Общинска администрация Ямбол Република България

Oбявления на констативни актове, заповеди и покани по ЗУТ


Заповед № ТУ/02-00052/16.09.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ в обхват УПИ I-99,  II-98 и III-97, кв. (кадастрален район) 36 по плана на гр. Ямбол, м. "Бахчите", ПИ с идентификатори 87374.36.99, 87374.36.98 и 87374.36.97

Обявление № О-0377 от 20.09.2022г [ Дата на публикуване: 20 септември 2022 г., 16:07:05 ]


Изработен проект за изменение на ОУП за УПИ I-7, II-9, VII-8 и VI-13, кв. 63 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ, с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13

Обявление № О-0372 от 15.09.2022г [ Дата на публикуване: 15 септември 2022 г., 17:01:58 ]


Заповед № ТУ/02-00051/15.09.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на  УПИ XXII-116 - за производство, складове и търговия в кв. 143 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона /ПИ 87374.510.116/ и на проект ПУП – ПЗ на новопроектирани УПИ XXII-230, УПИ XXV-231, УПИ XXVII-253, образувани от УПИ XXII-116  в кв. 143 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Обявление № О-0369 от 15.09.2022г [ Дата на публикуване: 15 септември 2022 г., 11:04:58 ]


Решение № ХLIV-15/25.08.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобряване задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.881 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка"

Обявление № О-365 от 13.09.2022г [ Дата на публикуване: 13 септември 2022 г., 16:07:55 ]


Заповед № ТУ/02-00050/31.08.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ за УПИ ХХХIХ-471, кв. 159 по плана гр. Ямбол - промишлена зона

Обявление № О-0344 от 31.08.2022г [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:06:20 ]


Заповед № ТУ/02-00049/31.08.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1302,1303 в кв.18 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен"

Обявление № О-0342 от 31.08.2022г [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:02:47 ]


Решение № РД/02-00761/23.08.2022 г. за прекратено административно производство

Обявление № О-0330 от 23.08.2022г [ Дата на публикуване: 23 август 2022 г., 16:13:49 ]


Заповед по чл.57 а за премахне преместваем обект - павилион, находящ се в ж.к. „Хале", гр. Ямбол

Обявление № О-0326 от 19.08.2022г. [ Дата на публикуване: 19 август 2022 г., 14:57:55 ]


Заповед № ТУ/02-00048/18.08.2022 г. за разрешено изработването на проект за ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ 87374.53.846 - урбанизирана територия

Обявление № О-0325 от 18.08.2022г [ Дата на публикуване: 18 август 2022 г., 15:18:27 ]


Заповед ТУ/04-00010/11.08.2022г., по чл.195 от ЗУТ за премахване на павилион на ул. "Дъбилино"

Обявление № О-0316 от 16.08.2022г [ Дата на публикуване: 16 август 2022 г., 16:20:48 ]


Решение № XLIII-6/28.07.2022 г. за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.36.41 по КК на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Обявлене № О-0307 от 10.08.2022г [ Дата на публикуване: 10 август 2022 г., 15:05:46 ]


Заповед № ТУ/02-00044/08.08.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ за УПИ XXIII, XXIV и XXV в кв. 162 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона

Обявление № О-0305 от 08.08.2022г. [ Дата на публикуване: 08 август 2022 г., 16:28:36 ]


Заповед № ТУ/02-00042/03.08.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ XI-6065, кв. 51 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон", включително и РУП и одобрено задание за същото

Обявление № О-0296 от 03.08.2022г. [ Дата на публикуване: 03 август 2022 г., 12:29:23 ]


Заповед № ТУ/02-00040/27.07.2022 г. за разрешено изработване на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за УПИ ІI в кв. 333 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона /ПИ 87374.515.91 и ПИ 87374.515.92/

Обявление № О-0290 от 28.07.2022г. [ Дата на публикуване: 28 юли 2022 г., 12:10:44 ]


Решение № РД/02-00700/28.07.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0288 от 28.07.2022г. [ Дата на публикуване: 28 юли 2022 г., 14:37:44 ]


Заповед № ТУ/02-00039/27.07.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ III-1418, II-1419 и I-1420 в кв. 30 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен" и едновременно с него изработване на РУП

Обявление № О-0284 от 27.07.2022г. [ Дата на публикуване: 27 юли 2022 г., 14:54:59 ]


Заповед № ТУ/02-00038/19.07.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ в обхват ПИ 87374.41.978 и 87374.41.979 по КК на гр. Ямбол, м. "Данкините агъли"

Обявление № О-0281 от 20.07.2022г. [ Дата на публикуване: 20 юли 2022 г., 14:59:11 ]


Решение № ХLII-19/30.06.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобряване задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.37.205 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка"

Обявление № О-0276 от 14.07.2022г [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 11:39:55 ]


Решение № XLII-18/30.06.2022 г. на ОбС-Ямбол за одобрено задание и разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.41.978 и 87374.41.979 по КК на гр. Ямбол, м. "Данкините агъли"

Одобрен проект с Решение № XLII-18 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:18:11 ]


Решение № XLII-23/30.06.2022 г. на ОбС Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ОУП за УПИ I-25, II-25, III-25, кв. 23 - ж.к. "Диана"

Одобрен проект с Решение № XLII-23 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:17:37 ]


Заповед № ТУ/02-00037/12.07.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за ПИ 87374.555.407, съответстващ на УПИ XІX-3843 в кв. 12 по плана на гр.Ямбол – Каргон

Обявление № О-0267 от 12.07.2022г [ Дата на публикуване: 12 юли 2022 г., 16:49:13 ]


Изработен проект за изменение на ОУП за ПИ 87374.556.181

Обявление № О-0262 от 11.07.2022г [ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 11:41:03 ]


Издадена Виза на 24.06.2022 г. за изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Преустройство и промяна предназначението на СОС 87374.543.83.1.7, 87374.543.83.1.8 и 87374.543.83.1.9 от гаражи в жилище - апартамент“ в имот с идентификатор 87374.543.83 по КК на гр. Ямбол, в УПИ  VIII-1021, с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 4 по плана на гр. Ямбол–  кв. „Аврен“ ,с административен адрес: гр.Ямбол, ул. „ Мидия“ № 31

Обявление № О-0250 от 28.06.2022г [ Дата на публикуване: 28 юни 2022 г., 15:39:53 ]


Заповед № ТУ/02-00036/21.06.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ VIII-5404, кв. 122 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон" и одобрено задание

Обявление № О-0244 от 21.06.2022г [ Дата на публикуване: 21 юни 2022 г., 15:31:26 ]


Запоевед за забрана за ползването на "Кафе-сладкарница" на улица "Кара Кольо" като "Заведение за бързо хранене", до представянето на удостоерение за въвеждане в експлоатация.

Обявление № О-0235 от 15.06.2022г [ Дата на публикуване: 15 юни 2022 г., 14:18:14 ]


Констативен акт  по чл. 57 а, от ЗУТ, за преместваемото съоръжение – метална конструкция

Обявление № О-0233 от 15.06.2022г [ Дата на публикуване: 15 юни 2022 г., 14:18:24 ]


Премахне  на преместваемо съоръжение – Бариера в нарушение по смисъла на чл.57а, ал.1, т.1  от ЗУТ

Обявление № О-0227 от 14.06.2022г [ Дата на публикуване: 14 юни 2022 г., 16:33:47 ]


Заповед № ТУ/02-00033/10.06.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПЗ за УПИ XIII-9, кв. 2 по плана на гр.Ямбол - ЦГЧ и одобрено задание

Обявление № О-0220 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 15:57:45 ]


Заповед № ТУ/02-00032/09.06.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПЗ и РУП за УПИ VIII-22, кв.101 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и одобрено задание

Обявление № О-0216 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 09:30:08 ]


Заповед № ТУ/02-00031/09.06.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ III-за ТПК "Н. Царев", кв. 152 по плана на гр. Ямбол - пром.зона и одобрено задание

Обявление № О-0215 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 09:29:52 ]


Oтговор на постъпили възражения:

Обявление № О-0213 от 09.06.2022г [ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 16:52:21 ]

Обявление № О-0214 от 09.06.2022г [ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 16:52:30 ]


Решение № РД/02-00556/08.06.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0212 от 09.06.2022г [ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 13:43:47 ]


Решение № XLI-9/26.05.2022 г. на ОбС за одобряване на задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.72.1030, м. "Покрития кладенец"

Обявление № О-0201 от 03.06.2022г [ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 16:42:29 ]


Заповед № ТУ/02-00030/02.06.2022 г. за одобряване задание и разрешаване изработването на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация за УПИ IV-432, кв. 26 по плана на гр. Ямбол

Обявление № О-0198 от 03.06.2022г [ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 13:50:29 ]


Kонстативен акт във връзка ползването на обект не по предназначение и без издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация

Обявление № О-0182 от 30.05.2022г [ Дата на публикуване: 30 май 2022 г., 11:51:46 ]


Решение № ХXXVIІІ-1/08.04.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I „за СМОА“, УПИ II „за СМОА“, УПИ III „за СМОА“, УПИ IV „за СМОА“, УПИ V „за СМОА“, УПИ XI „за озеленяване“ и УПИ XII „за озеленяване“ в кв. 157А и УПИ XII „за СМОА“, УПИ XIV „за СМОА“, УПИ XV „за СМОА“ и УПИ XVIII „за СМОА“ в кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Обявление № О-0176 от 25.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:05:39 ]


Заповед № ТУ/02-00023/19.05.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация на УПИ II-7847, м./кв./ 53 по плана на гр. Ямбол – местност Подстанция и изработване на ПУП-План за застрояване на УПИ II, м./кв./ 53 по плана на гр. Ямбол – местност Подстанция

Обявление № О-0162 от 19.05.2022г [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 14:35:27 ]


Уведомление за предприетите дейстия от Община Ямбол, по изпълнение на влязло в сила решение №60/05.04.2022г. по Адм.Дело №47/2022г на ЯАС

Обявление № О-0161 от 19.05.2022г [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 14:32:13 ]


Заповед № ТУ/02-00022/13.05.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI-7977, кв. 36 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон"

Обявление № О-0148 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 14:03:22 ]


Заповед № ТУ/02-00021/11.05.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ за УПИ I-7, II-9 и VII-8, кв. 63 по плана на гр. Ямбол-ЦГЧ

Обявление № О-0146 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 14:02:29 ]


Заповед № ТУ/02-00020/11.05.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ за УПИ VI, кв. 331 по плана на гр. Ямбол

Обявление № О-0145 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 14:03:09 ]


Решение № XХXІX-21/28.04.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект  за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол.

Обявление № О-0143 от 12.05.2022г [ Дата на публикуване: 12 май 2022 г., 16:30:51 ]


Решение № ХХХIХ-23/28.04.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП по отношение на УПИ I-7, II-9, VII-8 и VI-13, кв. 63 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ

Обявление № О-0138 от 09.05.2022г [ Дата на публикуване: 09 май 2022 г., 15:05:12 ]


Решение № ХХХIХ-24/28.04.2022 г. на ОбС за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП по отношение на УПИ VI, кв.331 по плана на гр. Ямбол

Обявление № О-0137 от 09.05.2022г [ Дата на публикуване: 09 май 2022 г., 15:03:31 ]


Изработен проект за транспортен достъп до ПИ 87374.26.243, м. "Маслака"

Обявление № О-0132 от 28.04.2022г [ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:58:38 ]

ПУП - Парцелен план за транспортен достъп [ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 17:07:05 ]


Изработен проект за изменение на Общия устройствен план за ПИ 87374.19.1000, м. "Червен баир"

Обявление № О-0127 от 19.04.2022г. [ Дата на публикуване: 19 април 2022 г., 16:23:59 ]


Заповед № ТУ/02-00019/14.04.2022 г. за одобряване на задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП– ПРЗ за УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен, ПИ 87374.543.393

Обявление № О-0120 от 15.04.2022г [ Дата на публикуване: 15 април 2022 г., 11:41:49 ]


Заповед № ТУ/02-00018/14.04.2022 г. за одобрено задание и разрешение за изработване на КПИИ за УПИ VIII-за ДСО "Петрол", кв. 147 по плана на гр. Ямбол - пром. зона

Обявление № О-0116 от 14.04.2022г [ Дата на публикуване: 14 април 2022 г., 15:01:30 ]


Заповед № ТУ/02-00015/06.04.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ ХL-119, ХХХIV-118, ХХХV-204 и ХХХVI-115, кв. 167 по плана на СО "Кринчовица" и проект за ПУП-ПЗ

Обявление № О-0099 от 05.04.2022г [ Дата на публикуване: 06 април 2022 г., 13:33:07 ]


Заповед № ТУ/02-00014/06.04.2022 г. за одобрено задание и разрешение за изработване на КПИИ за УПИ ХVII, кв. 159 - пром. зона

Обявление № О-0098 от 05.04.2022г [ Дата на публикуване: 06 април 2022 г., 13:31:40 ]


Решение № ХХХVІІ-4/24.03.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР

Обявление № О-0091 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 13:46:41 ]


Решение № ХХХVІІ-6/24.03.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешаване изработване на изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ

Обявление № О-0092 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 13:45:38 ]


Решение № ХХХVІІ-5/24.03.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0094 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 13:44:14 ]


Решение № ХХХVІІ-3/24.03.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешаване изработване на ПУП-ПП

Обявление № О-0093 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 13:33:52 ]


Решение № РД/02-00312/31.03.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0088 от 31.03.2022г [ Дата на публикуване: 31 март 2022 г., 16:06:34 ]


Решение № РД/02-00286/30.03.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0086 от 30.03.2022г [ Дата на публикуване: 30 март 2022 г., 14:34:00 ]


Заповед № ТУ/02-00012/04.03.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация на УПИ II „за резервен терен“, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и изработване  на ПУП-План за застрояване на изменения УПИ II, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Обявление № О-0063 от 07.03.2022 г. [ Дата на публикуване: 07 март 2022 г., 14:27:36 ]


Опасност от падащи елементи и части от фасада на сграда с идентификатор 87374.540.191.1 по КК на гр. Ямбол, с адрес  ул. „Г. С. Раковски” №31, гр. Ямбол

Обявление № О-0057 от 04.03.2022г [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г., 09:32:43 ]


Покана за доброволно плащане на задължения към община Ямбол, във връзка с премахнати обекти с адрес ул. „Панайот Волов” №35

Обявление № О-0051 от 24.02.2022г [ Дата на публикуване: 24 февруари 2022 г., 12:16:10 ]


Заповед № ТУ/02-00010/22.02.2022 г. за разрешено изработване на проект за ПУП - ПРЗ и ПУР в обхват ПИ с идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 по КК на гр. Ямбол и одобрено задание за същото

Обявление № О-0048 от 23.02.2022г [ Дата на публикуване: 23 февруари 2022 г., 11:16:30 ]


Заповед № ТУ/02-00009/16.02.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ за УПИ ІХ-657 и УПИ Х-1258,1259, кв. 11 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен" и одобрено задание

Обявление № О-0043 от 16.02.2022г [ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 14:06:17 ]


Заповед № ТУ/02-00008/10.02.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за УПИ XXI-758, кв. 48 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

Обявление № О-0041 от 11.02.2022г [ Дата на публикуване: 11 февруари 2022 г., 13:37:22 ]


Решение № ХХХІІІ-10/28.01.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0040 от 10.02.2022г [ Дата на публикуване: 10 февруари 2022 г., 15:44:02 ]


Решение № ХХХІІI-11/28.01.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0039 от 10.02.2022г [ Дата на публикуване: 10 февруари 2022 г., 10:07:06 ]


Заповед № ТУ/04-00002/03.02.2022 г. за забрана ползване на обект - "Кафе сладкарница" функциониращо като "Заведение за бързо хранене"

Обявление № О-0032 от 07.02.2022г [ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 15:17:24 ]


Заповед № ТУ/02-00004/27.01.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ III, кв. 85 по плана на гр. Ямбол – Каргон, ПИ 87374557.332.

Обявление № О-0023 от 27.01.2022г. [ Дата на публикуване: 27 януари 2022 г., 16:11:11 ]


Решение за прекратяване № РД/02-00017/07.01.2022 г. на административно производство за разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП

Обявление № О-0015 от 14.01.2022г [ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 10:41:31 ]


Решение за прекратяване № РД/02-00042/13.01.2022 г. на административно производство, инициирано по заявление рег. № УТС-01682/24.08.2021 г.

Обявление № О-0014 от 14.01.2022г [ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 10:41:05 ]


Решение № ХХХІІ-15/23.12.2021 г. на ОбС - Ямбол за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП

Обявление № О-0010 от 10.01.2022г [ Дата на публикуване: 10 януари 2022 г., 14:42:03 ]
АРХИВ

Полезни връзки


Банери ➲