Общинска администрация Ямбол Република България

заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Ямбол

| Автор: Румяна Стефанова

default news image

Три решения бяха приети на проведената днес среща между Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица и Председателите на училищните комисии за ранна превенция на противообществените прояви при малолетни и непълнолетни. Първото от тях е педагогическите съветници да насочват за консултации със специалисти от Превантивно информационния център и Центъра за социална превенция ученици от училището, с които е работено, но е необходимо и допълнителни консултации за предотвратяване на бъдещи противообществени прояви. В писменото известие трябва да бъде посочено и какво е провинението на ученика. Писмено известие до съответното училище ще изпращат и от центровете след като приключи работата с всеки конкретен случай. Второто решение на днешната среща е директорите на училища да използват правото, дадено им от Закона за народната просвета и да докладват на кмета на общината за извършените противообществени прояви. Според Закона кмета на общината има право да налага санкции. На срещата е решено още до края на януари 2007 г. всички училищни комисии за ранна превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, държавни и общински структури, както и НПО, които имат отношение към проблематиката да подготвят предложения за превенция на насилието на деца срещу деца. Предложенията ще бъдат обобщени и включени в плана за работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви за 2007 г. Този план ще бъде обсъден на разширено заседание на Местната комисия.

Полезни връзки


Банери ➲