Общинска администрация Ямбол Република България

Конкурс за изработка на идеен проект за бюст-паметник на Васил Левски

Възложител:

Община Ямбол, представлявана от Валентин Ревански, кмет на общината.

Цел на конкурса:

Изработка на идеен проект за бюст-паметник на Васил Левски, който да бъде поставен в централната градска част на гр. Ямбол.

Паметникът трябва да е съставен от две взаимосвързани части - бюст-паметник (метал и камък) и постамент (камък), с обща височина до 3,5 м. На авторите се дава свобода при създаване на композицията, която трябва да предава правдиво характера на портретувания образ на Васил Левски и неговото дело.

Изисквания за участие:

В конкурса могат да участват скулптори, художници, архитекти и творчески колективи.

Лица, изключени от участие: представителите, партньорите или служителите на организатора, на който и да е член на журито или на всяко лице, което е участвало в подготовката на конкурса. Тези лица няма да имат право да се състезават, както и да подпомагат състезаващите се.

Задължително се представят следните материали:

- копие от документи за професионална квалификация и правоспособност на всеки един от участниците;

- макет на бюст-паметника в мащаб 1:10;

- проект на бюста в мащаб 1:5;

- компютърни визуализации, колажи, рисунки и др. материали, представящи проекта (на електронен и хартиен носител);

- придружителна записка, в която авторите представят своя проект;

- финансова рамка за реализиране на проекта до 30 000 лв.

Комисия:

Постъпилите проекти ще бъдат разгледани от комисия, назначена със заповед от кмета на общината, в следния състав:

Председател:

- Скулптор - представител на СБХ;

Членове:

- Енчо Керязов - зам. кмет на Община Ямбол, председател на Комисия за естетическо оформление и синтез на градската среда към Община Ямбол;

- Главен архитект на Община Ямбол;

- Ивайло Христов - ландшафтен архитект, общински съветник при Общински съвет - Ямбол, член на Комисия  за естетическо оформление и синтез на градската среда към Община Ямбол;

- Архитект - член на САБ/КАБ;

- Марин Добрев - изкуствовед, директор на ХГ Стара Загора;

- Петър Тепсизов - художник, председател на СБХ - представителство Ямбол, уредник в ХГ „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол, член на Комисия  за естетическо оформление и синтез на градската среда към Община Ямбол;

Всеки проект ще бъде представен устно от участниците на заседание на комисията, за което ще бъдат своевременно уведомени от организаторите на конкурса.

Награди:

1 място - 2000 лв.

2 място - 1000 лв.

3 място - 500 лв.

Община Ямбол си запазва правото да избере изпълнител за реализиране на бюст-паметника от класираните на първо, второ и трето място участници. С избрания кандидат ще бъде сключен договор.

Избраният изпълнител предоставя безсрочно на Община Ямбол всички авторски права върху разработката и реализацията на проекта. Авторските права върху конкурсните предложения на всички останали участници остават собственост на авторите.

Срокове:

Проектните предложения се приемат до 30.11.2021 г. на гише информация на Община Ямбол. В случай, че в първоначално обявения срок не са постъпили такива или е постъпил само един, срокът може да бъде удължен.

Комплектът от документи за конкурса: заявление за участие и декларация за авторско право се получават по електронен път чрез изтегляне от сайта на Община Ямбол www.yambol.bg или на гише информация в сградата общината.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО [ Дата на публикуване: 13 септември 2021 г., 11:15:56 ]

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ [ Дата на публикуване: 13 септември 2021 г., 11:16:05 ]

Схема за разполагане на паметник на Васил Левски 1 [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 14:18:33 ]

Схема за разполагане на паметник на Васил Левски 2 [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 14:18:40 ]

Полезни връзки


Банери ➲