Общинска администрация Ямбол Република България

(приет с Решение № ХLV – 11 от 23 април 2015г. на ОбС Ямбол)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Ямбол, наричан по нататък в настоящия правилник „Комплексът”.

Чл. 2. Комплексът за социални услуги е структура със социално предназначение, в която се предлагат социални услуги от резидентен тип и в общността, които имат за цел подкрепа на деца и семейства в риск, лица и стари хора в неравностойно положение.

Чл. 3. Комплексът за социални услуги не е самостоятелно юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Ямбол в рамките на предоставените му правомощия.

Чл. 4. Комплексът за социални услуги е с административен адрес: гр. Ямбол, ул.”Търговска”120.

Чл. 5. Комплексът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и собствена бюджетна банкова сметка, открита в банката, обслужваща Общината, и собствен печат.

Чл. 6. Бюджетът и числеността на персонала на Комплекс за социални услуги гр. Ямбол се одобряват от Общински съвет Ямбол, по предложение на Кмета на общината.

Чл. 7. Комплексът за социални услуги гр. Ямбол се управлява и представлява от Директор.

Чл. 8. Директорът на Комплекса за социални услуги е на пряко подчинение на Кмета на общината и за дейността си се отчита на него.

II. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В КОМПЛЕКСА

Чл. 9. (1) Комплексът за социални услуги обединява самостоятелно действащи форми на социални услуги в общността и такива от резидентен тип на територията на Община Ямбол, а именно :

1. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДМБУ/;

2. Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/;

3. Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/;

4. Център за обществена подкрепа /ЦОП/;

5. Дневен център за стари хора /ДЦСХ/;

(2) В сградата на КСУДВ могат да се помещават и други форми на социални услуги в общността и/или такива от резидентен тип, както и екипи работещи по проекти със социална насоченост, представители на съюзни организации и др. ;

(3) Комплексът създава целогодишно условия за извършване на социални услуги в съответствие с нормативната база, законодателството на Република България и решенията на Общински съвет – Ямбол;

(4) Социалните услуги в Комплекса се предоставят в съответствие с принципите на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане, утвърдените от Изпълнителния директор на АСП методики и/или указания за работа при предоставянето на конкретния вид социална услуга и са насочени към подкрепа и подпомагане на лица и семейства, които са затруднени и/или не могат да задоволяват сами своите основни жизнени потребности;

(5) Социалните услуги по чл. 9, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 по бюджета на Комплекса имат статут на делегирани от държавата дейности, а по т. 5 - на местна дейност;

(6) Социалните услуги в Комплекса се извършват безплатно или срещу заплащане на такси. В делегираните от държавата социални услуги, за които е определено да се заплащат такси, се събират в размер, определен с Тарифа на Министерския съвет, а за социални услуги, финансирани като местна дейност – в размер, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;

Чл. 10. Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДМБУ/ е делегирана от държавата социална услуга от резидентен тип, която:

1. предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа;

2. създава среда, близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот;

3. създава условия и нагласи на децата и младежите за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Чл. 11. Центърът за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ е делегирана от държавата социална услуга, която предоставя :

1. социално–правни консултации;

2. медицинска рехабилитация и физиотерапия;

3. психологическа подкрепа, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване;

4. рехабилитационни дейности, съобразени с вида и степента на дефицита, без възрастово ограничение за потребителите;

5. подкрепа на семействата на децата/лицата, нуждаещи се от социални услуги.

Чл. 12. Дневният център за деца с увреждания /ДЦДУ/ е делегирана от държавата социална услуга, която предоставя :

1. комплекс от дейности за цялостно обгрижване на децата през деня, свързани със задоволяване на ежедневните им здравни, обучителни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти;

2. професионална подкрепа и помощ в следните направления: психологична интервенция; учебно-възпитателна дейност; двигателна рехабилитация; логопедична терапия; здравни грижи; организация на свободното време и социалните контакти;
3. обучение по индивидуални програми, според възможностите на детето за придобиване на знания и умения в различните сфери;
4. обучение на родители и роднини.
Чл. 13. Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ е делегирана от държавата социална услуга, която предоставя :

1. семейно консултиране и подкрепа – социални, правни, психо-социални и психологически консултации;

2. превенция на насилието и подкрепа на деца - жертви на малтретиране, насилие и неглижиране, социална и психотерапевтична работа с деца - жертви на насилие и техните семейства;

3. пренатална и постнатална грижа – социално консултиране по време на бременността и в следродовия период на майки в риск да изоставят децата си;

4. семейно планиране – консултации в сферата на репродуктивното здраве, контрацептивни методи и болести, предавани по полов път;

5. ресурсно подпомагане на деца с увреждания – възможност за почасово пребиваване на децата в Центъра с цел подкрепа и помощ за родителите на деца с увреждания;

6. превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение – консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение и семействата им;

7. превенция на отпадането от училище;

8. деинституционализация и реинтеграция – социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда;

9. обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция;

10. провеждане на информационни кампании;

11. обучение на приемни родители и кандидат-осиновители, напасване, наблюдение и подкрепа.

Чл.14. Дневният център за стари хора предлага комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В КОМПЛЕКСА

Чл. 15. Всички социални услуги в Комплекса са самостоятелни единици като ползват общ административен и помощен персонал. Към Комплекса функционира Център за приготвяне на храна, който осигурява храна за потребителите на услугите в КСУДВ, както и за други социални услуги и общински институции и е на пряко подчинение на директора на Комплекса.

Чл. 16. Кметът на община Ямбол е работодател на Директора и на Управителите на социални услуги, осъществяващи дейност в комплекса, като сключва, изменя и прекратява трудовите договори с тях.

Чл. 17. (1) Кметът на община Ямбол утвърждава за всяка предоставяна социална услуга длъжностното щатно разписание и поименно разписание на длъжностите и работните заплати, в съответствие с утвърдената с бюджета численост на персонала за дейностите „държавна отговорност”, при спазване изискванията на Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и определената от Общински съвет численост на персонала в местната дейност;

(2) Социалните услуги в Комплекса ползват общ административен и помощен персонал, който осигурява общите дейности в Комплекса и функциите на Центъра за приготвяне на храна и подпомага работата на специалистите. Общия административен и помощен персонал се определя в рамките на числеността на персонала в местната дейност и числеността на персонала на социалните услуги в делегираните от държавата дейности;

(3) Личните дела на работниците и служителите се водят и съхраняват в Комплекса, в съответствие с нормативните изисквания, отговорността за което носи Директорът на Комплекса;

Чл.18 Директорът, като орган за управление на КСУДВ:

(1) организира, контролира и отговаря за административната дейност на Комплекса;

(2) организира и контролира дейността на Центъра за приготвяне на храна;

(3) спазва изискванията на действащото законодателство, относно изпълнението на стандартите и критериите на социалните услуги и приетите, от общинския съвет, решения, свързани с дейността му;

(4) изготвя и предоставя на Кмета на община Ямбол анализ за развитието на социалните услуги;

(5) съвместно с Управителите на социалните услуги разработва проектобюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетни средства като второстепенен разпоредител;

(6) разработва и предоставя за утвърждаване на Кмета на община Ямбол Методика за разпределение на общите текущи разходи между социалните услуги в Комплекса;

(7) представлява Комплекса пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му, от Кмета на община Ямбол, правомощия;

(8) изготвя длъжностните характеристики на ръководителите в социалните услуги на Комплекса и ги предоставя на Кмета на Община Ямбол за утвърждаване;

(9) съгласува и представя на Кмета на община Ямбол длъжностните характеристики на персонала, съгласно утвърдената численост, при спазване изискванията на Кодекса на труда, Методиката за определяне числеността на персонала в социалните услуги, Вътрешните правила за дейността му и други действащи нормативни документи;

(10) изготвя и предоставя на Кмета на община Ямбол анализ за развитието на социалните услуги 2 пъти годишно;

(11) подписва и подпечатва документите на Комплекса и съхранява печата на КСУДВ;

(12) обявява свободните работни места в Бюрото по труда и в Община Ямбол;

(13) организира приемането на потребителите и ги насочва към съответните социални услуги;

(14) контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация на Комплекса; личните дела на работниците и служителите в социалните услуги;

(15) осигурява условия за здравно-профилактична дейност в Комплекса;

(16) осигурява безопасни условия за взаимодействие и труд;

(17) съгласува длъжностно разписание на персонала на социалните услуги в Комлекса и поименно разписание на длъжностите и работните заплати и ги представя на Кмета на Община Ямбол за утвърждаване;

(18) Съгласува и предоставя на Кмета на община Ямбол за утвърждаване на вътрешни правила и процедури, свързани с дейността на социалните услуги;

(19) разработва и утвърждава Вътрешни правила за дейността на Комплекса, във връзка с изискванията на ЗФУКПС;

(20) участва при изготвянето на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол;

(21) изпълнява други служебни задачи, възложени от Кмета на Община Ямбол или с решение на Общински съвет - Ямбол.

Чл. 20. (1) Управителитена обособените центрове за социални услуги ЦНСТДМБУ, ЦСРИ, ДЦДУ и ЦОП в Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Ямбол са на пряко подчинение на Кмета на община Ямбол.

(2) Управителите са работодатели на работниците и служителите в услугата, за която те отговарят, като сключват, изменят и прекратяват трудовите им правоотношения.

(3) Изготвят и представят на Директора за съгласуване длъжностно разписание на персонала на социалните услуги в Комплекса и поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

(4) Изготвят и представят на Директора за съгласуване на длъжностните характеристики на персонала, съгласно утвърдената численост, при спазване изискванията на Кодекса на труда, Методиката за определяне числеността на персонала в социалните услуги, Вътрешните правила за дейността му и други действащи нормативни документи.

(5) Организират, контролират и отговарят за цялостната дейност на услугата.

(6) Участват в работни групи и комисии по проблеми, касаещи социалните услуги в общността на територията на Общината.

(7) Изготвят и утвърждават графици за работа на персонала и следят за стриктното им спазване.

(8) Отговарят за организиране и провеждане на инструктажите по безопасност на труда, съгласно нормативните изисквания.

(9) Подготвят и представят за съгласуване от Директора на вътрешни правила и процедури, свързани с дейността на социалните услуги;

(10) Спазват бюджетната и финансова дисциплина, определена от първостепенния разпоредител и вътрешните актове на Комплекса;

ІV. ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 21. (1) Финансирането на Комплекса се извършва от бюджета на Общината.

(2) Бюджетът на Комплекса се състои от бюджетните сметки на отделните центрове за социални услуги, утвърден от Общинския съвет с приемането на общинския бюджет за съответната година.

(3) Финансовите взаимоотношения между Общината и Комплекса за съответната година се определят от Общинския съвет при утвърждаване на приходите и разходите по бюджета на Комплекса, както следва:

1. за делегираните от държавата дейности - съгласно натурални и стойностни показатели, определени със Закона за държавния бюджет за съответната година и реализирания преходен остатък;

2. за социалните услуги "местна дейност" – по решение на Общинския съвет, въз основа на внесения от Кмета бюджет на Общината.

(4) Всички приходи, включително и даренията от страната и чужбина, реализирани от Комплекса се внасят в приход на Общината, а таксите, събирани в ЦСРИ се внасят във фонд „Социална закрила ” към МТСП.

(5) Всички разходи на Комплекса се извършват до размера на предоставените от Общината трансфери и утвърдените бюджетни кредити и се отчитат по параграфи на Единната бюджетна класификация, утвърдена от МФ.

(6) В качеството си на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, Комплексът води счетоводна отчетност, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, свързаните с него нормативни актове, указания на Министерство на финансите и утвърдената от Общината счетоводна политика.

(7) Общите текущи разходи за издръжка в Комплекса се разпределят съгласно Методика за разпределение на разходите, утвърдена от Кмета на Община Ямбол.

(8) При предоставянето на храна от Центъра за приготвяне на храна на Комплекса за нуждите на други общински услуги и институции, общите разходи се разпределят пропорционално между всички ползватели на кухнята по показатели, определени с методиката по ал.7.

Чл. 22. (1) Директорът на Комплекса изготвя и представя на Кмета на общината в определените от него срокове, проектобюджет за следващата календарна година, включително и за необходимите капиталови разходи, въз основа на предложения на Управителите на социалните услуги;

(2) Одобрените по бюджета средства за съответната година, се използват само по предназначение, при спазване принципите за добро финансово управление и предоставяне на качествени социални услуги и в съответствие с изискванията, залегнали в стандартите и критериите за съответната услуга.

(3) Актуализации на одобрения бюджет могат да се извършват от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, в рамките на предоставените му от Общински съвет правомощия, както и от Общинския съвет, по предложение на Кмета на общината.

(4) Комплексът, в качеството си на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетната си сметка по форми, съдържание и срокове, определени от Кмета на общината.

Чл.23. Правилникът за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - Ямбол е отворен за промени, съобразени с изменения на действащото законодателство и/или по предложение на екипа на Комплекса, дирекция „Хуманитарни дейности” и може да се допълва и изменя на заседание на Общински съвет – Ямбол.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Настоящият Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни отменя Правилника за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, приет с Решение № XIII - 6 от 14 август 2012г. на ОбС Ямбол и влиза в сила от приемането му с Решение № ХLV – 11 от 23 април 2015г. на Общински съвет -Ямбол.

Полезни връзки


Банери ➲