Общинска администрация Ямбол Република България

Гражданско състояние


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

 

1997  Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 
1999  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
2000  Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние   
2016  Издаване на удостоверение за наследници 
2017  Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 
2019  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път   
2020  Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 
2033  Възстановяване или промяна на име
2034  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 
2036  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2037  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
2038  Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
2039  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
2040  Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
2052  Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
2053  Припознаване на дете
2056  Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
2057  Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2073  Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
2075  Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
2076  Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
2079  Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
2080  Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
2092  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
2104  Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
2107  Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
2108  Издаване на удостоверение за правно ограничение
2109  Издаване на удостоверение за семейно положение
2110  Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
2128  Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
2132  Промяна в актовете за гражданско състояние
2138  Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
2390  Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
2391  Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

  1. Съставяне акт за раждане на лице, родено в Р. България
  2. ПРОТОКОЛ за устно искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението Приложение № 1А към чл.6, ал.2 [ Размер на файла: 315.69kB ]
  3. Издаване на удостоверение за верен ЕГН
  4. Преписка за установяване на самоличност
  5. Заявяване на административни услуги по гражданско състояние, чрез общината до други общини
  6. За всички други видове заявени удостоверения извън гореизброените
  7. Издаване на родословно дърво

Административни услуги "Избори"

Съобщение относно - Регламент (ЕС) 2016/1191 на европейския парламент и на съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.


Ръководство на потребителя - Портал за електронни услуги EGOV.BG

Електронните административни услуги, също могат да бъдат заявени и от официалния сайт на Община Ямбол на следния адрес: https://yambol.imeon.bg:4443/WebSiteApp/frmMain.aspx , като изберете желаната услуга и натиснете бутона ЗАЯВЯВАНЕ.

Полезни връзки


Банери ➲