Общинска администрация Ямбол Република България

Стратегии, планове, програми


Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на община Ямбол за 2024 г. [ Дата на публикуване: 02 февруари 2024 г., 17:28:14 ]

Стратегия за управление на общинската собственост на община Ямбол за мандат 2023-2027 [ Дата на публикуване: 04 януари 2024 г., 15:44:26 ]

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023г. [ Дата на публикуване: 04 януари 2023 г., 15:09:14 ]

Стратегия за управление на общинската собственост на община Ямбол за периода 2021 - 2023 г., приета с решение XXXI-8 от 25.11.2021 г. на ОбС Ямбол [ Размер на файла: 918.77kB ]

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. [ Дата на публикуване: 02 февруари 2022 г., 13:52:07 ]

 План за интегрирано развитие на община Ямбол 2021 - 2027 [ Размер на файла: 57.31MB ]

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ 2021 - 2027 Г. [ Размер на файла: 2.07MB ]

Проект "Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво" - Проектът е финансиран с договор за БФП № BG05SFOP001BG05SFOP001-2.0092.009-0092 -C01 от ОП„Добро управлениеуправление“ [ Размер на файла: 1.85MB ]

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ОБЩИНА ЯМБОЛ 2021-2031 Г. [ Размер на файла: 2.74MB ]

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на община Ямбол за 2021 г.- Одобрена с решение по т. 3 на 18-то заседание на ОбС-Ямбол от 28.01.2021г. [ Размер на файла: 690.80kB ]

Програма за управление на община Ямбол през мандат 2019-2023 година. [ Размер на файла: 7.18MB ]

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ямбол 2020-2024г. и план за действие. [ Размер на файла: 369.67kB ]

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на община Ямбол за 2020 г. - Одобрена с решение по т. 5 на 5-то заседание на ОбС-Ямбол от 30.01.2020г. [ Размер на файла: 460.37kB ]

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ямбол 2020 - 2023 г., в изпълнение на чл. 10, ал. 1 от ЗЕВИ. [ Размер на файла: 1.56MB ] Решение на общински съвет Ямбол. [ Размер на файла: 21.58kB ]

План за действие 2010 – 2020г. на Община Ямбол за енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), енергийна ефективност (ЕЕ) и устойчив транспорт. [ Размер на файла: 7.61MB ]

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол 2019 - 2020 г. [ Размер на файла: 674.38kB ]

Годишен план личностно развитие 2019г. [ Размер на файла: 384.40kB ]

Общинска програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в община Ямбол през 2019г. [ Размер на файла: 268.74kB ]

Годишен план личностно развитие 2018г. [ Размер на файла: 384.40kB ]

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. [ Размер на файла: 830.20kB ]

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на община Ямбол за 2018 г. [ Размер на файла: 7.95MB ]

Общинска програма за оптимизация на образователната инфраструктура от учебната 2018/2019 година в община Ямбол. [ Размер на файла: 433.31kB ]

Информация за проект "Ние също можем". [ Размер на файла: 198.30kB ]

Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 г. [ Размер на файла: 720.34kB ]

Общински план за младежта 2018 г. [ Размер на файла: 671.55kB ]

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ямбол през 2017 - 2018 г. [ Размер на файла: 478.87kB ]

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г. [ Размер на файла: 620.23kB ]

Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. [ Размер на файла: 413.35kB ]

Система от правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Ямбол [ Размер на файла: 1.04MB ]

Инвестиционна програма на град Ямбол [ Размер на файла: 1.23MB ]

Междинна оценка на ОПР на община Ямбол за периода 2014 - 2020 г. [ Размер на файла: 1.03MB ]

Актуализация на ОПР на община Ямбол за периода 2014 - 2020 г. [ Размер на файла: 1.91MB ]

Програма за управление на отпадъците на град Ямбол за периода 2015-2020 година. [ Размер на файла: 936.79kB ] Приложение. [ Размер на файла: 1.02MB ]

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2015-2016г. [ Размер на файла: 3.71MB ]

Интергиран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол 2014-2020 г. [ Размер на файла: 12.48MB ]

ФИНАЛЕН ДОКЛАД - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЯМБОЛ 2014-2020 Г. Март 2021 [ Размер на файла: 640.25kB ]

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ямбол 2014г. - 2016г [ Размер на файла: 859.29kB ]

Доклад за проведения функционален анализ на общинска администрация Ямбол [ Размер на файла: 3.93MB ]

Споразумение за обществен ред и сигурност между Община Ямбол и Районно управление "Полиция" - Ямбол [ Размер на файла: 167.00kB ]

Стратегия за управлението на общинска собственост на Община Ямбол за периода 2014г. -2020г. [ Размер на файла: 760.95kB ]

Стратегия за развитие на младите хора в община Ямбол

Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите

Общински план за действие в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход 2014-2020 [ Размер на файла: 8.69MB ]

СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ      2010 – 2013 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 г.(актуализиран декември 2011г.) [ Размер на файла: 4.34MB ]

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА ПЕРИОДА 2011г. – 2015г. [ Размер на файла: 536.25kB ] План. [ Размер на файла: 144.66kB ]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020 г. [ Размер на файла: 3.08MB ]

Програми и проекти

Одобрена с решение по т.3 на 18 заседание на ОбС от 28.01.2021 г.

Полезни връзки


Банери ➲