Общинска администрация Ямбол Република България

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ


Младите хора в Ямбол имат ясно послание, свеждащо се до желанието гласът им да бъде чут и към самите тях да се отнасят като с напълно равноправни участници в процеса на развитие на местната общност. Младежката политика не може да бъде друга освен алтернативна. Структурите, реализиращи тази политика на територията на Община Ямбол, са Младежки културен център, Център за работа с деца, читалищата, не правителствените организации, спортните клубове, младежките организации, доброволци, клубове по интереси, Общински младежки съвет. Структурите работят в мрежа съгласувано и на практика реализират публично-частни партньорства в сфера, свързана с организиране свободното време на младите хора. Гъвкавостта в предлаганите алтернативи е една от характеристиките на работата им. Това е и наложително поради факта, че младежките интереси се подчиняват на модни тенденции, с отзвучаването на които спада и интереса към тях.

Концептуално формалните и неформални младежки прояви са обхванати в Общинска програма за участието на младите хора в живота на общината. Дейностите са базирани на анализ на младежките потребности, а очертана тенденция е дидактизмът да отстъпва място на инициативата на младежите. В резултат на това голяма част от културния календар на Ямбол е зает с младежки изяви, включително и с международен характер - фестивали, устойчиви неформални групи и културни прояви: рок, брейк, рап, графити, екстремни спортове, скаутски организации. Те са и алтернативата на агресивното поведение и превенция на СПИН, наркотици, младежка престъпност и трафик на хора.


НОРМАТИВНА УРЕДБА

МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ

ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2024

МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ

НОВИНИ

КОНКУРСНИ СЕСИИ


СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2022Г. ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

 

Министерство на младежта и спорта стартира процедура за набиране на проектни предложения през 2022 година по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година, със следните тематични области:

  • Тематична област 1 „Превенция на различни форми на зависимости“
  • Тематична област 2 „Превенция на агресията сред младите хора“
  • Тематична област 3 „Насърчаване на здравословен начин на живот за физическо, психично и емоционално здраве“
  • Тематична област 4 „Превенция на кибертормоз и злоупотребите онлайн, дезинформацията и разпространение на фалшиви новини“
  • Тематична област 5 „Насърчаване на доброволчеството, включително в ситуация на кризи“

Всяка от тематичните области има три направления:

  • Проекти с регионален обхват;
  • Проекти с областен обхват;
  • Проекти с местен обхват.

В настоящата процедура могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.

Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Програмата, Указания за кандидатстване по Програмата за 2022 година и приложенията към тях, както и съобразно Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).

Периодът за изпълнение на проектните дейности е от 15.07. до 31.10.2022 година.

Проектните предложения се подават в срок до 13.06.2022 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски № 75.

Подадените по куриер или по пощата проекти трябва да бъдат доставени в министерството не по-късно от 14.06.2022 година, като датата на която са изпратени следва да е в срока на кандидатстване. В тази връзка, за преценка на това дали съответно проектно предложение, изпратено по куриер/поща е подадено в срок, ще е водеща датата на получаване в Министерството на младежта и спорта, а не датата, на която е изпратено.

Формулярът за кандидатстване и приложенията към него са публикувани и на http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=2ne1kNZLhJs%3d и на https://nism.bg/bg/novini-i-sabitia/novini/startirane-na-procedura-za-proektni-predlojeniq-po-10a-zakona-za-hazarta. Още информация относно процедурата или отговори на възникнали въпроси можете да получите чрез подаване на имейл към електронна поща npimd@mpes.government.bg.


ОБЩИНА ЯМБОЛ ЩЕ ПОДПОМАГА НА КОНКУРСЕН ПРИНЦИП ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

mld

От 2024 година Община Ямбол ще подпомага на конкурсен принцип реализирането на проекти за младите хора. На първото си за тази година заседание Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта, председателстван от заместник кмета Енчо Керязов, обяви като приоритети за проектите, които ще бъдат финансирани, разрастването на гражданската инициатива, насърчаването на ангажираността, участието на младите хора при формирането на политики в община Ямбол, насърчаването на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, здравословния начин на живот, спорта, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви на младежите.

Съгласно Правилника за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Ямбол, приет по предложение на кмета Валентин Ревански от Общинския съвет от август 2022 г., със свои проекти могат да кандидатстват неформални младежки групи, неправителствени организации, които осъществяват дейност с младежи, учебни заведения и читалища. Първата конкурсна сесия ще бъде обявена със заповед на кмета, обясни секретарят на съвета Желязко Желязков след приемането на бюджета на общината за 2024 г., в който се залагат и необходимите средства за обезпечаването на младежките дейности.

На своето заседание Общинският консултативен съвет съгласува и проекта за Общински план за младежта за 2024 г., който предстои да бъде внесен и утвърден и от местният парламент. Той е разработен от общинската администрация на базата на Закона за младежта и постъпилите идеи и становища от държавни и общински институции и учебни заведения. В подготовката на проекта със свои предложения участваха Регионално управление по образованието, Областна дирекция на МВР, Регионална здравна инспекция, дирекция „Бюро по труда“, Български младежки червен кръст, Ямболски младежки информационен център, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по проблемите с наркоманиите, Комплекса за социални услуги за деца и възрастни, Факултет „Техника и технологии“, Професионална техническа гимназия „Ив. Райнов“, Профилирана гимназия „В. Левски“, Гимназия по строителство, архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“, Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“, Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, Професионална гимназия по икономика „Г. С. Раковски“, Средно училище „Климент Охридски“, Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“. Общинският план за младежта 2024 г. разглежда ямболските младежи като способни, ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието на своя град. За тази цел заложените в него мерки целят и обединяването на усилията на държавните и общинските институции с младежките неформални групи и организации и учебните заведения.


ФОРУМ-ТЕАТЪР НА ТЕМА "ПОГРЕШЕН ИЗБОР" СЕ ПРОВЕДЕ В ЯМБОЛ

tc

Младежка формация от Ямбол заедно с театър „Цвете“ представи форум-театъра „Погрешен избор“ в голямата зала на Община Ямбол. Това бе второ по рода си събитие в родния град.

Организатори на проявата са Община Ямбол, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Превантивно информационен център Ямбол и столичният театър „Цвете“.

Младите хора бяха приветствани от заместник-кмета Енчо Керязов и председателя на Общинския съвет Антон Шиков.  

Представлението е финализиращо събитие по Проект “Нова Нагласа”, който се реализира от Театър “Цвете” с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта чрез Национална програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закона за хазарта. Участие в дейностите по проекта взеха и представители на Младежки парламент-Ямбол.

В главните роли във форум-театъра влязоха младежите от Ямбол Анджелина Динева, Габриела Банкова, Денис Стойнев, Виктор Матев, Пресиян Павлов, Василена Йорданова, Дейвид Георгиев, Марио Желев и Антонио Топалов. Със съдействието на Пресиян Бочуков те представиха история за момичета, които тръгват на път импулсивно с напълно непознати. Публиката, от своя страна, се включи в действието на пиесата, като предложи нови варианти за различни сцени или финал.

След събитието, на кръгла маса, бяха представени резултатите от проекта, като общото мнение на включилите се в обсъждането бе, че такива мероприятия са полезни за подрастващите и трябва да бъдат прилагани още повече в тяхното ежедневие.


ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ - ЯМБОЛ

mlparl

Второто общо събрание на Младежки парламент – Ямбол се проведе в сградата на община Ямбол на 28 февруари. Там се засегнаха инициативите разработени по време на обучение в село Симеоново, което се проведе в периода от 3 до 5 февруари.

Младежите, присъствали на обучението, успяха да представят четири идеи  на техните връстници, с които да се популяризира младежка градска активност и създаването на условия за подкрепа и развитие на младежки кампании. Идеите са размяна на книги, изграждане на младежко пространство, лов на съкровища и турнир по пейнтбол.

 По дневния ред Младежки парламент - Ямбол успя да приеме нови членове, да представи проектите си, да разпредели по екипи младежите, които не са присъствали на срещата в село Симеоново и да определи група, свързана с ПР дейностите на Младежкия парламент.


МЛАДЕЖКИ ДИАЛОГ НА ТЕМА "ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ЛИДЕРСТВО" СЕ ПРОВЕДЕ В СИМЕОНОВО

01.jpg

Младежки диалог на тема „Личностно развитие и лидерство" се проведе в дните от 3 до 5 февруари в село Симеоново. Събитието беше организирано от Община Ямбол и Общинския съвет по наркотични вещества – Ямбол. Младежката среща се проведе в изпълнение на приоритетите, заложени в Общинския план за младежта през 2023 г. Участие в мероприятието взеха  младежи, членове на Младежки парламент - Ямбол и доброволци от Общинския младежки доброволчески клуб към Превантивно-информационен център – Ямбол.

Чрез различни активности и интерактивни игри младежите имаха възможността да се обучават в различни по вид дейности, насърчаващи самоорганизирането на младите хора, популяризирането и прилагането на добри практики за младежка гражданска активност и създаването на условия за подкрепа и развитие на младежки кампании.

Като най-важни сред научените неща участниците изтъкнаха усвояването на умението да работят в екип по обществено важни въпроси, касаещи възможността на младите хора да бъдат архитекти на собствения си живот, да усъвършенстват своето личностно развитие и постигане на автономност, да изграждат своята устойчивост и да се подсигурят с умения за живота, за да се справят с променящия се свят.

Установените по време на събитието контакти със служители на Община Ямбол ще съдействат за предоставяне на възможност за качествено участие на младите хора във формирането, разработването, изпълнението и прилагането на младежките политики на местно ниво.

Лектор на събитието беше Даниел Джинсов от Младежкото сдружение за мир и развитие на Балканите –  Пловдив.


УЧРЕДЯВНЕТО НА МЛАДЕЖКИЯ ПАРЛАМЕНТ В ЯМБОЛ СТАНА ФАКТ

01.jpg

Съставянето на Младежки парламент в Ямбол стана факт, след като неговият устав беше приет. Той се създава за да удовлетворява и дава гласност на нуждите и потребностите на младите хора в града, да консолидира тяхното мнение и да послужи като мост между тях и местната власт по отношение на създаването, и прилагането на младежките политики в града.

Младежкият парламент Ямбол е отворено, непартийно и нерелигиозно сдружение на млади хора, на възраст от 14 до 29 години включително. Той има за цел да представлява и защитава интересите на младите хора, да спомага тяхното развитие и потенциал, и да им предоставя възможности да дават предложения на местната власт.

От друга страна Младежкият парламент ще идентифицира нуждите на младите хора в града, чрез лични срещи, анкети, допитвания, кръгли маси и др.

В следващите дни предстои и избор на ръководство, което ще определя развитието и пътя, който ще следва Младежкият парламент в Ямбол.


Младежки диалог на тема "Личностно развитие и лидерство" се проведе в сградата на Община Ямбол

mladjz

Младежки диалог на тема „Личностно развитие и лидерство“ се проведе на 4 май в сградата на Община Ямбол. На срещата присъстваха заместник-кметът на община Ямбол Енчо Керязов и председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков.

Събитието беше организирано съвместно от Община Ямбол и Общинския съвет по наркотични вещества – Ямбол. То се проведе в изпълнение на Общинския план за младежта – 2022 г., разглеждащ ямболските младежи като способни, ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват потенциала си и да допринасят за развитието на своя роден град.

Стимулирането на ангажираността, качественото участие и овластяването на младите хора е съществена предпоставка за ефективността и пълноценното изпълнение на общинската политиката за младежта.

 На срещата присъстваха 20 младежи от различни училища и  младежки сдружения в град Ямбол. Те представиха своите проекти, свързани с младите хора в Ямбол, инфраструктурата в града и възможностите за информация сред обществото, след което разговаряха с Енчо Керязов и Антон Шиков.

Младежите придобиха по-ясна представа какви задачи им предстоят оттук нататък и заявиха, че ще се заемат с работата по тяхното изпълнение.


ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ: ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ НА МЛАДЕЖИ ОТ 19 ДО 29 ГОДИНИ

logo

Финансовата грамотност е една от ключовите компетентности на 21-ви век. Все по-често чуваме за финансова грамотност и затова колко важно е да бъдем отговорни към вземането на решения свързани в нашите финанси. Живеем в сложен свят, в който всяко решение, което вземаме е свързано пряко или косвено с финанси. Ето защо е изключително важно за младите хора да разберат основните финансови принципи, които управляват живота ни, за да бъдат информирани и уверени при вземането на финансови решения.

 В тази връзка, бихме искали да ви поканим да отделите 5 минути от Вашето време и да отговорите на няколко кратки въпроса, които имат за цел да проучат нивото на финансова грамотност на младите хора, както и техните нужди от знания и компетентност в тази насока. Вашите отговори ще ни помогнат да създадем и предложим на младите хора (19-29 г.) различни обучителни ресурси, инструменти за самооценка, информационни материали и видео съдържание, насочени към подобряване на тяхната финансова грамотност, финансова независимост и взимането на правилните решения по отношение на личните и семейните финанси.

Проучването се провежда в рамките на проект „„FinFluencers- Млади Финансови Инфлуенсъри - положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора“ - европейски проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, изпълняван и координаран от Ямболска търговско-промишлена палата, България. Проектът се реализира в консорциум от шест партньора от България, Гърция, Португалия, Кипър и Република Северна Македония.

Проучването на насочено както към младежи от 19 до 29 години, така и към eксперти, обучители, представители на НПО/организации/МСП, работещи и подкрепящи младите да се запознаят с утрешните тенденции в заетостта и следователно да разберат нуждите от иновации в образованието и обучение, представители, експерти и служители, работещи в образователни институции (т.е. средни училища, университети, колежи и др.),особено тези с предприемачески и икономически профил.

Предварително благодарим за отделеното време!

Линк към изследването ТУК!

logo-

logo--


МЛАДЕЖИ ОТ ЯМБОЛ УЧАСТВАХА В НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЛАДЕЖКИТЕ ПАРЛАМЕНТИ

mlad

Представители на младежките парламенти от 14 области в страната проведоха в Русе ежегодната си национална среща за 2022 година. Събитието се състоя в зала „Европа“ на Доходното здание. Националните срещи се организират от Националния младежки форум – най-голямата младежка платформа, обединяваща 50 младежки организации от цялата страна.

Община Ямбол осигури участието на двама младежи от новосъздаващия се Ямболски младежки парламент, изпълнявайки ангажиментите си да насърчава младежите да бъдат активни в управлението на общината, да разработват, прилагат и осъществяват мониторинг на политиките, които пряко ги засягат.

Ямболските участници бяха представителят на студентската младеж Иван  Гочев и Иван Попов, член на младежка организация.


ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЕВРОДЕСК В ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ" ЯМБОЛ

ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЕВРОДЕСК

Кампанията #timetomove, на европейската мрежа Евродеск, посети Гимназия с преподаване на чужди езици "Васил Карагьозов"-Ямбол, за да представи пред младите хора, възможностите за мобилност, свързана с образование, стаж или доброволчество, които Европейския Съюз им предоставя, чрез различни програми и инициативи. Особено голям бе интересът към програма Erasmus+ и Европейския Корпус за Солидарност.
Интересна дискусия се оформи около инициативата #DiscoverEU и използването на железопътния транспорт.

„TIME TO MOVE 2021“ В ЯМБОЛ

„TIME TO MOVE 2021“ В ЯМБОЛ

„Time to move“ е водещата инициатива на Европейската мрежа Eurodesk, която се провежда регулярно през целия месец октомври. Младите хора са насърчавани да присъстват на повече от хиляда събития в цяла Европа, целящи да им представят възможности за пътуване в чужбина и преоткриване на Европа. Всички събития и дейности се реализират от експертите от мрежата Евродеск, които са винаги готови да съдействат да представят международни възможности или проекти, които най-добре отговарят на нуждите и интересите на младите хора.
Инвестирането в образование и обучение е ключът към бъдещето на гражданското общество, особено на младите хора. Възможностите за изучаване на втори или трети чужд език, за пътуване и опознаване на други страни, техните жители и различни начини на живот, за обучение или стаж в чужбина, са една малка част от многото посоки пред младите хора за по-добро бъдеще и професионална реализация.
Ямболска търговско-промишлена палата като домакин на Европейска мрежа – ЕВРОДЕСК, също се включи в тази годишната кампания със събития в региона на Ямбол.
Кампанията #Timetomove на Ямболска търговско-промишлена палата, като част от Европейска мрежа – ЕВРОДЕСК бе открита на 15.10.2021 със среща на едни от най-активните млади хора на Ямбол, техните преподаватели, родители и журналисти.
По време на срещата, бе представена информация за европейската програма Еразъм, за Европейския корпус за Солидарност, за инициативата Discover EU и европейската година на железопътния транспорт, Европейски младежки портал, Диалог по въпросите на младежта в ЕС, други инструменти, които предлагат богата библиотека от европейски възможности за младите хора – обучение, доброволчество, стаж, участие в младежки събития, грантове за младежки дейности, Инструментът Youthpass който дава възможност за получаване на официално признание за всяко неформално и информално учене по време на участие в младежки проекти.


100 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БМЧК

100 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Най-голямата младежка организация в България навърши 100 години. По случай годишнината, доброволците от БМЧК - Ямбол изработиха постери с любопитни факти и постижения на младежката организация през годините.
Постерите са изложени в сградата на БЧК-Ямбол, където гражданите ще имат възможност да ги разгледат.


МЛАДЕЖИТЕ ОТ БЪДЕЩИЯ МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ НА ЯМБОЛ СЕ СРЕЩНАХА С КМЕТА ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ

МЛАДЕЖИТЕ ОТ БЪДЕЩИЯ МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ НА ЯМБОЛ СЕ СРЕЩНАХА С КМЕТА ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ

Учениците, които ще съставят Младежкия парламент в община Ямбол, обсъдиха вълнуващи ги проблеми с кмета Валентин Ревански. Младежите активно участваха в разговора с въпроси и предложения. Срещата се състоя по инициатива на кмета на Ямбол.
„Благодаря Ви, че приехте поканата да се видим. Исках да се възползвам от възможността, че сте тук, в сградата на Община Ямбол, да поговорим с Вас и ако имате някакви предложения, да ги обсъдим. Изключително важно за мен и за моя екип е да получаваме предложения от младите хора как да се развива града, да кажете Вие от какво имате нужда и ако ни е по силите и възможностите, да предприемем някакви действия и да си свършим работата,“ каза Валентин Ревански.
Младежите поставиха редица проблеми пред кмета: за отпускане на стипендии на талантливи деца, за разделното събиране на отпадъци, за създаването на още възможности за спорт на открито в Ямбол, за сутрешната физзарядка и др.
Учениците споделиха, че са провели анкета сред 30 техни съученици по въпроси свързани с града.
Преди срещата младежите присъстваха на сесия на Общински съвет и с интерес изслушаха изказванията и коментарите на общинските съветници и ръководството на Община Ямбол.


КМЕТЪТ НА ЯМБОЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ ПОЗДРАВИХА И НАГРАДИХА РУМЕН МИХОВ

КМЕТЪТ НА ЯМБОЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ ПОЗДРАВИХА И НАГРАДИХА РУМЕН МИХОВ

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански и председателят на ОбС-Ямбол Антон Шиков поздравиха и наградиха Румен Михов, един от големите таланти на Ямбол.
Румен спечели бронзов медал в най-престижното състезание по информатика - международната олимпиада в Сингапур. Тази година състезанието се проведе онлайн заради извънредната епидемиологична обстановка и медалът на талантливия ученик беше изпратен до Министерството на образованието и науката в София, а в последствие и в Ямбол.
Валентин Ревански подчерта, че е изключително горд от постиженията на ямболските деца. " Ценете Вашите учители и родители, хората, които са Ви помагали и насърчавали. Продължавайте да се трудите все така упорито и неуморно, за да се изкачвате все по-нагоре по житейската стълбица и да постигате набелязаните цели", пожела кметът на Румен Михов.
Участие в олимпиадата взеха триста и петдесет ученика от осемдесет и осем държави. Румен Михов е възпитаник на ПМГ "Атанас Радев" и школа по информатика "Шикови".
Тържественото награждаване се проведе преди днешната сесия на Общински съвет Ямбол. Поздравителен адрес получи и Руско Шиков - учител на бронзовия медалист.
Към този момент България е сред осемте страни, завоювали най-много медали по информатика в света. Повод за гордост е, че ямболските ученици също значително са допринесли за този успех.


ОБУЧЕНИЕ НА ЯМБОЛСКИ УЧЕНИЦИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ В ГРАДА С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ОБУЧЕНИЕ НА ЯМБОЛСКИ УЧЕНИЦИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА  МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ В ГРАДА С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

В изпълнение на Общинския план за младежта 2021, приет с Решение № XVII-1 / 28.01.2021 г. на Общински съвет - Ямбол, за обособяване на механизъм за осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в обществено-политическия и икономически живот и приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти, от 8 септември до 10 септември 2021 година в почивна база „Ученически отдих и спорт“ ЕАД – село Равда ще се проведе обучение на младежи и девойки от община Ямбол за създаване на Младежки парламент.
Учениците бяха изпратени от заместник-кмета на Ямбол Енчо Керязов с пожелание обучението да бъде ползотворно.
Обучител ще бъде Даниел Джинсов от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите.
На обучението ще участват 30 младежи и девойки от община Ямбол, представители на младежки организации и ученически съвети в учебните заведения в града. Председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков също ще вземе участие във форума.
Младите хора от различните ямболски училища ще обменят идеи, ще научат повече за същността на Младежкия парламент, неговите цели и структура, за да бъде създаден такъв и в Ямбол през есента. Всички разходи по обучението на учениците са за сметка на Община Ямбол.


В ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНИЯТ БРЕЙКДЕНС ТУРНИР "ДО ОТКАТ 2"

НАЦИОНАЛНИЯТ БРЕЙКДЕНС ТУРНИР

На 4 септември в Лятното кино на Ямбол се проведе Национален брейкденс турнир „До откат 2“, част от календара на Българската брейк федерация. Събитието се осъществи със съдействието на Община Ямбол.
Състезанието започна в 13:00 часа с квалификации, а от 19:00 часа бяха грандиозните финали, които продължиха до 22:00 часа.
Участие взеха 80 състезатели от цяла България. Брейк битките бяха в различни категории - момичета и момчета от 6 до 35 години, както и отборни битки.
Ямболският клуб „Пластик Деф Скуад“ (Plastic Def Squad) беше представен от петима състезатели, като трима от тях взеха медали в техните категории. Мария Бъчварова завоюва второ място в категория от 6 до 9 години, Радина Бъчварова спечели трета награда във възрастова група от 10 до 12 години, Бойко Джелебов също беше класиран на трето място в категория 35 година +.
Купата за най-добър отбор в България взеха „Блек Стайл Скуад“ (Black Style Squad) от Бургас.
Заместник-кметът на община Ямбол Михаил Керемедчиев награди призьорите.

ЛОКАЛНА СРЕЩА „ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВА С ТЕБ“ - ЯМБОЛ

Локална среща „Промяната започва с теб“ - Ямбол

Национален младежки форум е най-голямата младежка платформа в България, която обединява в състава си 50 младежки организации от цялата страна и е пълноправен член на Европейския младежки форум и активен партньор на национални и европейски институции в изграждането и застъпничеството за младежки политики. Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси и да осигурява ефективен структурен диалог, чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.
Национален младежки форум започна съвместна работа с младежки организации от Европа по проект Thе 25 Percent Project за генериране на идеи и насърчаване на младежкото участие в Конференцията за бъдещето на Европа. Конференцията е един демократичен процес, който позволява на младите хора да вземат пряко участие в навигирането на идеи и взимането на решения, дава по-голяма възможност на младите хора да изразят мнението си за това какво прави ЕС и как работи за младите.
На 21.08.2021 г. под наслов “Европа има нужда от младите на Ямбол” Национален младежки форум проведе локална среща – диалог в зала “Съвременност” на Културно – информационен център “Безистен”, където участниците имаха възможност да участват в различни дейности и да споделят своите идеи за промяна.
На срещата присъства зам. кмета на община Ямбол Васил Александров, който заяви, че задача на младите е да градят не само България, но и Европа.
На срещата присъстваха още и К. Калиманов – общински съветник в ОБС - Ямбол, Ж. Желязков от дирекция КСМДТВО – община Ямбол, Павел Тодоров – секретар на Об СНВ – Ямбол.


МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА "ВРЕМЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ" - 12 АВГУСТ 2021

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

С концерт, прожекция на филма „Доза щастие“, младежко изложение и „Младежко кафене“ Ямбол емоционално отбеляза Международния ден на младежта!
Община Ямбол и Министерство на младежта и спорта организираха пъстър празник за младите хора в Градския парк на Ямбол, включващ младежко изложение, „Младежко кафене“, „Вечер на талантите“ с участието на Криско и лятна кинопрожекция „Кино под звездите“ на българския филм „Доза щастие“. Инициативата се проведе под надслов „Време на възможности“, в нея участваха още Велико Търново и Пазарджик.
В 16:00 часа заместник-кметът на община Ямбол Енчо Керязов приветства участниците в младежкото изложение от сцената, която беше разположена до фонтана в парка. Той награди талантливи младежи с постижения в областта на културата, науката и спорта. В събитието участваха брейк денс формацията „Пластик деформейшън скуад“ с ръководител Валери Димитров и бронзовите медалисти от Държавното първенство по спортни танци в групата на младежи за 2021 година в Пазарджик Ивайла Василева и Георги Йорданов от клуб по спортни танци „Тандем“, ръководен от Георги Найденов.
След награждаването и кратката танцова програма, на централната алея на парка започна изложението, в което дейността си ще представиха Младежката организация на Българския червен кръст в Ямбол, Профилирана гимназия „Васил Левски“, Професионална гимназия по икономика „Г.С. Раковски“, Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“, Превантивно-информационен център за борба с наркоманиите към Общински съвет по наркотични вещества – Ямбол, Ротари клуб – Ямбол, Народно читалище „Съгласие-1862“, Народно читалище „Зора-1945“, футболен клуб „Ямбол 1915“, баскетболен клуб „Тунджа“, шахматен клуб, клубове по карате киокушинкай на Георги Георгиев и на Кристиян Дойчев, клуб по спортна стрелба, клуб по канадска борба, клуб по тенис на маса и клуб по стрийт фитнес.
Спортните клубовете направиха демонстрация и предоставиха възможност за участие на публиката в различни спортни дейности.
В 18:00 часа започна дискусията между институции, младежки организации и млади хора по актуални въпроси, които засягат младежите, наречена „Младежко кафене“. Темите бяха три: „Време на възможности“, „Младите хора като партньори, а не просто бенефициенти“ и „Младите хора и възстановителният процес от COVID-19“. В дискусията участваха председателят на Общински съвет – Ямобл Анотн Шиков, заместник-кметът на община Ямбол Енчо Керязов и Любомир Дренски от Министерство на младежта и спорта. Публиката също се включи в разискванията.
Концертът „Вечер на талантите“ започна в 19:30 часа с приветствие на кмета на община Ямбол Валентин Ревански, който се обърна към младите хора: „Поздравявам Ви по повод 12 август - Международния ден на младежта! Искам от все сърце да Ви пожелая да бъдете много амбициозни, активни, обединени и можещи! Вие сте хората, от които зависи бъдещето на Ямбол и на България!
Изключително съм щастлив, че вече ще имаме и действащ Младежки консултативен съвет към Община Ямбол, чрез който ще получите възможността активно да участвате в обществения живот и да подпомагате със съвети и идеи развитието на Ямбол! Бъдете здрави и следвайте мечтите си! Пожелавам Ви много успехи в добрите дела! Честит празник!“
Ямболските таланти Пламена Комитова, Никол Николова, Наталия Георгиева и
Александър Капралов пяха пред младата публика, Ивайла Василева и Георги Йорданов от Клуб по спортни танци „Тандем“ танцуваха джайв.
В 20:30 часа на сцената се качи Криско, който предизвика много положителни емоции сред младите си почитатели.
Инициативата „Време на възможности“ приключи с „Кино под звездите“ в Лятното кино на Ямбол в 21:30 часа с прожекция на нашумелия филм „Доза щастие“


РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОНАТ ПО ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА "МЛАДЕЖТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО"

В периода 25 -26. 06. 2021 година в град Ямбол се проведе IV-ти кръг на Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца "Младежта за безопасност на движението". Организатор на събитието е БЧК - Ямбол в партньорство с Община Ямбол, СБА - София, СБА - Ямбол, ОДМВР - Сектор "Пътна безопасност" - Ямбол.

Официалното откриване на IV-ти Републикански шампионат по приложно колоездене се състоя на 26. 06. 2021 г. пред Народно читалище "Съгласие - 1862" - Ямбол. Участниците премериха сили по майсторско управление на велосипед в специално обособен полигон по пътна безопасност, включващ знаци, маркировки и светофари.

Първо място в крайното класиране зае отборът на град Берковица, второто място беше за отбора на град Чепеларе, а на трето място се класира отборът на град Етрополе. Връчени бяха и две купи за дебют на двата отбора от град Ямбол, които за първи път участваха в шампионата. Специална награда на кмета на община Ямбол Валентин Ревански получи Цветелин Йотов, участник от град Етрополе, който постигна най-добър личен резултат в представянето си във всички дисциплини, включени в състезанието.


НАЦИОНАЛЕН РОЛЕР ФЕСТ - ЯМБОЛ 2021

Над 50 състезатели от Ямбол, София, Пловдив, Пазарджик, Видин, Бургас участваха в традиционния Ролерфест в Градския парк на Ямбол, организиран от Община Ямбол и Младежки културен център „Георги Братанов“ на 26 юни, събота, по повод празника на града.
При момчетата от 6 до 8 години на първо място беше класиран Тодор Стайков от София.
Момчил Стефанов и Максим Цветков от София заеха първо и второ място при момчетата от 9 до 11 години.
При момичетата от 9 до 11 години призовата тройка беше следната: Никол Павлова от София, Радина Бъчварова от Ямбол и Адриана Петрова от София.
Виктор Владимиров Влаев от Ямбол спечели първо място при момчетата от 12 до 14 години.
Мадлен Младенова и Валентина Костадинова от Ямбол бяха класирани на първа и втора позици при момичета /12-14 години/.
Категория „Крос-Кънтри“ при мъжете излъчи следната призова тройка: Владимир Влаев от Ямбол, Калин Стайков от София и Пенко Иванов от Ямбол.
В „Спийд слалом” победител отново беше Владимир Влаев от Ямбол с подгласници Виктор Влаев от Ямбол и Росица Стайкова от София.
Заместник-кметът на община Ямбол Михаил Керемидчиев връчи на призьорите купи и медали. Всички участници получиха тениски.


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДЕЖИ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖТА КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

Среща младежки консултативен съвет

В зала 107 на Община Ямбол се проведе информационна среща с 40 младежи, представители на младежки организации и ученически съвети от учебните заведения от община Ямбол.
Целта на срещата беше младите хора да се приобщят и да участват активно във вземането на решения относно проблемите на младежите в града. Те бяха информирани за намерението на ръководството на община Ямбол до края на месец септември с помощта на младите хора да бъде изграден действащ Младежки консултативен съвет към кмета и да бъде създаден отново Младежки парламент.
Предвидено е младежите да участват в разработването на нормативни документи, касаещи Правилника за финансиране дейността на младежките инициативи в община Ямбол.
Младите хора ще се включат активно в обсъждането и приемането на Общинска стратегия за младежта /2021 – 2030/.
На срещата присъстваха председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, заместник-кметът на община Ямбол Енчо Керязов, Емилия Кремъкова, председател на Постоянната комисия „Образование, спортни и младежки дейности“, Даниел Джинсов, председател на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите.
„Надявам се този Младежки консултативен съвет да функционира заради вас, младите хора. За нас, ръководството на община Ямбол, е изключително важно вашето мнение,“ каза заместник-кметът Енчо Керязов.
Антон Шиков изтъкна: „Силно се надявам тази инициатива да доведе до създаването на Младежки консултативен съвет, който да взаимодейства с Общинския съвет.“
Председателят на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите Даниел Джинсов представи презентация, с която запозна младежите с нормативните документи в областта на младежките проблеми на европейско, национално и регионално ниво, както и с начина на вземане на решения от местната власт.
Предстоят нови срещи, на които ще се работи за изработването на нормативните документи, касаещи участието на младите хора в местното самоуправление и начина на вземане на решения, засягащи младежките проблеми.
Следващата среща е предвидена за 9 юни

Полезни връзки


Банери ➲