Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци включващи: сепариране, рециклиране, транспортиране, оползотворяване (термично или чрез други методи за оползотворяване) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”

Възложена | 00339-2020-0007 | Публикувана от Мария Караиванова

Предмет на дейността по поръчката е предварително третиране/сепариране на смесените битови отпадъци, обозначени с код: 20 03 01 (съгласно списъка с отпадъци по чл. 5 ал. 1 от Наредба 2/2017г. за класификация на отпадъците), които се събират в Регион Ямбол.

Според източниците на образуването им, битовите отпадъци се подразделят на:

- битови отпадъци, генерирани от домакинствата;

- битови отпадъци, генерирани от административни, социални и обществени сгради;

- битови отпадъци, генерирани от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, когато нямат характер на опасни отпадъци.

В обхвата на поръчката е включено и изпълнение на целите на общините по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, в съответствие с действащата нормативна уредба.

Прогнозните количества битови отпадъци, генерирани от Регион Ямбол /общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа/ са 75 000 тона/средногодишно.

Линкове:

Обществена поръчка | Решение | Обявление

Полезни връзки


Банери ➲