Общинска администрация Ямбол Република България

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация


Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:

  1. Бланка УТС 5-1
  2. Пълномощно - недвижими имоти 
  3. Документ за собственост, право на строеж или друго вещно право
  4. Разрешение за строеж
  5. Екзекутивен чертеж в два екземпляра

Таксa: 100,00 лв.

Срок: 14 работни дни

Валидност: по ЗУТ

Полезни връзки


Банери ➲