Общинска администрация Ямбол Република България

Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол

ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР № BG16M1OP002-1.005-0001-C01

Финансиран по програма: Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

Стойност на проекта: 44 419 346,93 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 36 650 507,18 лв.

Собствен принос: 1 133 520,83 лв.

ДДС: 6 635 318,92 лв.

Продължителност: 20 месеца (05.08.2016 г. – 05.04.2018 г.)

Изпълнението на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол“ стартира през 2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. През фаза II ще се завърши, както следва:

- Строителството на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен колектор IX – гр. Ямбол ;

- Строителството на канализационна помпена станция за отвеждане водите от индустриалната зона и довеждащия колектор - част от втори етап на обект „Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол“.

Индикатори за достигане по фаза ІІ

компонент "Водоснабдяване"

Описание

единица

стойност

Рехабилитация/реконструиране/модернизиране на водопроводна мрежа

км

0,98

     
компонент "Канализация"

Описание

единица

стойност

Рехабилитация/реконструиране/модернизиране на канализационна мрежа

км

1,341

Новоизградена канализационна мрежа (включително колектори)

км

0,05

     
компонент "Пречистване"

Описание

единица

стойност

Изграждане на ПСОВ 

бр.

1

Новини

Министър Василева и кметът Г. Славов подписаха договор за втората фаза на водния цикъл на Ямбол

Полезни връзки


Банери ➲