Общинска администрация Ямбол Република България

Глава І.

Общи положения.

Чл.1. (1) С тази наредба се определят условията и реда за обособяване, поддържане и използване на прилежаща площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване и имоти с повече от една сграда, определени за жилищно застрояване, когато не е възможно да се урегулира като поземлен имот.

(2) Наредбата определя отношенията между етажните собственици и /или ползватели на имоти в сгради с режим на етажна собственост и общинска администрация във връзка с условията и реда за поддържането и контрола по спазването на предназначението и реда за използване на прилежащата площ.

(3) В случаите по ал. 1 прилежащата площ се определя със заповед на кмета на община Ямбол по искане на заинтересуваните лица или по негова инициатива.

(4) При определяне на прилежащите площи към съществуващи сгради, се ползва практическия начин по Приложение № 1 на Наредба № 7 на МРРБ от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

(5) Кметът на общината определя със заповед прилежаща площ за съответната етажна собственост в рамките на общия урегулиран поземлен имот.

Чл.2. (1) В случаите, когато кметът на Община Ямбол инициира служебна процедура за определяне на прилежаща площ на сграда или група от сгради в етажна собственост, предназначението се определя от Общински експертен съвет по устройство на територията, по предложение на главен архитект или упълномощени за това длъжностни лица от общинска администрация.

(2) За процедурата по ал.1 се уведомяват писмено председателите на съответните етажни собствености.

(3) След изтичане на сроковете от обявлението /14 дневен срок за подаване на информация/, кметът на общината издава заповед, придружена от скица, за определяне на прилежаща площ към сградите.

Чл.3. (1) Определянето на прилежащата площ на сградата по инициатива на заинтересовани лица, се извършва въз основа на заявление, което се внася в Общинска администрация – Ямбол, от председателя на управителния съвет или управител на етажната собственост.

(2) Към заявлението по ал. 1, се прилагат следните документи:

1. копие от протокол на общо събрание, удостоверяващ присъствали и гласували собственици /обитатели/, заверено от управителния съвет /управителя/;

2. решението, прието от общото събрание, в което трябва да е посочено какво желаят собствениците /обитателите/ да бъде предназначението на прилежащата площ.

3. информация за брой етажи, брой секции /входове/ и апартаменти

Глава II.

Предоставяне на прилежаща площ.

Чл.4. (1) Предоставянето на прилежаща площ на етажната собственост се извършва със заповед на кмета на общината, придружена от копие (извадка) от действащия регулационен/ подробен устройствен план (ПУП) на квартала, от кадастрален план/ кадастрална карта, връчена на Председателя на Управителния съвет/ Управителя на етажната собственост, въз основа на заявление, внесено в общинската администрация от заинтересуваните лица по Приложение № 1 към тази наредба.

(2) Кметът на общината или упълномощено от него лице, проверява получената информация, по чл.3, ал.2 и в 14 дневен срок от датата на внасяне на заявлението в общинска администрация, издава заповед придружена от скица, с която се определят границите, предназначението и условията, при които е определена прилежащата площ към сградата.

(3) Ако се установи, че информацията, подадена в заявлението е недостатъчна и не отговаря на изискванията общинската администрацията, указва на управителния съвет на етажната собственост да отстрани в 7 дневен срок непълнотите. След изпълнение на указанията, кметът издава заповед, придружена със скица, в 14 дневен срок от отстраняване на неточностите и непълнотите.

(4) Допустимо е определената прилежаща площ да бъде обособена с лека ограда, при спазване разпоредбите на чл. 50, т.1 е от ЗУТ

(5) Определената прилежаща площ се маркира по подходящ начин от представителите на съответните етажни собствености, както следва:

1. върху трайна асфалтова (циментова) настилка – с единична непрекъсната линия с бяла боя, други обозначителни знаци или по друг подходящ начин;

2. върху озеленени площи – с различен по цвят бордюр, други обозначителни знаци или по друг подходящ начин.

Чл.5 (1) Допустимо е прилежащата площ към съществуващи сгради да се използва за следните дейности:

т.1. благоустрояване, озеленяване и почистване;

т.2. за паркиране на автомобили на собственици, обитатели и ползватели на самостоятелни обекти в сградата, върху определени за това площи, извън тези за озеленяване;

т.3. оформяне места за почивка, игра на деца, с подходящо озеленяване.

(2) Дейностите по ал.1 могат да се извършват, след издаване на съответните изискващи се съгласно нормативната уредба разрешения, строителни книжа и други.

Чл.6. В случаите, когато жилищната сграда е с повече от един вход определянето на прилежаща площ към сградата може да стане, след провеждане на съвместно общо събрание на всички входове и вземане на решение за избор на предназначението на прилежащата площ или след представяне на отделни решения на съответните общи събрания.

Глава III.

Права и задължения на етажните собственици за използването и поддържането на прилежащата площ.

Чл.7. Забранява се използването на прилежащата площ за:

1. осъществяване на търговска дейност на открито;

2. поставянето на гаражи;

3. ремонт на автомобили;

4. складиране на предмети, вещи, строителни материали;

5. изхвърляне на битови отпадъци и образуване на нерегламентирани сметища;

6. монтирането на неестетични и опасни от противопожарна гледна точка огнища, барбекюта и др.

Чл.8. Ако определени дейности в прилежащите пространства са предизвикали замърсяване, отпадъците трябва да се отстранят веднага след приключване на дейността.

Чл.9. Управителният съвет (управителят) е длъжен да създаде организация за незабавно отстраняване на снега по тротоарите и прилежащите площи към сградите, както и премахването на ледените висулки и създаващите пречки за преминаване на пешеходци натрупвания от сняг.

Чл.10. Собствениците, обитателите и ползвателите са длъжни да не възпрепятстват работата на снегопочистващите машини, разчистващи публичните площи за обществено ползване, невключени в прилежащите площи на сградите в режим на етажна собственост.

Чл.11. (1) Два пъти годишно - пролетта и есента, УС / Управителят на етажната собственост организира основно почистване на прилежащата площ по график, съгласуван с общинската администрация за извозване на отпадъците.

(2) Текущото почистване на прилежащата площ се извършва по ред, определен от Общото събрание на етажната собственост.

Глава IV

Административна отговорност.

Чл.12. (1) Кметът на община Ямбол определя със заповед длъжностни лица, които да упражняват контрол по спазване на разпоредбите на тази наредба.

(2) При констатиране на нарушения, произтичащи от неспазване на наредбата, длъжностните лица съставят констативен протокол, в който определят срок за отстраняване на нарушението

(3) При неспазване на срока по ал.2 се съставя акт за установяване на административно нарушение от служителите в Сектор Превенция и опазване на обществения ред и звено Общинска полиция или от други длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на община Ямбол.

(4) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или упълномощен от него заместник - кмет издава наказателно постановление.

(5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 13. За нарушаване разпоредбите по наредбата се налагат глоби в размер от 20 лв. до 100 лв. за физически лица, а за юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 100 лв. до 500 лв.

Глава V.

Допълнителни разпоредби.

§ 1. Определяне на прилежаща площ към сгради в режим на етажна собственост в жилищните комплекси се извършва по реда на Наредба № 6 от 18 септември 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

§ 2. По смисъла на тази Наредба „заинтересовани лица” са собствениците на самостоятелни обекти в съществуващи сгради в режим на етажна собственост, в квартали с комплексно застрояване или в обособени урегулирани поземлени имоти за жилищно застрояване, с повече от една сграда.

VІ. Заключителни разпоредби.

§ 1. Наредбата се издава на основание чл.4, ал.4 от Закона за управление на етажната собственост и може да бъде изменяна, допълвана или променяна по реда на нейното приемане с решение на Общински съвет – Ямбол.

§ 2. За неуредените с тази Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на действуващото българско законодателство, както и нормативните актове на Общински съвет – Ямбол.

§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината и упълномощени от кмета длъжностни лица.

§ 4. Настоящата Наредба е приета с Решение № ХХ-16/22.03.2013г. по Протокол № ХХ от 22.03.2013 год. на Общински съвет гр. Ямбол и влиза в сила от деня на приемането й.

Полезни връзки


Банери ➲