Общинска администрация Ямбол Република България

Център за административно обслужване на гражданите


Услуги по дейности /класификатор на услугите - описание, необходими документи, срок, цена, формуляри за заявяване/
Ръководство на потребителя - Портал за електронни услуги EGOV.BG

Портал за електронни административни услуги
Електронните административни услуги, също могат да бъдат заявени и от официалния сайт на Община Ямбол на следния адрес: https://yambol.imeon.bg:4443/WebSiteApp/frmMain.aspx , като изберете желаната услуга и натиснете бутона ЗАЯВЯВАНЕ.

Информация по Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Общинска администрация Ямбол
гр. Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" №7
e-mail:  yambol@yambol.bg
тел:  0875333844 

https://yambol.bg


Работно време на Център за административно обслужване:

Делнични дни от 8.00 до 18.00 ч. /след 17:30 се приемат плащания само с пос-терминал/ , събота от 8.30 до 12.30 /приемат се плащания само с пос-терминал /

В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.00 ч. 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ --> Платете вашите данъци онлайн тук 

1 Младши експерт Кремена Петрова-Николова 046/681110 гише №9 – всички услуги
2 Старши експерт Пламена Панкова 046/681104 гише №4 - всички услуги
3 Младши експерт Галя Генчева 046/681105 гише №5 – всички услуги
4 Младши експерт Веселина Господинова 046/681108 гише №8 – всички услуги
5 Младши експерт Румяна Георгиева 046/681106 гише №6 – всички услуги
6 Главен специалист Невена Сотирова 046/681114 гише №11 – всички услуги
7 Главен специалист Валентина Петрова 046/681103 гише №3 – всички услуги
8 Специалист Таня Русева-Димитрова 046/681107 гише №7 – всички услуги

Отдалечено работно място - офис Бенковски:

Работно време: от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.30; Телефон: 0875333842

Отдалечено работно място - офис Аврен:

Работно време: от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.30; Телефон: 0875333841

Административно обслужване е всяка дейност по извършване на административни услуги от органите на изпълнителната власт и други, овластени за това със закон. Тази дейност се изразява в даването по искане на граждани или организации на справка, издаването или съставянето на документ за удостоверяване, признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.
Административното обслужване е сред основните дейности на местната администрация.

Административното обслужване се извършва от определените за това длъжностни лица в Центровете за административно обслужване. Правомощията на служителите при административното обслужване са пряко свързани с отговорността им, контрола и административно-наказателните санкции, предвидени от закона при неправилно или неточно процедиране.

Административното обслужване се осъществява при спазване на следните принципи:

 • равнопоставено отношение към всички потребители;
 • осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
  създаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване;
 • координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
 • периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
  осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги;
 • служебно събиране на информация и доказателствени средства;
 • осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.

Всяко физическо или юридическо лице може да заяви административна услуга, която е от значение за установяване на неговите права или задължения, или за осигуряване на достъп до обществена услуга.

Административната услуга може да бъде заявена устно, в писмена форма на гише или по електронен път, лично или чрез упълномощен представител по начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо.

При административно-техническите услуги искане могат да правят само лица, които притежават право на собственост (съсобственост) или друго вещно право върху имота, за който се иска услугата.

При приемане на Заявление, служителят от Центровете за административно обслужване е задължен:

 • да уведоми заявителя за срока за извършване на услугата, размера на дължимата такса и начините на заплащане;
 • да регистрира искането съгласно установените правила, като проверяват;
  • Формата и съдържанието (реквизитите);
  • Приложените изискуеми документи;
  • Подпис на подателя.
  • да уточни начина на получаване на съставения административен акт и /или изходящи документи (отговор, заповед, решение, удостоверение, скица и др.) Получаването на документа може да се извърши по един от следните начини:
   • Лично от звеното за административно обслужване;
   • Чрез лицензиран пощенски оператор на предварителна посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя;
   • По електронен път на електронна поща.

  Право да получи документа от извършената услугата имат: лицето, заявило исканата услуга, пълномощник, а за юридическите лица – упълномощено длъжностно лице.


  Електронна пощенска кутия за предложения, сигнали и заявления.

  За допълнителна информация - телефон: 0875 333 844 , мейл: yambol@yambol.bg  или чрез формата за обратна връзка:

  Полезни връзки


  Банери ➲