Общинска администрация Ямбол Република България

Открит конкурс за рехабилитация и асфалатиране на улиците в града ще се проведе в Община Ямбол

| Автор: Румяна Стефанова

default news image

На 12.07.07 г. от 10.00 часа в зала 203 на Община Ямбол ще се проведе открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за рехабилитация и асфалтиране на улици на територията на град Ямбол. Обществената поръчка включва три обособени позиции и обхваща асфалтиране на улици с износено асфолтобетоново покритие, направа на нова трошено- каменна настилка, фрезоване на износеното асфалтобетово покритие, почистване на настилките преди асфалтиране и полагане на битумна емулсия. Обособена позиция № 1 обхваща асфалтиране на ул. „Братя Миладинови”, обособена позиция № 2 – асфалтиране на улици в ж.к. „Яворов”, обособена позиция № 3 – рехабилитация на Крайречен булевард. Срокът за изпълнение на дейностите е два месеца. И трите обекта в обособените позиции са включени в праграмата за капиталови разходи на Община Ямбол за 2007 година. Прогнозната стойност на поръчката е 250 000лв. Кандидатите трябва да подадат своите оферти до 16.00 часа на 11.07.07 г. в Община Ямбол. Участниците в открития конкурс трябва да представят заверено копие от съдебното решение за регистрация, както и последващи пререгистрации, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, с дата на издаване не повече от 30 дни преди провеждане на конкурса, заверено копие от удостоверението за регистрация по ДДС, оригинален документ за гаранция за участие, документ за закупена документация, пълномощно на лицето, подписало офертата, в случай, че нямат представителни функции, копие от годишния баланс на фирмата, отчет за приходите и разходите за предходната година, списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най- важните строителни обекти, като в тях бъдат посочени стойностите, датите и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване, списък на техническите лица, вкл. и на тези, отговарящи за контрола на качеството, документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и на ръководните му служители, декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на поръчката, данни за собствени или наети технически лица, които участника ще използва за извършване на строителството. Критерият за оценка на офертите е най- ниска цена.

Полезни връзки


Банери ➲