Общинска администрация Ямбол Република България

Отдел Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство


 

Бюджетно счетоводство

 

Основни дейности: 

 • изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществава контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
 • извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет по единна бюджетна класификация;
 • изготвя заявките за необходими средства на общината;
 • подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
 • води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на Закона за счетоводството;
 • изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти (ДДС 20/2004 г.), както и годишен счетоводен отчет за касовото изпълнение на бюджета по форма определена от МФ;
 • организира отчетността на дълготрайните активи на общинска администрация;
 • организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно Закона за счетоводството;
 • подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
 • извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;
 • изготвя отчета за касовото изпълнение по параграфи на бюджета по приходите и разходите, съгласно образец от МФ;
 • организира и извършва инкасирането на местните приходи, събирани от общината;
 • регистрира и обработва болнични листи на служителите от общинската администрация и изпраща в НОИ необходимата информация;
 • подготвя граждански договори и сметки към тях за мероприятия на общината;
 • изготвя документи за пенсиониране и образци за трудовия стаж на служителите на общината.

 

Бюджет


Основни дейности:

 • организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълната бюджетна класификация;
 • изготвя проект за решения и необходимата информация, свързани с приемането на бюджета на общината, текущото изпълнение и годишния отчет;
 • разработва годишната и средносрочни прогнози за собствените приходи, съвместно с останалите дирекции и второстепенните разпоредители с бюджет;
 • оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички второстепенни разпоредители с бюджет в общината, включително и на общинските предприятия;
 • разработва проект за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение;
 • дава становище по финансовите възможности и обезпеченост на общинския бюджет във връзка с необходимостта от средства за инвестиционни разходи, текущи разходи и благоустройствени мероприятия;
 • анализира текущото изпълнение, информира ръководтсвото на общината и подготвя проект за промени на бюджета за внасяне в общинския съвет;
 • изготвя предложения до общинския съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол и Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Ямбол;
 • подготвя необходимите документии информация, свързани с общинския дълг, включително проект на годишен отчет за състоянието на общинския дълг;
 • изготвя справки относно размера и движението на общинския дълг и за просрочените вземания и задължения;
 • попълва информацията за общината във специализирания сайт на Министерството на финансите "Информационната система на общините" и представя периодично унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет на Националното сдружение на общините в Република България;
 • осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджет в сферата на здравеопазване, образование; култура, социални дейности и останалите дейности на бюджетна издръжка;
 • подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;
 • извършва анализ на разходите и прави предложения за подобряване на бюджетната и финансова дейност;
 • съдейства за подготовката на план сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услугите предоставяни от общината;
 • подготвя предложения до общинския съвет за средствата за заплати на дейностите финансирани от и чрез общинския бюджет и уведомява бюджетните звена;
 • контролира изпълнението на решенията на общински съвет; 
 • изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;
 • организира дейността и съставя проектобюджета на общината за следващата година;
 • участва при разработване и изменения на системата за финансово управление и контрол;
 • следи за постъпленията от приходите и изготвя анализи за тяхното изпълнение;
 •  подпомага ръководството на общината и директорите на общинските училища по прилагането на делегираните бюджети в съответствие с действащата нормативна уредба;
 •  подготвя корекции по сборния бюджет на общината и бюджетите на второстепенните разпоредители, на база извършени промени от министерство на финансите, получени средства по национални и европейски програми под формата на трансфери;
 • предлага механизми за определяне на основните заплати и видовете допълнителни възнаграждения на директорите на общинските детски градини и изготвя проект за актове в съответствие с действащата нормативна уредба;
 • подготвя становище по постъпили искания за допълнителни средства от второстепенните разпоредители, финансирани от общинския бюджет;
 • изготвя проекти за актове, свързани с определяне на числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати за дейностите, финансирани по единни разходни стандарти, определени с нормативен акт.

Човешки ресурси

 

Основни дейности:

 • подготовя проект на длъжностното разписание и актуализира длъжностното и поименното разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;
 • подготовя предложения за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена;
 • осигурява методическа, организационна и техническа помощ при разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена;
 • оформя документите при възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения, включително при допълнителна трудова заетост;
 • извършва необходимите действия относно приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите;
 • оказва методическо ръководство на общинските дружества и звена, по прилагането на нормативната база за заплащане на труда;
 • поддържа актуални личните досиета на служителите на общинската администрация, издава документи и удостоверения, свързани с тях;
 • организира процеса по оценяване на служителите в администрацията и оказва методическа помощ при необходимост;
 • организира работата по изпълнение на задълженията, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд за служителите от администрацията;
 • извършва вписвания в Административния регистър;
 • организира и контролира изпълнението на задълженията по подаване на декларации от служителите, съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
 • организира и контролира изпълнението на задълженията по подаване на декларации от служителите и поддържането на регистър, съгласно разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.”

За контакти с отдела:
Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7
Работно време: от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 17.30 ч.

1 Началник на отдел Антония Царева 046/681411 стая 411
2 Главен счетоводител Диана Тодорова 046/681418 стая 418
3 Старши счетоводител- експерт Даниела Генова 046/681433 стая 433
4 Старши счетоводител- експерт Кристина Георгиева 046/681433 стая 433
5 Старши счетоводител- експерт Златка Кремакова 046/681432 стая 432
6 Старши счетоводител- експерт Петя Желязкова 046/681432 стая 432
7 Старши счетоводител- експерт Валентина Важарова 046/681434 стая 434
8 Старши експерт Елена Иванова-Динева 046/681434 стая 434
9 Главен експерт Митошка Янкова 046/681413 стая 413
10 Главен експерт Малина Трингова 046/681437 стая 437
11 Главен експерт Мария Баева 046/681437 стая 437
12 Главен експерт Мила Касабова 046/681437 стая 437
13 Счетоводител Наталия Стефанова 046/681415 стая 415

Полезни връзки


Банери ➲