Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на кръстовища и места за паркиране, по единадесет обособени позиции”

„Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на кръстовища и места за паркиране, по единадесет обособени позиции”

затворена 00339-2019-0006/2019-02-28 Публикувал: Свилен Раднев
05.03.2019 г. : На основание чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП(изм. и доп. ДВ. бр.91 от 14 ноември 2017г.), считано от 05.03.2019 г., е осигурен достъпът до решението и обявлението, тъй като деня на публикуването им в РОП е бил 04.03.2019 г. (понеделник, неработен ден за Република България).На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.) Възложителят е предоставил неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка. ============================================================================================================== ЗАБЕЛЕЖКА: 28.02.2019 г. : На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.) Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз; На основание чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП(изм. и доп. ДВ. бр.91 от 14 ноември 2017г.) достъпът до решението и обявлението ще бъде осигурен в деня на публикуването им в РОП. ============================================================================================================= „Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на кръстовища и места за паркиране, по единадесет обособени позиции” Обособена позиция № 1: “Основен ремонт на обект на централна градска част 2: -част от улица "Кара Кольо", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Богомил"; -част от ул. "Стефан Караджа", ведно с тротоари, ограничена от ,ул. "Търговска" и ул. "Г. С. Раковски";-част от ул. "Стефан Стамболов", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Стефан Караджа" и ул. "Богомил"; -част от ул. "Търговска", ведно с тротоари и зелени площи, ограничена от ул. "Богомил", ул. "Срем" и ул. "Граф Игнатиев". Обособена позиция № 2: "Ремонт рехабилитация и изграждане на велоалея и паркинги на ул. Милин Камък от о.т. 79 до о.т. 336 по плана на град Ямбол - Аврен. Етапно строителство" - III-ти етап” Обособена позиция № 3: “Изграждане „Пътна връзка и обслужващ път с уширение за изчакване за завод "Баумит" Обособена позиция № 4: "Благоустрояване и паркинги в кв.14 по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ гр. Ямбол между улици "Спарток", "Преслав" и "Страхил" Обособена позиция № 5: "Рехабилитация, реконструкция на улици, изграждане на нови места за паркиране и кът за отдих: Между ул. "Генерал В. Заимов", ул. "Георги С. Раковски", ул. "Независима България" и ул. "Жельо Войвода"; кв. 33 - ЦГЧ; Между кв. 32 - ЦГЧ от о.т. 77 - о.т. 83 - о.т. 82 - о.т. 81 - о.т. 80 - о.т. 79; В УПИ - V, кв. 40 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ" Обособена позиция № 6: "Реконструкция на кръстовище на ж.к. Златен рог" и ул. Димитър Благоев" Обособена позиция № 7: "Пътна връзка на паркинг пред гробищен паркинг - гр. Ямбол с път III - 5304 (Ямбол- Кукорево) при километър 1+295 ляво" Обособена позиция № 8: “Изграждане на "Паркинг и благоустрояване в кв. 61 по ПУП - ПРЗ на ПРЗ на ЦГЧ гр. Ямбол - междублоково пространство на север от ул. "Каранова" Обособена позиция № 9: „Благоустрояване пространството между жилищни блокове № № 7, 8, 9, и 11 в жк „Васил Левски“, гр. Ямбол“ Обособена позиция № 10: "Изграждане на нови кръстовища както следва: I- етап - кръстовище от ул. "Бакаджик" и ул. "Търговска"; II- етап- кръстовище на ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Крали Марко" Обособена позиция № 11: „Изграждане на нови кръстовища както следва: I- етап - кръстовище от ул. "Търговска" и ул. "Гоце Делчев"; II- етап - кръстовище на ул. "Силиврия" и ул. " Граф Игнатиев" На основание и при спазване на нормативните ограничения на чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, част от поръчката, а именно Обособени позиции от №6 включително до №11 включително се възлагат по реда валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях – по реда на Част V, Глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява и/или по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП чрез директно възлагане. Мотиви: стойността на тези обособени позиции е в размер общо на 396 991.66 лв. без ДДС, която стойност не надвишава заложения в чл. 21, ал. 6 праг от 1 000 000,00 лв. за строителство и общо не надхвърлят 20 % от общата стойност на поръчката, възлизаща на 4 537 241.65 лв. без ДДС, като в същото време определя реда за самостоятелното им възлагане: по реда на Част V-та , Глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява и/или по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП чрез директно възлагане.

Файлове към обществената поръчка

 

Решение

PDF файл; 469 KB
Дата на публикуване: 05.03.2019
 

Обявление

PDF файл; 1.43 MB
Дата на публикуване: 05.03.2019
 

Документация

PDF файл; 3.09 MB
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 05.03.2019
 

еЕЕДОП

PDF файл; 1.33 MB
Дата на публикуване: 05.03.2019
 
Дата на публикуване: 11.04.2019
 
Дата на публикуване: 16.04.2019
 
Дата на публикуване: 16.04.2019
 
Дата на публикуване: 16.04.2019
 
Дата на публикуване: 16.04.2019
 
Дата на публикуване: 16.04.2019
 
Дата на публикуване: 16.04.2019

Връзки към сайта на АОП