Общинска администрация Ямбол Република България

Община Ямбол организира търг с явно наддаване за бензиностанция, наемателят задължително ще благоустрои района за своя сметка

| Автор: Пресцентър

01.jpg

Община Ямбол организира търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на бензиностанцията, намираща се на ул. „Димитър Благоев“ №16, ведно с построената в имота едноетажна търговска сграда, навес, газостанция и всички подобрения, трайно прикрепени към имота. Към него има голям интерес от страна на потенциалните наематели.
Началната тръжна месечна наемна цена е 2 851,10 лв. без ДДС. Освен, че трябва да заплаща определения след търга наем, задължително условие за бъдещия наемател е за своя сметка да облагороди територията около общинския обект. Наемателят има право да извърши дейностите сам или в едномесечен срок от сключване на договора да внесе по сметка на община Ямбол сума в размер на 280 000 лева (сумата за интервенцията с ДДС).
Имотът е разположен между двата ръкава на река Тунджа в съседство с територия, отредена по плана на града за озеленяване, в която е ситуиран и паметникът „Плодородие“. От там може да се посети и един от изградените от община Ямбол речни кейове, който е предоставен за свободен достъп на гражданите. В интерес на гражданите и гостите на град Ямбол е тази територия да бъде благоустроена и това ще бъде вменено като задължително условие на бъдещия наемател на общинския обект – бензиностанция.
Той безвъзмездно трябва да извърши за своя сметка в полза на Община Ямбол облагородяване на пространството около паметник: „Плодородие“, чрез извършване на дейности по благоустрояване, озеленяване и внасяне на нова паркова мебел за широко обществено ползване.
Дейностите по благоустрояване, озеленяване и подобряване на инфраструктурата и околното пространство на паметника включат:
- изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и еднопосочно велосипедно движение с ширина 3.50 м. по протежението на речното корито от ул. „Димитър Благоев“ до мостово съоръжение в североизточния край;
- осветяване на пространството чрез монтиране на осветителни тела с поцинковани метални стълбове и светлинен добив на светлинния източник ≥20 lm/W в покрай алеята в частта и между паметник „Плодородие“ до мостово съоръжение;
- озеленяване чрез засаждане на декоративна паркова растителност;
- монтаж на паркова мебел – пейки, кошчета за отпадъци, стойка за велосипеди и др.;
- изграждане на открита площадка за игра в съответствие с одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж на стойност до 90 000.00 лв. с включен ДДС, с възложител Община Ямбол. Конкретното местоположение на площадката за игра ще бъде указано с виза за проектиране;
- срок за извършване на облагородяването на пространството - 6 месеца от сключване на договора;
- възстановяване, поддържане и опазване прилежащата към обета инфраструктура.
Депозит за участие в търга – 6 900 лева, стъпката за наддаване - 7.014 %, равна на 200 лева.
Тръжната документация е на стойност 30 лева без ДДС. Тя се предоставя на участниците в стая 316 и стая 312, след като сумата бъде заплатена в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинската администрация на Община Ямбол на ул. „Георги С. Раковски“ № 7, гр. Ямбол от 01.02.2022 г. до 07.02.2022 г.
Таксата за участие се внася до 16:00 часа днес в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Ямбол и е на стойност 20 лева без ДДС.
Определеният депозит трябва да бъде внесен до 16:00 часа по сметка в Общинска банка АД, клон Ямбол, SOMBBGSF, IBAN BG 75 SOMB 9130 33 24121301.
Оглед на обекта се извършва в работен ден до 8 февруари (включително), след закупуване на тръжна документация и уточнение със служители в стая 316 или 312 в сградата на Община Ямбол.
Заявления за участие в търга се приемат в зала 100, партерен етаж в сградата на Общината от 09:00 часа до 10:00 часа на 9 февруари.
Търгът ще се проведе на 9 февруари от 10:00 часа в зала 100.
Наемната цена ще се заплаща в брой ежемесечно в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинската администрация на Община Ямбол, до 30-то число на текущия месец или по банкова сметка в Общинска банка АД, клон Ямбол, SOMBBGSF, IВАN BG13SOMB91308424420344, вид плащане 444100.
Бензиностанцията е построена след сключения между „Shell България“ ЕАД и Община Ямбол договор от 15.06.1996 година. Обектът е въведен в експлоатация на 10.01.1997 година и от тази дата започва да тече правото на ползване за „Shell България“ ЕАД. Срокът на действие на договора изтече на 10 януари 2022 година.
През 2002 година е извършено преустройство на част от съществуваща бензиностанция за газостанция.
Още подробности вижте тук:
https://yambol.bg/uploads/23CC49652C78C136B65B2A53426D3C5B

Полезни връзки


Банери ➲