Общинска администрация Ямбол Република България

Кметът сезира СЕМ за манипулативна медийна публикация

| Автор: Пресцентър

5d/5d05a3ef26d38ab05200c074a9ee8040.jpg

Община Ямбол остро възразява срещу съдържанието на публикация в официалната интернет страница на „Радио 999“ от 21.06.2019 г. със заглавие „Данка Камбарева: Защо си се подписал в подписката?! Само ти и тези, които не могат... сте го направили!“. Позицията на кмета Георги Славов е, че публикуваният материал нарушава Закона за радиото и телевизията относно прокламираните в него принципи за правото на информация и недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите. Съдържанието на разпространена публикация грубо погазва и етичните норми от Етичния кодекс на българските медии, а именно: на обществото да се поднася точна и проверена информация, без преднамерено скриване или изопачаване на факти. Нарушен е и принципът в журналистическите материали да има ясно разграничение между факти, коментари и предположения. По същество изобщо липсват факти, като целият текст е манипулативен и подвежда обществото.

„Считам, че с посочения материал община Ямбол като институция и г-жа Данка Камбарева като служител на общината, са засегнати в линейни медийни услуги, в които не са участвали лично или чрез свой представител“, се казва в писмо на кмета до медията. „Оспорваме изцяло всички твърдения в публикацията, като считам, че те не отговарят на истината, а изнесената информация е недостоверна, недоказана и манипулативна“, допълва Георги Славов.

На основание чл. 18 от Закона за радиото и телевизията до медията е изпратено искане за право на отговор, който да бъде разпространен по предвидения от закона ред. По повод публикацията кметът Георги Славов сезира Съвета за електронни медии, Комисия за журналистическа етика и Съюза на българските журналисти.

------------------

Приложени:

- Писмо на кмета Георги Славов до редакцията на медията, Съвета за електронни медии, Съюза на българските журналисти и Комисията по журналистическа етика;

- Право на отговор

------------------------

ПРАВО НА ОТГОВОР

По повод публикация в електронната медия „Радио 999“ под заглавие „Данка Камбарева: Защо си се подписал в подписката?! Само ти и тези, които не могат... сте го направили!“, община Ямбол изразява следната позиция като право на отговор:

1. Публикуваният материал нарушава чл. 10, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, според който при осъществяването на своята дейност доставчиците на медийни услуги се ръководят от следните принципи:

- гарантиране на правото на информация: изнесената информация в публикацията е недостоверна, недоказана и манипулативна, г-жа Камбарева е цитирана без да е правила публични изявления по коментираната тема, без наличието на какъвто и да е източник, съдържащ данни за подобно изявление;

- недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите: в публикувания материал се правят внушения за негативно отношение към личността на г-жа Камбарева във връзка със заеманата от нея длъжност като Директор на Дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“ и произтичащите от това служебни задължения;

2. Считаме, че са грубо погазени следните етични норми от Етичния кодекс на българските медии:

- 1.1 Точност

- 1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти: информацията в публикацията нито е точна, нито е проверена и изобщо не съдържа факти;

- 1.1.2 Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна: всъщност цялата публикувана информация е невярна;

- 1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове: по същество целия текст е манипулативен и подвежда обществото;

- 1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията: не е направено такова разграничение, както вече посочихме по същество липсват факти – факт е синоним на истинност, която може да бъде доказана научно или логично. Факт е резултат или събитие, случило се в действителност и чието съществуване е безспорно и проверено и не подлежи на съмнение;

- 1.1.5 В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки: в публикацията няма нищо подобно, отразени са единствено мнението и гледната точка на медията;

- 1.3.1 Ще се стремим да проверяваме информацията преди нейното публикуване, като търсим и използваме различни източници: няма данни информацията да е потвърдена, да са търсени и използвани различни източници;

- 1.3.2 Предпочитаме да използваме идентифицирани източници пред анонимните, чиято честност и надеждност не може да се прецени от обществото: цитиран е именно анонимен източник, чиято честност и надеждност не може да се прецени от обществото;

- 1.3.4 Винаги ще посочваме, когато информацията не е потвърдена: информацията категорично не е потвърдена, но това не е посочено, а се представя като абсолютна истина;

Г-жа Данка Камбарева е дългогодишен служител на община Ямбол с богат опит и доказан професионализъм в областта на общинската собственост и икономическите дейности. Освен педагогическото си образование, тя притежава магистърска диплома по „Управление на недвижимата собственост“. Община Ямбол изразява безрезервната си подкрепа и доверие в професионалните й компетенции и морални качества като държавен служител.

Предвид изложеното, твърденията за „НЕзаконно и НЕморално поведение“ може да се отнесат с пълна сила към автора на цитираната публикация и тиражиралата я медия.

С УВАЖЕНИЕ,

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:

/ГЕОРГИ СЛАВОВ/


Прикачени файлове

Pismo kmet.pdf [66.73kB]

Pravo na otgovor.pdf [0.97MB]

Полезни връзки


Банери ➲