Общинска администрация Ямбол Република България

Заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство

Правно основание: чл. 137, ал11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 Необходими документи:

Заявление по образец – ЗХОЖКФ – 17 Д/Утвърден със Заповед №РД 11-525/20.02.2020г. на изпълнителния директор на БАБХ [ Размер на файла: 287.07kB ]

Документ за собственост или право за ползване на обекта

Такса и срок на изпълнение: няма

Срок на валидност: безсрочно
Заявлението се подава в два еднообразни екземпляра

 Технология на извършване: ЦАО

Полезни връзки


Банери ➲