Общинска администрация Ямбол Република България

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2013 година

П О К А Н А

 На основание чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 32,  ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол

 Д-р Татяна Петкова - Председател на Общински съвет - Ямбол 

 Кани жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, представители на средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2013 г., отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2013 г., както и годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г.

 Публичното обсъждане ще се проведе на 21.08.2014 г. (четвъртък) от 17.30 ч. в зала 107 на община Ямбол.

 Материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2013 г. са публикувани на сайта на общината .

Доклад за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2013 година

  • приложение 1
  • приложение 2
  • приложение 3
  • приложение 4
  • приложение 5
  • приложение 6

Полезни връзки


Банери ➲