Общинска администрация Ямбол Република България

Общинска собственост


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

  357  Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател
  594  Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
  815  Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
1229  Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача
1230  Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача
1442  Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
1988  Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
1989  Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
2005  Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
2008  Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице
2012  Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
2035  Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
2047  Категоризация на места за настаняване
2050  Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта
2059  Издаване на заповед за изземване на имот
2066  Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
2069  Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
2081  Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
2086  Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
2087  Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
2088  Категоризация на заведения за хранене и развлечение
2089  Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
2095  Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
2105  Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
2123  Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
2394  Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
2878  Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
3087  Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта
3122  Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости
3166  Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници
3167  Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници
3199  Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

1. Закупуване на общинско жилище от наемател, който е настанен в него по административен ред

2. Заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство

3. За кратковременно ползване на зали към Община Ямбол

4. За издаване на Разрешения за достъп и движение на територията на Община Ямбол на МПС с максимум допустима маса над 12 тона

5. Издаване на разрешение за отсичане на дървета и/или кастрене на клони


Ръководство на потребителя - Портал за електронни услуги EGOV.BG

Електронните административни услуги, също могат да бъдат заявени и от официалния сайт на Община Ямбол на следния адрес: https://yambol.imeon.bg:4443/WebSiteApp/frmMain.aspx , като изберете желаната услуга и натиснете бутона ЗАЯВЯВАНЕ.

Полезни връзки


Банери ➲