Общинска администрация Ямбол Република България

ГЛАВА ПЪРВА

ЦЕЛ, ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С тази Наредба се регламентират реда и правилата за осъществяване на различни форми на Публично-частни партньорства(ПЧП) в община Ямбол.

(2) Целта на Наредбата е да осигури и регламентира участието на частния партньор в дейностите по финансиране, проектиране, изграждане и експлоатация на общински инфраструктурни проекти, места с обществено значение и предоставянето на комплексни социални услуги.

(3) Участието на частния партньор в дейности от изключителна компетентност на Община Ямбол се допуска при спазване на законоустановени процедури и утвърдени европейски практики.

Чл.2. (1) ПЧП е дългосрочно договорно отношение и/или създаване на търговско дружество със смесено участие между юридическо/-и лице/-а от частния сектор от една страна и Община Ямбол – от друга, с цел финансиране, построяване, реконструкция, управление и/или поддръжка на общинска собственост и инфраструктура, в изпълнение на одобрените от Общинския съвет-Ямбол стратегии, планове, програми за управление на общинската собственост или развитие на Общината.

(2) При ПЧП частният партньор поема риска за финансиране, построяване, реконструкция, управление и/или поддръжка на обекта, докато поне един от двата риска – за наличност на предоставяната услуга или за нейното предоставяне – се поема от Община Ямбол.

Чл.3. (1) Взаимоотношенията между Община Ямбол и частния партньор се изграждат при условията на равнопоставеност, без създаване на предимства за нито една от страните и при зачитане на законните им интереси.

(2) Отношения на ПЧП възникват чрез:

а) създаване на търговско дружество с общинско участие, при спазване правилата на Търговския закон, при спазване регулациите за упражняване на правата на собственост на община Ямбол в търговските дружества, нормативната уредба на ЗМСМА, ЗОС, правомощията на Общинския съвет съгласно неговия правилник и чл.17 от настоящата Наредба;

б) включване на Община-Ямбол като партньор за осъществяване на проект с обществено значими функции във вече съществуващо търговско дружество или неправителствена организация.

в) сключване на договор след прилагане на процедурите, предвидени в Закона за концесиите, Закона за обществените поръчки или друг закон с подзаконовите актове за тяхното прилагане.

ГЛАВА ВТОРА

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЧП

І.Материални обекти, предмет на ПЧП

Чл.4. Материалните обекти влизащи в обхвата на ПЧП са:

4.1. Инфраструктура, свързана с третиране на питейни и отпадни води, в т. ч. водопроводи, довеждащи и вътрешноселищни, канализации, пречиствателни станции и услуги свързани с тази инфраструктура;

4.2. Съхранение и преработка на отпадъци;

4.3. Пътна инфраструктура, в т.ч. специализирани пътни съоръжения, мостове, тунели и т.н., собственост на Общината;

4.4. Съоръжения и услуги, свързани с градският транспорт и предоставяните от тях услуги

4.5. Обществени гаражи, места за паркиране;

4.6. Инфраструктура и съоръжения за производство на електрическа, топло енергия или за ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници);

4.7. Местата за отдих, спорт, култура и туризъм и др., свързани с благоустрояването на града;

4.8. Зелените площи;

4.9. Съдебни сгради;

4.10. Сгради на общината;

4.11. Райони на учебни заведения;

4.12. Училища; Детски градини; Библиотеки; Читалища;

4.13. Болници, Медицински центрове, Клиники; ДКЦ;

4.14. Звена за възстановяване;

4.15. Полиция, полицейски участъци;

4.16. Офис сгради;

4.17. Помощна инфраструктура;

4.18. Други – определени с изрично решение на Общинския съвет.

ІІ. Услуги, предмет на ПЧП

Чл.5. Услуги, които могат да бъдат предлагани от Общината чрез създаване на ПЧП са:

5.1. Услуги с информационни технологии;

5.2. Услуги по преместване;

5.3. Благоустройство и социална помощ;

5.4. Развитие на недвижимата собственост на общината;

5.5. Услуги за работа в мрежи;

5.6. Други – определени с изрично решение на Общинския съвет;

5.7. Услуги в областта на социалното дело, спорта, културата, обучението и образованието.

Чл.6. (1) ПЧП е приложимо по отношение на всички действия и дейности по реализацията на проекти с обществена значимост, осъществявани при взаимодействие на частният бизнес с Община Ямбол и свързани с дефинирането, планирането, предварителната оценка на инвестиционните разходи, подбора на източниците на финансиране оперативното управление, наблюдението и контрола на тези проекти.

(2) Във всички случаи, когато обект на ПЧП е дълготраен материален актив по баланса на Общината, който е публична общинска собственост, общината запазва правото си на собственост върху този актив, независимо от формата на ПЧБ

ІІІ. Форми на Публично-частно партньорство(ПЧП)

Чл.7. С оглед на участието на частния партньор в проект, който се реализира по пътя на ПЧП, формите на ПЧП биват:

7.1. Форма: „Операция до ключ” – при която Община Ямбол предоставя възможност на частен партньор да изгражда и експлоатира материален обект, при запазване на собствеността си.

7.2. Форма: „Допълващо пристрояване” - при която Община Ямбол предоставя договорирана възможност, частният партньор да проектира, изгради и експлоатира за определен период от време пристройка към съоръжение или обект общинска собственост.

7.3. Форма с етапи: „Купуване – Разработване – Експлоатиране” - при която Община Ямбол, предоставя възможност на частен партньор да закупи съоръжение или обект общинска собственост, разшири или модернизира, съгласувайки проекта с публичния партньор, след което го експлоатира за определен договориран срок от време с Община Ямбол.

7.4 Форма с етапи: „Лизинг – Разработване – Експлоатиране” - при която Община Ямбол, предоставя възможност на частен партньор да вземе на лизинг съоръжение или обект общинска собственост, разшири или модернизира, съгласувайки проекта с публичния партньор, след което го експлоатира за определен договориран срок от време с Община Ямбол.

7.5. Форма с етапи: „Изграждане – Прехвърляне - Експлоатиране” – при която Община Ямбол договорира с частен партньор финансирането и изграждането на съоръжение или обект, собствеността върху който се прехвърля на Общината. Община Ямбол предоставя чрез лизинг съоръжението или обекта на частния партньор за дълъг период от време.

7.6. Форма с етапи: „Изграждане – Притежаване - Експлоатиране – Прехвърляне” (ИПЕП или ПИФЕ) - при която частна фирма партньор получава франчайз да финансира, проектира, изгради и експлоатира съоръжение или обект за посочен период, след което собствеността се прехвърля обратно на Община Ямбол.

7.7. Форма с етапи: „Изграждане – Придобиване - Експлоатиране” (ИПЕ) – при която Общината упражнява договорирани постоянни или увеличаващи се правомощия върху съоръжение, обект или услуга финансирани, изградени, притежавани и експлоатирани от частна фирма партньор.

7.8. Форма с етапи: „Създаване – Предоставяне – Ползване” (СПП) – при която Общината упражнява договорирани постоянни правомощие върху услуги.

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪЗНИКВАНЕ НА ПЧП. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СТРАНИТЕ

Чл.8. (1) Единствено Общинският съвет има право да вземе решение за създаване на ПЧП. Решението се взима в открито заседание, по предложение на Кмета на Община Ямбол с мнозинство, съгласно ЗМСМА, ЗОС и Правилника за организация и дейността на Общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол.

(2) За да се вземе решение по ал.1, Общинският съвет-Ямбол следва да установи, че съществува обективна необходимост от създаването на ПЧП и да одобри финансовите условия в частта инвестиционни разходи по проекта.

(3)Обективна необходимост е налице във всички случаи когато стратегии, програми, планове за управлението на общинската собственост и услуги за развитието на община Ямбол предвиждат извършването на определени дейности, за които общината не разполага с достатъчен ресурс да реализира дейността самостоятелно.

(4) Информация относно финансовите условия в частта инвестиционни разходи по проекта, както и информация по чл. 10, ал.2, се изготвя от Кмета на община-Ямбол и се предоставя на Общинския съвет за вземане на решение

Чл.9. Общинският съвет и общинската администрация са длъжни да съдействат за разработването и реализацията на ефективни проекти на база на ПЧП, адекватни на изискванията и подходящи за кандидатстване пред Оперативните програми, Европейските Структурни и Кохезионен фондове, както и за гъвкаво привличане на средства от стратегически инвеститори и финансирания по различни целеви програми.

Чл.10. (1) При постъпване на предложение от частния партньор за реализиране на проект по пътя на ПЧП, Кметът на Община Ямбол е длъжен да направи преценка по целесъобразност и законосъобразност на направеното предложение и с оглед на това да изготви мотивиран доклад, който да внесе в срок до 30/тридесет/ дни от постъпване на предложението пред Общинския съвет за обсъждане и вземане на решение по чл.8. При констатиране на явна нецелесъобразност и незаконосъобразност на предложението Кметът изпраща на частния партньор отказ за партньорство.

(2) За обсъждането и вземане на решение по чл.8, Кметът е длъжен да предостави информация относно:

а) идентификационни данни на частния партньор;

б) организационно-правната форма за партньорство;

в) собственост, управление и начин на финансиране;

г) съотношението на собствеността върху активите;

д) финансови или други имуществени задължения на общината;

е) включени ли са в ПЧП, изискванията за поддръжка и функциониране по предназначение на активите и разпределени ли са рисковете и отговорностите;

ж) предвидени ли са в случаите на услуга предмет на ПЧП, количествени, качествени параметри относно изпълнението на услугата и механизъм за редуциране на таксите при некачествено изпълнение;

з) други данни;

Чл.11. Всеки проект за ПЧП хронологично съдържа следните етапи:

11.1. Пътна карта на ПЧП в която се прави, в зависимост от предмета и формата на ПЧП анализ или предложения относно:

- определяне на целите, необходимия капацитет и възможности;

- преценка доколко е необходима структурата и обществените услуги;

- процес на предоставяне на услугата;

- интерес на частния сектор;

- форми на доверие между партньорите;

- оценка и разпределение на риска;

- преценка за оптимално използване на ресурсите;

- адекватност на нуждите;

- оценка на нуждите;

- желан и постижим резултат;

- анализ “ползи-разходи”;

- пречки;

- съответствие разходи и качество на услугите;

- подходяща институционална структура, ръководство за управление;

- регулации и институционална структура за мониторинг;

- форми на доверие между партньорите;

- идентификация на проекта;

- проект на решение за осъществяване на ПЧП;

- избор на формата на ПЧП;

- определяне на структурата на ПЧП;

- фактическо разпределение на риска;

- структура на ПЧП – компоненти;

- финансиране;

- очаквания за ПЧП;

11.2. Стартиране на проекта– в който се определя в зависимост от предмета и формата на ПЧП:

- необходимостта от услугата;

- описание на проекта:

- цел и обхват на проекта;

- основни задачи;

- основни данни (рамка) за проекта;

- описание на вида и количеството на необходимите/желаните услуги;

11.3. Осъществяване на проекта:

11.3.1. Проектиране – предварителна фаза;

11.3.2. Разработване на методика за избор;

11.3.3. Разработване на конкурсни /тръжни/ процедури;

11.3.4. Споразумения с финансови институции;

11.3.5. Правна рамка и регулации;

11.3.6. Финансови условия;

11.3.7. Предварителна оценка на социално-икономическото въздействие;

11.4. Проектиране – избор:

11.4.1. Конкурс или търг;

11.4.2. Оценка;

11.4.3. Споразумение : Договор за ПЧП или създаване на дружество със специална цел-ПЧП;

11.5. Проектиране – изпълнение:

11.5.1. Строителство/изграждане;

11.5.2. Изпълнение;

11.5.3. Мониторинг;

11.5.4. Експлоатация;

11.5.5. Оценка - Ефективност и ефикасност;

11.6. Управление на проекта - при който се определят в зависимост от предмета и формата на ПЧП:

- мониторинг;

- управление на риска;

- управление на промяната;

- взаимодействие със заинтересовани лица и институции;

11.7. Общо управление – при който се определят в зависимост от предмета и формата на ПЧП:

- краен резултат;

- плащане, финансов отчет;

- застраховане;

- разрешаване на проблемите;

- социално-икономическа оценка, ОВОС;

Чл.12. Процесът на реализация на партньорство между публичния и частния сектор е публичен, като за всеки етап от реализацията на партньорството се обявяват методите и формите на финансиране, изграждане, управление и експлоатация на проектите и/или услугите, обект на ПЧП. Общинският съвет създава механизми за пълноценно взаимодействие с частния партньор и за цялостното наблюдение и контрол при реализацията на ПЧП.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УЧАСТНИЦИ В ПЧП. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.13. В зависимост от формата на ПЧП по чл.7 от Наредбата, собствеността на дълготрайните активи в него и отговорността за финансиране изграждането на новите обекти и съоръжения в обекта на ПЧП, страни, участници в ПЧП са както следва:

13.1. Публичен партньор – Община Ямбол.

13.2. Частен партньор – юридическо лице/-а - инвеститор в материални обекти, предмет на ПЧП, по смисъла на чл. 4 от Наредбата и /или юридически лица, предоставящи услуги по смисъла на чл.5 от наредбата.

13.3. Принципал, представляващ държавата в обекта за ПЧП при наличието на държавна собственост в него.

13.4. Юридически лица - консултанти и експерти участващи в разработването и управлението на проекта по ПЧП.

Чл.14. (1) Публичният партньор – Община Ямбол дава съгласието си да участва в ПЧП при спазването кумулативно на следните условия:

14.1.1. Формите за ПЧП да функционират на принципа на добронамереност, равнопоставеност и баланс на интересите между публичния и частния сектор, в които партньорите поемат стратегически ангажименти в дългосрочен план.

14.1.2. Партньорските взаимоотношения си поставят за цел постигането на по-голяма ефективност и стойност на инвестициите, намаляване сроковете за извършване на услугата и повишаване на качеството на услугата - предмет на ПЧП.

14.1.3. Приходите, постъпващи в структурата на ПЧП, се определят приоритетно от качеството на услугата /предмет на ПЧП/, съответстващо на европейските стандарти.

Чл.15 Страните, участници в ПЧП (по чл.13) са длъжни:

15.1. Да постигнат споразумение относно правните аспекти и бизнес измеренията на схемата за ПЧП.

15.2. Да осъществят договорираните практическите стъпки по реализиране на избрана от тях форма за ПЧП.

15.3. Да осигурят прозрачност на действията си, така че общината да извършва мониторинг и контрол на ефективността по изпълнението на проекта за ПЧП.

15.4. Да осигурят публичност на всеки от етапите при реализирането на проекта за ПЧП.

ГЛАВА ПЕТА

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНАТА В ПРОЕКТИ ЗА ПЧП

Чл.16. Публичният партньор – Община Ямбол се представлява в проектите за ПЧП от Общинския съвет и Кмета на Общината.

Чл.17. Общинският съвет:

17.1. По предложение на Кмета взема решение за създаване на ПЧП на базата на информацията по чл.8.

17.2. По предложение на Кмета одобрява проекта за ПЧП и етапите му по чл.11.

17.2. Одобрява терена, обекта, оценката или срока на апорта на община-Ямбол в случаите на създаване Дружеството със специално предназначение и срока за съществуването му.

17.3. Избира формата на ПЧП, по смисъла на чл.7 от Наредбата и одобрява конкурсната /тръжна/ документация, процедура и комисия.

17.3. Одобрява договора за ПЧП в случаите когато не се налага създаване на Дружеството със специално предназначение.

17.4. Упълномощава Кмета на Общината да участва в подготовката на учредителния документ на Дружеството със специално предназначение, да подписва от името на общината договори за управление и разпореждане с общинско имущество или му възлага други правомощия.

17.5. Одобрява правната рамка на проекта по ПЧП и Устава на Дружеството със специално предназначение.

17.6. По предложение на Кмета определя лицата, които ще представляват общината в съответния орган на управление на Дружеството със специално предназначение.

17.7. Дава задължителни насоки на представителите на община Ямбол в рамките на изпълнението на проектните дейности.

17.8. Приема решения по други въпроси, касаещи проекта за ПЧП, когато това е предвидено изрично в действащото законодателство.

17.9. Осъществява цялостен контрол върху функционирането на проекта за ПЧП в рамките на правомощията му като публичен партньор.

Чл.18. Кметът на Общината:.

18.1. Участва в подготовката на условията и документацията за реализиране на ПЧП на базата на професионална експертна подкрепа от звено на структурата на ОА или комисия, в която влизат представители на местните браншови организации, в зависимост от предвидените дейности по ПЧП, назначена след консултации с тях със заповед на кмета.

18.2. Определя план -график и срокове за работа на комисията.

18.3. Внася в общинския съвет предложение за създаване на ПЧП заедно с информация по чл. 8.

18.4. Внася в общинския съвет предложение за одобряване проекта за ПЧП и етапите му по чл. 11.

18.5. Носи отговорност за гарантирането на интересите на Общината в ПЧП.

18.6. Внася за одобрение на общинския съвет всички документи, които подлежат на одобрение от общинския съвет по реда на тази Наредба и по реда на други нормативни актове, изискващи вземане на решение на общинския съвет.

18.7. Осигурява (при необходимост) експертно и професионално участие на външни консултанти при разработването и управлението на проекта за ПЧП.

18.8. След вземане на решение от Общинския съвет по чл. 17.3. организира и провежда процедура съгласно действащото законодателство за избор на частен партньор/и на общината за обекти по смисъла на чл. 4 от наредбата.

18.9. Определя начина за осигуряване на публичност и достъп до информация.

Чл.19. Не се провежда състезателна процедура за избор на частен партньор за ПЧП проект в случаите, когато договора за публично – частно партньорство се сключва с инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас "А" или клас "Б" по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите.

ГЛАВА ШЕСТА

РЕГИСТЪР ЗА ПЧП

Чл.20. (1) Създава се Регистър на Проектите за ПЧП на общината (РПЧП), наричан за краткост Регистъра.

(2) В Регистъра се публикуват всички решения на общинският съвет по създаване на ПЧП и всички обстоятелства касаещи тази Наредба, представящи основните характеристики на съответния проект.

(3) Кмета на община Ямбол, упълномощава служител на общинската администрация отговорен за воденето на Регистъра.

Преходни и заключителни разпоредби

&1. Тази Наредба се приема на основание:

чл.14, ал. 1 от Закона за регионалното развитие;

чл.10 и чл.11 от Закона за концесиите;

чл.20 във връзка с чл.17, чл. 21, т.7, 8, 9, т.12, т.15 и т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация;

чл.4, ал. 2 и чл. 6 от Закона за общинските бюджети;

чл.34, ал. 4, 6 и 7 от Закона за общинската собственост;

Ръководството по успешно ПЧП на Европейската комисия, Дирекция Генерална регионална политика, февруари 2003, 4 версия 1.;

КОМ (2004) 327, финален на Комисията на Европейските Общности Брюксел, 30.4.2004;

Зелената книга по ПЧП и общностното право на договорите по обществени поръчки и концесиите;

КОМ(2005) 569, финален на Комисията на Европейските Общности Брюксел, 15.11.2005;

Комюнике от комисията към европейския парламент, съветът, европейският икономически и социален комитет и комитета на регионите за публично-частните партньорства и правото на общността върху обществените поръчки и концесии;

Методическите указания за публично-частно партньорство на Министерство на финансите и Ръководство за процеса на реализация на ПЧП проект при публично-частното партньорство в инфраструктурните сектори, Министерство на финансите, Дирекция „Управление на средствата от ЕС" Отдел „Стратегически инвестиции", Сектор „Публично-частно партньорство";

&2. При реализирането на ПЧП, настоящата Наредба е специална по отношение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

&3. По смисъла на тази Наредба под:

Форма „Операция До ключ” следва да се разбират случаите когато - Община Ямбол осигурява финансирането за проект, но ангажира частен партньор да проектира, изгражда и експлоатира съоръжението за посочен период от време. Община Ямбол определя целите за експлоатирането и запазва собствеността си върху съоръжението.

Форма „Допълващо пристрояване” да се разбират случаите когато - Частният партньор финансира и създава пристройка към съществуващо публично съоръжение или обект. Община Ямбол предоставя договорирана възможност частният партньор да експлоатира пристройката за определен срок от време или докато партньорът си възвърне инвестицията плюс разумна норма на възвръщаемост.

Форма с етапи: „Лизинг-Разработване-Експлоатиране или Купуване-Разработване-Експлоатиране” следва да се разбират случаите когато - Частният партньор взима на лизинг или купува съоръжение /обект/ от Община Ямбол, разширява го или го модернизира, /съгласувайки проекта за това с общината като партньор/, след което експлоатира съоръжението съгласно договор с Община Ямбол От частния партньор се очаква да инвестира в разширение или усъвършенстване на съоръжението. Община Ямбол, залага в договора за експлоатация подходящ период от време, през който, частният партньор ще може да възстанови разходите си за инвестиции и да реализира възвръщаемост.

Форма с етапи: „Изграждане-Прехвърляне-Експлоатиране” следва да се разбират случаите когато - Община Ямбол сключва договор с частен партньор за финансиране и изграждане на съоръжение или обект. След приключване на изграждането частният партньор прехвърля собствеността върху съоръжението на Общината. Община Ямбол отдават обратно чрез лизинг съоръжението на частния партньор за дълъг период от време, през който частният партньор има възможност да възстанови разходите за инвестиции и да реализира възвръщаемост.

Форма с етапи: „Изграждане-Притежаване-Експлоатиране-Прехвърляне” (ИПЕП или ПИФЕ) следва да се разбират случаите когато - Частна фирма партньор получава франчайз да финансира, проектира, изгради и експлоатира съоръжение или обект за посочен период, след което собствеността се прехвърля обратно на Община Ямбол.

Форма с етапи: „Изграждане-Придобиване-Експлоатиране” (ИПЕ) следва да се разбират случаите когато - Частният партньор финансира, изгражда, притежава и експлоатира съоръжение,обект или предоставянето на услуга за дълъг период от време /примерно над 30 год./ Ограниченията заложени от община Ямбол като публичен партньор са представени в първоначалния договор чрез непрекъснато упражнявани или увеличавани регулаторни правомощия.

„Дружеството със специално предназначение” следва да се разбира случаите когато е създадено дружество по смисъла на ТЗ, собственост на Община Ямбол и частен партньор /-и, за да реализира цели и задачи на проект за ПЧП.

&4. Настоящата Наредба е приета на ХХХІІІ заседание на Общински съвет – Ямбол от 21.05.2010г. и влиза в сила от деня на обявяването й.

Полезни връзки


Банери ➲