI, кв. 331 по плана на гр. Ямбол

Обявление № О-0145 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 14:03:09 ]


Решение № XХXІX-21/28.04.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект  за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол.

Обявление № О-0143 от 12.05.2022г [ Дата на публикуване: 12 май 2022 г., 16:30:51 ]


Решение № ХХХIХ-23/28.04.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП по отношение на УПИ I-7, II-9, VII-8 и VI-13, кв. 63 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ

Обявление № О-0138 от 09.05.2022г [ Дата на публикуване: 09 май 2022 г., 15:05:12 ]


Решение № ХХХIХ-24/28.04.2022 г. на ОбС за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП по отношение на УПИ VI, кв.331 по плана на гр. Ямбол

Обявление № О-0137 от 09.05.2022г [ Дата на публикуване: 09 май 2022 г., 15:03:31 ]


Изработен проект за транспортен достъп до ПИ 87374.26.243, м. "Маслака"

Обявление № О-0132 от 28.04.2022г [ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:58:38 ]

ПУП - Парцелен план за транспортен достъп [ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 17:07:05 ]


Изработен проект за изменение на Общия устройствен план за ПИ 87374.19.1000, м. "Червен баир"

Обявление № О-0127 от 19.04.2022г. [ Дата на публикуване: 19 април 2022 г., 16:23:59 ]


Заповед № ТУ/02-00019/14.04.2022 г. за одобряване на задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП– ПРЗ за УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен, ПИ 87374.543.393

Обявление № О-0120 от 15.04.2022г [ Дата на публикуване: 15 април 2022 г., 11:41:49 ]


Заповед № ТУ/02-00018/14.04.2022 г. за одобрено задание и разрешение за изработване на КПИИ за УПИ VIII-за ДСО "Петрол", кв. 147 по плана на гр. Ямбол - пром. зона

Обявление № О-0116 от 14.04.2022г [ Дата на публикуване: 14 април 2022 г., 15:01:30 ]


Заповед № ТУ/02-00015/06.04.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ ХL-119, ХХХIV-118, ХХХV-204 и ХХХVI-115, кв. 167 по плана на СО "Кринчовица" и проект за ПУП-ПЗ

Обявление № О-0099 от 05.04.2022г [ Дата на публикуване: 06 април 2022 г., 13:33:07 ]


Заповед № ТУ/02-00014/06.04.2022 г. за одобрено задание и разрешение за изработване на КПИИ за УПИ ХVII, кв. 159 - пром. зона

Обявление № О-0098 от 05.04.2022г [ Дата на публикуване: 06 април 2022 г., 13:31:40 ]


Решение № ХХХVІІ-4/24.03.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР

Обявление № О-0091 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 13:46:41 ]


Решение № ХХХVІІ-6/24.03.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешаване изработване на изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ

Обявление № О-0092 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 13:45:38 ]


Решение № ХХХVІІ-5/24.03.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0094 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 13:44:14 ]


Решение № ХХХVІІ-3/24.03.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешаване изработване на ПУП-ПП

Обявление № О-0093 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 13:33:52 ]


Решение № РД/02-00312/31.03.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0088 от 31.03.2022г [ Дата на публикуване: 31 март 2022 г., 16:06:34 ]


Решение № РД/02-00286/30.03.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0086 от 30.03.2022г [ Дата на публикуване: 30 март 2022 г., 14:34:00 ]


Заповед № ТУ/02-00012/04.03.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация на УПИ II „за резервен терен“, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и изработване  на ПУП-План за застрояване на изменения УПИ II, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Обявление № О-0063 от 07.03.2022 г. [ Дата на публикуване: 07 март 2022 г., 14:27:36 ]


Опасност от падащи елементи и части от фасада на сграда с идентификатор 87374.540.191.1 по КК на гр. Ямбол, с адрес  ул. „Г. С. Раковски” №31, гр. Ямбол

Обявление № О-0057 от 04.03.2022г [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г., 09:32:43 ]


Покана за доброволно плащане на задължения към община Ямбол, във връзка с премахнати обекти с адрес ул. „Панайот Волов” №35

Обявление № О-0051 от 24.02.2022г [ Дата на публикуване: 24 февруари 2022 г., 12:16:10 ]


Заповед № ТУ/02-00010/22.02.2022 г. за разрешено изработване на проект за ПУП - ПРЗ и ПУР в обхват ПИ с идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 по КК на гр. Ямбол и одобрено задание за същото

Обявление № О-0048 от 23.02.2022г [ Дата на публикуване: 23 февруари 2022 г., 11:16:30 ]


Заповед № ТУ/02-00009/16.02.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ за УПИ ІХ-657 и УПИ Х-1258,1259, кв. 11 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен" и одобрено задание

Обявление № О-0043 от 16.02.2022г [ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 14:06:17 ]


Заповед № ТУ/02-00008/10.02.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за УПИ XXI-758, кв. 48 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

Обявление № О-0041 от 11.02.2022г [ Дата на публикуване: 11 февруари 2022 г., 13:37:22 ]


Решение № ХХХІІІ-10/28.01.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0040 от 10.02.2022г [ Дата на публикуване: 10 февруари 2022 г., 15:44:02 ]


Решение № ХХХІІI-11/28.01.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0039 от 10.02.2022г [ Дата на публикуване: 10 февруари 2022 г., 10:07:06 ]


Заповед № ТУ/04-00002/03.02.2022 г. за забрана ползване на обект - "Кафе сладкарница" функциониращо като "Заведение за бързо хранене"

Обявление № О-0032 от 07.02.2022г [ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 15:17:24 ]


Заповед № ТУ/02-00004/27.01.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ III, кв. 85 по плана на гр. Ямбол – Каргон, ПИ 87374557.332.

Обявление № О-0023 от 27.01.2022г. [ Дата на публикуване: 27 януари 2022 г., 16:11:11 ]


Решение за прекратяване № РД/02-00017/07.01.2022 г. на административно производство за разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП

Обявление № О-0015 от 14.01.2022г [ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 10:41:31 ]


Решение за прекратяване № РД/02-00042/13.01.2022 г. на административно производство, инициирано по заявление рег. № УТС-01682/24.08.2021 г.

Обявление № О-0014 от 14.01.2022г [ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 10:41:05 ]


Решение № ХХХІІ-15/23.12.2021 г. на ОбС - Ямбол за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП

Обявление № О-0010 от 10.01.2022г [ Дата на публикуване: 10 януари 2022 г., 14:42:03 ]
АРХИВ

Полезни връзки


Банери ➲