Общинска администрация Ямбол Република България

Комплекс за социални услуги за деца и възрастни


logo-ksudv

          Комплексът за социални услуги за деца и възрастни е структура със социално предназначение, в която се предлагат социални услуги от резидентен тип и в общността, които имат за цел подкрепа на деца и семейства в риск, лица и стари хора в неравностойно положение.

Комплексът за социални услуги е с административен адрес: гр. Ямбол, ул.”Търговска”120.

Комплексът за социални услуги обединява самостоятелно действащи форми на социални услуги в общността и такива от резидентен тип на територията на Община Ямбол, а именно :

 1. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДМБУ/;
 2. Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/;
 3. Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/;
 4. Център за обществена подкрепа /ЦОП/;
 5. Дневен център за стари хора /ДЦСХ/;

1.Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДМБУ/

Кои сме ние

Център за настаняване от семеен тип гр. Ямбол е разкрит през 2011г. във връзка с изпълнение на договор № BG051PO001-5.2.06-0048-C0001  по проект „В моя нов дом“  ,подписан между Община Ямбол и Агенция за социално подпомагане. От 1.03.2012г. финансирането на центърът е държавно делегирана дейност , доставчик на услугата е Община Ямбол.

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ)  е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца без увреждания, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Центъра за настаняване е с капацитет 12  места. За деца от 3 до 18 години, ако детето продължи да учи, за да завърши средното си образование, може да остане, но не повече от 20 годишна възраст. Услугата е 24 часова и се обезпечава от екип специалисти: ръководител, възпитатели, социален работник, детегледачи и помощен персонал.

Сградата на Центъра е разположена в КСУДВ на 3 и 4 ет. в оживен жилищен квартал на територията на града, в близост до детски, учебни, здравни и социални заведения.

Целта на услугата е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално развитие и социално включване на всяко дете без увреждане в среда, близка до семейната чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа. Настаняването в Центъра се извършва посредством заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“

.Центърът се състои от: дневна - трапезария; стая за отдих / с аудио-визуална техника, мека мебел, библиотека, където се събират децата/; спални помещения за децата; офис на персонала, санитарни, складови и други помещения.  Към Центъра има и дворно пространство с обособено място за отдих и игра.  

Социалната услуга е обзаведена и оборудвана подходящо и отговаря на изискванията за настаняване и отглеждане на деца без увреждания. Всеки потребител разполага с лично пространство, пространство за оползотворяване на свободното време, за уединение и срещи с роднини, отдих, храна и др. Материалната база създава условия за формиране и изграждане на умения за самостоятелност на децата без  увреждания.

Адрес: гр. Ямбол, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни ул. „Търговска“ № 120, ет. 3 и 4

Управител: Милена Веселинова Кирова
Телефон: 046/681 089, 0895599626
e-mail: cnst_jl@abv.bg

 2. Център за социална рехабилитация и интеграция е делегирана от държавата дейност с капацитет 41 ползватели. Разкрит на територията на гр. Ямбол със Заповед № РД 01-289/28.03.2007 г. на Изпълнителен Директор на АСП с капацитет 30 места от 01.01.2007г., завишен със Заповед № РД 01-220/28.01.2011 г. на 41 места от 01.01.2011 г. От 1 септември 2012 г. с решение на Общински съвет Ямбол ЦСРИ е включен в структурата на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Ямбол.

Персонал - 10 лица:

Специализираният персонал на услугата притежава необходимата квалификация за предоставяне на  социални услуги и е мотивиран за повишаване на качеството им:

Управител, социален работник; Социален работник; Логопед ; Трудотерапевт; Педагог; Психолог; Рехабилитатори; Мед. сестра.

Неспециализиран персонал: Касиер, той и завеждащ личен състав; Хигиенист 

Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, чиято цел е  подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Потребители на социалната услуга са деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки:

-  деца и лица с различни видове увреждания, емоционално - поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;                                

-  деца и лица с различни форми на зависимост;

-  деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;

-  други.

Услуги

Център за социална рехабилитация и интеграция предлага терапевтични дейности, рехабилитационни дейности, обучителни дейности и консултации насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  придобиване на умения и подкрепа за придобиване на трудови умения.

Терапевтичните, обучителните и  рехабилитационните дейности, както и консултациите се осъществяват от специалисти – социални работници, психолог, логопед, трудотерапевт, педагог, рехабилитатори и медицинска сестра, които съдействат и подкрепят децата, родителите им, пълнолетните лица и семействата им посредством индивидуални и/или групови занимания.

Чрез дейностите се извършва индивидуална оценка на потребностите, изготвят се индивидуални планове за подкрепа за включване в подкрепящи дейности:

Терапия и рехабилитация:

 Логопедична  терапия - цели  преодоляване затрудненията във формирането и развитието на речта , преодоляване на артикулационните нарушения, повишаване на комуникативните умения, развитие на  моторика/фина и груба/ , фонематичен слух, подобряване  и развитие на писмена и четивна техника. Чрез различни техники и прийоми  се преодоляват проблемите свързани с граматически правилният строеж на изречението, темпа, ритъма и плавността на речта /при заекване, запъване, прекалено бързо или прекалено бавно говорене/, овладяването на процесите писане, четене, смятане и се постига формиране и развиване на езиковата система при децата и възстановяване на разпаднатата реч при пълнолетните лица последица от заболявания.

Психологическа  подкрепа се реализира чрез различни терапевтични дейности, съобразно индивидуалните потребности на потребителите, ползващи услугата. Насочена е към подобряване на психо-емоционалното състояние, изграждане на устойчивост при наличие на постигнати резултати. Психологическата  подкрепа оказвана на пълнолетни лица има за цел подпомагането на дадената личност да  подобри психо емоционалното и състояние и в контекста на рехабилитационния процес да подобрява функциите било то физически, психически и социални. Тя е изключително важна и при децата за правилно формиране на личността, развитие  на социална функция. Въведението на личността към процеса на психологическа подкрепа има за цел изграждане на хипотеза за произхода на проблемите, а след това - в корекцията на психо-емоционалното и физическото състояние, в контекста на общите цели. На  по-късен етап от процеса - да се консолидират резултатите, постигнати от подготовката на потребителите за самостоятелност и независим живот.

Медицинската рехабилитация в ЦСРИ включва дейности по кинезитерапия и физикална терапия, които се извършват съобразно назначенията на лекар физиотерапевт.  Дейността се провежда индивидуално и групово с потребители с временни травми, хронични заболявания и трайни увреждания от рехабилитатори и медицинска сестра като се цели: психоемоционална стабилизация на потребителите, оптимално възстановяване на опорно двигателния апарат и възстановяване и поддържане в добро състояние на всички жизнени функции.

 Обучения за придобиване на трудови умения - формиране на нови умения в ежедневните дейности и битовия труд; формиране на нови умения в творческите дейности /рисуване, приложни изкуства/; нови знания и умения в познавателната сфера, формиране на морално-волеви качества/търпение, преодоляване на трудности, постигане на обща цел; повишаване на самооценката и самочувствието; подобряване на психо-емоционалното състояние; социално включване.

 

Обучение за придобиване на умения / „Независим живот“  на децата и пълнолетните лица с увреждания  цели  формиране на умения за самостоятелно функциониране в ежедневието, разширяване на знанията и опита, повишаване на личностната автономност, снижаване на тревожността и стреса, породени от заболяването, преодоляване на изолацията и социална интеграция. Провеждат се занимания по ориентиране и придвижване зрително затруднени деца и лица в малкото и голямото пространство, преодоляване на хиподинамията – работа в зала и на открито, с топка; формиране на умения за тактилно обследване, развитие на тактилност, фина моторика и общопознавателни умения /незрящи/, както и развитие на здравите сетива.

Информиране и консултиране  - Консултативната работа е свързана с предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа; изисквания, срокове и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена подкрепата.

Специализираната консултативна работа е предоставяне на практически указания и насоки на потребителите и техните семейства с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия.

Работа с родители на деца с проблеми в развитието – Чрез консултации от екип ЦСРИ и включване в терапевтичния и рехабилитационния процес  родителите се подкрепят за  справянето с практическите проблеми при отглеждането, възпитанието и обучението на децата им. Дават се препоръки за мерки за подкрепа в домашна среда.

 Материална база

Център за социална рехабилитация и интеграция  към Комплекс за социални услуги за деца и възрастни е разположен на първи етаж – крило запад. Има обособени помещения за работа с потребителите - кабинет на социалните работници, зала за игрова терапия, кабинет на логопеда, кабинет на психолога, зала за ЛФК, физиотерапевтичен кабинет, медицински кабинет, зала за занимателна терапия, зала за трудотерапия, фитнес зала и компютърна зала, три санитарни възли и офиси. Всички те са оборудвани с необходимите мебели и пособия за работа с потребителите. Отговорят на изискванията по Наредба за качество на социалните услуги.

 Условие и ред за ползване на социалната услуга

Приемането на потребители в ЦСРИ се извършва съгласно процедурите, определени със ЗСУ, ЗЗД, Правилниците за тяхното прилагане, Методически насоки за уеднаквяване на практиката и координация при прилагане на Закона за социалните услуги и правилника за неговото прилагане и Методическото ръководство за предоставяне на социалната услуга ЦСРИ.

 Адрес: гр. Ямбол, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни ул. „Търговска“ № 120, ет. 1

Управител: Даниела Иванова Петрова
Телефон: 046/681088, 0893398129
e-mail: centar99@abv.bg

Facebook: ЦСРИ – Ямбол

 3. Дневен център за деца и младежи с увреждания ,,Дъга“ към Комплекс за социални услуги за деца и възрастни

Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“ град Ямбол е разкрит със Заповед №РД/01-17 от 08.01.2009 г. на изпълнителния Директор на АСП към МТСП, с капацитет 30 места, считано от 01.01.2009 г. Със Заповед №РД 01-1077 от 22.08.2017 г. на изпълнителния Директор на АСП услугата е променена от Дневен център за деца с увреждания на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания, считано от 01.01.2018 г., при капацитет 30 места. Дневен център за деца и младежи с увреждания е държавно делегирана дейност.

Центърът предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяното на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и от организация на свободното време и личните контакти.

 Екип: За изпълнение на целите на услугата и предвидените дейности в ДЦДМУ се осъществяват от мултидисциплинарен екип от следните специалисти: Управител, социален работник, логопед, психолог, педагог, трудотерапевт, медицинска сестра, детегледач. Специалистите имат необходимата квалификация за предоставяне на социални услуги. В своята работа са водени единствено от най-добрия интерес на потребителите и принципите за партньорство със своите клиенти и с институциите, имащи отношение по различните случаи, с цел постигането на оптимални резултати.

 Основните дейности са насочени към:

 • целодневна или полудневна услуга според индивидуалните потребности и спецификата на физическото и психическото състояние на потребителите
 • обучение във всекидневни умения и дейности от ежедневния живот, според индивидуалните възможности на потребителите
 • превенция на социалната изолация, работа върху социалната интеграция на потребителите и семействата им
 • групови и индивидуални педагогически консултации
 • социална работа с потребителите и техните семейства
 • придобиване на умения по ДЕЖ, социално – битови умения, според индивидуалните възможности на потребителите
 • педагогическа подкрепа за деца със СОП и говорни проблеми
 • логопедична говорна терапия за потребители с нарушения в комуникацията
 • обучение в умения за социална интеграция
 • индивидуални психологически консултации
 • индивидуална рехабилитация
 • медицинска грижа – поддържащо лечение, назначено от лекуващ лекар или друг лекар – специалист
 • хранене по време на престоя в ДЦДМУ, в зависимост от нуждите на потребителите и желанието на родителите, включващо закуска, подкрепителна закуска, обяд, следобедна закуска
 • специализиран транспорт от и до дома на потребителите, по график съобразен с индивидуалните потребности, училищни програми, здравословно състояние и график за консултации

 Материална база:

В ДЦДМУ като част от КСУДВ е осигурена подходяща материална база съобразена с естеството на предоставяните социални услуги Има подходящо местоположение и осигурява отлични условия за предоставяне на социалните услуги в съответствие с потребностите на потребителите и целите на добрата практика за осигуряване на безопасна и сигурна среда. Сградата е с осигурен достъп за хора с увреждания, разполага с вътрешни и външни асансьори. Отговаря на критериите и стандартите за местоположение и материална база. ДЦДМУ е със съвременно оборудване и зали за:

-трудотерапия,

- групова работа,

- индивидуална подкрепа,

- кабинет за психологическа подкрепа,

- кабинет за рехабилитация

- социална консултация,

- логопедична терапия,

- медицински кабинет

- трапезария

- спално помещение

- санитарни помещения

 Насочване:

Насочването за ползване на социалната услуга ДЦДМУ се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ или от Община Ямбол. Родител/попечител/настойник/лицето, полагащо грижи за дете/деца заявяват в ДСП или в Община Ямбол на място или по телефон, или писмено, включително и по електронен път, желание да ползват социалната услуга ДЦДМУ. В срок от 20 дни от датата на заявяване на желанието социален работник изготвя Предварителна оценка на потребностите /ПОП/ и насочва потребителя за ползване на социалната услуга. В 20-дневен срок от постъпване на документите в социалната услуга, екип от специалисти на ДЦДМУ изготвя индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа, които се предоставят на родителите в достъпен формат. След постигане на съгласие, се подписва Договор за ползване на социалната услуга.

Адрес: гр. Ямбол, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни ул. „Търговска“ № 120, ет. 2

Управител: Димитрина Веселинова Караманова – Илева

Телефон: 046/681083, 0893343642 – социален работник

e-mail: dcdu_yambol@abv.bg

Facebook: Дневен център за деца с увреждания – Ямбол

Работно време: от Понеделник до Петък от 08.00 ч. до 17.00 ч.

 4. Център за обществена подкрепа „Усмивка“

Кои сме ние

Център за обществена подкрепа гр. Ямбол е разкрит през 2007 г. по  Проект „Разкриване на център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск“, с финансовата подкрепа на Европейския съюзпо програма ФАР 2004, Договор № BG 2004/ 016-711.01.02-1.31„Деинституализация посредством предоставяне на социални услуги за рискови групи“, изпълняван от Община Ямбол.

От 01.01.2009 г. центърът е държавно делегирана дейност, при утвърден капацитет и към настоящия момент - 50 деца и техните семейства.

Екипът на Център за обществена подкрепа осъществява специализирана подкрепа на всички свои потребители – деца и непълнолетни, техните родители и обгрижващи близки. Основната цел на Центъра е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, чрез предоставяне на специализирани качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всички деца, в т.ч. деца в риск и техните семейства, родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца, приемни семейства и кандидати за осиновители.

Ползването на социалната услуга дава възможност да помогнем на децата и семейства, да се включат в обществения живот, като вярваме, че всеки човек може да бъде пълноценен и полезен, ако на време получава помощ и подкрепа.

Потребители

Услугите са насочени към всички деца от 0 – 18 годишна възраст и семействата им, деца от 0 – 18 годишна възраст в риск и семействата им, родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца и кандидати за осиновители.

Капацитет

Център за обществена подкрепа е с капацитет 50 места, като децата са основни потребители, но паралелно с тях, специалистите работят и с родителите им и разширеното семейство.
В ЦОП работи персонал от 10 човека / управител, социални работници, психолози, педагог, логопед, технически сътрудник и хигиенист/. Специалистите имат необходимата квалификация за предоставяне на социални услуги с необходимото качество, както и висока мотивация за повишаване. В своята работа специалистите са водени единствено от най-добрия интерес на детето и принципите за партньорство със своите клиенти и с институциите, имащи отношение по различните случаи, с цел постигането на оптимални резултати.

Услуги

В Център за обществена подкрепа се извършват дейности свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца. В центъра се извършват: социално, психологическо и педагогическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случай на отчуждение и конфликт при развод/раздяла, обследване и обучение на осиновители, консултиране на деца с поведенчески проблеми, реализиране на програми за деца и семейства.

Ползването на услугата дава шанс, за достоен и пълноценен живот, компетентна професионална подкрепа, личностна и социална интеграция на децата и семействата.

Основните дейности, включени в комплекса, са основно насочени към:

Информиране и консултиране – изследване и разбиране, заедно с детето и семейството, на проблеми и затруднения, които срещат за постигане на основните цели в живота, запознаване с и обмисляне на възможни решения и действия за тяхното преодоляване.

Застъпничество и посредничество – подкрепа на семействата да защитят правата си в рамките на наличните правни и административни процедури; подкрепа и координация при нужда от взаимодействие с други услуги или различни институции, организации и административни органи, в интерес на детето и семейството.

Общностна работа – съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочени към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие.

 Терапията - съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.

Терапия и рехабилитация  - може да се предоставя както самостоятелно, така и като част от комплекс от различни социални услуги.

Социалната услуга може да бъде предоставяна и мобилно и във:

 1. лечебни заведения;
 2. институции в системата на предучилищното и училищното образование;
 3. детски ясли;
 4. места за подкрепа на деца с противоправно поведение;
 5.  центрове за лица, търсещи и/или получили международна закрила

Обучение за придобиване на умения – дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.

Социалните услуги се предоставят в почасова форма, индивидуално договорена с всеки родител и потребител, съобразно оценените нужди на конкретното дете/лице.

Материална база

Центърът разполага с много добра материална база, съобразена с характера на услугите. Има подходящо обзаведени помещения, предназначени за индивидуална и групова работа с деца и родители. Осигурена е достъпна, безопасна и сигурна среда за предоставяне на услугите. Обзавеждането в кабинетите за провеждане на срещи и консултации с потребителите е съобразено с възрастовите групи, естеството на социалната услуга и изискванията за безопасност и сигурност. Обособени са кабинети за: групова работа с деца и родители, индивидуална работа, психологическо консултиране, за работа с най-малките, мултимедийна зала за превантивна работа и кабинет по Социално-битови умения.

Насочване

Насочването на децата към социалната услуга се извършва по реда на Глава шеста от Закона за социални услуги и Глава втора от Правилника за приложение на Закона за социални услуги.

Съобразно разпоредбите на чл. 3 (1) от предходните и заключителни разпоредби на ППЗСУ, насочването за ползване на социални услуги се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“.

В 20-дневен срок от постъпване на документите в социалната услуга, екип от специалисти на ЦОП изготвя индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа, които се предоставят на родителите в достъпен формат. След постигане на съгласие, се подписва договор за ползване на социалната услуга.

На основание чл. 74, ал. 1, т. 1 от ЗСУ, насочването на децата към социалната услуга може да се извърши с направление от ДСП по настоящ адрес, като мярка за закрила на дете в риск, както и с изготвена предварителна оценка по ППЗСУ.

По време на своята работа екипът на ЦОП работи в тясно сътрудничество с ОЗД към ДСП по настоящ адрес на семейството, масовите училища, детски градини и други институции, осъществяващи пряка работа с деца.

По време на изпълнение на служебните си задължения, екипът от специалист спазва стриктно международното и българското законодателство в областта на закрилата на децата, принципите на конфиденциалност на информацията, да уважава личността и достойнството на всяко дете.

 

Адрес: гр. Ямбол, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни ул. „Търговска“ № 120, ет. 2

Управител: Милена Христова Алексиева
Телефон: 046/622 056, 0895599626
e-mail: cop_usmivka@abv.bg

Facebook: Център за обществена подкрепа „Усмивка“

 

Полезни връзки


Банери ➲