Общинска администрация Ямбол Република България

Климат

Град Ямбол се намира в югоизточната част от територията на Република България, Тунджанско-Странджанската низина. Градът е построен на двата бряга на р.Тунджа, четвъртата по големина река в страната.

Градът съществува повече от 10 века.

По своите климатични фактори районът принадлежи към климатичния район на Източна България от Преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област.

Районът се характеризира с добра за България (233 часа) годишна продължителност на слънчевото греене при нормална (1550-1600 часа) продължителност на слънчевото греене за температура на въздуха над 10ºС. Сумарната годишна слънчева радиация е също висока 5600 MJ/m2, при сумарна слънчева радиация за периода при температура на въздуха над 10ºС е 4400 МJ/ m2.

Облачността е един от главните компоненти на климата. Облачността има максимум през зимните месеци (сребърен бал 7.1), което намалява притока на топлина към земната повърхност в този район с около 70%.

Георграфската ширина и надморската височина, на която е разположен града, определят неголямата разлика в топлинно отношение между основните сезони - зима и лято.

Районът се характеризира със сравнително мека зима, като средномесечните януарски температури са 0,2ºС и горещо лято със средномесечна температура за м.юли - 23.2ºС. Средната годишна максимална температура е 17,9ºС, а средната годишна минимална - 6,4ºС. Средногодишната месечна температура е 12.0ºС. Разпределението на средномесечната температура през годината е дадено в таблицата.

Средномесечна температура по месеци

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год.
0.2 2.5 5.6 11.3 16.4 20.3 23.2 22.6 18.5 13.0 7.8 2.8 12.0

Пролетта настъпва рано - края на февруари, начолото на март, със средна температура задържаща се над 0,5ºС (средни минимални и максимални температури за април + 5,1ºС + 17,9ºС). Есента е сравнително по-топла. Първите есенни мразове са към края на октомври или в началото на ноември. Средните минимални и максимални температури за ноември са + 3,7ºС ±12,4ºС.

Продължителността на периода с температура над 5ºС е около 270 дни.

Типична за този район е ниска честота на мъгливото време (средно 46,8 дни с мъгла годишно) особено през зимата.

Един от основните климатични фактори е рижимът на валежите. Районът се характеризира със сравнително ниско количество от 541 мм годишна сума на валежите. Годишният ход на валежите е с минимум през зимата 121 мм, средни през пролетта - 138 мм и есента 129 мм и с максимум през лятото - 153 мм. Районът се отличава с по-слаби валежи от средните за страната. Средногодишно падат 541 мм (за страната годишните валежи са 650 мм).

Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на атмосферните примеси е скоростта на вятъра и честотата на случаите на "тихо" време и със скорост под 1 m/s. Районът се намира в област с ниска - 30% повторяемост на тихо време и вятър под 1 m/s. Това са добри условия за разсейване на атмосферните замърсители за България.

През цялата година преобладава вятърът, духащ от североизточната четвърт на хоризонта (NE 30,3%, при тихо време 31,3%). Най-голяма е скоростта му през зимните месеци - 6,8 м/сек.

Полезни връзки


Банери ➲