Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци включващи: сепариране, рециклиране, транспортиране, оползотворяване (термично или чрез други методи за оползотворяване) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”

„Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци включващи: сепариране, рециклиране, транспортиране, оползотворяване (термично или чрез други методи за оползотворяване) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”

отворена 00339-2020-0007/2020-05-21 Публикувал: Мария Караиванова
Предмет на дейността по поръчката е предварително третиране/сепариране на смесените битови отпадъци, обозначени с код: 20 03 01 (съгласно списъка с отпадъци по чл. 5 ал. 1 от Наредба 2/2017г. за класификация на отпадъците), които се събират в Регион Ямбол. Според източниците на образуването им, битовите отпадъци се подразделят на: - битови отпадъци, генерирани от домакинствата; - битови отпадъци, генерирани от административни, социални и обществени сгради; - битови отпадъци, генерирани от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, когато нямат характер на опасни отпадъци. В обхвата на поръчката е включено и изпълнение на целите на общините по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, в съответствие с действащата нормативна уредба. Прогнозните количества битови отпадъци, генерирани от Регион Ямбол /общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа/ са 75 000 тона/средногодишно.

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 888 KB
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.
 

Спецификация

PDF файл; 219 KB
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.
 

Образци

DOCX файл; 121 KB
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.
 

еЕЕДОП

ZIP файл; 86.9 KB
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

Връзки към сайта на АОП