Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Ямбол.

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Ямбол.

затворена 00339-2019-0011/2019-08-26 Публикувал: Мариана Петрова
На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.) Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз; На основание чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП достъпът до решението и обявлението ще бъде осигурен в деня на публикуването им в РОП. Описание на поръчката: Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя; Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата, до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя; Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до депо, посочено от Възложителя !!!!НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: Уважаеми дами и господа, с Решение № РД/02-00705/10.09.2019 г. на Възложителя за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление, е направено изменение в обялвението за обществената поръчка и Технически спецификации, като решението за изменение и Техническата спецификация с текстовете, които са изменени, са публикувани във "Файлове към обществената поръчка" към настоящата обществена поръчка. Изменението в обявлението се състои и в удължаване срока за получаване на оферти, както и в датата за отваряне на офертите, а именно: Срок за получаване на оферти или заявления за участие - 10.10.2019 г., 17:00 часа; Условия за отваряне на офертите - 11.10.2019 г., 14:00 часа; Моля, всички участници да съобразят подготвяните от тях оферти с извършените изменения. Дата: 13.09.2019 г. Обявлението за изменение е публикувано в Официалния вестник на Европеския съюз под № 2019/S 177-431920 на 13.09.2019 г.

Файлове към обществената поръчка

 

Решение

PDF файл; 573 KB
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
 

Документация

PDF файл; 9.64 MB
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
 

Методика

PDF файл; 2.38 MB
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
 

ЕЕДОП

PDF файл; 4.71 MB
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
 

Проект на договор

PDF файл; 8.80 MB
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
 

espd-request_smetosabirane_f.zip

ZIP файл; 94.2 KB
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
 

Ценово предложение

DOCX файл; 25.0 KB
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
 

ЕЕДОП

DOC файл; 203 KB
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
 

Обявление

PDF файл; 872 KB
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 13.09.2019 г.
 
Дата на публикуване: 13.09.2019 г.
 
Дата на публикуване: 15.10.2019 г.
 
Дата на публикуване: 24,10,2019 г.
 

Решение

PDF файл; 570 KB
 

Доклад

PDF файл; 727 KB
 

Протоколи

ZIP файл; 2.03 MB

Връзки към сайта на АОП