Общинска администрация Ямбол Република България

19.05.2023г. Питане относно проектитане и изграждане на аерираща система от 3 броя фонтани в бетонираното корито на р.Тунджа

18.04.2022г. Питане относно текущи ремонти за 2022г.

17.03.2022г. Питане относно проект за ремонт на дом за стари хора - Ямбол.

16.03.2022г. Питане относно работата на кварталните клубове на територията на Община Ямбол - 2.

14.03.2022г. Питане относно паметната знак-плоча на Стиляна Параскевова.

01.03.2022г. Питане относно работата на кварталните клубове на територията на Община Ямбол.

24.02.2022г. Питане относно резитбата на дървета на на територията на Община Ямбол.

27.05.2021г. Питане относно домашните кучета на територията на Община Ямбол.

09.02.2021г. Питане относно културния календар за 2021 година.

09.02.2021г. Питане относно заетите от пенсионери длъжности.

03.02.2021г. Питане относно приходите от детски ясли и детска кухня за 2020 година.

26.01.2021г. Питане относно управление на имоти общинска собственост през 2020г.

25.01.2021г. Питане относно изпълнние на договори за предварително третиране на битови отпадъци в Община Ямбол

29.12.2020г. Питане относно транфпортираните количества инфилтрат от ретензионния басейн на Регионално депо Ямбол до ПСОВ Сливен

08.12.2020г. Питане относно детайлизация по изпълнението на Бюджет 2020 към 30.09.2020

02.12.2020г. Питане относно приходите от такси за детски ясли и детска кухня

25.11.2020г. Питане относно изпълнението на Бюджет 2020 към 30.09.2020

25.11.2020г. Питане относно изплатените суми и събраните и транспортирани количества смесени битови отпадъци за периода май-октомври 2020

20.10.2020г. Питане относно организацията на работа в детските градини и ясли

07.10.2020г. Питане относно разпореждането с общински жилища

Полезни връзки


Банери ➲