Общинска администрация Ямбол Република България

Oбявления на констативни актове, заповеди и покани по ЗУТ


Заповед № ТУ/02-00050/25.05.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ с обхват УПИ X-242 в кв. 93 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица”, ПИ 87374.569.242 със следните самостоятелни части:
1. Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ X-242 /нов УПИ X-430/ в кв. 93 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица” и изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за същия урегулиран поземлен имот;

2. Инвестиционeн проект за „Фотоволтаична електрическа инсталация с мощност 30 kW и кабел за присъединяване“ в УПИ X-430, кв. 93 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица.

Обявление № О-0174 от 26.05.2023 г [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 15:45:00 ]

Заповед № ТУ/02-00048/18.05.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за  УПИ I-25, УПИ II-25 и УПИ III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – жк Диана, ПИ 87374.547.49, ПИ 87374.547.48 и ПИ 87374.547.47.

Обявление № О-0170 от 19.05.2023 г [ Дата на публикуване: 19 май 2023 г., 09:34:03 ]


Заповед №ТУ/02-00047 от 10.05.2023г. на Кмета на община Ямбол за изработване на ПУП-План схема на трасе на кабелна линия от разпределително табло/РТ/-ФЕЦ на фасадата на сграда с идентификатор 87374.560.49.1 до ТП "Петър Берон", находящ се в имот с идентификатор 87374.560.52 и одобрено задание.

Обявление № О-0162 от 12.05.2023 г [ Дата на публикуване: 12 май 2023 г., 17:01:11 ]


Заповед № ТУ/02-00046/04.05.2023 г. на Кмета на община Ямбол за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ X-8059, УПИ XVI-8059, УПИ XVII-8059 и УПИ XVIII-8059, кв. 6 по плана на гр. Ямбол – Златен рог и едновременно изработване на РУП

Обявление № О-0160 от 04.05.2023 г. [ Дата на публикуване: 04 май 2023 г., 16:07:58 ]


Oтказ от удължаване на срок за представяне на документи, относно одобряване на схема за разполагане на преместваем обект – павилион „Книжарница“ в имот с идентификатор 87374.537.120.1 на гр.Ямбол с административен адрес ул. „Преслав“ №21,

Обявление № О-0156 от 27.04.2023г [ Дата на публикуване: 28 април 2023 г., 11:55:26 ]


Заповед № ТУ/02-00045/26.04.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ 87374.515.79 - урбанизирана територия

Обявление № О-0154 от 27.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 27 април 2023 г., 13:11:17 ]


Заповед № ТУ/02-00043/19.04.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ X в кв. 149 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и изработването на проект за ПУП-ПЗ за новопроектираните УПИ X-518.189 /проектен идентификатор 87374.518.189/, УПИ XI-518.190 /проектен идентификатор 87374. 518.190/, УПИ XII-518.6 /ПИ 87374.518.6/ и УПИ XIII /част от ПИ 87374.72.120/, образувани след изменението

Обявление № О-0148 от 20.04.2023г. [ Дата на публикуване: 21 април 2023 г., 15:18:54 ]


Констативен акт по чл. 57а,  за незаконно поставен преместваем обект - "книжарница",  в частен имот с адрес ул. "Преслав" 21, гр. Ямбол

Обявление № О-0143 от 19.04.2023г [ Дата на публикуване: 19 април 2023 г., 15:21:11 ]


Решение № LIV-9/30.03.2023 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: Кабелна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Складова база за селскостопанска продукция“ в ПИ 87374.31.13, м. Смокините, гр. Ямбол.

Обявление № О-0140 от 13.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г., 14:30:31 ]


Решение № LIV-10/30.05.2023 г. на ОбС – Ямбол за изменение на ОУП и ПУП за ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80

Обявление № О-0139 от 13.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г., 14:29:53 ]


Заповед № ТУ/02-00041/11.04.2023 г. на Кмета на община Ямбол за одобрено задание и разрешено изработването на проект изменение на действащия ПУП – План за регулация за УПИ VII-4472, кв. 152 по плана на гр. Ямбол - жк Граф Игнатиев.

Обявление № О-0136 от 11.04.2023 г [ Дата на публикуване: 11 април 2023 г., 14:26:45 ]


Заповед № ТУ/02-00040 от 10.04.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ за обект: Присъединяване на „Промишлено предприятие за производство на полиестерни платове“ към РУ 6,3 кV на подстанция „Полиестерни влакна“, Промишлена зона, кв. 333, ул.“Ямболен“ № 35, гр. Ямбол, /ПИ 87374.515.143/ съдържащ следните самостоятелни съставни
части:
1. ПУП - План–схема на трасе на елементите на техническата
инфраструктура - трасе на кабелно захранване от нова разпределителна уредба /РУ/ 6,3 кV с мощност 1.6 МW и нов електропровод 6,3 кV, свързващ РУ към КРУ № 13 на подстанция „Полиестерни влакна“ като изменение на действащия ПУП, одобрен със Заповед № ТУ/02-00038/17.05.2017 г.;
2. Инвестиционен проект

Обявление № О-0135 от 10.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 10 април 2023 г., 15:13:21 ]


Заповед № ТУ/02-00038 от 06.04.2023 г. на Кмета на община Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП- План-схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура-трасе на подземен ел.кабел от ТЕПО в ПИ 87374.518.44 до ПИ 87374.518.43 по КККР на гр.Ямбол,обл.Ямбол.

Обявление № О-0132 от 07.04.2023 [ Дата на публикуване: 07 април 2023 г., 15:41:34 ]


Заповед № ТУ/02-00039/06.04.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I-27 „за складова база за селскостопанска продукция“, кв. /кад. район/ 32 по плана на гр. Ямбол – м. Пумпаловото дере, ПИ 87374.32.27

Обяление № О-0130 от 06.04.2023г [ Дата на публикуване: 06 април 2023 г., 14:45:48 ]


Заповед № ТУ/02-00035/30.03.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ VII-871 „за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар", кв. /кад. район/ 36 по плана на гр. Ямбол – м. Бахчите, ПИ 87374.36.871

Обявление № О-0122 от 31.03.2023г [ Дата на публикуване: 31 март 2023 г., 11:24:13 ]


Заповед № ТУ/02-00036/30.03.2023 г. на Кмета за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ II-38 „за складова и търговска дейност", кв. /кад. район/ 73 по плана на гр. Ямбол – м. Старото летище

Обявление № О-0121 от 31.03.2023г [ Дата на публикуване: 31 март 2023 г., 10:19:52 ]


Заповед № ТУ/02-00028/24.03.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на на КПИИ за обект: Въздушна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Контейнер за съхранение на личен инвентар“ в  ПИ 87374.573.76, м. Кайнашки баир, гр. Ямбол със следните самостоятелни части:
  1. ПУП - План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура  - трасе на въздушна линия и електромерно табло за външно ел. захранване като изменение на действащия ПУП, одобрен с Решение № ХLVІІ-16 от 25.09.2007 г. на Общински съвет – Ямбол;

  1. Инвестиционен проект.

Обявление № О-0117 от 27.03.2023г [ Дата на публикуване: 27 март 2023 г., 14:10:08 ]


Заповед № ТУ/02-00027/17.03.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект:
Кабелна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Складова база за селскостопанска продукция“  в  имот с идентификатор 87374.31.13, м. Смокините, гр. Ямбол със следните самостоятелни части:
  1. Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план;

  2. Инвестиционен проект.

Обявление № О-0114 от 24.03.2023г [ Дата на публикуване: 24 март 2023 г., 16:47:19 ]


Заповед № ТУ/02-00025 от 16.03.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ V-4817 в кв. 38 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон", с идентификатор 87374.554.56 по КК

Обявление № О-0105 от 16.03.2023г. [ Дата на публикуване: 16 март 2023 г., 15:34:10 ]


Решение № LII-6/23.02.2023 г. на ОбС-Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект ПУП - Парцеларен план на елементите на техническата ифраструктура за транспортен достъп до поземлени имоти ПИ 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.743, обединени в проектен поземлен имот ПИ 87374.45.746, съответстващ на проектен УПИ I-45.746 „за фотоволтаична централа" в кв./кад. район/ 45, местност Бозалъка

Обявление № О-0093 от 10.03.2023г [ Дата на публикуване: 10 март 2023 г., 11:52:01 ]


Решение № LII-5/23.02.2023 г. на ОбС-Ямбол за одобрени задания и дадени разрешения за изработване на проект за изменение на действащия ОУП на община Ямбол по отношение на ПИ с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по КК, м. "Бозалъка" и проект за ПУП-ПРЗ в обхват същите имоти и допускане двата плана да се процедират едновременно, като ПУП се одобре след одобряване изменението на ОУП

Обявление № О-0089 от 08.03.2023г [ Дата на публикуване: 08 март 2023 г., 13:36:03 ]


Заповед № ТУ/02-00021/08.03.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ с обхват ПИ 87374.34.20 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Табите, със следните самостоятелни части:
1. Проект за изменение на действащия ПУП – ПЗ за ПИ 87374.34.20 и разрешаване изработване на проект за ПУП - ПР за ПИ 87374.34.20, м.Табите;
2. Инвестиционен проект за „Фотоволтаична централа “Мегават 1“ с мощност до 3 MW в ПИ 87374.34.20, кв./кад. район/ 34 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Табите“.

Обявление № О-0088 от 08.03.2023г [ Дата на публикуване: 08 март 2023 г., 13:35:38 ]


Заповед № ТУ/02-00002/04.01.2023 г. за доброволно изпълнение на ремонтни и възстановителни работи в обект с адрес ул."Г.С. Раковски"5

Обявление № О-0085 от 06.03.2023г. [ Дата на публикуване: 06 март 2023 г., 14:20:46 ]


Заповед № ТУ/02-00020/20.02.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-37.873, кв. 37 по плана на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка"

Обявление № О-0068 от 20.02.2023г. [ Дата на публикуване: 21 февруари 2023 г., 09:46:43 ]


Изработен проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ I-за ЖС и КОО в кв. 152 - ж.к. "Граф Игнатиев", УПИ II-озеленяване в кв. 25 - кв. "Каргон" и част от ПИ с идентификатор 87374.549.443 в неурегулирана територия

Обявление № О-0058 от 14.02.2023 [ Дата на публикуване: 14 февруари 2023 г., 11:25:05 ]


Заповед № ТУ/02-00018/08.02.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-7946, XII-7080, XI-7080, X-7080 и IX-7080 в кв. 153Б по плана на гр. Ямбол - промишлена зона

Обявление № О-0052 от 09.02.2023г. [ Дата на публикуване: 09 февруари 2023 г., 16:03:19 ]


Заповед № ТУ/02-00015/02.02.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема за трасе на подземна кабелна линия НН за присъединяване на фотоволтаична инсталация на покрива на сграда с идентификатор 87374.34.25.1

Обявление № О-0040 от 03.02.2023 г. [ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 09:33:01 ]


Заповед № ТУ/02-00014/02.02.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ с обхват УПИ IV в кв. 11 по плана на гр. Ямбол – Златен рог / ПИ 87374.560.63 по кадастралната карта на гр. Ямбол/

Обявление № О-0039 от 03.02.2023 г. [ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 09:32:32 ]


Заповед № ТУ/02-00010/27.01.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема за трасе на подземна КЛ НН за присъединяване на фотоволтаична централа в имот 87374.510.31

Обявление № О-0033 от 31.01.2023 [ Дата на публикуване: 31 януари 2023 г., 15:52:33 ]


Заповед № ТУ/02-00007/23.01.2023 г. за одобрено задание и разрешено изработване на План–схема на трасе на уличен водопровод за захранване с вода на УПИ XIII /ПИ 87374.527.163/, XIV202 /ПИ 87374.527.202/, XV /ПИ 87374.527.165/, XVI/ ПИ 87374.527.166/, XVII203 /ПИ 87374.527.203/ и XVIII /ПИ 87374.527.168/, кв. 91 по Плана на гр. Ямбол – Първи район като изменение на действащия ПУП, одобрен със заповед № I-А-1312/27.12.2005 г. и изменен със заповед № ТУ/02-00078/23.10.2020 г.

Обявление № О-0025 от 23.01.2023г. [ Дата на публикуване: 23 януари 2023 г., 15:24:03 ]


Заповед за принудително премахне на преместваемо съоръжение – електронна машина силомер - боксова круша на 03.02.2023г. от 10.00ч.

Обявление № О-0021 от 18.01.2023г [ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г., 16:56:58 ]


Решение № L-17/29.12.2022 г. на ОбС-Ямбол за дадено съгласие, одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-за жил. стр-во и КОО, кв. 152 по плана на гр. Ямбол - ж. к. "Граф Игнатиев", УПИ II-озеленяване, кв. 25 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон" и част от ПИ 87374.549.443 в неурегулирана територия

Обявление № О-0012 от 13.01.2023г. [ Дата на публикуване: 13 януари 2023 г., 13:52:09 ]


Решение № L-16/29.12.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение на ПЕНКО ВАНГЕЛОВ и МИЛЕНА ВАНГЕЛОВА за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.26.246 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака"

Обявление № О-0011 от 13.01.2023г. [ Дата на публикуване: 13 януари 2023 г., 13:51:33 ]


Решение № РД/02-00010/09.01.2023 г. за прекратяване на административно производство [ Дата на публикуване: 09 януари 2023 г., 09:18:58 ]


Заповед за премахване на преместваемо съоръжение – електронна машина силомер - боксова круша

Обявление № О-0002 от 04.01.2023г [ Дата на публикуване: 04 януари 2023 г., 15:09:28 ]


Заповед № ТУ/02-00087/23.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема за трасе на подземна кабелна линия 1кV за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 87374.512.95 по КК на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир", допълваща действащия ПУП-ПР, одобрен с Решение № XVVII-16/25.IX.2007 г. на ОбС-Ямбол

Обявление № О-0525 от 29.12.2022г [ Дата на публикуване: 29 декември 2022 г., 14:12:21 ]


Заповед № ТУ/02-00089/23.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема на подземна кабелна линия НН 1kV за присъединяване на "ФтЕЦ Ямбол-Боги 08-1" и "ФтЕЦ Ямбол-Боги 08-2", находящи се в ПИ 87374.36.93 по КК на гр. Ямбол, м. "Бахчите", допълващи действащия ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № ТУ/02-00005/20.01.2020 г.

Обявление № О-0524 от 29.12.2022г [ Дата на публикуване: 29 декември 2022 г., 14:11:35 ]


Заповед № ТУ/02-00088/23.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ XIII-4850, кв.42 по плана на гр. Ямбол - кв. Каргон

Обявление № О-0523 от 29.12.2022г [ Дата на публикуване: 29 декември 2022 г., 14:11:10 ]


Констативен акт по чл. 57 а, от Закон за устройството на територията /ЗУТ/ за премахване на преместваем обект електронна машина силомер - боксова круша, находяща се на ул. КАРАНОВА, гр. Ямбол

Обявление № О-0517 от 20.12.2022г [ Дата на публикуване: 20 декември 2022 г., 11:44:02 ]


Заповед № ТУ/02-00084/15.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ Х-103, кв. 26 по плана на гр. Ямбол – Каргон, ПИ 87374.549.103

Обявление № О-0510 от 15.12.2022г. [ Дата на публикуване: 15 декември 2022 г., 15:28:17 ]


Решение № РД/02-01142/12.12.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0501 от 13.12.2022г [ Дата на публикуване: 13 декември 2022 г., 15:23:21 ]


Решение № РД/02-01140 от 12.12.2022 г. за прекратено административно производство

Обявление № О-0500 от 13.12.2022г [ Дата на публикуване: 13 декември 2022 г., 15:23:03 ]


Решение № РД/02-01141 от 12.12.2022 г. за прекратено административно производство

Обявление № О-0499 от 13.12.2022г [ Дата на публикуване: 13 декември 2022 г., 15:22:31 ]


Решение № РД/02-01137/09.12.2022 г. за прекратено административно производство

Обявление № О-0497 от 12.12.2022г [ Дата на публикуване: 12 декември 2022 г., 16:38:49 ]


Заповед № ТУ/02-00082/08.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ X-168 и УПИ XI-170 в кв. 123 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ

Обявление № О-0492 от 09.12.2022г [ Дата на публикуване: 09 декември 2022 г., 13:49:52 ]


Заповед № ТУ/02-00081/08.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработването на КПИИ с обхват УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.525.7 по кадастралната карта.

Обявление № О-0488 от 08.12.2022г [ Дата на публикуване: 09 декември 2022 г., 10:29:21 ]


Решение № XLVIII-13/24.11.2022 г. за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на подземен кабел НН за външно ел.захранване на поливно съоръжение, находящо се в ПИ 87374.59.987 по КК на гр. Ямбол, м. "Под Курткая"

Обявление № О-0483 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г., 08:55:26 ]


Решение № XLVIII-12/24.11.2022 г. на ОбС-Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.36.69 по КК на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Обявление № О-0482 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г., 08:54:41 ]


Заповед № ТУ/02-00080/06.12.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XLV-125, УПИ XLVI-126 и УПИ LX в кв. 167 по плана на гр. Ямбол – СО “Кринчовица“ и разрешаване изработване на проект за ПУП - План за застрояване за новопроектираните УПИ XLV-512.519 /проектен идентификатор 87374.512.519/ и УПИ XLVI-512.542 /проектен идентификатор 87374.512.542/ в кв. 167, образувани след изменението.

Обявление № О-0481 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г., 08:54:16 ]


Заповед № ТУ/02-00079/06.12.2022 г. за разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ с обхват УПИ XIIІ-515.72 /ПИ 87374.515.72/, УПИ XIV-515.73 /ПИ 87374.515.73/, УПИ XVIІ-515.104 /ПИ 87374.515.104/ в кв. 333А и част от обслужващата ги улица между о.т. 99 и о.т. 106 /ПИ 87374.515.74/

Обявление № О-0478 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г., 08:52:53 ]


Решение № ХLVIIІ-14/24.11.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобряване задание и дадено разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.72.1034 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец"

Обявление № О-0473 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 06 декември 2022 г., 14:24:46 ]


Решение № XLVIII-17/24.11.2022 г. Общински съвет–Ямбол на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП-Ямбол по отношение УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.7

Обявление № О-0472 от 06.12.2022г [ Дата на публикуване: 06 декември 2022 г., 14:24:27 ]


Заповед № ТУ/02-00077/01.12.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ за УПИ IV, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.525.6

Обявление № О-0465 от 01.12.2022г [ Дата на публикуване: 02 декември 2022 г., 15:14:08 ]


Компрометирани стрехи на покрива и падащи елементи от покривна конструкция на жилищна сграда на ул. "Независима България" №2

Обявление № О-0461 от 30.11.2022г [ Дата на публикуване: 30 ноември 2022 г., 15:27:16 ]


Заповед № ТУ/02-00076/24.11.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на план-схема за трасе на подземна кабелна линия 1кV за присъединяване на фотоволтаична централа в УПИ XXXVII-516,кв. 167 по плана на СО "Кринчовица"

Обявление № О-0457 от 24.11.2022г [ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г., 12:41:21 ]


Oбявление за изработен проект за изменение на ОУП за УПИ I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 - ж. к. "Диана"

Обявление № О-0456 от 23.11.2022г [ Дата на публикуване: 23 ноември 2022 г., 11:53:51 ]

Частично изменение на ОУП


Заповед № ТУ/02-00072/18.11.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП - План–схема на трасе на кабелно захранване от ГРТ в УПИ I-82, кв. 139 по ПР на гр. Ямбол – СО Кринчовица /ПИ 87374.571.357/ до ЕТ, захранено от нов извод Е, табло ниско напрежение на ТП/БКТП Кринчовица-4, КЛ/ВЛ Веселиново, п/ст Ямбол

Обявление № О-0451 от 21.11.2022г [ Дата на публикуване: 21 ноември 2022 г., 15:48:30 ]


Заповед № ТУ/02-00070/18.11.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ с обхват УПИ XXIV-37, УПИ XXIII-38, УПИ XXII-39, УПИ ІV-48 и УПИ V-49 в кв. 148 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“ /ПИ 87374.572.37, ПИ 87374.572.38, ПИ 87374.572.39, ПИ 87374.572.48 и ПИ 87374.572.49 по кадастралната карта на гр. Ямбол/

Обявление № О-0450 от 21.11.2022г [ Дата на публикуване: 21 ноември 2022 г., 15:48:08 ]


Заповед № ТУ/02-00069/15.11.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ I-"архитектурен резерват", кв. 16 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон", по отношение на ПИ 87374.555.405

Обявление № О-0443 от 15.11.2022г [ Дата на публикуване: 16 ноември 2022 г., 10:09:28 ]


Заповед № ДС-04-00007-08.11.2022 г. на ОбУ за одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПП, находящ се на територията на община Ямбол и община Тунджа

Обявление № О-0439 от 10.11.2022г [ Дата на публикуване: 10 ноември 2022 г., 16:50:23 ]


Изработен проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I „за СМОА“, УПИ II „за СМОА“, УПИ III „за СМОА“, УПИ IV „за СМОА“, УПИ V „за СМОА“, УПИ XI „за озеленяване“ и УПИ XII „за озеленяване“ в кв. 157А и УПИ XII „за СМОА“, УПИ XIV „за СМОА“, УПИ XV „за СМОА“ и УПИ XVIII „за СМОА“ в кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, засягащо ПИ 87374.517.9, 87374.517.10, 87374.517.11, 87374.517.60, 87374.517.74, 87374.517.52, 87374.517.17.

Обявление № О-0413 от 21.10.2022г [ Дата на публикуване: 21 октомври 2022 г., 16:04:08 ]


Заповед № ТУ/02-00064/19.10.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ в обхват ПИ 87374.26.63, местност Маслака

Обявление № О-0409 от 20.10.2022г [ Дата на публикуване: 20 октомври 2022 г., 13:43:00 ]


Заповед № ТУ/02-00062/13.10.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ X-96 /ПИ 87374.538.162/ и УПИ XI-96,98 в кв. 120 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ, и едновременно с това изработване на РУП

Обявление № О-0403 от 13.10.2022г [ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 16:30:38 ]


Заповед № ТУ/02-00059/10.10.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПЗ в обхват УПИ XVI-1049 и УПИ XIV-1046,1047 в кв. 6 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен", с идентификатори 87374.543.107, 87374.543.109 и 87374.543.108

Обявление № О-0400 от 12.10.2022г [ Дата на публикуване: 12 октомври 2022 г., 16:00:54 ]


Заповед № ТУ/02-00056/10.10.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ IX-за "КЖС и КОО", по отношение на ПИ 87374.553.193

Обявление № О-0398 от 12.10.2022г [ Дата на публикуване: 12 октомври 2022 г., 15:39:00 ]


Заповед № ТУ/02-00052/16.09.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ в обхват УПИ I-99,  II-98 и III-97, кв. (кадастрален район) 36 по плана на гр. Ямбол, м. "Бахчите", ПИ с идентификатори 87374.36.99, 87374.36.98 и 87374.36.97

Обявление № О-0377 от 20.09.2022г [ Дата на публикуване: 20 септември 2022 г., 16:07:05 ]


Изработен проект за изменение на ОУП за УПИ I-7, II-9, VII-8 и VI-13, кв. 63 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ, с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13

Обявление № О-0372 от 15.09.2022г [ Дата на публикуване: 15 септември 2022 г., 17:01:58 ]


Заповед № ТУ/02-00051/15.09.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на  УПИ XXII-116 - за производство, складове и търговия в кв. 143 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона /ПИ 87374.510.116/ и на проект ПУП – ПЗ на новопроектирани УПИ XXII-230, УПИ XXV-231, УПИ XXVII-253, образувани от УПИ XXII-116  в кв. 143 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Обявление № О-0369 от 15.09.2022г [ Дата на публикуване: 15 септември 2022 г., 11:04:58 ]


Решение № ХLIV-15/25.08.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобряване задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.881 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка"

Обявление № О-365 от 13.09.2022г [ Дата на публикуване: 13 септември 2022 г., 16:07:55 ]


Заповед № ТУ/02-00050/31.08.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ за УПИ ХХХIХ-471, кв. 159 по плана гр. Ямбол - промишлена зона

Обявление № О-0344 от 31.08.2022г [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:06:20 ]


Заповед № ТУ/02-00049/31.08.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1302,1303 в кв.18 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен"

Обявление № О-0342 от 31.08.2022г [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:02:47 ]


Решение № РД/02-00761/23.08.2022 г. за прекратено административно производство

Обявление № О-0330 от 23.08.2022г [ Дата на публикуване: 23 август 2022 г., 16:13:49 ]


Заповед по чл.57 а за премахне преместваем обект - павилион, находящ се в ж.к. „Хале", гр. Ямбол

Обявление № О-0326 от 19.08.2022г. [ Дата на публикуване: 19 август 2022 г., 14:57:55 ]


Заповед № ТУ/02-00048/18.08.2022 г. за разрешено изработването на проект за ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ 87374.53.846 - урбанизирана територия

Обявление № О-0325 от 18.08.2022г [ Дата на публикуване: 18 август 2022 г., 15:18:27 ]


Заповед ТУ/04-00010/11.08.2022г., по чл.195 от ЗУТ за премахване на павилион на ул. "Дъбилино"

Обявление № О-0316 от 16.08.2022г [ Дата на публикуване: 16 август 2022 г., 16:20:48 ]


Решение № XLIII-6/28.07.2022 г. за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.36.41 по КК на гр. Ямбол, м. "Бахчите"

Обявлене № О-0307 от 10.08.2022г [ Дата на публикуване: 10 август 2022 г., 15:05:46 ]


Заповед № ТУ/02-00044/08.08.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ за УПИ XXIII, XXIV и XXV в кв. 162 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона

Обявление № О-0305 от 08.08.2022г. [ Дата на публикуване: 08 август 2022 г., 16:28:36 ]


Заповед № ТУ/02-00042/03.08.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ XI-6065, кв. 51 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон", включително и РУП и одобрено задание за същото

Обявление № О-0296 от 03.08.2022г. [ Дата на публикуване: 03 август 2022 г., 12:29:23 ]


Заповед № ТУ/02-00040/27.07.2022 г. за разрешено изработване на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за УПИ ІI в кв. 333 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона /ПИ 87374.515.91 и ПИ 87374.515.92/

Обявление № О-0290 от 28.07.2022г. [ Дата на публикуване: 28 юли 2022 г., 12:10:44 ]


Решение № РД/02-00700/28.07.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0288 от 28.07.2022г. [ Дата на публикуване: 28 юли 2022 г., 14:37:44 ]


Заповед № ТУ/02-00039/27.07.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ III-1418, II-1419 и I-1420 в кв. 30 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен" и едновременно с него изработване на РУП

Обявление № О-0284 от 27.07.2022г. [ Дата на публикуване: 27 юли 2022 г., 14:54:59 ]


Заповед № ТУ/02-00038/19.07.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ в обхват ПИ 87374.41.978 и 87374.41.979 по КК на гр. Ямбол, м. "Данкините агъли"

Обявление № О-0281 от 20.07.2022г. [ Дата на публикуване: 20 юли 2022 г., 14:59:11 ]


Решение № ХLII-19/30.06.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобряване задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.37.205 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка"

Обявление № О-0276 от 14.07.2022г [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 11:39:55 ]


Решение № XLII-18/30.06.2022 г. на ОбС-Ямбол за одобрено задание и разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.41.978 и 87374.41.979 по КК на гр. Ямбол, м. "Данкините агъли"

Одобрен проект с Решение № XLII-18 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:18:11 ]


Решение № XLII-23/30.06.2022 г. на ОбС Ямбол за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ОУП за УПИ I-25, II-25, III-25, кв. 23 - ж.к. "Диана"

Одобрен проект с Решение № XLII-23 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Ямбол [ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 17:17:37 ]


Заповед № ТУ/02-00037/12.07.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за ПИ 87374.555.407, съответстващ на УПИ XІX-3843 в кв. 12 по плана на гр.Ямбол – Каргон

Обявление № О-0267 от 12.07.2022г [ Дата на публикуване: 12 юли 2022 г., 16:49:13 ]


Изработен проект за изменение на ОУП за ПИ 87374.556.181

Обявление № О-0262 от 11.07.2022г [ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 11:41:03 ]


Издадена Виза на 24.06.2022 г. за изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Преустройство и промяна предназначението на СОС 87374.543.83.1.7, 87374.543.83.1.8 и 87374.543.83.1.9 от гаражи в жилище - апартамент“ в имот с идентификатор 87374.543.83 по КК на гр. Ямбол, в УПИ  VIII-1021, с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 4 по плана на гр. Ямбол–  кв. „Аврен“ ,с административен адрес: гр.Ямбол, ул. „ Мидия“ № 31

Обявление № О-0250 от 28.06.2022г [ Дата на публикуване: 28 юни 2022 г., 15:39:53 ]


Заповед № ТУ/02-00036/21.06.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ VIII-5404, кв. 122 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон" и одобрено задание

Обявление № О-0244 от 21.06.2022г [ Дата на публикуване: 21 юни 2022 г., 15:31:26 ]


Запоевед за забрана за ползването на "Кафе-сладкарница" на улица "Кара Кольо" като "Заведение за бързо хранене", до представянето на удостоерение за въвеждане в експлоатация.

Обявление № О-0235 от 15.06.2022г [ Дата на публикуване: 15 юни 2022 г., 14:18:14 ]


Констативен акт  по чл. 57 а, от ЗУТ, за преместваемото съоръжение – метална конструкция

Обявление № О-0233 от 15.06.2022г [ Дата на публикуване: 15 юни 2022 г., 14:18:24 ]


Премахне  на преместваемо съоръжение – Бариера в нарушение по смисъла на чл.57а, ал.1, т.1  от ЗУТ

Обявление № О-0227 от 14.06.2022г [ Дата на публикуване: 14 юни 2022 г., 16:33:47 ]


Заповед № ТУ/02-00033/10.06.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПЗ за УПИ XIII-9, кв. 2 по плана на гр.Ямбол - ЦГЧ и одобрено задание

Обявление № О-0220 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 15:57:45 ]


Заповед № ТУ/02-00032/09.06.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПЗ и РУП за УПИ VIII-22, кв.101 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и одобрено задание

Обявление № О-0216 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 09:30:08 ]


Заповед № ТУ/02-00031/09.06.2022 г. за разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ III-за ТПК "Н. Царев", кв. 152 по плана на гр. Ямбол - пром.зона и одобрено задание

Обявление № О-0215 от 10.06.2022г [ Дата на публикуване: 10 юни 2022 г., 09:29:52 ]


Oтговор на постъпили възражения:

Обявление № О-0213 от 09.06.2022г [ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 16:52:21 ]

Обявление № О-0214 от 09.06.2022г [ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 16:52:30 ]


Решение № РД/02-00556/08.06.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0212 от 09.06.2022г [ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 13:43:47 ]


Решение № XLI-9/26.05.2022 г. на ОбС за одобряване на задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.72.1030, м. "Покрития кладенец"

Обявление № О-0201 от 03.06.2022г [ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 16:42:29 ]


Заповед № ТУ/02-00030/02.06.2022 г. за одобряване задание и разрешаване изработването на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация за УПИ IV-432, кв. 26 по плана на гр. Ямбол

Обявление № О-0198 от 03.06.2022г [ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 13:50:29 ]


Kонстативен акт във връзка ползването на обект не по предназначение и без издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация

Обявление № О-0182 от 30.05.2022г [ Дата на публикуване: 30 май 2022 г., 11:51:46 ]


Решение № ХXXVIІІ-1/08.04.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I „за СМОА“, УПИ II „за СМОА“, УПИ III „за СМОА“, УПИ IV „за СМОА“, УПИ V „за СМОА“, УПИ XI „за озеленяване“ и УПИ XII „за озеленяване“ в кв. 157А и УПИ XII „за СМОА“, УПИ XIV „за СМОА“, УПИ XV „за СМОА“ и УПИ XVIII „за СМОА“ в кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Обявление № О-0176 от 25.05.2022г [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 09:05:39 ]


Заповед № ТУ/02-00023/19.05.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация на УПИ II-7847, м./кв./ 53 по плана на гр. Ямбол – местност Подстанция и изработване на ПУП-План за застрояване на УПИ II, м./кв./ 53 по плана на гр. Ямбол – местност Подстанция

Обявление № О-0162 от 19.05.2022г [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 14:35:27 ]


Уведомление за предприетите дейстия от Община Ямбол, по изпълнение на влязло в сила решение №60/05.04.2022г. по Адм.Дело №47/2022г на ЯАС

Обявление № О-0161 от 19.05.2022г [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 14:32:13 ]


Заповед № ТУ/02-00022/13.05.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI-7977, кв. 36 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон"

Обявление № О-0148 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 14:03:22 ]


Заповед № ТУ/02-00021/11.05.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ за УПИ I-7, II-9 и VII-8, кв. 63 по плана на гр. Ямбол-ЦГЧ

Обявление № О-0146 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 14:02:29 ]


Заповед № ТУ/02-00020/11.05.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на КПИИ за УПИ VI, кв. 331 по плана на гр. Ямбол

Обявление № О-0145 от 13.05.2022г [ Дата на публикуване: 13 май 2022 г., 14:03:09 ]


Решение № XХXІX-21/28.04.2022 г. на Общински съвет – Ямбол за одобрено задание и дадено разрешение за изработване на проект  за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол.

Обявление № О-0143 от 12.05.2022г [ Дата на публикуване: 12 май 2022 г., 16:30:51 ]


Решение № ХХХIХ-23/28.04.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП по отношение на УПИ I-7, II-9, VII-8 и VI-13, кв. 63 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ

Обявление № О-0138 от 09.05.2022г [ Дата на публикуване: 09 май 2022 г., 15:05:12 ]


Решение № ХХХIХ-24/28.04.2022 г. на ОбС за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП по отношение на УПИ VI, кв.331 по плана на гр. Ямбол

Обявление № О-0137 от 09.05.2022г [ Дата на публикуване: 09 май 2022 г., 15:03:31 ]


Изработен проект за транспортен достъп до ПИ 87374.26.243, м. "Маслака"

Обявление № О-0132 от 28.04.2022г [ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:58:38 ]

ПУП - Парцелен план за транспортен достъп [ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 17:07:05 ]


Изработен проект за изменение на Общия устройствен план за ПИ 87374.19.1000, м. "Червен баир"

Обявление № О-0127 от 19.04.2022г. [ Дата на публикуване: 19 април 2022 г., 16:23:59 ]


Заповед № ТУ/02-00019/14.04.2022 г. за одобряване на задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП– ПРЗ за УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен, ПИ 87374.543.393

Обявление № О-0120 от 15.04.2022г [ Дата на публикуване: 15 април 2022 г., 11:41:49 ]


Заповед № ТУ/02-00018/14.04.2022 г. за одобрено задание и разрешение за изработване на КПИИ за УПИ VIII-за ДСО "Петрол", кв. 147 по плана на гр. Ямбол - пром. зона

Обявление № О-0116 от 14.04.2022г [ Дата на публикуване: 14 април 2022 г., 15:01:30 ]


Заповед № ТУ/02-00015/06.04.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ ХL-119, ХХХIV-118, ХХХV-204 и ХХХVI-115, кв. 167 по плана на СО "Кринчовица" и проект за ПУП-ПЗ

Обявление № О-0099 от 05.04.2022г [ Дата на публикуване: 06 април 2022 г., 13:33:07 ]


Заповед № ТУ/02-00014/06.04.2022 г. за одобрено задание и разрешение за изработване на КПИИ за УПИ ХVII, кв. 159 - пром. зона

Обявление № О-0098 от 05.04.2022г [ Дата на публикуване: 06 април 2022 г., 13:31:40 ]


Решение № ХХХVІІ-4/24.03.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР

Обявление № О-0091 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 13:46:41 ]


Решение № ХХХVІІ-6/24.03.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешаване изработване на изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ

Обявление № О-0092 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 13:45:38 ]


Решение № ХХХVІІ-5/24.03.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0094 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 13:44:14 ]


Решение № ХХХVІІ-3/24.03.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешаване изработване на ПУП-ПП

Обявление № О-0093 от 04.04.2022г [ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 13:33:52 ]


Решение № РД/02-00312/31.03.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0088 от 31.03.2022г [ Дата на публикуване: 31 март 2022 г., 16:06:34 ]


Решение № РД/02-00286/30.03.2022 г. за прекратяване на административно производство

Обявление № О-0086 от 30.03.2022г [ Дата на публикуване: 30 март 2022 г., 14:34:00 ]


Заповед № ТУ/02-00012/04.03.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация на УПИ II „за резервен терен“, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и изработване  на ПУП-План за застрояване на изменения УПИ II, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

Обявление № О-0063 от 07.03.2022 г. [ Дата на публикуване: 07 март 2022 г., 14:27:36 ]


Опасност от падащи елементи и части от фасада на сграда с идентификатор 87374.540.191.1 по КК на гр. Ямбол, с адрес  ул. „Г. С. Раковски” №31, гр. Ямбол

Обявление № О-0057 от 04.03.2022г [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г., 09:32:43 ]


Покана за доброволно плащане на задължения към община Ямбол, във връзка с премахнати обекти с адрес ул. „Панайот Волов” №35

Обявление № О-0051 от 24.02.2022г [ Дата на публикуване: 24 февруари 2022 г., 12:16:10 ]


Заповед № ТУ/02-00010/22.02.2022 г. за разрешено изработване на проект за ПУП - ПРЗ и ПУР в обхват ПИ с идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 по КК на гр. Ямбол и одобрено задание за същото

Обявление № О-0048 от 23.02.2022г [ Дата на публикуване: 23 февруари 2022 г., 11:16:30 ]


Заповед № ТУ/02-00009/16.02.2022 г. за разрешено изработване на КПИИ за УПИ ІХ-657 и УПИ Х-1258,1259, кв. 11 по плана на гр. Ямбол - кв. "Аврен" и одобрено задание

Обявление № О-0043 от 16.02.2022г [ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 14:06:17 ]


Заповед № ТУ/02-00008/10.02.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за УПИ XXI-758, кв. 48 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

Обявление № О-0041 от 11.02.2022г [ Дата на публикуване: 11 февруари 2022 г., 13:37:22 ]


Решение № ХХХІІІ-10/28.01.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0040 от 10.02.2022г [ Дата на публикуване: 10 февруари 2022 г., 15:44:02 ]


Решение № ХХХІІI-11/28.01.2022 г. на ОбС - Ямбол за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0039 от 10.02.2022г [ Дата на публикуване: 10 февруари 2022 г., 10:07:06 ]


Заповед № ТУ/04-00002/03.02.2022 г. за забрана ползване на обект - "Кафе сладкарница" функциониращо като "Заведение за бързо хранене"

Обявление № О-0032 от 07.02.2022г [ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 15:17:24 ]


Заповед № ТУ/02-00004/27.01.2022 г. за одобрено задание и разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ III, кв. 85 по плана на гр. Ямбол – Каргон, ПИ 87374557.332.

Обявление № О-0023 от 27.01.2022г. [ Дата на публикуване: 27 януари 2022 г., 16:11:11 ]


Решение за прекратяване № РД/02-00017/07.01.2022 г. на административно производство за разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП

Обявление № О-0015 от 14.01.2022г [ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 10:41:31 ]


Решение за прекратяване № РД/02-00042/13.01.2022 г. на административно производство, инициирано по заявление рег. № УТС-01682/24.08.2021 г.

Обявление № О-0014 от 14.01.2022г [ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 10:41:05 ]


Решение № ХХХІІ-15/23.12.2021 г. на ОбС - Ямбол за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП

Обявление № О-0010 от 10.01.2022г [ Дата на публикуване: 10 януари 2022 г., 14:42:03 ]
АРХИВ

Полезни връзки


Банери ➲