Общинска администрация Ямбол Република България

Административно обслужване


Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол
Харта на клиента на общинска администрация - Ямбол [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 14:08:55 ]
Кодове за вид плащане [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 15:50:58 ]

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ТАКСИ
Банкова сметка: BG 13 SOMB 9130 84 24420344
Банка: Общинска банка АД, ФЦ - Ямбол
SWIFT BIC код: SOMBBGS

Административни услуги

Ръководство на потребителя - Портал за електронни услуги EGOV.BG

Електронните административни услуги, също могат да бъдат заявени и от официалния сайт на Община Ямбол на следния адрес: https://yambol.imeon.bg:4443/WebSiteApp/frmMain.aspx , като изберете желаната услуга и натиснете бутона ЗАЯВЯВАНЕ.

Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Плащането може да се извърши по всички възможни начини: плащане с карта през сайта (плащането се отразява веднага), банков превод (плащането се отразява до два работни дни) , в брой - на каса в общината или в изнесените офиси, както и на касите на Easypay и онлайн през сайта epay.bg.


Във връзка с изменението и допълнението на Административнопроцесуалния кодекс и създадената обща нормативна рамка на комплексно административно обслужване, Община Ямбол уведомява всички заявители на административни услуги, че считано от 25.03.2015 г.:

* Не се изисква представянето на  документи, издавани от община Ямбол за услуги, предоставяни от общината.

* Община Ямбол извършва служебна проверка в достъпните й регистри и не изисква да се прилагат документи, до които има достъп по служебен път.

* Административните услуги, за които изрично няма изискване с нормативен акт да се заявяват със заявление по образец, могат да бъдат заявени устно след попълване на 

ПРОТОКОЛ за устно заявяване на услуга.

* Комплексните административни услуги, за които изрично няма изискване с нормативен акт да се заявяват лично, могат да бъдат заявявани чрез лицензиран пощенски оператор.

* Получаването на резултата от административните услуги може да става чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.

* При декларирано желание от заявителя, индивидуалните административни актове по заявени административни услуги, могат да бъдат изпратени по електронен път, подписани с електронен подпис.

* Община Ямбол приема заявления за административни услуги, извършвани от други административни органи, когато същите са заявили и допуснали тази възможност.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

! Местните данъци и такси към Община Ямбол могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН на физическите лица или БУЛСТАТ (ЕИК) на фирмите.
Интернет плащането е възможно след регистрация в сайта на ИПЕЙ (https://www.easypay.bg/site/) и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ разполага с версия и на английски език.


Електронни административни услуги на Община Ямбол

Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Плащането може да се извърши по всички възможни начини: плащане с карта през сайта (плащането се отразява веднага), банков превод (плащането се отразява до два работни дни) , в брой - на каса в общината или в изнесените офиси, както и на касите на Easypay и онлайн през сайта epay.bg.

Вие можете да получите електронни услуги, като подадете искане и приложите необходимите документи, използвайки универсален електронен подпис /УЕП/:

/за издаване на удостоверения, приемане на декларации, издаване на дубликат от квитанция за платени данъци и такси, данъчни оценки, услуги за регистрация и гражданско състояние/

ВАЖНО!

Необходимо е да имате:

· Валиден сертификат за УЕП

· Браузър Internet Explorer, Mozilla, Chrome

Необходимо е да направите следното:

· Да изберете електронната услуга

· Да свалите и попълните бланката (заявление) за избраната услуга от екран "Е-Услуги". За целта е необходимо да имате инсталиран софтуер за работа с PDF-документи. Свалянето на бланката може да извършите от частта „Е-Услуги” в секция "Сваляне на бланка" срещу наименованието на съответната услуга.

· Да укажете начина на получаване на услугата - чрез сайта, на гише в община Ямбол или по пощата.

· Да добавите съпътстващите/изискуеми/  документи в електронен вид. Прилаганите към заявяваната услуга документи е необходимо да бъдат предварително подписани с УЕП. Задължително е подписаният файл да съдържа в себе си електронния подпис (формат *.p7m). Уебсайтът автоматично ще разпознае подписания файл и ще изведе информация за лицето, което го е подписало и издателя на УЕП.

· Да регистрирате заявлението. Сайтът няма да регистрира заявлението ако липсва изискуем документ или ако някой от приложените документи не е подписан с УЕП.

Резултат :

·         Получавате входящ номер на заявената  услуга.

·         Имате достъп до всички подадени и подписани с УЕП документи.

·         Имате възможност за информираност по отношение движението на преписката.

·         Получавате крайния резултат от услугата по посочения от Вас начин.

Вашите документи трябва да отговарят на следните условия:

·         Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.

·         Прилаганите документи могат да бъдат във формат на Microsoft Office или PDF, както и изображения във формат JPEG/JPG, които могат да бъдат по размер до 2 МВ всеки един от тях.

·         Документите да не съдържат криптиран текст

·         Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси

 

Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Плащането може да се извърши по всички възможни начини: плащане с карта през сайта (плащането се отразява веднага), банков превод (плащането се отразява до два работни дни) , в брой - на каса в общината или в изнесените офиси, както и на касите на Easypay и онлайн през сайта epay.bg.

Банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в описанието на услугата.

Доброволно предоставените данни от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се ползват само за целите, за които са предоставени.

Полезни връзки


Банери ➲