Общинска администрация Ямбол Република България

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА ЯМБОЛ

(ПРИЕТА С РЕШ. ХLVІІ-4/17.07.2015Г.)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

Чл. 2. (1) Тази наредба се прилага за строежи четвърта, пета и шеста категория – незаконни по смисъла на чл. 225, ал.2 от ЗУТ.

(2) Тази наредба не се прилага за:

1. строежи с поверителен характер;

2. обекти, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно чл. 151 ЗУТ;

3. обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ;

4. други преместваеми съоръжения;

5. обекти, при промяна на предназначението на сгради, съоръжения или части от тях, без извършване на строително-монтажни работи.

Чл. 3. Към принудително изпълнение на заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение.

Глава втора.
РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ СТРОЕЖИ

Чл. 4. (1) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за премахване, служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ извършват проверка по изпълнението на заповедта на местонахождението на строежа, за което се съставя констативен протокол (приложение № 1).

(2) При констатирано неизпълнение на заповедта се пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.

Чл. 5. (1) В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 4, ал. 1 директорът на Дирекция „Устройство на територията и строителство“ или определен от него служител провежда предварително проучване относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено -стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2), който се одобрява от Кмета на Община Ямбол или оправомощено от него лице.

(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на проект, проект за укрепване на сградата (когато е необходимо) и др. това изрично се посочва в протокола.

Чл. 6. (1) В едноседмичен срок от съставянето на протокола по чл. 5, ал. 1 се пристъпва към определяне на изпълнител на дейностите по премахване на строежа. Изпълнител може да бъде общинско предприятие, притежаващо необходимата техника и служители. Премахването може да бъде възложено и на физическо или юридическо лице, притежаващи съответната техника и квалификация, като се спазват изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Чл. 7. След определяне на изпълнител Кметът на Община Ямбол или оправомощено от него лице определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица, експлоатационните дружества и органите на Министерство на вътрешните работи.

Чл. 8. Преди започване на действията по принудителното премахване, с цел обезопасяване на района, строителната площадка на незаконния строеж се огражда със сигнални ленти.

Чл. 9. При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ могат да използват специалните средства, посочени в чл. 223, ал.3 на същия закон.

Чл. 10. На определената дата и час служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, в случай, че присъстват такива, съставят протокол за състоянието на незаконния строеж преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).

Чл. 11. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа.

(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината, като за наличността му от служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.

(3) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта и се събират по реда на чл. 15 от настоящата Наредба от органите на общинската администрация.

Чл. 12. Премахването на незаконния строеж се ръководи от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице и се извършва съгласно становище на инженер -конструктор и представен конструктивен проект, включително част „ПБЗ”, в случаите, когато такъв е необходим и е бил възложен, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.

Чл. 13. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на незаконния строеж се съставя протокол (приложение № 4) от служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и изпълнителя, екземпляр от който се изпраща на Агенцията по кадастъра, картография и геодезия.

Чл. 14. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на незаконен строеж, и възстановяването на терена се извършва за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

Глава трета.
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ


Чл. 15. (1) Длъжностните лица по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Ямбол и изпълнителят съставят протокол по образец (приложение № 5) за извършените разходи по премахването и/или укрепването на строежа или части от него.

(2) Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протоколите по чл.15 (1), - приложения № 5, се предприемат действия за събиране на вземането по реда на чл.418 от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК).

(3) Когато извършителят на незаконния строеж е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет.

Допълнителни разпоредби

§ 1. "Премахване на незаконен строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние негоден за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

§ 2. (1) "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, които са посочени в чл. 225а, ал.5 ЗУТ, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж със заповедта по чл. 225а, ал. 1 или 2 ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение.

(2) Лицата по ал.1 отговарят солидарно за направените разходи по принудителното изпълнение на заповедта за премахване.

§ 3. При частично премахване на незаконен строеж, се изготвя становище от правоспособен инженер -конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. Наредбата се издава на основаниечл. 225а, ал. 3 ЗУТ.

§ 5. Наредбата влиза в сила в 7-дневен срок от деня на публикуването й в местен вестник. (чл.78 АПК)


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

Приложение № 3 към чл. 10

Приложение № 4 към чл. 13

Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1

Полезни връзки


Банери ➲