Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“.

Възложена | 00339-2020-0001 | Публикувана от Мария Караиванова

В обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности: Дейност 1. Проектиране Дейността предвижда проектиране в работна фаза на компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 2 400 т/год. Избраната технология е компостиране в открити клетки с навес, която използва автоматизирана система за размесване и разбъркване. Дейност 2. Изпълнение на строително-монтажни работи Дейността предвижда изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет от 2 400 т/год. и проектиране на пътна връзка и ел. захранване на имота. Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталациите: •доставка, монтаж и пусково наладъчни дейности на технологично оборудване за компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък; •вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите. Необходимото оборудване и техника за компостиране в открити клетки с автоматизирана система за размесване и разбъркване включва: челен товарач, шредер, сито, система за разбъркване и размесване, система за аериране и контролни табла. Дейност 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация.

СЪОБЩЕНИЕ:

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛИ ИСКАНИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ В НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, УВЕДОМЯВАМЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.179 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка. Промените се правят еднократно, като обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 7 дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка. С оглед посочената правна норма не са налице законови предпоставки за удължаване сроковете по процедурата.

Линкове:

Обществена поръчка | Решение | Обявление | Обявление

Полезни връзки


Банери ➲