Общинска администрация Ямбол Република България

Одобрен проект по ОПАК

| Автор: Красимир Костов

default news image

Община Ямбол получи одобрение за финансиране на проект на стойност 534 338 лв. по оперативна програма „Административен капацитет”. Наименованието на проекта е „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване”, а периодът на изпълнение е 18 месеца. Целевите групи са общинска администрация, граждани и бизнес, потребители на услугите на общинска администрация – Ямбол. Основната цел е да се постигне качествено и ефективно административно обслужване и развитие на електронното правителство.Специфичните цели на проекта, ориентирани към осъществяване на общата цел, са да се усъвършенстват практиките по управление и организация на административното обслужване в общинска администрация Ямбол, да се осигурят ефективни инструменти за широк обществен достъп до навременна информация за работата на общинската администрация и административното обслужване на гражданите и бизнеса, на базата на съвременните информационни и комуникационни технологии. Както и да се осигури добра информираност на гражданите и бизнеса относно предоставените услуги от общинска администрация. За реализиране на целите се предвиждат редица дейности сред които са оптимизиране на процесите и интегриране на услугите – включва анализ на настоящото състояние на услугите, разработване на бъдещ модел за оптимизация, предвижда се и развитие на електронно правителство и административни електронни услуги. Дейностите са свързани с разработване на интегрирана информационни система за административни услуги и интернет портал. В дейностите са залегнали още въвеждане на системи за управление за подобряване административното обслужване, както и изграждане на активно обратна връзка с клиента. Успешното реализиране на проекта ще допринесе за повишаване качеството на административното обслужване в общинска администрация Ямбол, хармонизирането и оптимизирането на работните процеси, правилното планиране на бюджета, поставяне на цели, приоритизиране на инициативите и разпределение на ресурсите. Гражданите и бизнеса в Ямбол ще бъдат много по-добре информирани за процедурите и административните услуги, извършвани от община Ямбол, ще получават периодична информация за резултатите и постиженията на администрацията, ще бъдат включени в общите усилия за по-ефективен контрол и противодействие и превенция на корупцията. Основно предизвикателство пред общинската администрация е повишаване на обществения имидж и доверието в община Ямбол, което ще бъде постигнато чрез ефективно партньорство и общи усилия на администрацията, така и със съдействието на структурите на гражданското общество.

Полезни връзки


Банери ➲