Общинска администрация Ямбол Република България

Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) .

Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол

Наредба за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и реда, условията и мерките за подпомагането им

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол 

Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на Община Ямбол Цветове (приложение)

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол

Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения , собственост на Община Ямбол

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Община Ямбол

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиции клас В

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие.

Наредба за търговската дейност на територията на Община Ямбол.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол

 1. Решение 240 по административно дело 325/2023г на ЯАС
Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ямбол

 1. Решение по административно дело 255/2021г на ЯАС
 2. Решение по административно дело 5975/2021г на ВАС

Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол

 1. Решение № 141 от 27.09.2017г. на Административен съд - Ямбол
 2. Решение № 149 от 09.10.2017г. на Административен съд - Ямбол
 3. Решение № 123 от 03.11.2015г. на Административен съд - Ямбол

Наредба за регистриране, разплод и стопанисване на кучета на територията на Община Ямбол

 1. Решение № 167/03.10.2018 г. на Административен съд - Ямбол

Наредба за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества

 1. Решение № 7 от 16.01.2019г. на Административен съд - Ямбол
 2. Решение № 117 от 20.06.2018г. на Административен съд - Ямбол

Наредба за управление на общинския бюджет - Наредбата е отменена на XXXVII  заседание на ОбС Ямбол на 26.06.2014г.

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол.

Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Ямбол

 1. Решение № 93 от 12.06.2017г. на Административен съд - Ямбол

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ямбол, (по чл.196, ал.5 на Закона за устройство на територията – ЗУТ)

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или част от тях от Община Ямбол.

Наредба за публично-частни партньорства

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол

 1. Решение № 41/16.04.2014 г. на Административен съд - Ямбол

Наредба за предоставяне на общински концесии по чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС

Наредба за устройството и управлението на гробищния парк и обредната зала в него на територията на Община Ямбол

Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

Наредба за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на община Ямбол

 1. Решение № 14 от 30.01.2019г. на Административен съд - Ямбол

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ямбол 2014г. – 2016г.

Полезни връзки


Банери ➲