Общинска администрация Ямбол Република България

МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ

logo

Български младежки Червен кръст е създаден през 1921 г., като през годините на своята работа подпомага милиони младежи и деца чрез обучения, промоция на хуманитарни ценности, здравна просвета и подготовка за реакция при бедствия. В средата на ХХ век организацията временно променя статуса си на самостоятелно съществуваща организация в рамките на БЧК, но през 1990 г. се възстановява като такава.

БМЧК има тристепенна организационна структура:
- Клубно ниво;
- Областно, съответно Столично ниво - 28 областни организации;
- Национално ниво.

БМЧК се ръководи от Национален събор на делегатите на организацията (НС), избрани от 28 – те областни структури. Националният събор е върховният орган на БМЧК.
НС избира Председател на БМЧК и членове на Оперативното бюро на БМЧК, които ръководят и представляват организацията между сесиите на НС и членове на Комисия по съответствията. При първото заседание на Комисията по съответствията се избира председател.
НС избира и Представител на БМЧК в Националния съвет на БЧК, като по този начин младежката организация участва в процесите за взимане на решения и стратегическото целеполагане на Националното дружество. Ръководството и всички избираеми позиции са с двугодишен мандат. 

Дирекция БМЧК е административно звено към Секретариата на Националния съвет на БЧК. Работата ѝ е да подпомага и да координира дейността на младежката организация на национално ниво. Тя отговаря за планирането на общите насоки за развитие на БМЧК.

БМЧК се състои от 28 областни организации, които са съставени от местни клубове. Клубовете провеждат периодично клубни събрания, като при първото събрание на клуба се избират клубен координатор и заместник клубен координатор. От клубните събрания се излъчват делегати, които да участват в Общото събрание на клубовете. 

Клубовете са част от областните организации. Областните организации провеждат веднъж годишно Общо събрание на клубовете, като се редуват съответно една година - отчетно-изборно събрание, една година - отчетно събрание. На отчетно – изборните събрания се избира областното ръководство - областен координатор и зам. областни координатори.

Координати - https://www.facebook.com/brcy.yamboll

046 664424, ул. „Димитър Благоев“№1

Полезни връзки


Банери ➲