Общинска администрация Ямбол Република България

strategiya-razvitie-mladite-hora

Стратегия за развитие на младите хора в община Ямбол

(2009 – 2013 г.)

"Активното участие на младите хора в решенията и действията на местно и регионално ниво е крайно необходимо в стремежа да се изгради по-демократично, всеобхватно и проспериращо общество." - Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

I. Въведение

Стратегията за развитие на младите хора в Община Ямбол е разработена в съответствие с Конвенцията на ООН за Правата на детето, Бялата книга на Европейската комисия, Стратегия на ЕС за младежта от 27.04.2009 г., Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, Проект за "Закон за развитие на младежта", Програма "Младежта в действие" 2007- 2013, Програма за младежки дейности 2008 – 2010 г. на ДАМС, Национална програма за развитие на образованието на МОН и е в синхрон със стратегията за Национална младежка политика, Закон за физическото възпитание и спорта. Тя цели създаване на благоприятни условия за съхранение, развитие и инвестиране в младежта като социален капитал на общината.

Състоянието на младите хора и мястото им в обществото са един от най-важните приоритети на общината. Активното участие на младите хора в решенията и действията на местно и регионално ниво е крайно необходимо в стремежа да се изгради по-демократично, всеобхватно и проспериращо общество. Проблемите на младежите, тяхната професионална реализация и мястото им в обществения живот са едни от важните приоритети за Община Ямбол.

Участието и активното гражданство се изразява в това да имаш правото, средствата, пространството и възможността, а когато се налага и подкрепата, да участваш и влияеш в процеса на вземане на решенията и да се заемеш с действия и дейности, с които да допринесеш за изграждането на едно по-добро общество. Местните и регионални власти, като власти най-близко до младите хора, имат много важна роля в насърчаването на младежкото участие. За да бъде участието пълноценно за младите хора, е от изключително значение те да могат да влияят и оформят решения и действия, когато са млади, а не само на по-късен етап от живота им.

Когато местните и регионални власти подкрепят и насърчават младежкото участие, те допринасят и за социалната интеграция на младите хора. Всяка политика или дейност, създадена с цел насърчаване на младежкото участие трябва да осигури културна среда на зачитане на младите хора и също така трябва да вземе под внимание разнообразните нужди, условия и стремежи на младите хора.

Ефективното участие на младите хора в местните и регио­нални дела трябва да се основава на осъзнаването от тяхна страна на социалните и културни промени, които се случват в тяхната общност и изисква постоянни представителни структури като младежки съвет, младежки парламент или младежки форум.

Изграждане на система от мерки, гарантиращи развитието дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява е важен акцент. Подходът на Общината се основава на разкриване на нови възможности за всички млади хора, равен старт на ямболските младежи спрямо този на връстниците им от цяла Европа.

II. Анализ на процесите, свързани с младите хора на територията на община Ямбол

1. Демографски процеси

На национално ниво статистиката сочи, че ако се запазят сегашните темпове на развитие, след 20 год. хората на възраст 20 - 29 години ще бъдат с близо два пъти по-малко. През последните 6 години от страната са напуснали около 195 - 200 хиляди души, средно по 25 000 годишно, близо 2/3 от имигрантите са във възрастовия интервал от 10 до 39 години.

На територията на Община Ямбол към края на 2008 г. броят на младежите от 14 - 29 години е 16 428 и от 29- 35 години е 8 104.

За целите на тази стратегия беше направена справка и за структурата на безработицата в Община Ямбол, която ясно очертава нивото на безработица и най-уязвимите групи на територията на нашата община, както и трайно безработните специалисти, които биха могли да бъдат ценен ресурс за обезпечаването на различни видове социални услуги със специалисти.

2. ЗдравеопазванеАнализът на здравословното състояние на подрастващите в общината показва обезпокоителна тенденция на влошаване здравния статус на младежите:

 • Налице е прогресираща тенденция за намаляване на двигателната активност, достигаща до липса на елементарна двигателна култура по отношение на телесната статика и динамика, нежелание за активни физически усилия. Тези фактори, съчетани с неправилната поза при седеж, стоеж, ходене и др., са предпоставки за влошеното физическо развитие и появата на заболявания.
 • Отново водещи заболявания са гръбначните изкривявания, затлъстяване, хипертония, бронхиална астма.
 • Решаващ фактор за здравословните неблагополучия при подрастващите, валидни не само на територията на Община е нездравословното хранене в изключително важния периодите на растеж и развитие; увеличаващата се консумация на тютюневи изделия и алкохол, при непрекъснато спадаща възрастова граница; снижаващата се средна възраст на употребяващите наркотици; хроничният стрес и др.
 • Съвременният модел за здравословния начин трябва да развие принципа на делегиране на права и отговорности от страна на държавата и активна подкрепа и партньорство с неправителствените младежки и спортни организации.

3. ОбразованиеОснова за социализирането и реализирането на младите хора е образованието. То трябва да се развива във всички направления: както в областта на формално образование - в образователната система, така също в областта на неформалното образование и ученето през целия живот. Българското общество има традиционно високи образователни ценности. Въпреки трудностите през последните години, то се стреми да поддържа конкурентна европейска образователна система. Практиката показва, че една, макар и неголяма част от децата у нас не постъпват в училище, а други отпадат в различните класове. Причините за намаляване на процента на записаните деца и младежи във всяка следваща степен на обучение имат както социален, така и образователен характер. Образователните политики, които ще допринесат за подобряване на качеството на образованието са:

 • Съобразяване на специалностите и професиите в средното и висше образование с пазара на труда;
 • Подобряване на управлението на училищата чрез училищните настоятелства и други граждански институции, свързани с образованието;
 • Изграждане на система от алтернативни форми на обучение.

Град Ямбол се явява притегателен образователен център за ученици от цялата област. В училищата на Община Ямбол са застъпени всички профили – хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Профилираното обучение и разширеното изучаване на някои общообразователни предмети дава възможност да се постави индивидуалността на ученика в центъра на учебно-възпитателния процес, да се осигури готовност за бързо професионално ориентиране към определен профил, определена специалност.3.1. Тенденции и проблеми в сферата на образованието:§ Забавен процес на обновяване на остарялата материално-техническа база на учебните и детски заведения, неотговаряща на изискванията за съвременно обучение;§ Необходимост от допълнителна квалификация и преквалификация на учителите; актуализация на специалностите в професионалните гимназии, спрямо нуждите на бизнеса в региона;§ Разработване на нови обучителни програми, основани на търсенето на местния бизнес.4. Младежка заетостОсигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им трудово и социално реализиране. Важно е да се създават и поддържат условия за подобряване на пригодността и осигуряване на заетостта на младите в условия на пазарна икономика.Равнището на младежка безработица в България е по-високо от средното за страните от Европейския съюз. На пазара на труда, младежите са значителна по размер група от лица в неравностойно положение. Причина за това е несъответствието между броя на младежите с дадена професия и реалното търсене; ниското равнище на професионална квалификация, неточна професионална ориентация, липса на трудов опит.След завършване на своето образование те се включват на пазара на труда, като в повечето случаи нямат никакъв трудов опит по придобитата специалност. Често им липсват необходимата информация и контакти за устройване на работа. В редица случаи работодателите отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и съответно подходящи професионални компетенции и необходими трудови навици.За борба с младежката безработица и с оглед осигуряването на достъп до работни места в страните-членки на ЕС трябва да се търсят възможности на всеки безработен млад човек да се предлага нов старт. Пригодността за заетост и равнището на безработица сред младежите като генерационен приток на работна сила, са важни индикатори за заетостта в по-високите възрастови групи в бъдеще.5. Гражданска активностГражданско участие на младите хора е свързано с прилагане принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.Младите хора декларират желание да се включат в обществения живот за решаване на собствените си проблеми, като вземат участие в граждански организации. В общината работят младежки неправителствени организации, които реализират младежки инициативи и дейности на местно, национално и европейско ниво.По отношение на един от основните приоритети на България- евроатлантическата ориентация на страната, младите хора заемат определено активна позиция. Днес за повечето млади хора Европа означава преди всичко възможност за работа и чрез нея - благосъстояние, възможност за опознаване на хората и света.6. Свободно време и културна средаСвободното време е първостепенен фактор за формирането и изявата на младите хора. Поради удължения образователен цикъл и ниската трудова заетост, то значително нараства. Новите технологии, преходът към демокрация и пазарна икономика безусловно създават множество нови привлекателни и полезни възможности за самореализация.Възможностите за пълноценно използване на свободното време се ограничават от материални пречки на значителна част от младите хора. Данни от проучвания сочат, че почти половината от младите (15-18 годишни) и над две трети от (19-25-годишните) рядко или изобщо не спортуват. Едва една пета от младите хора имат възможност да пътуват, а 15 % от тях се възползват от предлаганите дейности за свободното време на институциите и организациите. Културната инфраструктура на страната има значителен потенциал и база за участие в прояви, за запознаване с културно-историческото наследство и неговото опазване, но се наблюдава отлив на децата и младите хора от културните събития и институции. Полезният ефект от действащите в страната европейски младежки програми може да бъде засилен с прилагането на активни мерки, в регионален аспект, с оглед създаване на възможности за пълноценното използване на свободното време.Стратегията за развитие на младите хора не може да бъде друга освен алтернативна. Структурите, реализиращи тази политика на територията на Община Ямбол са Младежки дом, Център за работа с деца, читалища, училища, неправителствени организации, спортни клубове, младежки организации, доброволци, клубове по интереси.ІІІ. SWOT анализ- Възстановяване на съществуваща и изграждане на нова инфраструктура за реализиране на традиционни и алтернативни форми за младежки активности- Ползване на различни донорски фондове за младежки дейности.- Осъществяване и развитие на междукултурен диалог.- Активизиране на младежки неправителствени организации.- Възможности за партньорство между младежки оранизации и местната власт за кандидатстване по проектиIV. Визия за младите хораМладите хора трябва да имат възможността да реализират потенциала си. Това се отнася за всички, но действията трябва да са насочени най-вече към тези с по-малки възможности. Тази визия се основава на дуалистичен подход:

 • Инвестиране в младите хора: осигуряване на по-големи ресурси за развиване на политики, които засягат ежедневието на младежта и подобряват живота им;
 • Предоставяне на възможности: предоставяне на възможности на младите хора да реализират потенциала си и по този начин да повлияят върху развитието на обществото.

Основополагащ принцип на съвременната политиката за младежта е да се развие по-добро взаимодействие между нея и всички останали политики като образование, заетост, включване и здравеопазване. Това ще стане с помощта младежката активност и усилията на младите.V. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ1. Стратегическа целСъздаване на устойчиви механизми за съхранение, развитие и инвестиране в младежта като социален капитал на Община Ямбол.Специфични цели:Специфична цел 1: Повишаване ролята на младите хора в гражданското обществоМярка 1.1. Осигуряване на възможности за комуникация между институциите и младите.Мярка 1.2. Институционална подкрепа на младите хора в отстояване на техните права Мярка и възможности за развитие.Мярка 1.3. Участие на младите хора в местното самоуправление за решаване на младежките проблеми.Мярка 1.4. Обучение на младежки лидери.Мярка 1.5. Реализация на съвместни проекти и инициативи между младите хора и местната власт.Специфична цел 2: Развитие на регионалната младежка политика.Мярка 2.1. Подобряване на уменията на младежките неправителствени организации, училища, спортни клубове, театрални и др. културни клубове, читалища и местни партньори за разработване, финансиране и управление на съвместни проекти.Мярка 2.2. Привличане на младежки граждански структури като партньори/ консултанти и пр. при планиране на младежкото развитие на местно ниво.Мярка 2.3. Подпомагане обмяната на опит между младежите от различни държави.Мярка 2.4. Развитие и популяризиране на младежкото доброволчество.Специфична цел 3: Повишаване на физическа активност и насърчаване на здравословния начин на живот.Мярка 3.1. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура.Мярка 3.2. Провеждане на различни информационни кампании за превенция от наркотици, алкохолна зависимост и болести предавани по полов път.Мярка 3.3. Инвестиции за развитие и подобряване на здравните услуги.Мярка 3.4. Прилагане на образователни системи за профилактика и здравословен начин на живот.Специфична цел 4: Повишаване на качеството на образование и информираността на младите хора.Мярка 4.1. Продължаване на обновяването, ремонтирането и осъвременяването на техническото оборудване в образователните институции, подобряване на енергийната ефективност в тях.Мярка 4.2. Създаване на възможности за обучение като група от мерки с цел да се предотврати ранното напускане на училище.Мярка 4.3. Прилагане на програми за образование и професионално обучение през целия живот.Мярка 4.4. Гъвкави системи за професионално образование и обучение според търсенето на регионалния пазар.Мярка 4.5. Повишаване квалификацията на педагогическия персонал.Специфична цел 5: . Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможностите за изява на младите.Мярка 5.1. Подкрепа на местните състави – професионални и самодейни, опазващи традициите и развиващи всички форми на изкуство.Мярка 5.2. Участие на младите хора в организираните в Ямбол фестивали, пленери, фолклорни събори и др.;Мярка 5.3. Подкрепа за участието на младежи в международни конкурси, състезания, олимпиади;Мярка 5.4. Създаване на разнообразни възможности за организиране на свободното време на младите хора през ваканциите и почивните дни.Специфична цел 6. Превенция на бедността и социалното изключване на тези, които са в неравностойно положение.Мярка 6.1. Реализиране на целия потенциал на младежките центрове и използването им като инструмент за включване.Мярка 6.2. Увеличаване на междукултурното съзнание на всички млади хора.Мярка 6.3. Подпомагане на младежкото участие при изработване на политиките, които целят превенция на социалното изключване.Мярка 6.4. Осигуряване на подкрепа за млади семейства.Специфична цел 7. Повишаване на заетостта сред младите хора и интегрирането им на трудовия пазар.Мярка 7.1. Подкрепа на начинаещи предприемачи и самонаети чрез професионално обучение.Мярка 7.2. Организиране на ежегодна трудова борса за млади хора с представители на местния бизнес.Мярка 7.3. Създаване на младежки бизнесцентрове, бизнеспаркове, изложбени зали.Мярка 7.4. Създаване на център за консултации, както и брошури, свързани с кариерното развитие.VI. ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯОсновните принципи за реализацията на стратегията са:

 • Консенсус между заинтересованите институции: - при формирането и реализирането на Стратегията за развитие на младите хора е необходим консенсус, защото състоянието на младите хора е приоритетен за общината въпрос, чието решение предполага съвместни усилия на всички отговорни субекти.
 • Устойчивост - постигнатите резултати да се базират на принципа на съчетаването на обществената активност и общинската и държавната политика;
 • Европейски характер - съобразяване и прилагане на европейските принципи, норми и стандарти за работа с младите хора.
 • Законодателно осигуряване - разработва се и се изпълнява съобразно нормативната уредба.
 • Информационно осигуряване – документът има публичен характер и се цели достигането до възможно най-широка аудитория

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Повишена роля на младите хора в гражданското общество в контекста на членството на Република България в Европейския съюз, чрез участието им в програми за младежки дейности;
 • Внедрени европейски модели за работа с младите хора, при разработването на програмите за младежки дейности;
 • Развити доброволчески дейности и младежки организации;
 • Участие на младите хора в местното самоуправление за решаване на младежките проблеми;
 • Повишена информираност на младите хора относно възможностите за ползотворно използване на свободното им време;
 • Укрепване и развитие на капацитета и популяризиране на Европейските и други международни младежки програми.
 • Повишаване активността и участието на младите хора в национални и международни младежки и образователни програми;
 • Изготвяне на ежегодна програма за младежки дейности;
 • Подпомагане организирането и провеждането на масови спортни прояви на общинско и национално ниво, като ученически и младежки състезания и национални ученически игри, залегнали в спортния календар на МОН, за които Община Ямбол е домакин;
 • Стимулиране използването на съществуващата спортна база на територията на Община Ямбол за спортни занимания в извън учебно време;
 • Повишено ниво по отношение на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на живот;
 • Повишаване активната гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по превенцията на зависимостите - наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, СПИН и други болести, предавани по полов път;
 • Повишаване на активността и успешната реализация на младите хора на пазара на труда и оптималното използване на възможностите за повишаване на квалификацията, посредством формалното и неформалното образование, с оглед адекватна реакция на промените на пазара на труда.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕСъздаването на възможност за пълноценно развитие на младите хора, изграждането на активната им гражданска позиция и реализация, възможността да огласяват своите потребности и проблеми, както и да споделят своята готовност за ангажираност в процесите на вземане на решения, трябва да стане отговорност на всички заинтересовани институции в общината.

5.52 % равнище на безработица в община Ямбол
Силни страни Слаби страни

- Лесен достъп до местната власт.

- Наличие на традиции в работата с младежта.

- Съществуват неправителствени организации в областта на спорта, туризма, образованието и културата

- Опит на някои младежки организации в разработване и управление на проекти за финансиране на младежки дейности.

- Инициативност на част от младите хора за разнообразни прояви и творчески изяви.

- Традиционно участие и класиране на прзови места на младежи на национални и международни конкурси, фестивали, турнета, спортни състезания

- Амортизирана и морално остаряла инфраструктура и техника за младежки дейности.

- Ниска мотивация и пасивност към съществуващите организирани форми за оползотворяване на свободното време.

- Слаба координация и партньорство между отделните организации.

- Липса на достатъчно атрактивни места за развлечения и спорт

- Миграция на младежи към по-големите градове и столицата

- Емиграция на младежи

- Липса на информираност, относно възможности, перспективи, участие в местни организации, местна власт, неправителствени организации, други младежки организации

- Прояви на агресия сред младежите в училище и на улицата

Възможности Заплахи

- Липса на приемственост сред младежките лидери

- Липса на толерантност сред младежите

- Честа промяна на образователната система

- Световната финансова криза.

- Демографски срив.

Полезни връзки


Банери ➲